DOCUMENT Metodologia de evaluare a profesorilor: Fișele se completează la final de semestru, iar profesorii prezintă elevilor, în prima săptămână din semestrul următor, propunerile de îmbunătățire a activității de la clasă / Fișa de feedback semestrial, modificată de minister

49.824 de vizualizări
Foto: Freepik.com
Evaluarea profesorilor de către elevi se realizează prin intermediul unei fișe de feedback semestrial, care este completată de către elevi în penultima săptămână a fiecărui semestru, se arată în metodologia de evaluare a profesorilor, varianta discutată până la finalul anului trecut la minister și respinsă de sindicate. Metodologia, obținută de Edupedu.ro, este încă în lucru, ea cuprinde și o variantă modificată de către minister a fișei, înaintată inițial de Consiliul Național al Elevilor, după cum am publicat aici.

Respectivul chestionar este distribuit elevilor de gimnaziu sau de liceu de către dirigintele de la clasă și este completat anonim. Fișele respective sunt distribuite mai departe chiar profesorilor vizați pentru ca aceștia să elaboreze și să prezinte elevilor, în prima săptămână din semestrul următor, propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit.

De asemenea, dirigintele transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic. Acestea reprezintă o anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.

Metodologia mai prevede că „Este interzisă constrângerea/sancționarea elevilor atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către elevi.” Profesorii care încearcă să-i constrângă sau să-i sancționeze pe elevi în acest sens vor fi sancționați conform Legii Educației (vedeți la finalul articolului).

Potrivit metodologiei, chestionarul de feedback „permite evaluarea procesului de învățare-predare-evaluare de către profesori, cu sprijinul elevilor, în scopul ajustării practicilor la clasă, în conformitate cu nevoile specifice ale beneficiarilor primari ai educației.” Astfel, feedback-ul semestrial se acordă în penultima săptămână a fiecărui semestru doar cadrelor didactice încadrate la clasa în care învață elevii care completează chestionarul.

Care este procedura de acordare a feedback-ului semestrial:
 • Profesorul diriginte notifică elevii cu privire la ziua/zilele în care vor acorda feedback cadrelor didactice.
 • Elevii completează, în mod anonim, în format fizic/online, fișele de feedback.
 • Fișele de feedback completate în format fizic se transmit profesorului diriginte, care le transmite cadrului didactic vizat.
 • Fișele de feedback completate online ajung prin intermediul profesorului diriginte, în format electronic, la fiecare profesor vizat.
 • Cadrele didactice transmit profesorului diriginte rezultatele feedback-ului primit din partea elevilor.
 • La nivelul fiecărei clase, profesorul diriginte, alături de doi reprezentanți ai elevilor, desemnați de clasa respectivă, validează rezultatele transmise de către cadrele didactice, în raport cu formularele de feedback completate de către elevi.
Cum sunt procesate rezultatele feedback-ului
 • Cadrul didactic analizează toate fișele de feedback pe care le primește și dezbate la clasă, alături de elevii săi, rezultatele validate ale feedback-ului primit, în vederea îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de către elevi.
 • În prima săptămână din semestrul următor, cadrul didactic elaborează și prezintă elevilor propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit.
 • În baza principiilor: descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevului, ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, menționate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează modalitățile de implementare și valorificare ale rezultatelor obținute de către cadrele didactice, prin acordarea, de către elevi, a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces.
 • La finalul procesului de validare, profesorul diriginte transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic.
 • Concluziile feedback-ului semestrial formulate de Consiliul de Administrație reprezintă anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.
Directorul unității de învățământ și reprezentantul major al elevilor în Consiliul de Administrație al unității de învățământ se asigură de aplicarea următorului articol:
 • Atunci când acordă calificativul final, conform art. 5 din Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS 6143/2011, Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere concluziile privind feedback-ul acordat fiecărui cadru didactic.
 • În cadrul acestui proces, unitățile de învățământ vor ține cont și de criteriile de performanță stabilite prin Fișa-cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011, respectiv 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; 3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării; 3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali; 6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației și 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);

În cazul în care reprezentantul major al elevilor în Consiliul de Administrație sesizează nereguli în aplicarea articolului, acesta notifică structurile Consiliului Național al Elevilor sau direcțiunea unității de învățământ, care vor propune Consiliului de Administrație aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta metodologie.

Ce reguli trebuie să urmeze profesorii:
 • Este interzisă constrângerea/sancționarea elevilor atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către elevi.
 • Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și direcțiunea unității de învățământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.
 • Orice elev poate sesiza reprezentantului Consiliului Elevilor sau conducerii unității de învățământ nereguli apărute în cadrul procesului de acordare a feedback-ului semestrial.
Care sunt sancțiunile pentru profesori:
 • Îngrădirea, sub orice formă, a dreptului elevilor de a acorda feedback semestrial cadrelor didactice constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011. (vezi finalul articolului)
Cum arată fișa de feedback semestrial, modificată de minister
Ce prevede Legea Educației în privința sancționării cadrelor didactice

Răspunderea disciplinară și patrimonială Articolul 280 din Legea Educației 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform legislatie.just.ro:

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin și a fișei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii.

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează:

a) la secretariatul unității/instituției de învățământ pentru faptele săvârșite de personalul angajat în legătură cu atribuțiile din fișa postului;

b) la secretariatul inspectoratului școlar pentru fapte săvârșite de personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ și de personalul de îndrumare și control și de execuție al inspectoratului școlar, precum și pentru fapte săvârșite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabililor numiți de inspectoratul școlar;

c) la registratura Ministerului Educației și Cercetării pentru fapte săvârșite de personalul de conducere din inspectoratele școlare și personalul de îndrumare, de control și de execuție din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

(3^1) Instituția abilitată să soluționeze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va discuta/analiza în consiliul de administrație al instituției în cauză, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârșite, aprobând în aceeași ședință de lucru comisia care va efectua această cercetare.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul din unitățile/instituțiile de învățământ, personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar, personalul contractual, personalul de îndrumare și de control și personalul de conducere din cadrul inspectoratelor școlare și de personalul de conducere, de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

a) pentru personalul unității/instituției de învățământ, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar și pentru personalul de îndrumare și control din inspectoratele școlare, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și un inspector școlar general adjunct din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

c) pentru personalul contractual din inspectoratele școlare, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților. Din comisie face parte și un inspector școlar general adjunct din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

d) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

e) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

f) pentru membrii comisiilor/consiliilor numiți de inspectoratul școlar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, un inspector școlar și 1-2 directori de unități/instituții de învățământ, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

(5) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituției abilitate în soluționarea sesizării, după respectarea prevederilor alin. (3), după aprobarea lor de către:

a) consiliul de administrație al unității/instituției de învățământ preuniversitar, pentru personalul unității/instituției de învățământ;

b) consiliul de administrație al inspectoratului școlar pentru funcțiile de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ, pentru personalul de îndrumare și control și pentru personalul contractual din inspectoratele școlare, precum și pentru membrii comisiilor/consiliilor numiți de către inspectoratul școlar;

c) ministrul educației naționale, pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, precum și pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.

(7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității/instituției de învățământ preuniversitar, fiindu-i adusă la cunoștință persoanei de către conducătorul instituției după aprobarea în consiliul de administrație al acesteia, respectiv de către ministru, în funcție de instituția care a numit comisia de cercetare disciplinară prin decizie/ordin. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.

(8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ, personalul de conducere, de îndrumare și de control și contractual din inspectoratele școlare, membrii comisiilor/consiliilor numiți de către inspectoratul școlar și personalul de conducere, de îndrumare și control din Ministerul Educației și Cercetării, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta decizia, în termen de 15 zile de la comunicare, la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației și Cercetării.

(9) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educației și Cercetării se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(10) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

Sursă foto: Freepick

Citește și:
DOCUMENT Fișa de feedback semestrial pentru evaluarea profesorilor – draft / Elevii o completează anonim și în zece cazuri trebuie să dea note de la 1 la 10
Încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea metodelor inovative de predare, ritmul de parcurgere a materiei și atmosfera generală din cadrul orelor de curs, printre posibilele întrebări din chestionarul elevilor pentru feedback-ul semestrial despre profesori, anunță Consiliul Național al Elevilor
Evaluarea profesorilor de către elevi ar putea intra în vigoare din acest an. „Ministerul Educației este în proces de elaborare a unei metodologii de consultare a elevilor la finalul fiecărui semestru în așa fel încât să se colecteze feedback”, anunță secretarul de stat Radu Szekely

50 comments
 1. Bine?!
  Următorul pas care este ?
  Facem o statistică a profesorilor buni și răi.
  O publicăm.
  Eliminăm profesorii răi.
  Concurs pentru înlocuire.
  NU SE PRZINTĂ PROFESORI BUNI sau nu iau notă de trecere.
  Nu avem la clasă profesori.
  Sistemul CADE sau ce se întâmplă ?

 2. NU SUNT DE ACORD. E ABERANT ca oul să evalueze găina. Sau cocoșul. Elevii nu au capacitatea, nici nivelul, nici cunoștințele necesare ca să facă așa ceva. Pot fi doar subiectivi. Atât.
  Și, dacă insistați, voi evalua și eu activitatea tuturor: a președintelui, a patriarhului, a miniștrilor semi-analfabeți funcțional, a SRI-știlor, a judecătorilor etc. DE CE NU? Dacă elevul e oarecum capabil să-și aprecieze profesorul, eu sigur pot evalua corect activitatea altora.
  DOAR SUNT PROFESOARĂ ȘI MASTER ÎN SEMIOTICA LIMBAJULUI. OK?

 3. Pe cand o grila de evaluare a guvernantilor? Nu ma refer la alegerile din 4 in 4 ani!
  Ia sa ii vedem cate luari de cuvant au intr-o luna,intr-o saptamana, cate proiecte depun pe luna…? Cate cursuri , platite din propriul buzunar, fac in fiecare an? Cate ore stau peste program si care este situatia cu prezenta lor in cabinetele din teritoriu? Mai sunt si multa altele….
  Noi nu avem reduceri la meniul zilei, noi nu avem masina de serviciu ca sa ne deplasam “cand vrea muschii nostri”…
  Doamne, in ce tara traim!

 4. În urma cu ceva timp( cca 30 de ani,ptr unii,60-70 de ani ptr altii) în învățământul de masa a întrat pe nepregătite- chipurile,o tehnica ce urmarea orice altceva decât informația,educația și cultura,tehnica cunoscuta ca fiind ” Îndobitocire populatiei”.Anii au trecut și la un moment dat,niște “minți sclipitoare” din guvernele lumii,au observat ca munca le este în zadar dacă nu au de partea lor,mass-media.Zis și facut: astfel au apărut reclamele repetabile,informațiile de tipul:” un șarpe a salvat un peste de la inec”,au început sa se înmulțească, filmele de prost gust,moda purtării în societate a lenjeriei intime ca fiind moda de plimbare – asemănătoare povestii împăratului care purta o îmbrăcăminte pe care numai supușii lingăi o vedeau și tot asa.Treptat,cu tot noianul de noninformatii și știri de tipul e asa c-asa se vrea,tot unele “minți luminate” au descoperit ca din urma veneau minți strălucitoare,genii chiar și atunci s-a produs inevitabilul: s-a coborât cu indobitocirea în școală. Din acel moment,profesorii nu mai aveau timp sa-si creeze materialele,sa-si pregătească metodologia și lecția ptr educație,deoarece a apărut “harțogăraie din belsug”! Vorba unui coleg:”Mai trebuie sa dam declarație când ne ducem la WC”.După toate acestea, în pregătirea tineretului dar și a părinților a apărut ca primordiale Drepturile elevilor,uitând cu desăvârșire ca ptr a beneficia de drepturi,orice cetățean trebuie sa ducă la îndeplinire niște sarcini și îndatoriri.Tot nu s-au mișcat prea multe,tineretul tot la nivel mediu studia și atunci a apărut Pandemia! Din acel moment,cu amenințări, constrângeri,amenzi cât cuprinde s-a pus taxa pe aer: 5 lei cu masca,500 fără! Acum după lupte duse în spatele baricadelor, elevul a ajuns sa evalueze profesorul, dar oare de ce s-a implementat acest fapt? Nu ca să denigreze cadrul didactic ci ca să nu se observe faptul ca cei ce hotărăsc astfel de reguli nu sunt cu mult mai presus decât elevii.Ne vom putea astepta în curând la tranșarea măcelarul de către porc,la cititul cu ochii închiși și la evaluarea miniștrilor de către copiii de la grădiniță dar tot vor mai găsi ei ceva!

 5. Ca sa fiti pe placul elevilor si sa primiti o ,, evaluare,, buna , cred ca va trebui sa fumati si putina iarba sau sa mergeti impreuna prin baruri si la pacanele….Ce carte domnule?
  Vai de viitorul acestor copii!!!!

 6. Foarte bine. O facem și pe asta. Dar orele în care vom prelucra/analiza/sintetiza/discuta cum ne-au evaluat elevii le vom rupe din orele în care realizam materiale didactice, corectam lucrări și simulări, făceam pregătire suplimentară pentru examene. Nu ne vom mai concentra pe învățare ci pe felul în care ne văd elevii. Până la urmă nu profesorii sunt cei care pierd.

 7. După ce termină cu regulile și sancțiunile pentru noi, profesorii, ministerul va gândi, sper, și reguli și sancțiuni reale pentru elevi, știind bine că fără disciplină și efort nu ajungi departe. Tot alergând după spirit liber, creativitate, șanse egale, adaptare la lumea în schimbare, am pierdut din vedere că vorbim despre copii; până la 18 ani sunt minori, nu răspund în fața legii pentru faptele lor așa cum o face un adult. Dar au dreptul să evalueze activitatea unui profesor. Cu consecințe: evaluarea făcută de elev va conta la acordarea calificativului anual, stabilit de CA. Feedback, de acord; evaluare, nu.

 8. Să prezint propuneri de îmbunătățire pe baza unor răspunsuri care nu au legătură cu realitatea? Adică, de exemplu, elevului i se pare că nu am evaluat obiectiv, deși eu corectez folosind o grilă, în totală transparență. Ce să (mai) îmbunătățesc? I se pare că nu am adaptat metodele (deși nu are habar ce sunt… e aberant să-l întrebi așa ceva), deși am făcut totul ca la carte. Din nou, ce să îmbunătățesc? Suntem normali?

 9. In ultima saptamana din primul semestru primesc fisele, iar in prima saptamana trebuie sa le prezint elevilor propuneri de imbunatatire (asa cum rezulta din fisele completate cu celeritate si competenta de elevii model). Inseamna ca am doar cateva zile sa analizez fisele si sa fac propunerile, ceea ce-i excelent, intrucat anul asta nu am decat 520 de elevi. Nu-mi va fi greu ca in cateva zile sa studiez cele 24 de raspunsuri completate de fiecare dintre ei, nu sunt decat 12 480 de raspunsuri prin care trebuie sa trec, sa le centralizez si analizez. Propun ca si activitatea domnilor de la minister sa fie evaluata anonim de cei 200 000 de profesori din Romania. Le vom trimite fisele intr-o vineri, sa aiba timp sa studieze cele 4 800 000 de raspunsuri pana luni seara. Marti dimineata asteptam propunerile de imbunatatire a activitatii dumnealor. Sau, hai, sa-i lasam pana miercuri seara… doar sunt oameni seriosi si nu am cum sa faca ceva superficial.

 10. Dacă se adaugă fișei de evaluare a profesorului, nu mai e feedback, e evaluare.
  Înțeleg că trebuie să și comunic elevilor ce plan de îmbunătățire a activității mele am, în urma evaluării făcute de ei. Mare încredere avem în capacitatea elevilor de a evalua un profesor!

 11. S-a mai inventat o hartie? Exista o platforma de evaluare sau rezultatele sunt calculate manual? Cat dureaza sa completezi chestionarul de mai sus? Dar 10 chestionare? Cat dureaza sa centralizezi rezultatele? Cat costa feedback-ul asta si cine plateste? Nu m-ar mira sa fie pusi profii sau elevii sa printeze chestionarele.
  Sistemul de evaluare a fost modificat in asa fel incat feedback-ul de la elevi sa poata duce la o schimbare?
  Cat de anonime mai pot fi aceste chestionare daca ultimele intrebari au un raspuns deschis?
  Vor fi instruiti profii sa inteleaga ce este un feedback si ce sa faca cu el? Vor fi instruiti elevii sa ofere feedback?
  Hartia asta este singurul mod prin care un prof poate obtine feedback de la elevi?
  Se va face un proiect pilot prin care sa se verifice si sa se imbunateasca metodologia?
  Deocamdata fisa asta nu parea a fi decat un alt proiect jalnic al dinozaurilor din ministerul condus de un agronom. Nu pot sa remarc insa un progres. Dinozaurii au scris corect “feedback”, nu “feed-back”.

  Just my two cents :).

 12. Am postat aici o opinie ,părere , referitoare la acest demers aberat,și văd că nu apare și nu e postat! De ce? Ne sunt cenzurate opiniile ,aici pe site-ul Edupedu.ro , pentru a știi și a informa și ceilalți colegi? Cumva se cântă în strună sistemului acesta nociv ,care doar e pus pe dezbinare și distrugere a acestei societăți? Postați comentarii,că sa vadă lumea ,opiniile referitoare la aceste demersuri aberante și mizerabile! Va mulțumesc!

 13. O mare idioțenie, trebuie să fii plecat cu pluta sa aprobi asemenea aberație,sincer! Oamenii ăștia,care au venit cu această propunere,cred că sunt puși pe distrugerea sistemului de învățământ,asta e clar! Cum naiba să ajungă elevul să te evalueze când tocmai tu ,că și cadrul didactic ești pus sa îl înveți și să îl evaluezi pe el! E un non sens ,e că și când eu îl evaluez pe ministrul educației și pe inspectorul general ,și în baza acestor evaluări sa suporte consecințele! Ii convine așa? Sigur va zbura din postul de inspector și cel de ministru! Oamenii buni,voi habar nu aveți de capul vostru sau pe ce planetă trăiți,dar pai sa veniți să faceți ceva elocvent pentru învățământul românesc?! Ați luat o razna,deci ,in acest caz profesori trebuie să ” milogească” , da stea la mila elevilor ,sa le de-a numai note mari , pentru a primii in schimb ,la fel calificative pozitive,nu???! Voi sunteți zdraveni ,sincer? Bai ,treziți va , numai aberații și bateți câmpii! Voi nu sunteți în stare să vă decideți când se intra in vacanța,când începe școala,,care ,cum ,când și mai ales ați reușit să îi inebuniti pe copii de tot în cursul anului cu toate aceste schimbări și amețeli ( bâlbe)! Lăsați ne! Ocupați va de altceva ,că la asta sigur nu va pricepeți deloc! Nu știți decât să încurcați sistemul de învățământ! Îl îngropați de tot! Dați în profesor și îi distrugeți și picul de respect care îl mai avea fata de elev! Acum profesori au ajuns la mâna elevilor! Sa fie terfeliți dacă își fac datoria și sunt riguroși sau își fac treaba la clasa! E bătaie de joc, mizerabilă ceea ce faceți! Sa vii cu asemenea idee nu arată decât ori că habar nu ai cu ce se ” mănâncă” acest domeniu,ori ești o persoană de rea credință, venită sa distrugi si ultima fărâmă de demnitate și respect față de profesor al elevului! Rușine!

  1. Bravo! Foarte bine punctat! De cand au ajuns elevii sa aiba competente in evaluarea profesorilor??? Daca ii dau o nota mica … cum credem ca este evaluarea??? In loc sa se preocupe ministerul de lucruri concrete care sa ajute sistemul de invatamant, ii arde de facut evaluari de catre elevi! Cea mai mare aberatie!

  1. Care sindicate? Aceleasi care au bagat capul in nisip ca strutul permitand modificarea fisei postului, ea continand predare online obligatorie si pe banii si resursele profesorului? Aceeasi fisa postului care sustine ca in evaluarea profesorului se va puncta voluntariatul obligatoriu? Aceleasi sindicate care au permis taierile de salariu si bataia de joc a profesorului in fata parintelui, elevului, ministerului! Cei care au sustinut vaccinarea cu prioritate a personalului din invatamant pana in februarie de fapt in martie si aprilie??

  2. Până acum sindicate tac chitic. Așa cum au făcut cu toate cererile Consiliului Părinților și respectiv al elevilor. Nu au nici o reacție la toate aberațiile care le scoate Ministerul și aceste două consilii. Numai ce spun părinții și elevii e bine. Ce spun profesorii nu e bine . Vina o au mereu profesorii pentru ne învățatul elevilor. Părinții și elevii mereu nu au nici o vina. O sa se ajungă de râpă școală.

 14. Ha ha ha…… aceste evaluări vor fi făcute de cei cere nu știu să scrie bine și să citească dar mai ales de acei elevi și studenți eminenți care copiază la lucrări, teze și examene. Ce învățământ de c…t au reușit acești experți să facă. Mai mult ca sigur că cei care bat câmpii și își bat joc de copiii noștri sunt absolvenți ai proiectului CRED.

 15. Fiecare elev completează 15-16 fișe? (Clasa IX profesional). Fiecare fișă are cel puțin 4 pagini, printat față verso înseamnă 30 de pagini/elev.
  O clasă are cel puțin 15 elevi, rezultă 30×15=450 coli.
  Adică eu diriginte voi citi aceste pagini, le voi studia cu atenție și voi trage concluziile cele mai pertinente și le voi comunica celor 15 colegi toate aspectele pozitive și negative semnalate de către elevi. Ok!
  Mai departe un liceu tehnologic de nivel mediu are cel puțin 3 clase/an de studiu, adică 2 clase de profesional și 1 clasă de liceu tehnologic, 10 clase. 4500 coli ministeriale plus tonerul aferent (per semestru). Total 9000 de coli de hârtie. 18 topuri. …….. no comment!

 16. Intr-o discutie cu presedintele FSLI, d-l Hancescu, acesta a afirmat ca evaluarea profesorilor de catre elevi nu se va mai aplica si ca acest lucru i-ar fi spus, lui pesonal,chiar ministrul actual al Ministerului Educatiei. In discutia pe cara am avut-o cu presedintele FSLI l-am intrebat daca el este de acord ca profesorii sa fie evaluati de elevi, inca din clasa a -V-a si daca nu este de acord de ce nu solicita public renuntarea la acest proiect. Cu aceasta ocazie a afirmat cele pe care le-am aratat mai sus. Care este adevarul?

  1. FSLI cand are de cand sa ia pozitii publice?
   De 1 an de zile suntem bataia de joc a celor care ne conduc, ni s-a impus, ni s-a incalcat drepturi!

 17. Cred ca acesta este ultimul pas spre distrugerea totala a învățământului romanesc! Elevii nu mai au respect pentru carte, pentru profesori, pentru școală! Asa au ajuns analfabeți, funcționali! Învățământul romanesc nu a avut reforme, a avut permanent doar schimbări în dauna copiilor! Lăsați copii sa învețe, profesorii au urmat niște scoli pe care le-au absolvit! NU MAI DISTRUGEȚI VIITORUL TARII!

  1. E o provocare dar eu că părinte mă bucur. Rezultatul evaluării de către elevi va fi surprinzător de matur. Copiii ne depășesc daca nu i-am abuza cu vocea sau cu alte tipuri de violența. Demersul acesta este bine gândit și ar trebui aplicat peste tot. Personal lucrez la cea mai mare companie din lume, unde feedbackul pe care eu i- l dau managerului este oglinda competenței lui pentru proprii lui șefi. Nimeni nu trebuie să fugă de aceasta transparenta: asta sunt, voi cum mă percepeți? Unde și ce trebuie sa schimb in bine? Copiii sunt mai buni că noi, și trebuie să ne depășească, asta este visul oricărui părinte. Daca nu gândim la fel și despre copiii din școală, nu suntem chemați să fim dascăli

   1. Denisa
    Afirmatia dvs potrivit careia copiii sunt abuzati verbal si “cu alte tipuri de violenta” denota cel putin inconștiență. Aveti impresia ca scolile s-au transformat in ringuri de box?
    Altfel, confundati feed-back-ul acesta pe care ar trebui sa-l dea elevii profesorilor (ii vedeti capabili; ca membru al sistemului, va spun ca nu sunt, nefiind vina lor ca cineva fara creier le impune sa faca ceva care le depaseste competentele) cu cartile de dezvoltare personala pe care se pare ca le devorati atunci cand nu lucrati pentru cea mai mare companie din galaxie. Daca ati fi avut curiozitatea sa cititi draftul chestionarului, ati fi vazut ca nu la intrebari de “oracol de clasa a 6-a” ar trebui ei sa raspunda (“asta sunt, cum ma vedeti voi?”) ci la chestiuni extrem de concrete, tehnice, de metodica, de evaluare etc. Ori nu asta e treaba elevului.
    Evaluarile dvs interne din cea mai mare companie din Univers nu se pot aplica “ad litteram” in scoala. Pur si simplu. Asa ca ramaneti in galaxia dvs si incercati sa nu mai emiteti pareri cand nu prea va pricepeti.

 18. Cine a făcut Fișa de evaluare NU ARE HABAR, ce înseamnă școală și nu prea a văzut elevi.
  Argument: un elev de gimnaziu sau de liceu are cam 16-18 discipline, deci teoretic 16/18 profesori de evaluat. Completarea unei singure fișe va lua elevului în cazul fericit 15-20 de minute, în cazul analfabeților funcționali 1-2-3 ore. (Înmulțit cu 15 numai, este însemană ore de lucru (chiar zile) și pierdute fără rost. Apoi prelucrarea fișelor de către profesori și diriginți mai ales. Apoi “validarea” de fișe dirigin’i cu reprezentanții elevilor. (La școala noastră dacă luăm media de 29/30 d elevi înmulțit cu 15 profesori, deci pe diriginte vine cam 400-500 de fișe ale colegilor, plus fișele proprii (că și el este dască și este evaluat.) Un profesor care predă la 18 clase (1 oră pe săptămână), are de văzut 18×30=540 de fișe…
  Este o birocrație imensă. imensă pe lângă toate celelalte.
  Nu am nimic împotrivă să fiu evaluat. Dar obiectiv și eficient.
  În rest pierdere de vreme și de hârtie.

   1. Dar cine a primit vreodata hartie sau tus sau a vazut xerox? De astea beneficiaza doar directorul, secretara si contabilul. Totul se aduce de acasa. Intr un an ni s a impus nu care cumva sa printam foaia fata-verso la planificari. Am cumparat atunci 2 topuri de hartie pentru ele. Deci 1000 de coli xerox, eu avand 17 clase diferite. Ce padure? Cred ca mai si importam lemn la asa “defrisari” nesimtite.

  1. Ați uitat că dirigintele trebuie să cumpără hârtia și uneori și să printeze acasă pe propria cheltuială. Dealtfel ați făcut un calcul corect.

 19. Dar a lua spaga de la elevi 200 lei drept cadou de craciun/paste nu e tot abatere disciplinara? MEC si CNCD au spus pana acum ca NU e nimic ilegal, profesorii care-au luat spaga nu stiau ca iau spaga….Mai asteptam. Dar nu prea mult!

  1. Dvs părinții dați acești bani că vreți . Nu cred că v_a cerut profesorul,ci unul din părinții clasei. De ce ați dat și acum comentați. Iar chestia asta nu o generalizați. Chestia cadourilor o practicați dragi părinți la grădiniță și la clasele primare. Mai târziu uitați că aveți copii. Nici măcar un mărțișor de un leu de 1martie nu oferă, asta că respect pentru profesoara că e ziua mărțișorului. Așa că nu mai dați în profesori.

 20. După atâtea reforme in educație , nimeni nu “se prinde” că dacă profesorii mai primesc aceleasi salarii de baby siter , adică de necalificati cu studii superioare, calitatea educatiei va fi mai departea de cea mai joasa speță!

 21. Asta era exact bomboana pe coliva.
  Nu le ajunge celor din ministerul educației ca au realizat cu perseverenta ca profesorii au numai îndatoriri, iar elevii au numai drepturi.
  In loc sa se miște din fotolii și sa vina în inspecții la orele de curs , sa vadă realitatea(cum își fac datoria atât profesorii, cât și elevii) e mai ușor și abuziv sa ii dea pe profesori pe mana elevilor care dorm pe ei la orele de curs, care nu au putere de concentrare și care sunt acasă înraiti de părinți împotriva profesorilor, care nu le pun note mari deși… vai, se mediteaza…
  Ca elevii care învață, sunt atenți și cooperanți la orele de curs, dar
  in clasele eterogene procentul acestora este mic în raport cu ceilalți.

 22. Doar in basme poate exista asta,la noi niciodata.Profesorii mare majoritate se comporta cu ,,loazele” si ,,parintii loazelor”ca stapânii cu sclavii.Va ofer un exemplu,discutii de la consultatiile cu parintii ,ca profesorii de la primar au 16- 18 ore program pe saptamana si elevii 20-21 ore,iar la invatamantul gimnazial profesorii 16-18 ore pe saptamana si elevii 30-31 ore pe saptamana ,au fost catalogate de profesori ca nesimtire din partea parintilor si elevilor ,dar s au soldat si cu amenintari asupra elevilor.Asta este sistemul de invatamant!

  1. @Ioana, foarte bun comentariul!
   Când nu le convine ceva, așteaptă ajutorul sindicatelor.
   Copiii la cine să apeleze pentru a se publica mai multe teste de antrenament?

   1. Intrați și dvs într-o clasă cu 25 de caractere diferite și faceți ora cu elevii care mai că nu te rogi in genunchi să învețe lecțiile macar esențialul și să mai facă și o parte din teme. Mai bine v-ați ocupa de copii sa fie respectoși și să învețe să vina la școală și să fie atenți la ore. Că dacă sunt atenți nu au nevoie de meditații . Dar dacă ei nu sunt atenți și nici nu încearcă să facă temele cum să știe? Că să faci tema trebuie să citești lecția și să o înțelegi. Iar referitor la teste sunt și cele din anii anteriori că doar materia nu s-au schimbat radical. Așa că dacă rezolva testele și exercitiile anilor anteriori nu e mare diferență.

  2. As vrea sa vad cum va descurcați cu 25_28 elevi în clasa în care unu doarme pe el altul se uită pe fereastră altul în telefon că a mai primit un mesaj și tot așa. În clasa în care doar câțiva au caiet ptr materia respectiva in rest caiet universal dacă îl au și pe ăla, și când îl întrebi lecția îți răspunde nonșalant “nu știu nu am învățat dati-mi 4” . Sau îți răspunde obraznic când îl întrebi ceva sau ii faci o observație. Exemple pot sa va dau și eu . Am avut aceeași discuție cu o prietena care zicea că am puține ore iar când i-am povestit ce probleme am avut la ora cu niste elevi a zis că ea nu rezistă și îi pleznea de nu se vedeau. Bineînțeles că nu mi as fi permis așa ceva dar nu mai comentați că e ușor să faci fata la clasa. Că părinți nu va înțelegeți cu 1sau 2 dar un profesor cu atâția fiecare cu caracterul lui. Mai bine v-ați educa copiii și apoi ați discuta.

 23. Sunt mai multe presupoziții gresite ale acestei masuri: aceea ca elevii nu mint, aceea că elevii își pot evalua corect profesorii, aceea că, dacă un elev nu poate sau nu vrea sa înțeleaga, respectiv sa învețe, vinovat este exclusiv profesorul. Se taie orice autoritate a profesorului, care va deveni sclavul tuturor. Multi isi vor da demisia, iar învățământul românesc va dispărea efectiv.
  Evaluarea realizată profesorului nu va putea fi obiectiva, pentru ca va depinde de subietivitatea elevului. Va fi un dezastru.

 24. ,,Profesorii care încearcă să-i constrângă sau să-i sancționeze pe elevi în acest sens vor fi sancționați”
  Perfect, deci cei care îi vor favoriza pe elevi, vor crea o atmosferă relaxată nu vor fi sancționați.
  Acum știm ce avem de făcut…
  Nu mai ținem cont de metodologii, norme, pedagogie.
  Ținem cont de ,, părerea elevilor” si gata.
  Am reformat sistemul!

  1. Cred că de acum încolo trebuie să intram la clasă la fiecare ora cu o tava de prăjituri, doua cutii de bomboane, iar daca elevul nu știe lecția îl mângâiem frumos pe cap și îi spunem “tine-o tot așa, puișor”, etc. Vom fi profesori model, toți. Singurul scop cu care vom intra in clasă va fi cum să mulțumim elevul. Ne și tutuim cu elevii, eventual jucam cărții cu ei in timpul orei, in loc sa le confiscăm, un lapte gros, punem o muzica de fond cu un repertoriu de manele, dansam din buric pe catedră și veți vedea ce feedback vom primi.
   Aberant și chestionarul și tot ce emite acest minister în ultima perioada. Ideea e că noi, profesorii, în ultima perioada, acceptam toate inepțiile ministerului și nu zicem absolut nimic. Eu cred că ne cam meritam soarta. Am ajuns sa fim o categoria profesionala formata din oameni fără coloana vertebrala. Profesorul nu mai este persoana cea mai importanta dintr-o comunitate, pe care toată lumea o salută și o respecta, ci cârpă de șters pe jos a ministerului, a directorilor de școală pusi pe criterii politice, a ISJ-urilor, și pentru că nu era suficient, mai nou a elevilor și părinților acestora.

 25. Să ne imaginăm ceva de genul : “îți place/ nu-ți place profesorul respectiv”. DA/NU. Nu suntem departe de asta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Posibilitatea de a renunța unilateral la titlul de doctor și înlăturarea răspunderii pentru plagiate după 3 ani, forme de amnistiere a plagiatorilor în proiectul Legii învățământului superior propus de Cîmpeanu, nu mai apar în versiunea Ligia Deca

Posibilitatea dată plagiatorilor de a renunța unilateral la titlul de doctor, promovată în proiectul de Lege a învățământului superior pus în consultare publică, în vară, de fostul ministru Sorin Cîmpeanu,…
Vezi articolul

Ancheta suedeză de presă privind postlicealele sanitare false din România – premiată de Asociația Jurnaliștilor suedezi de investigație. Tăcere totală în România, la 5 luni de la dezvăluirea practicilor postlicealelor

Ancheta despre asistentele false din România le-a adus jurnaliștilor de la Televiziunea publică din Suedia premiul cel mare al Asociației Jurnaliștilor suedezi de investigație. Premiul a fost decernat duminică, pentru…
Vezi articolul

Scrisoare a mediului de business către Iohannis: În decembrie anul trecut, la învestirea noului Guvern ați declarat „Cetățenilor români li s-au promis restructurarea Statului, reforme importante în Sănătate, Educație. Toate acestea vor fi livrate” / Nu doar că nu au fost făcute progrese prea mari, dar și ce a fost început urmează a fi blocat de lupte politice sterile

Peste 200 de antreprenori români reuniți la a 9-a ediție a Summit-ului Romanian Business Leaders au transmis o scrisoare Președintelui Klaus Iohannis în care aceștia îi cer să „readucă stabilitatea…
Vezi articolul

Încă 6 școli și grădinițe din Timișoara trec online din cauza frigului din clase / Inspector Școlar: ”Am solicitat o verificare cu termometrul a situației temperaturilor de la unitățile de învățământ unde au scăzut temperaturile în clase”

În total, elevii din 8 licee, școli și grădinițe din Timișoara învață de miercuri de acasă pentru că este prea frig în clase, iar furnizorul de agent termic nu reușește…
Vezi articolul