OFICIAL Metodologia pentru concursul de directori a fost publicată / Bibliografia pentru examen va fi anunțată cu o lună înaintea probei scrise

22.368 de vizualizări
Foto: captură Monitorul oficial
Metodologia pentru concursul de directori a fost publicată în Monitorul Oficial, după aprobarea prin ordinul 4.597 din 6 august 2021. Conform acestor reguli se va organiza, începând din 14 septembrie 2021, concursul de angajare pentru toate posturile de directori și directori adjuncți din școli, grădinițe, licee.

Potrivit calendarului de concurs, publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul și a bibliografiei se va face pe 14 septembrie 2021, cu doar o lună înaintea probei scrise, programată pe 15 octombrie.

A fost publicată și Cererea de înscriere la concurs:

Descarcă de aici Metodologia de concurs

”Prezenta metodologie se aplică:
a) Unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor de excelență, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite în continuare unități de învățământ;
b) Palatului Național al Copiilor”, scrie în document.

Va fi înființată o comisie care se va ocupa de acest concurs, potrivit documentului. „Monitorizarea și coordonarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt asigurate de Ministerul Educației, prin Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului. Componența și atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare și coordonare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației”, scrie în actul normativ.

Care sunt condițiile de participare la concursul de directori:

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) „Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

(3) La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc condițiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.

(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.

(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare”.

Alte două comisii se vor face la nivelul Ministerului Educației, pe lângă Comisia naţională de monitorizare şi coordonare. Acestea sunt:

 • Comisia de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Naţional al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, având următoarea componență:
  • președinte – director general/director din cadrul direcțiilor care coordonează activitatea învățământului preuniversitar;
  • patru membri – consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor care au atribuții în coordonarea activității învățământului preuniversitar;
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Naţional al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, având următoarea componență:
  • președinte – director general/director din cadrul direcțiilor generale care coordonează activitatea învățământului preuniversitar;
  • doi membri – consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniul învățământului preuniversitar;
  • secretar – consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educației.

Patru comisii vor fi făcute la nivelul inspectoratelor școlare.

Ce conține dosarul de înscriere, potrivit metodologiei citate.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;
 2. cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
 3. cartea de identitate;
 4. certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
 5. hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
 6. actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 7. ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
 8. adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
 9. cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
 10. certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
 11. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
 12. declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6;
 13. declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
 14. înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:
  1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;
  2. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;
  3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.

Cele trei probe de concurs sunt următoarele:

Proba de dosare – potrivit calendarului, în perioada 27-29 septembrie are loc evaluarea dosarelor de înscriere, iar pe 30 septembrie vor fi afișate listele candidaților admiși la evaluarea dosarelor. Urmează apoi o etapă de remediere a erorilor, de contestații la evaluarea dosarelor, pe 1 octombrie, prevăzută în calendar drept „depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică”. În perioada 4-6 octombrie are loc remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere, iar pe 7 octombrie afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

Proba scrisă – 15 octombrie

Regulile din metodologie prevăd că proba scrisă va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte, așa că totalul va putea fi de maximum 100 de puncte. Nota finală se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor.

Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor.

Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfășurare a concursului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației, după caz, și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Proba de interviu – 15 noiembrie – 8 decembrie

Interviul are durata de 60 de minute pentru fiecare candidat. Se vor evalua:

 • abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
 • competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

„În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.

Dacă, în urma aplicării metodei de calcul, nu se poate constitui media, președintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este însoțită de înregistrarea audio-video a probei și de borderourile de notare.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audio-video se predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a concursului.

Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audio-video este asigurată de președintele comisiei de organizare a concursului”, potrivit metodologiei.

Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

Formula după care se calculează nota finală

Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:

N = (Ns+Pi)/2, unde:

 • Ns = nota obținută la proba scrisă;
 • Pi = punctajul obținut la proba de interviu;
 • N = nota finală obținută la concurs.

Cum se stabilesc viitorii directori – criterii de departajare

Comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei și realizează ierarhia candidaților. Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

 • Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.
 • Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.
 • Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Articolul este în curs de actualizare


44 comments
 1. În Cluj suntem trei cazuri ( cunoscute de mine ) – candidați înscriși la acest concurs, din care doi suntem pozitivi – de ieri, iar unul în carantină. Ce facem ? E adevărat că susținem în online ?

 2. Ce se va întâmpla cu cei care la ora concursului vor fi pozitivi sau în carantină ? Domnul ministru spunea că dorește profesionalizare, dar dacă aceștia sunt niște foarte buni profesioniști, de ce să piardă concursul ?

 3. Știe cineva daca Covidul a luat mințile celor din minister care organizează concursul de directori ?
  Întreb pentru că am remarcat câteva lucruri care m-au mirat profund :
  1. Prima probă a concursului – eliminatorie – în 25 oct, adică exact perioada în care ar trebui să învățăm, dar în care directorii de școli în funcție, sunt ocupați până peste cap cu începutul de an școlar.
  2. Dacă tot se fac numirile începând cu ianuarie, de ce nu se ține prima probă în februarie, apoi interviul în martie, iar numirile din vară astfel încât nu ar mai fi probleme la încadrare ( în cazul în care un director revine pe orele sale, cel care i-a ținut orele trebuie să plece în altă școală , ceea ce în ianuarie ar da multe școli peste cap( orare, etc ), pe când în vară – nici un fel de probleme !
  3.130 de decedați de Covid în 24 de ore, 7000 de infectați, iar ăștia vor să desfășoare un concurs de 10.000 de candidați ! Măi nebunilor, dar dacă vo îmi primiți dosarul, iar apoi eu mă infectez ? ! ? Ce vină am eu că vi organizați concurs în pandemie, doar pentru că așa visează Cîmpeanu că va profesionaliza acest sistem. [comentariu editat pentru a elimina majusculele]

 4. Fixând acest așa zis concurs în octombrie, acesta nu mai e nici pe departe un concurs ci o adevărată metodă de epurare a directorilor în funcție . Rușine ! Ați fi avut multe alte perioade la alegere, dar ați ales exact perioada cea mai grea pentru ca directorii în funcție să nu poată învăța !

 5. Domnule ministru,
  Nu vreau să fiu răutăcios, dar chiar nici unul dintre cei care alcătuiesc echipa care se ocupă de acest concurs nu este în stare să observe două lucruri simple ?
  1. NU ESTE TIMP PENTRU A NE PREGĂTI ! ! ! CHIAR NU ESTE ! ! ! CINE ESTE HABARNISTUL DIN ACEA ECHIPĂ CARE NU CUNOAȘTE ACEASTĂ PERIOADĂ DE ÎNCEPUT DE AN ? Dați-l domnule ministru afară din echipă că vă face de râs !
  2. Peste tot la știri se prezintă evoluția îngrijorătoare a acestui val 4 și din păcate înregistrăm record după record : 41 DE MORȚI ȘI 2550 INFECTAȚI !
  E stare de alertă, iar legea interzice organizarea de astfel de concursuri ! Iar ei o țin una și bună că VOR SĂ ORGANIZEZE UN CONCURS NAȚIONAL DE 10.000 DE OAMENI ! ! ! De ce se persistă ? ! ? Știe virusul care e director și îi ocolește ? Și directorii au familii .

 6. Perioada de după începutul anului școlar, presupune pentru un director în funcție ca dimineața, până la ora 15,00 ( 15,00 ar fi un caz fericit ! ), program la școală, iar apoi acasă de pregătit zecile de documente caracteristice începutului de an școlar: ședințele de consilii profesorale, de consilii de admin, de lectorat cu părinții, ședințe cu părinții la clase, regulamente, decizii, comisii, fișe post, planuri ( pdi, manag, oper ), planificări, etc.
  Când mai poate învăța un director în funcție ? Când ? CÂND ? ?
  Pentru ce ne-ați mai dat bibliografia căci oricum nu o putem parcurge în această perioadă ? Interesant concurs organizați.
  Mulțumim domnule ministru.

 7. Ne-am dori să ne lămurească cineva din minister, care face parte din echipa de organizare a acestui concurs, referitor la câteva aspecte pe care am dori să le înțelegem cât de cât :
  1. Dacă acest concurs are ca obiectiv ( după cum spune chiar d-nul ministru ), ocuparea funcțiilor de directori pe criterii de competență, de ce ați fixat acest calendar, exact în perioada cea mai dificilă dintr-un an școlar, pentru directorii de școli ( timpul lor pentru a se putea pregăti pentru concurs este extrem de limitat în sept – oct, ) ?
  Precizare : avantajele unei alte perioade sunt incontestabile – de exemplu, perioada lunii martie – cu numirile de instalare în funcție începând din vară – nu este o perioadă aglomerată, nu sunt examene, nu sunt teze, cu TOȚII – CANDIDAȚI ȘI CONTRACANDIDAȚI SE POT PREGĂTI DEOPOTRIVĂ PENTRU CONCURS ), nu este afectată încadrarea așa cum acum, dacă un director in funcție pierde concursul, revine pe catedră, iar cel care îl suplinea trebuie să găsească ore în altă școală )
  2. La știri observăm că știrile despre înmulțirea cazurilor de COVID sunt într-o creștere alarmantă ( 2300 infectați și 39 MORȚI în ultimele 24 de ore ! )
  Precizare : Cineva trebuie să își asume această organizare și să răspundă în cazul infectărilor de COVID ! Nimeni dintre candidați nu va ierta o eventuală infectare ( adică tu fixezi concursul când mie îmi este cumplit de greu, vrei să modifici legi pentru a susține concursul fără să îți pese că mă supui unui risc, IAR EU SĂ TE IERT ? ! ? NEVER !
  2. De ce nu organizați mai întâi concursul pentru inspectori ? Ar fi mult mai puțini decât noi, iar în contextul acestui nou val de îmbolnăviri ar fi mai ușor de gestionat acest concurs, așa a fost dintotdeauna, așa e normal ( cel fixat pe post îl examinează pe cel care nu este , dar vrea să se fixeze )
  3. De ce țineți morțiș să organizați acest concurs EXACT ÎN PERIOADA CEA MAI GREA PENTRU UN DIRECTOR ÎN FUNCȚIE ? ( Hai vă rugăm, spuneți-ne cinstit 🙂 )
  4. Dacă vedeți că numărul infectaților de COVID și al decedaților este într-o creștere alarmantă, iar LEGEA INTERZICE organizarea de concursuri în această perioadă voi DE CE VREȚI SĂ MODOFOCAȚI LEGEA doar ca să susțineți concursul ? ok, înțelegem că ne urâți din tot sufletul pe noi, dar nu vă gândiți că dacă noi ne infectăm, avem părinți, bunici, copii… CÂTĂ URĂ ȘI RĂUTATE PUTEȚI AVEA ?
  Doamne ferește ce minți bolnave ! 39 de MORȚI, iar ei VOR SĂ MODIFICE LEGEA CA SĂ SUSȚINĂ CONCURSUL !!! acest tip de oameni conduc destinele învățământului și implicit al copiilor acestei țări !

  1. Prin această atitudine vor să afișeze o imagine de oameni determinați.
   Programarea eronată a unui concurs de asemenea amploare, modificarea legii fără să-ți pese că numărul morților este într-o creștere ALARMANTĂ în timp de pandemie – stare de alertă, ( 39 pe zi acum față de 5/zi în iulie – spunea Arafat ), doar pentru că ai tu ambiții ieftine, asta denotă IRESPONSABILITATE TOTALĂ ! Lipsă de respect față de noi cei care nu dorim decât ca acest concurs să fie unul organizat într-un mod logic și normal.
   Deocamdată găsesc o singură caracteristică pentru acest concurs : J O S N I C ! CUMPLIT DE JOSNIC !

 8. 39 de morți în ultimele 24 de ire, iar oamenii lui Câmpeanu modifică legi ca să poată derula un concurs național de 20.000 de candidați !! cineva va fi răspunzător pentru cei infectați prin acest abuz de joasă speță ! (comentariu editat pentru majuscule)

 9. Bună seara ! Dragi. colegi, eu nu am fost prin minister niciodată, motiv pentru care as vrea să întreb dacă este cineva care cunoaște pe cei din această instituție ? Sunt oameni normali la cap ? Întreb pentru că : am văzut multe nemulțumiri la adresa datelor de desfășurare a concursului pentru directori de școli, dar, s-ar părea că NU LE PASĂ ! Apoi am văzut în această după amiază ( chiar și Arafat vorbea ), știre la tv – explozie a numărului de infectați cu COVID ȘI 39 DE MORȚI ! S-ar părea că tot NU LE PASĂ ! ! ! Să organizezi un astfel de concurs, de asemenea amploare ( aprox. 10.000 de candidați + comisii ), doar pentru că e perioada în care directorii pe care nu-i vrei au mult de lucru și nu se pot pregăti, și îți poți pune oamenii tăi, e strigător la cer ! Dar SĂ MAI ȘI VEZI CĂ PANDEMIA REVINE, REVIN CAZURILE DE MORȚI ! ! ! etc, isr tu să n-ai în cap decât ” concursul “, chiar cu prețul infecării oamenilor înseamnă să fii bătut în cap rău de tot !
  P.S. Problema pe care o au cei din minister și n-o știu, este că în cazul infectării candidaților la concurs, VOR RĂSPUNDE ! VOR FI DAȚI ÎN JUDECATĂ !

 10. Metodologia aceasta nu ar putea fi aplicată în ianuarie sau februarie ….. ?
  Ar fi mai normal, dacă ne gândim la ce este pe capul unui director de școală în această perioadă . ( dacă îi pasă cuiva )

 11. Organizarea acestui concurs în perioada septembrie și octombrie evidențiază faptul că în minister sunt și oameni care nu știu ce se întâmplă în școli în această perioadă.
  Cineva poate că ar trebui să le spună: hai să lăsăm oamenii ăștia să pregătească și să asigure acest început de an școlar așa cum trebuie, iar apoi punem concursul în februarie – martie – nu mai poate nimeni contesta concursul de directori, și nici nu mai dăm încadrările peste cap. Nu sunt necesare mari eforturi intelectuale pentru a înțelege aceste lucruri simple ci doar bunăvoință sau dorința de a face lucrurile într-un mod cât mai corect, normal sau logic.

 12. Dom’ Câmpeanu, spune drept ce ți-au dat liberalii de te-ai pus de îndărătelea pe directorii de școli, taman când au băieții mai multă treabă ?
  Ți-au dat un post bunicel, ești docil, dar chiar să-ți bați joc de 9000 de oameni din învățământ . . . parcă nu-mi vine să cred că ești așa slugoi !

 13. De ce pentru inspectorii numiți POLITIC ( ȘTIM CU TOȚII CĂ SUNT LIBERALI ), NICI MĂCAR NU SE PUNE PROBLEMA ORGANIZĂRII UNUI CONCURS, iar pentru actualii directori de școli se organizează un concurs EXACT CÂND E CEA MAI DIFICILĂ PERIOADĂ PENTRU EI ? ! ? ! ? C
  Clar trebuie o investigație, vom da în judecată, iar cineva va răspunde penal pentru această nemernicie !

 14. De ce nu se dorește ca acest concurs sa fie unul organizat astfel incât sa ofere sanse egale tuturor participanților ? Care este ” marea problemă ” pentru care acest concurs nu se poate derula într-o perioada care să ofere șanse egale de participare tuturor candidaților ? ! ?
  Bine că la inspectori ( NUMIȚI ), nici măcar nu se pune problema perioadei organizării acestui concurs …. rușine ! Un scenariu slaaaaaaab !

 15. Stimate domnule ministru,
  Nu dorim nimic altceva decât ca organizarea acestui concurs să acorde șanse egale de a se pregăti tuturor candidaților.
  Calendarul de desfășurare propus în acest moment diferențiază în mod clar șansele de a pregătire ale candidaților pentru participarea la acest concurs.
  Nu o luați ca pe o lipsă de respect, dar cred că până și femeia de serviciu dintr-o școală știe cam ce probleme au în perioada septembrie – octombrie directorii de școli.
  Avem încredere în dorința dumneavoastră de a organiza acest concurs într-unul cât mai corect,
  Vă mulțumim.

 16. Domnilor din minister, măi oameni buni, înțelegeți VĂ RUGĂM, că nu cerem nimic altceva decât SĂ NE FIE RESPECTATE DREPTURILE ! ! !
  Considerăm că avem dreptul să participăm la un concurs la care SĂ AVEM CU TOȚII ȘANSE EGALE DE A NE PREGĂTI ! NIMIC ALTCEVA ! Nu cerem să nu se desfășoare acest concurs, ci doar ca toți cei care participă să beneficieze din start de aceleași condiții și șanse de a se pregăti. Ori, în acest moment – septembrie și până pe la jumătatea lunii octombrie, directorii în funcție sunt pur și simplu sufocați de probleme ( nu trebuie să le enumăr eu aici căci toți cei din învățământ le cunosc foarte bine ).
  Nu înțelegem care este marea problemă care vă împiedică să acordați acest drept minimal tuturor participanților pentru buna desfășurare a acestui concurs.

 17. Până la demararea acestui concurs credeam în caracterul acestui ministru, dar să organizezi un astfel de concurs, în perioada în care unii se află în cea mai dificilă perioadă a lor dintr-un an școlar, denotă atât nepăsare, cât și intenții . . . să le spunem discutabile . . . păcat dar și josnic.

 18. Propun ca data de susținere a concursului pentru directori să rămână aceeași, dar în plus, contracandidaților săli se pună la dispoziție ore de pregătire gratuite acasă ( nu cumva să obosească ), cu “eminențele” care au organizat acest concurs dar și cu cei care fac subiectele ! Măcar să știm una și bună …. !

 19. Domnule ministru, inspectorii nou numiți în funcție, pe ce criterii au fost numiți ? Întrebare ajutătoare: poate ne spuneți direct, cum se face că toți cei nou numiți, au afinități …galbene… ? 🙂 🙂 ? De ce nu susțin dânșii primii concurs, căci doar ei sunt cei care conduc destinele învățământului din județe, iar astfel s-ar fi eliminat suspiciunile de politizare.

 20. Adresez aceste gânduri pline de nemulțumire sindicatelor din învățământ
  Ministerul educației, prin vocea d-lui ministru ne anunță că vor scoate la concurs toate posturile de directori și directori adjuncți din țară, din câte știu eu, aproximativ 7500 astfel de posturi.
  Nimic rău în asta numai că, această programare a celor două probe, exact peste începutul de an școlar, este total nepotrivită pentru directorii în funcție, ținând cont de multitudinea de probleme care apasă pe umerii lor în această perioadă, ne referim la pregătirea școlilor pentru începutul de an școlar dar și la încadrări, orar, etc.
  Deasemenea, după ce începe anul școlar sunt multe, foarte multe alte probleme organizatorice specifice oricărui început de an școlar, cum ar fi : Consilii profesorale, consilii de administrație, ședințe cu părinții, lectorate cu părinții, constituirea comisiilor, decizii, fișele posturilor, planificări, planuri – manageriale, operaționale, pdi, roi, RI, rapoarte, analiza anului școlar precedent, etc., timp în care contracandidații beneficiază de liniștea și timpul necesar pentru a parcurge bibliografia pentru acest concurs.
  Nu cerem altceva decât ȘANSE EGALE de a ne pregăti pentru acest concurs ! ! !
  Înțelegem faptul că domnul ministru nu dorește o amânare a acestui concurs, dar și dumnealui trebuie să înțeleagă că nu este vina noastră că acest concurs a fost programat și gândit rău, și nici nu avem de ce să suportăm noi erorile de organizare ale acestui concurs ! ( Ce ar fi fost dacă s-ar fi programat acest concurs în luna februarie ? sau martie ? )
  Ca să nu mai vorbim de faptul că în inspectorate s-au schimbat foarte mulți inspectori, iar cei noi, numiți de scurt timp în urmă, ne-ar putea evalua, deci ceva de genul : Eu sunt numit , nu sunt fixat pe post prin concurs, dar hai să-ți arăt ție directore cum se face asta . . . ! . . . Exact ca și lupul moralist ! ( jenant ) De ce nu se face cum e normal și cum s-a procedat de ani și ani în urmă ? Adică, prima dată susțin concurs inspectorii generali și generali adjuncți, apoi inspectorii școlari, iar abia apoi directorii de școli. Dacă s-ar fi mers pe această linie normală, logică, nu ar mai fi fost nimic de comentat. Așa însă, simțim că există o mare bătaie de joc la adresa actualilor directori. iar acest lucru este groaznic de urât ( ca să nu-i spun mârșăvie ), pentru că ministerul a reușit trecerea miilor de școli și a zecilor de mii de copii școlarizați, cu bine prin pandemie-starea de urgență prin și CU ACEȘTI DIRECTORI ! ! !
  Considerăm că nu merităm să suportăm noi toate aceste grosolane erori de organizare a concursului de directori, ci dimpotrivă, am merita să fim măcar puțin mai apreciați.
  Rugăm sindicatele din învățământ să ia atitudine față de cele semnalate aici, și să încerce să rezolve doleanțele noastre care nu ar reprezenta nimic altceva decât desfășurarea unui concurs obiectiv, ceea ce ar fi, credem, în interesul tuturor beneficiarilor educației.

  1. Va plangeti ca nu aveti timp sa invatati, ca, vezi doamne, aveti tare multa treaba. Gresit, multa treaba ati avut in iulie si august cand v-ati pus pilele in functiune ca sa ve lase/puna/reconfirme in fuctiile de conducere pe considerente 100% politice , galbene. Pnl-isti supusi si lingatori de cur care vor sa iti scuze incompetenta si lipsa de pregatire prin faptul ca au de facut “multaaaaa treaba” la scoala in aceasta perioada. Asta e singurul lucru pe care l-au uitat stapanii vostri, in rest s-au gandit la toate.

 21. Acum am plecat din școală odată cu îngrijitorul și femeile de întreținere ( este sâmbătă ora 14 ); ele au pus draperiile în șapte săli de clasă, îngrijitorul a terminat de reparat peretele exterior . Când vor ăștia să învăț, căci după ce deschidem anul școlar apar alte zeci de probleme, de nu avem timp nici să respirăm până prin octombrie ? Pe ce planetă trăiesc cei care au programat concursul ăsta ?

 22. Perioada februarie – martie reprezintă un interval de timp care ar oferi tuturor candidaților care se înscriu la acest concurs, posibilități egale de a se pregăti !

 23. Foarte bine că se organizează acest concurs. Dar să-l programezi pe un început de an școlar este o idee emanată cred de către cineva care are o cu totul altă ocupație, nicidecum tangențe cu învățământul. Este o perioadă care avantajează în mod CERT pe unii și dezavantajează clar pe alții. Ce era dacă acest concurs s-ar fi programat la începutul lui februarie ? ! ? ! ?

 24. Să programezi acest concurs odată cu începutul de an școlar, este ca și cum ar concura doi alergători, într-o cursă de 1000m, iar pe unul dintre ei îl punem să alerge cu un rucsac de 50 kg în spate, iar celălalt fără nimic în spate . . . . Nimic altceva decât o crasă bătaie de joc ! Prea jos s-a ajuns. Păcat !

 25. Stimate domnule ministru, dacă ați binevoi să mergeți prin școli s-ar putea să realizați greșeala imensă a acestei programări a acestui concurs, în sensul că directorii în funcție sunt la școală, pregătind deschiderea anului școlar dar și începutul anului școlar, în timp ce contracandidații sunt acasă, învață, citesc….. CONSIDERAȚI CĂ ESTE CORECT ? ! ? Nu mai spunem că normal ar fi fost ca mai întâi să susțină examenul inspectorii generali, apoi inspectorii școlari și abia apoi directorii de școli. Dar, mă rog, trecem peste faptul că nu doriți să decolorați galbenul inspectoratelor școlare, însă această programare este….. mult prea vizibilă ……. dezamăgitor de slabă regia ….

 26. O crasă bătaie de joc la adresa directorilor în funcție această programare a concursului pentru directori ! Jenant cât de jos s-a coborât nivelul …..

 27. Încă o dată se dovedește că teoria și practica sunt două lucruri total diferite. Din păcate suntem conduși de teoreticieni care HABAR NU AU ce înseamnă un început de an școlar ! Din punctul lor de vedere, Bush este cel care ne deschide mințile pentru a rezolva problemele din învățământ 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Of Doamne !

 28. În octombrie – concurs de directori …hmmmm … presimt că de la televiziuni iarăși vom primi știri de genul ” la școala X, a căzut tencuiala de pe tavan în capul copiilor “, sau țevi de apă sparte, inundații, egrasii în sălile de clasă de la școala Y ….. Nu mai trebuie să ne surprindă așa ceva ….. ( din păcate ). Nu e vina lor, PEȘTELE DE LA CAP SE ÎMPUTE ! … !
  P.S. Și să vedeți la iarnă repercursiunile acestei suprapuneri a începutului de an școlar cu examenul de directori de școli ! PARIU ? ! ? ! ?

 29. Stimate domnule minstru ați asistat vreodată la pregătirea deschiderii unui nou an școlar ? Dar la începutul anului școlar ?( perioada septembrie – octombrie ) ? Știți cam câtă muncă presupune un început de an școlar din partea unui director de școală ? ! ? ( perioada septembrie – octombrie ) ? Dacă DA, atunci vă rugăm demiteți consilierul care v-a dat ideea organizării concursului pentru directori în octombrie ….. ! Dacă NU , atunci înseamnă că pur și simplu nu ați lucrat în învățământ….

 30. Până și după ce începe școala cei în funcție vor fi vai de mama lor pentru că vor avea de pregătit PDI-ul școlii, Planul managerial, planul operational, ROI, RI, decizii, Comisii, Toate acestea discutate în Consilii Profesorale, apoi în Consilii de administratie, colectivele de elevi, etc. Ce era dacă puneau proba scrisă pe final de noiembrie, iar interviul l începutul lui decembrie ? ! ? E clar: Cât a fost pandemie, ne-am folosit de directorii cu experiență, iar acum, când e totul pus la punct, le dăm un șut ….. rușine !

 31. 1. Cazurile de COVID sunt într-o creștere alarmantă nu numai la noi în țară ci peste tot în lume.. Cine va garanta securitatea miilor de candidați din toată țara ? ! ? Cine va răspunde pentru acest lucru ? ! ?
  2. De ce nu se susține – așa cum ar fi normal – concurs mai îmtâi pentru inspectori generali, apoi inspectori școlari, iar apoi directori de școli ? Există trei argumente extrem de logice în acest sens: 2.1. fiind mult mai puțini candidați nu ar mai exista riscuri așa mari în ce privește răspândirea COVID și implicit infectarea ( lucru pentru care cineva va răspunde ) 2.2 Nu ar mai acuza nimeni tendința de politizare datorată momentului extrem de prost ales ( cei în funcție au treabă până peste cap, ceilalți stau acasă … ) 3.3 Un inspector numit de câteva luni de zile, cel mult un an, examinează directori în funcție de câțiva ani de zile + un alt concurs susținut în 2016 ! – asta e de râsu – plânsu 🙂 🙂 🙂
  2. Directorii în funcție au de pregătit începutul de an școlar, încadrări, problemele administrative din școli specifice începutului unui nou an școlar ( că doar la deschidere vor fi prezenți reprezentanți din primării, inspectorate, televiziuni, etc ), plus că ei încă trebuie să fie la serviciu/școală 8 ore/zi în timp ce contracandidații învață de rup cărțile… e normal așa domnule ministru ?
  3. Se vede din avion dorința de politizare, dar chiar nu este un consilier pe lângă d-nul ministru care să-l învețe cum să facă lucrurile astea mai cu perdea ….

 32. Pentru comparatie “metodologia” din Germania, landul Renania de Nord-Westfalia. La ei se numeste procedura, cum este si normal de altfel, nu metodologie. Dinozaurii din minister, care probabil nu inteleg mult din management, prefera “metodologie”.

  Doritorii (in principiu orice profesor) participa la o evaluare a aptitudinilor, la un centru de evaluare de stat, pentru scoli. Exista cateva conditii pentru inscriere, de exemplu sa ai o calificare in management scolar. Calificarea nu este insa obligatorie daca ai experienta, adica ai fost de exemplu director de scoala pe o durata determinata.
  Evaluarea dureaza doua zile, iar probele constau in jocuri de rol, discutii etc. Trebuie sa demonstrezi, printre altele, ca poti comunica bine, ca este un bun manager, ca poti inova si ca rolul de director la o scoala iti este foarte clar.

  Daca la evaluare ai luat “Bine” sau “Foarte bine” poti aplica pentru un post de director, anunturile fiind publice, cu putine exceptii. Apoi participi la procedura de selectie. Decizia este luata de autoritati, dar au un cuvant de spus parintii si profesorii de la scoala pe care vrei sa o conduci.

  Dupa ce te-ai angajat, daca esti nou / tanar, ai la dispozitie un program de formare continua si coaching. Iti sunt oferite, de exemplu, cursuri de management al conflictelor, de comunicare, retorica etc.

  1. Vor fi multe școli în care nu vor fi doritori nici la 1 septembrie.
   Probabil vor ajunge directori lipitori de afișe. In zona este un director de scoala care în paralel conduce și o altă instituție de stat afiliată la o primărie. Acum NU CONTEAZA! Dacă ești # sau cu ochii albaștri SE POATE!

 33. Vai de directorii care sunt în funcție și doresc să candideze. La început de an se fac încadrările, planificările, orarul, deschiderea anului scolar. In loc sa ii ajute, nenea ministru își bate joc de directorii în funcție. Când ai timp să înveți, daca trebuie sa manageriezi deschiderea anului scolar?

  Nu cred că am văzut până acum un ministru așa de Gigi Contra precum acest ministru. Și-a propus ,,digitalizarea” examenelor. Și precum Citu sau Taica Iohannis are impresia că deține Adevărul Suprem.

  1. E cu intenție ! până acum au profitat de directorii cu experineță în perioada de pandemie, când răspunderea era imensă ( măsurile care trebuiau luate pentru asigurarea sănătății copiilor), iar acum, prin organizarea concursului odată cu începutul de an școlar, când este atâta treabă în școli, li se oferă acelor directori, nimic altceva decât un șut în …. pentru a demonstra că vezi Doamne – am depolitizat…. Exact asta este de fapt marea politizare ! Rușine !

 34. Pai bibliografia e cartea de telefon cu inspectori si directori de prin minister care sa traga de sfori pentru candidat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

BREAKING Greva generală din Educație a încetat după ce liderii sindicali și ministrul Deca au semnat contractul colectiv de muncă pentru angajații din învățământ / Decizia nu a fost luată prin consultarea tuturor membrilor, așa cum anunțau sindicaliștii, ci doar de către lideri – surse

Liderii sindicali din Educație, marius Nistor de la FSE Spiru Haret și Simion Hăncescu, de la FSLI, apar într-o fotografie, alături de ministrul Educației, Ligia Deca, în timp ce semnează…
Vezi articolul

Spor de calculator pentru profesori, cerut Guvernului de sindicatele FSLI. Argumentul: expunerea la radiațiile emise de dispozitivele personale folosite în activitatea profesională

Spor de calculator pentru profesori, asta solicită Guvernului în plină campanie electorală Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Printr-o adresă obținută de Edupedu.ro, FSLI reclamă faptul că “gradul de nemulțumire al…
Vezi articolul

Ghid de sprijin pentru părinții și profesorii care au în clasă copii supradotați, cu strategii de educație pe nivele de învățare și idei de activități adaptate, lansat de psihopedagogi de la Centrul de Resurse Educaționale Maramureș

Un ghid care să vină în sprijinul profesorilor care lucrează cu elevi supradotați, dar și în ajutorul părinților și al copiilor, a fost lansat recent de profesori consilieri școlari și…
Vezi articolul

Profesorii să nu-și folosească banii din prima de carieră didactică pe cursuri de formare a competențelor digitale. Sorin Decă, Ministerul Educației: Lansăm luna viitoare investiția pentru formarea gratuită a profesorilor în pedagogie digitală

În noiembrie, Ministerul Educației va lansa investiția 8 din Componenta 15, din PNRR, adică formarea a 100.000 de cadre didactice pentru pedagogie digitală, anunță secretarul general adjunct al Ministerului Educației,…
Vezi articolul