Programul Național „Masă sănătoasă” începe pe 1 ianuarie 2024: Masă caldă sau pachet alimentar de 15 lei pe zi de elev / Inspectoratele școlare vor alege școlile care intră în program – proiect

13.301 de vizualizări
Normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi – Programul Național „Masă sănătoasă”
 La nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar, se instituie Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS), începând cu 1 ianuarie 2024, care constă într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, conform proiectului de Hotărâre de Guvern privind PNMS, pus în consultare publică de Ministerul Educației. 
  • Cele 450 școli care beneficiază de masă caldă, aprobate prin H.G. nr. 999/2023, sunt incluse automat în Programul Național „Masă sănătoasă”, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru a se asigura continuitatea intervenției, conform proiectului. 

Acest program a fost anunțat de ministrul Educației, Ligia Deca, la începerea anului școlar 2023-2024: „Rezolvarea unor provocări recurente ale sistemului constituie o prioritate a mandatului meu. Astfel, urmărim ca 1.000.000 de elevi să beneficieze de o masă în fiecare zi la școală.” 

Prevederea există în Legea învățământului preuniversitar, Art. 77: „Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ se derulează Programul național „Masă sănătoasă”, PNMS, pentru cel puțin 1.000.000 de beneficiari direcți, în scopul sprijinirii participării la educație a tuturor copiilor.

PNMS va fi generalizat la nivelul întregii țări pentru toți beneficiarii primari până la debutul anului școlar 2029-2030”.

Mecanismul de selecție a școlilor din Programul Național „Masă sănătoasă”, conform proiectului / Cum va funcționa programul și pașii administrativi
  1. Inspectoratele școlare județene/al Municipiului București (ISJ/ISMB) selectează școlile pe baza unor criterii ce vizează diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar. Criteriile de selecție se aprobă prin ordin al ministrului educației.
  1. După ce școala este selectată, directorul propune ce tip de suport alimentar primesc elevii, masă caldă sau pachet alimentar. Se aprobă propunerea de către consiliul de administrație al școlii. Apoi, această propunere va trebuie aprobată și de către Consiliul local
  1. Autoritățile locale derulează procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau a pachetelor alimentare.  Finanțarea este asigurată de autoritățile locale, primarii plătesc furnizorii. 
  1. Școala desemnează un responsabil de program. Inspectoratele școlare monitorizează implementarea programului și desemnează un inspector responsabil.
În ce constă Programul Național „Masă sănătoasă”

Eelevii vor primi un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar:

a) „masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei;

b) masă caldă, în regim catering, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, hrana putând fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop.

c) pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.

Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare.

Tipul de suport alimentar şi modalitatea de distribuire se stabilesc la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie şi se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, care îl supune aprobării consiliului local. 

Suportul alimentar trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.”

Normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi sunt precizate în anexa 2:
Școlile care pot fi incluse in Programul Național „Masă sănătoasă”

„Selecția unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se face de către inspectoratele școlare județene/al Municipiului București (ISJ/ISMB) pe baza unor criterii ce vizează diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar.

Criteriile de selecție se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 10 zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern.

Pentru anul școlar 2023-2024 și pentru anul școlar 2024-2025, lista unităților de învățământ preuniversitar selectate se aprobă în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern.

Lista unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se aprobă prin ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu încadrare în limita fondurilor aprobate, și este completată anual până la data de 1 februarie a anului calendaristic în curs pentru anul școlar următor. 

ISJ/ISMB își asumă atât selecția unităților de învățământ preuniversitar beneficiare ale PNMS, cât și prioritizarea acestora, conform criteriilor. Lista unităților se completează și se transmite la Ministerul Educației, anual, până la data de 5 ianuarie a anului calendaristic, pentru anul școlar următor.”

Finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă” 

Finanțarea se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în cuantumul stabilit, anual, pentru anul școlar următor, prin Legea bugetului de stat, proporțional cu numărul de beneficiari din anul școlar următor.

Sumele pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută;
b) creșterea, în perioada aplicării Programului Național „Masă sănătoasă”, în anul școlar respectiv, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile de învățământ.

Programul Național „Masă sănătoasă” poate fi finanțat și din fonduri externe, în vederea derulării activităților acestuia.

Atribuirea contractelor de către autoritățile locale

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor financiare disponibile și pentru a asigura un aport nutrițional adecvat, autoritățile contractante vor introduce în caietul de sarcini cerința ca ofertanții să introducă o defalcare a costurilor, per porție, pe următoarele categorii:

a) materie primă;
b) prepararea hranei;
c) distribuție.

În cadrul procesului de selecție vor fi preferate și considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai bun raport calitate-preț acele oferte care alocă cel puțin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru achiziția materiei prime.

Responsabili pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau persoanele împuternicite, după caz.

Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile de învățământ.

Specificațiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de furnizare servicii sunt prevăzute în anexa 3:
Monitorizarea și evaluarea Programului Național „Masă sănătoasă”: școlile vor desemna un responsabil de program, va fi și un inspector școlar responsabil, numit de către Inspectoratele școlare

„Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene/al Municipiului București au atribuții de monitorizare și evaluare a Programului Național „Masă sănătoasă”.

Pentru evaluarea PNMS se stabilesc, prin ordin al ministrului educației, indicatorii de eficiență și de impact, precum și modelul de raport pe care trebuie să îl elaboreze unitățile de învățământ preuniversitar, ISJ/ISMB, respectiv Ministerul Educației.

Conducerea unităţii de învăţământ desemnează un responsabil de program care poate fi din categoria personal didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic, cu excepţia personalului de îngrijire şi de întreţinere. 

ISJ/ISMB desemnează un inspector responsabil cu monitorizarea desfăşurării programului în unitatea/unităţile de învăţământ din judeţ/municipiu.

La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează şi se transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București un raport semestrial cu privire la derularea Programul Național „Masă sănătoasă”.

La nivel judeţean/municipiului Bucureşti, coordonarea programului este asigurată de către inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, care elaborează semestrial, publică pe site-ul propriu şi transmit, către Ministerul Educaţiei, raportul privind implementarea programului.

ISJ/ISMB elaborează și transmit Ministerului Educaţiei, semestrial şi ori de cate ori este nevoie, raportul conținând indicatorii de eficienţă şi impact pentru PNMS, precum şi modul în care acesta este derulat. Raportul se publică și pe site-ul propriu.

ISJ/ISMB elaborează și transmit Ministerului Educaţiei, semestrial şi ori de cate ori este nevoie, statistici cu privire la unitățile de învățământ și numărul de beneficiari în care se implementează.

Pe baza datelor centralizate din rapoartele transmise de către inspectoratele școlare județene/ al Municipiului Bucureşti, Ministerul Educaţiei elaborează raportul cu privire la impactul PNMS, care se publică pe site-ul propriu, completează listele cu unitățile suplimentare de învățământ, pentru anul școlar următor și întreprinde măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor apărute în derularea PNMS.”

Atribuțiile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în ceea ce privește implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” sunt următoarele:

a) „analizează propunerea inspectoratului școlar județean/al Municipiului București cu privire la unitățile de învățământ care îndeplinesc criteriile pentru a fi incluse în cadrul Programului Național „Masă sănătoasă” și își exprimă acordul cu privire la implementarea programului în unitățile de învățământ din cadrul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) asigură finanțarea programului pentru unitățile de învățământ din cadrul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în cuantumul stabilit, anual, pentru anul școlar următor, prin Legea bugetului de stat și întreprinde măsurile necesare pentru regularizarea cu bugetul de stat a sumelor rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar;

c) organizează procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și întreprind măsurile necesare pentru reducerea perioadei de finalizare a procedurii;

d) contribuie la creșterea eficienței și a calității programului prin suplimentarea, din veniturile proprii sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, a sumelor alocate pentru finanțarea programului, în situațiile prevăzute la art.5 alin.(2) și alin (3);

e) contribuie la dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățământ din cadrul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea și/sau modernizarea și dotarea spațiilor pentru prepararea, depozitarea sau servirea hranei;

f) contribuie la evaluarea modului de implementare a Programului național “Masă sănătoasă” în unitățile de învățământ din cadrul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și formulează propuneri de îmbunătățire a programului, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) și formulează propuneri de îmbunătățire a acestuia.

În cazul unor rezultate necorespunzătoare, personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va lua măsurile necesare eliminării riscului de îmbolnăvire a preşcolarilor şi elevilor ce servesc masa prin consumul acelor alimente şi va informa direcţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti asupra acestor aspecte, utilizând sistemele de alertă şi cooperare existente.”

DOCUMENT Proiect Hotărâre de Guvern de instituire a Programului Național „Masă sănătoasă” 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Premierul Ciolacu solicită președinților Consiliilor Județene și primarilor să urmărească personal implementarea urgentă a proiectelor PNRR pe educație: Să ne gândim că băiatul sau fata unui vecin de-al nostru așteaptă aceste dotări ca să meargă la școală cu drag și cu folos

Prim-ministrul Marcel Ciolacu le-a cerut președinților Consiliilor Județene și primarilor să urmărească personal implementarea urgentă a proiectelor PNRR pe educație. „Să ne gândim că băiatul sau fata unui vecin de-al…
Vezi articolul
carte Dostoievski

Confruntată cu un val de critici, o universitate din Milano s-a răzgândit și va ține cursul despre scriitorul rus Dostoievski, deși îl anulase “pentru a evita orice formă de polemică în aceste momente de mare tensiune” / Conducerea universității consideră că a fost vorba de o “neînţelegere”

Coducerea Universității Bicocca din Milano a cedat presiunilor, după ce pe reţelele sociale s-a declanşat un protest prin care studenții cereau ca un curs despre scriitorul rus Fedor Dostoievski să…
Vezi articolul

Legea care ar fi permis folosirea gratuită a terenurilor de sport din curtea şcolilor şi în afara orelor de program “are un caracter neclar şi imprecis în privinţa modalităţii în care se realizează acest drept de a folosi”, arată Curtea Constituțională, în motivare, după ce a declarat-o neconstituțională

Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei prin care practic respinge modificarea Legii educației fizice și sportului care ar fi permis elevilor accesul liber în curtea școlii și în bazele sportive școlare…
Vezi articolul