Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, în dezbatere publică. Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect, iar cererile se pot depune în perioada 15-26 mai / Lista celor 2600 de localități eligibile

1.931 de vizualizări
Photo 58150362 © Amoklv | Dreamstime.com
Ministerul Educației lansează în dezbatere publică, pe edu.ro, Ghidul Solicitantului apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Cererile pot fi depuse în perioada 15.05.2023 – 26.05.2023. Programul urmărește îmbunătățirea codițiilor de transport pentru elevii din localitățile izolate, în special în zonele rurale și periurbane. Amintim că Ministrul Educației, Ligia Deca, scria pe Facebook că microbuzele vor ajunge la elevi „anul acesta.”
 • 70.000 de elevi nu au mijloc de transport în comun pentru a ajunge la școală, potrivit Ministerului Educației

Alocarea financiară PNRR totală disponibilă pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 milioane de euro, fără TVA. Alocarea financiară per proiect este de maximum 6,097,560.97 de euro, fără TVA.

Lista finală privind repartizarea microbuzelor electrice la nivel național va fi publicată la finalul perioadei de evaluare a proiectelor depuse de către UAT-urile județ.

Autoritățile publice locale vor cofinanța investițiile din cererile de finanțare, însă aceste tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile din PNRR și nu se vor deconta din bugetul proiectului.

Cine depune cererile de finanțare

Solicitanții eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt unitățile administrativ-teritoriale județe. Cererile pot fi depuse în perioada 15.05.2023 – 26.05.2023.

Beneficiarii finali ai investiției alocate pentru dotarea cu microbuze sunt următoarele tipurile de unități administrativ-teritoriale: primăriile comunelor, orașelor, municipiilor. Un solicitant poate să beneficieze de finanțare doar în cadrul unui singur proiect, prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar din județul respectiv cu microbuze electrice.

Fiecare UAT – Primărie deleagă dreptul de depunere a aplicației UAT-ului județ, transferând totodată dreptul de proprietate cu titlul gratuit, pe durata implementării proiectului, pentru toate bunurile achiziționate conform prevederilor proiectului, cu scopul utilizării acestora, exclusiv, pentru activități cu elevii/copiii. Beneficiarul finanțării (UAT județ) are obligația de a încheia contracte de comodat cu fiecare UAT – Primărie care administrează unitatea de învățământ, pentru ai căror elevi este necesară achiziționarea de microbuze.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, UAT-ul județ, care a preluat delegarea depunerii proiectului, va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate către UAT-ul – Primărie (sat/comună/oraș/municipiu), care a delegat dreptul de depunere a proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare la data realizării.

Perioada de implementare a proiectului se încheie după finalizarea tuturor achizițiilor, efectuarea recepțiilor și punerii în funcțiune a microbuzelor electrice, conform prevederilor contractelor de achiziție.

Ce trebuie să conțină cererea de finanțare

În baza acestei alocări prestabilite, la care se va adăuga cofinanțarea solicitantului, fiecare UAT județ va depune o cerere de finanțare. Selecția proiectelor depuse de către UAT județ, prin prezentul apel, se realizează pe baza cererii de finanțare (însoțită de anexele aferente), care trebuie să cuprindă:

 1. Lista localităților care vor beneficia de microbuze (din lista localităților eligibile din Anexa 13 a prezentului Ghid)
 2. Numărul microbuzelor pentru fiecare localitate
 3. Alocarea microbuzelor pe baza criteriilor de prioritizare menționate în prezentul ghid.
Criteriile de prioritizare a microbuzelor electrice
 • Inaccesibilitate la transport școlar (valoarea maximă pentru acest criteriu este de 40 de puncte).

Gradul de inaccesibilitate a unităților de învățământ preuniversitar la alternative de transport, având în vedere:

(a) numărul de elevi care fac naveta din unitatea administrativ-teritorială care a cerut microbuz electric;
(b) inexistența mijloacelor de transport școlar în unitatea administrativteritorială;
(c) distanța totală (dus-întors) zilnică pe care se realizează transport școlar;

Metodă de calcul
Fiecare variabilă are alocat un punctaj, indicatorul de transport calculându-se
prin însumarea valorilor independente.

Atribuire punctaj
Pentru prima variabilă (a), în funcție de numărul de elevi care fac naveta
din cadrul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se acordă punctaj astfel:

● 0-100 elevi – 5 puncte,
● 100-200 elevi – 10 puncte,
● > 201 – 15 puncte.
Pentru a doua variabilă (b), se acordă 10 puncte dacă UAT-ul nu deține în prezent de microbuz școlar funcțional cu o vechime mai mică de 7 ani;
Pentru a treia variabilă (c), distanța totală (dus-întors) zilnică pe care se realizează transport școlar, se acordă maximum 15 puncte, astfel:
● 0-100 km – 5 puncte,
● 101-200 km – 10 puncte,
● >201 km – 15 puncte.

b) Amplasarea unității de învățământ preuniversitar în mediul rural / urban, izolat sau întro zonă defavorizată din perspectiva geografică sau socio-demografică.

Se acordă maximum 40 puncte dacă unitatea de învățământ se află în mediul rural / urban, izolat sau într-o zonă defavorizată din perspectiva geografică sau socio-demografică, după cum urmează:

 • 10 puncte pentru UAT-uri de tip oraș (care nu sunt defavorizate);
 • 20 puncte pentru UAT-urile situate într-o zonă periurbană (care nu sunt defavorizate) sau într-o zonă urbană defavorizată din perspectiva geografică sau socio-demografică;
 • 30 de puncte pentru UAT-urile din mediul rural (care nu sunt defavorizate);
 • 40 de puncte pentru UAT-urile din mediul rural, din zone izolate/defavorizate;

c) Existența stațiilor de încărcare (valoarea maximă pentru acest criteriu este de 5 puncte). Acest criteriu prioritizează:

1) unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se regăsesc, la momentul achiziției microbuzelor electrice, stații de încărcare pentru acestea, conform datelor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
2) unitățile administrativ-teritoriale care își asumă prin HCL amplasarea unei stații de încărcare, nu mai târziu de 31 august 2024.

Stațiile de încărcare reprezintă puncte de încărcare specializate pentru a alimenta bateriile microbuzelor electrice, care necesită o capacitate mai mare de încărcare. Aceste stații de încărcare trebuie să fie amplasate în locuri publice.

Atribuire punctaj
Pentru localitățile care dispun deja de stații de încărcare sau care își iau angajamentul prin HCL de a amplasa o stație de încărcare conf. pct. 2) se acordă: 5 puncte.

În cererea de finanțare, solicitanții eligibili trebuie să calculeze punctajul acordat fiecărui UAT beneficiar din lista UAT-urilor eligibile. Distribuirea microbuzelor de către UAT județ către UAT-urile eligibile se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Solicitantul eligibil pentru prezentul apel trebuie să se asigure, la nivel de județ, că fiecare unitate administrativ-teritorială ce va fi beneficiar al prezentului apel respectă următoarele condiții:
a) capacitatea de conectare la rețeaua de curent electric a școlii/UAT-ului sau angajamentul UAT-ului de a crea o stație de încărcare în localitatea pentru care se cere microbuz electric, în cazul în care în localitatea respectivă nu există deja o stație de încărcare funcțională;
b) asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

Înainte de lansarea apelului, pe baza criteriilor de prioritizare stabilite în prezentul ghid, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene și al autorităților publice locale, Ministerul Educației
a realizat o analiză la nivel național, a nevoii de microbuze. Prin centralizarea datelor a rezultat lista UAT-urilor beneficiare, prezentată în Anexa 13.

Fiecare cerere de finanțare depusă de către UAT județ trebuie:
a) să menționeze valoarea indicatorilor de rezultat, respectiv:

b) să se încadreze în valoarea maximă stabilită prin prezentul ghid (fără cofinanțare, pe
care o va menționa separat).

Lista localităților eligibile pentru a beneficia de microbuze electrice
Ce tipuri de microbuze se pot finanța

Se vor finanța exclusiv microbuze școlare electrice de 16+1 locuri, respectiv 8+1 locuri, care vor fi realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare.

 1. Microbuzul electric cu o capacitate de 16 locuri pe scaune din care 1 loc pentru
  persoane cu dizabilități (în cadrul celor 16 locuri pe scaune unul trebuie amenajat
  pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.
 2. Microbuzul electric cu o capacitate de 8 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane
  cu dizabilități (în cadrul celor 8 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane
  cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.
  Pentru toate microbuzele electrice achiziționate prin prezentul apel, furnizorul va asigura obligatoriu:
  a. instalarea și punerea în funcțiune, la sediile indicate ale utilizatorilor, a microbuzelor
  electrice, conform indicațiilor producătorilor celor două tipuri de echipamente.
  b. activitățile de instruire ce le va desfășura furnizorul pentru pregătirea personalului
  achizitorului în vederea exploatării microbuzului electric și a echipamentelor și a
  instalațiilor aferente acestora.
Informații de context

Apelul privind Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, vine în contextul în care școlile din mediul rural sunt mai puțin accesibile și dispun de puține variante de transport, iar școlile din mediul urban au înmatriculați elevi care nu locuiesc în apropierea unităților de învățământ, parcurgând distanțe lungi către școală.

În acest fel, se creează premise ale asigurării egalității de șanse tuturor elevilor și copiilor la nivel național, urmărindu-se și asigurarea mijloacelor de deplasare pentru elevii aflați în zone cu populație scăzută, facilitând accesul la educație de calitate a acestora, cu protejarea mediului, în același timp”, scrie în document.

70.000 de elevi nu au mijloc de transport în comun pentru a ajunge la școală, potrivit Ministerului Educației.

„Deși, de-a lungul timpului, numărul microbuzelor școlare a crescut, în continuare există o deficiență de mijloace de transport pentru aproximativ 70.000 de elevi. Necesitatea achiziționării de microbuze școlare este justificată și de uzura ridicată a microbuzelor școlare aflate în funcțiune, prin faptul că, cea mai recentă achiziție centralizată de microbuze școlare a fost realizată în anul 2012, acestea ajungând la capătul duratei de funcționare”, conform notei de fundamentare.

 • Edupedu.ro a scris că elevii care stau la internat și nu au mijloc de transport în comun spre casă nu primesc decontul celor 4 călătorii dus-întors pe lună, la care au dreptul prin lege, deoarece aceștia nu au ce documente de călătorie să prezinte la școală, din moment ce nu există autobuze. – Mai multe detalii aici

România s-a angajat prin Hotărârea de Guvern nr. 59/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-20301, ca educația privind schimbările climatice și mediu “să contribuie la modelarea comportamentelor individuale, de grup și de sistem care duc la degradarea naturii și a mediului înconjurător și de a crea comportamente responsabile cu mediul”.

Ghidul solicitantului
Acte necesare pentru dosarul de finanțare
Citește și:
DOCUMENT Ministerul Educației pregătește o licitație, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, pentru 3.200 de microbuze electrice. Microbuzele o să ajungă în școli anul acesta, potrivit Ligiei Deca. În prezent, 70.000 de elevi nu au mijloc de transport pentru a merge la școală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

FOTO Ministrul Învățământului Superior din Cuba, primul oficial guvernamental de la Havana care vizitează România după 1990 / Sorin Cîmpeanu și José Loidi au semmnat Programul de cooperare în domeniul universitar care include și burse de studii

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și ministrul Învățământului Superior din Cuba, José Ramón Saborido Loidi, au semnat ieri, 6 iunie, Programul de cooperare în domeniul învățământului superior între Ministerul Educației…
Vezi articolul
Marian Godină

“Un om care pentru mândria sa de a fi doctor recurge la asemenea furtișaguri nu poate avea legitimitatea de a conduce tocmai Ministerul de Interne” – Polițistul Marian Godină, după ce Emilia Șercan a găsit plagiat de cel puțin 18,5% în teza de doctorat a ministrului Bode / “Dați-vă demisia!”

“După articolul de azi al Emiliei Șercan, în care face o analiză a tezei de doctorat a d-lui Lucian Bode așa cum ar fi trebuit să facă cei de la…
Vezi articolul