Modificări la Definitivat și gradele didactice, proiect: Calificativele de la inspecție, echivalate cu note / Perioada suspendării cursurilor, considerată vechime la catedră / 10 candidați în sală la proba scrisă

29.023 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Cine nu a susținut deloc inspecția la clasă, poate primi echivalarea notei cu ultima inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat, anul trecut sau la ultimul examen de Titularizare, este cea mai importantă modificare în privința exenului de Definitivat din proiectul de metodologie la care ministerul lucrează, obținut de Edupedu.ro. Modificările din proiectul de metodologie pentru acordarea gradelor didactice sunt mai jos, în articol.

Calificativele obținute la inspecții se vor echivala după următorul punctaj:

 • FB (foarte bine) cu nota 10,
 • B (bine) cu nota 8,
 • A (acceptabil) cu nota 7,
 • S (slab) cu nota 5.

Redăm aici proiectul de modificare pentru metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în sesiunea 2020:

La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

„ (2^1) Perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2019-2020 se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ.”

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 5  Structura examenului este următoarea:

 1. etapa I – eliminatorie:
 2. a) susţinerea a cel puțin unei inspecții de specialitate;
 3. b) evaluarea portofoliului profesional;
 4. etapa a II-a – finală: o probă scrisă.”

III     După articolul 15, se adaugă un nou articol 15^1 cu următorul cuprins:

„ (15^1) Prin excepție de la prevederile articolului 15, în anul școlar 2019-2020:

a) candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului, pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, candidații precizând unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția pentru care solicită recunoașterea, precum și nota obținută / calificativul obținut la inspecție.

Comisia de recunoaștere și echivalare a inspecției este alcătuită din inspectorul de specialitate și directorul unității de învățământ în care a fost susținută inspecția. Comisia analizează și validează raportul scris de inspecție consemnat în registrul de inspecții al unității de învățământ și transmite inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane o copie a raportului, certificată conform cu originalul, în vederea completării dosarului candidatului.

Calificativele obținute de către candidați la inspecțiile pentru care solicită recunoaștere, se echivalează cu note, după cum urmează: FB (foarte bine) cu nota 10, B (bine) cu nota 8, A (acceptabil) cu nota 7, S (slab) cu nota 5.

Recunoașterea/echivalarea inspecțiilor, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020. ”

La articolul 16, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:

„(4^1) Candidații înscriși la examen în sesiunea 2020, care au notă de promovare la inspecția susținută/recunoscută, transmit comisiei constituite în baza prevederilor art. 15, alin. (6), spre evaluare, portofoliul profesional în format electronic, până la termenul prevăzut în art. 15^1, lit. d) pentru recunoașterea/echivalarea inspecțiilor.”

IV Articolul 18, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) media aritmetică a notelor finale la inspecţie şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Candidaților carora li s-au efectuat ambele inspecții, li se consideră, în vederea calculării mediei aritmetice, cea mai mare dintre notele obținute la cele două inspecții de specialitate.”

V  La articolul 23 se introduce un nou alineat, (3), având următorul cuprins:

„(3) Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea distanțării sociale. Într-o sală de examen vor putea susține proba scrisă un număr de maximum 10 candidați. Comisia de examen județeană/a Municipiului București poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea sănătății candidaților, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susținerii probei scrise. ”

VI Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36  În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).”

Modificările pentru Gradele didactice

Acordarea gradului didactic II

La Art.(7), alin (1) lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

”d) perioada concediului de maternitate, precum și perioada de suspendare a activităților didactice sunt considerate vechime la catedră”;

La Art.10, alin (1), lit.a) se modifică și va avea următorul conținut:

”a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, în anul şcolar premergător înscrierii pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri; pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente  în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută în același  an școlar  în care depun dosarul de înscriere, respectiv în anul școlar 2020-2021”;

III.    La Art. 11, alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1 – 31 octombrie. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea unităţii de învăţământ dosarul de înscriere, care conţine următoarele documente:”

La Art. 11, după alin (6) se introduce alin. (7), având următorul conținut:

”(7) Pentru sesiunea 2020, candidaților  care nu au susținut inspecția specială, li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10 – dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul foarte bine; nota 9 – dacă la ambele inspecții curente  candidatul a obținut calificativul bine”;

La Art.12, după alin (2) se introduce alin. (3), având următorul conținut:

”(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevăzute la alin (1) lit.b) și alin (2) se prelungesc cu o lună.”

La Art.14, termenul prevăzut la alin (2) se prelungește cu o lună, pentru sesiunea 2020.

VII. La Art.15, alin (7) se modifică și va avea următorul conținut:

”(7) Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a  copilului, a concediului fără plată și în perioada de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar”;

VIII. La Art.17, după alin (5) se introduce alin. (6), având următorul conținut:

”(6) Responsabilitatea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ – centru de perfecționare revine în sarcina exclusivă a unităţii/instituţiei de învăţământ organizatoare.”

La Art.18, alin (1)  și  (3) se modifică și vor  avea următorul conținut:

”(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obţinerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor precum și decizia privind  structura  și forma subiectelor aparțin comisiei de examinare din centrul de perfecționare.

(3) Perioada de susţinere a probelor scrise și orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepția sesiunii 2020. Instituțiile și unităţile de învăţământ – centre de perfecţionare – vor stabili şi vor afişa anual, în această perioadă,  graficul desfăşurării probelor de examen.”

La Art.18, după alin (2) se introduce alin. (2^2), cu următorul conținut:

”(2^2) Pentru sesiunea de examen 2020, prin excepție de la prevederile  art. 242 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidații la obținerea gradului didactic II vor susține o singură  probă,  scrisă,  care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialităţii.”

La Art.19, alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Proba scrisă se desfăşoară în săli de examen adecvate desfăşurării examenului. Pentru sesiunea 2020, proba scrisă  va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare spațială și securitate, în conformitate cu ordonanțele de urgență/alertă instituite în România, pentru combaterea riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2.”

XII.  Pentru sesiunea 2020, Art.21 se abrogă.

XIII.  La Art.22, alineatul (9) se abrogă.

Acordarea gradului didactic I

La articolul 26 se introduce un nou alineat, (4), având următorul conținut:

„(4) Perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2019-2020 se consideră vechime la catedră.”

La articolul 29, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, (1^1) și (1^2), având următorul conținut:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 29, alin. (1), lit. a), în anul școlar 2020-2021,   candidații din seria 2021-2023 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.

(1^2) Prin excepție de la prevederile art. 29, alin. (1), lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul doi al aceluiași an școlar.”

La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere în perioada 1 octombrie – 31 octombrie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la 1 decembrie 2020.”

La articolul 36 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), având următorul cuprins:

„(3) Prin excepție, în anul școlar 2019-2020, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție iar în perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare având componența aprobată de direcția de specialitate din MEC.”

În anul școlar 2019-2020, articolul 38, precum și toate referirile la inspecția specială din cuprinsul secțiunii a 2-a se abrogă. 

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

La articolul 42, alineatul (1), după litera c) se introduce litera d), având următorul conținut:

„d) prin excepție de la prevederile art. 42, alineatul (1), litera c), în anul școlar 2020-2021, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la art. 42, alin.(2).”

La articolul 42, alineatul (1^1), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;”

III. La articolul 42, alineatul (1^1), se introduce litera f), având următorul conținut:

„f) perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență se consideră vechime la catedră.”

La articolul 43, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerului Educaţiei și Cercetării poate aproba prelungirea valabilității comisiei, pentru perioade succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice, de la data aprobării inițiale a comisiei pentru efectuarea inspecţiei speciale.”

La articolul 44, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), având următorul conținut:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 44, alin. (1), pentru candidații cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționare, pentru efectuarea inspecției speciale în anul școlar 2019-2020 și nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul școlar 2020-2021,  în  prima lună de activitate didactică, după suspendarea stării de urgență/alertă.”

SURSA: pixabay.com


6 comments
 1. Imi place , profesori care la examenul de definitavat iau note de tot rasul au sansa sa se echivaleze nu stiu ce inspectii iar copii trebuie sa sustina examenele .Foarte tare sistemul de invatamant .

 2. Inscrierile la liceu prin ce procedura se vor face , va trebui sa mergem la liceu sa facem inscrierea sau vom putea sa o facem online?

   1. Bună ziua! Dacă am susţinut ambele inspecţii , la a doua se notează şi portofoliul ( definitivat), mai trebuie transmis în forma electronică spre evaluare portofoliul profesional? Mulţumesc

   2. Felicitari pentru articole domnul Mihai ! Sunteti f bun in ceea ce faceti ! Ne dati informațiile cele mai importante si la timp !
    Citesc zilnic cu nerabdare articolele dumneavoastra 🙂
    Respect ! Join…Edupedu zilnic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Ministerul Educației obligă școlile să comande manuale pentru anul viitor, majoritatea tot de la Editura Didactică și Pedagogică. Asta deși a anunțat că va cumpăra noi manuale prin licitație

De astăzi, toate școlile sunt obligate să-și comande manuale școlare pentru clasele I-VI, pentru anul școlar 2019-2020. Anunțul apare într-o notă trimisă tuturor școlilor din țară de către Centrul Național…
Vezi articolul

Proiectul SuperTeach este realizat cu sprijinul Telekom Romania

Ari Pokka, director de școală în Finlanda, invitat la conferința online SuperTeach: Prin acest experiment social am realizat cât de remarcabilă este școala ca exercițiu social, pentru interacțiunea noastră umană

Prin acest experiment social am realizat cât de remarcabilă este școala ca exercițiu social, pentru interacțiunea noastră umană, a declarat pentru Edupedu.ro Ari Pokka, director de școală în Finlanda, invitat…
Vezi articolul

Un nou protest al profesorilor și părinților din Filiași, la prefectura Dolj, după ce școala a rămas din nou fără director. Scrisoare deschisă: „Fără politică în școli”

Profesorii și părinții de la Școala Gimnazială din Filiași vor protesta vineri în fața Prefecturii Dolj, acuzând intervenția politicului în școala românească, după ce directorul Alin Mondescu, care a ocupat…
Vezi articolul

Federațiile sindicale din învățământ cer Guvernului să modifice instrucțiunea cu testele de salivă: Va duce la blocarea activității unităților de învățământ și transformarea acestora în focare de infecție / Aceste teste pot fi foarte ușor făcute de către părinți

Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar, FSLI și FSE „Spiru Haret” cer Guvernului României să ceară Ministerului Sănătății să modifice instrucțiunea care obligă cadrele didactice să preleveze teste antigen rapide pe…
Vezi articolul