DOCUMENT Alegeri în universități: Studenții anunță care sunt solicitările lor pentru candidații la funcția de rector

1.322 de vizualizări
Foto: freepik – www.freepik.com
Studenții și-au lansat în această dimineață dezideratele de la viitorii rectori ai universităților. În condițiile în care toate universitățile se pregătesc să își aleagă conducerile, ANOSR a demarat campania numită coRector, în cadrul căreia îi anunță pe candidații la alegerile universitare care sunt nevoile studenților. Vezi mai jos lista celor 17 solicitări ale studenților.

Solicitările studenților privesc și formarea inițială a cadrelor didactice, adică ruta prin care universitățile pregătesc profesorii din preuniversitar. Tinerii cer “reevaluarea partenerilor de practică pedagogică și creșterea numărului de ore obligatorii de practică pedagogică”, precum și “stimularea financiară și monitorizarea mentorului de practică”.

Studenții cer să fie implicați în cercetare, solicită ca universitățile să organizeze sesiuni de coaching în domeniul antreprenoriatului, să cumpere instrumente psihologice destinate activităților de consiliere și orientare în carieră actuale și relevante, să introducă “ore de disponibilitate permanentă din partea cadrelor didactice” pentru consiliere și consultații în vederea reducerii abandonului universitar.

Pe lista studenților se află de asemenea formarea profesorilor “pentru a facilita interacțiunea cu studenții cu diferite tipuri de dizabilități”, adaptarea infrastructurii pentru studenții cu dizabilități (rampe de acces în toate spațiile de studiu, cercetare, cazare, servirea mesei, marcaje în limbajul Braille, softuri de traducere în limbajul Braille a cursurilor), introducerea cursurilor de etică și deontologie în primii ani ai fiecărui ciclu de studii.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că, în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România desfășurat la Timișoara în perioada 5-14 august 2019, peste 500 de lideri ai studenților din întreaga țară au dezbătut cele mai importante aspecte ale învățământului superior românesc, din perspectiva lor.

“Analizând situațiile întâlnite în universitățile din țară, discuțiile s-au concluzionat în 17 obiective ale studenților pentru dezvoltarea sistemului educațional universitar din România”, spun tinerii, într-un comunicat remis Edupedu.ro.

Lista celor 17 solicitări ale studenților pentru candidații la funcția de rector:

1. Burse, cămine și cantine

– Elaborarea unei proceduri prin care universitatea va reduce sau scuti, după caz, de taxa de studiu, studenții aflați în situații sociale excepționale
– Asumarea virării burselor în maximum 5 zile lucrătoare de la scadența anunțată în prealabil, iar în caz contrar instituirea de penalități de întârziere, pe care universitatea le va plăti studentului.
– Eliminarea taxelor precum “fondul de rulment”, garanții, taxele pentru utilități
– Suplimentarea locurilor de cazare cu minimum 10% în timpul mandatului, uniformizarea condițiilor de cazare și suplimentarea numărului de spații de învățare adecvate (săli de lectură);
– Realizarea și asumarea de către Consiliul de Administrație și Senatul Universitar a unei strategii multianuale cu privire la investiția în cămine, elaborată împreună cu organizațiile studențești și reprezentanții studenților
– Asigurarea unui program de funcționare a cantinelor de minimum 6 ore;
– Neintroducerea unui adaos comercial la alimentele vândute studenților universității.

2. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)

– Realizarea unui studiu cu privire la participarea, interesul și încrederea studenților în CCOC și elaborarea unui set de direcții pentru satisfacerea nevoilor reale ale studenților, pe baza studiului anterior menționat;
– Elaborarea unor linii directoare cu privire la programe de remediere ale deficiențelor de învățare cu care se confruntă anumiți studenți
– Procurarea de instrumente psihologice destinate activităților de consiliere și orientare în carieră actuale și relevante pentru desfășurarea activității CCOC;
– Asigurarea unui număr suficient de angajați specializați, care să poată interacționa cu toți studenții și implicarea studenților de la toate cele trei cicluri de învățământ în activitățile CCOC, după specific.

3. Abandonul universitar

– Organizarea unor acțiuni cu rolul de a ajuta elevii să își aleagă facultatea, precum caravane și universități de vară pentru elevi;
– Reglementarea unor ore de disponibilitate permanentă din partea cadrelor didactice (consiliere, consultații);
– Monitorizarea studenților cu risc de abandon universitar și căutarea unor soluții specifice

4. Drepturile studenților

– Stimularea dobândirii de competențe, abilități și aptitudini în contexte non-formale prin recunoașterea acestora, elaborând o metodologie de acordare a creditelor pentru activități de voluntariat care să ia în considerare inclusiv activitățile desfășurate în cadrul asociațiilor studențești legal constituite și în cadrul universității;
– Adoptarea unor metodologii de admitere și evaluare alternative, adaptate nevoilor studenților cu diferite dizabilități;

5. Implicarea studenților în luarea deciziilor

– Reglementarea participării, cu calitatea de invitat, a cel puțin unui student la ședințele consiliilor departamentelor;
– Majorarea cotei de reprezentare a studenților în cadrul comisiilor pentru burse, cazări și tabere studențești;
– Reglementarea participării reprezentanților studenților, cel puțin în calitate de invitați, la ședințele structurilor administrativ – funcționale, precum BCA, BCF, BS și altele
– Consultarea organizațiilor studențești legal constituite și/sau a studenților reprezentanți la numirea prorectorului pentru probleme studențești;
– Introducerea în comisiile de concurs, pentru desemnarea decanilor facultăților, a cel puțin unui student reprezentant din Consiliul facultății și/sau al organizațiilor studențești legal constituite

6. Integrarea studenților cu dizabilități

– Evaluarea infrastructurii curente și asigurarea adaptării acesteia pentru studenții cu dizabilități (rampe de acces în toate spațiile de studiu, cercetare, cazare, servirea mesei, marcaje în limbajul Braille, softuri de traducere în limbajul Braille a cursurilor ș.a.);
– Oferirea de informații (regulamente, suporturi de curs, platforme online și altele) în format audio (prin software dedicat) și în limbajul Braille;
– Formarea cadrelor didactice pentru a facilita interacțiunea cu studenții cu diferite tipuri de dizabilități.

7. Învățământ centrat pe student

– Revizuirea și actualizarea periodică a planurilor de învățământ (o dată la cel mult 4 ani) în acord cu cerințele pieței muncii și nevoile societății și asigurarea unei palete mai largi de discipline opționale, în urma unor consultări regulate cu studenții, absolvenții și angajatorii;

– Actualizarea constantă a fișelor disciplinelor, alături de implementarea unor metode de predare eficace și actualizarea bibliografiei;

– Elaborarea unei proceduri la nivel de universitate prin care să se asigure trasee flexibile de învățare, prin posibilitatea studenților de a se înscrie în regim opțional la disciplinele altor specializări/facultăți, cu scopul de a dezvolta competențe transversale;

– Dezvoltarea unei culturi a feedback-ului din partea studenților cu privire la activitatea de predare și a modului în care sunt evaluați de către cadrele didactice, găsirea unor soluții corective, realizarea unui follow-up și crearea contextului pentru dezvoltarea
competențelor pedagogice ale cadrelor didactice;

– Sprijinirea, monitorizarea și realizarea unui follow-up cu privire la competențele,
abilitățile și aptitudinile dobândite de studenți prin stagiile de practică în cadrul programelor de studii universitare. Monitorizarea constantă a procesului de practică de către tutorele aferent și încheierea colaborării cu entitățile care nu oferă un context favorabil dezvoltării profesionale reale a studenților.

– Evaluarea cadrelor didactice auxiliare și a personalului administrativ de către studenți pentru măsurarea satisfacției acestora cu privire la serviciile oferite.

8. Etică și deontologie

– Analiza cazurilor deferite (soluționate/nesoluționate) Comisiei de Etică a universității, precum și a vidului de reglementare. Revizuirea Codului de Etică și Deontologie Universitară pentru acoperirea întregului spectru de abateri de la etică, simplificarea procesului de sancționare și introducerea unor sancțiuni cu rol corectiv;

– Identificarea de mecanisme pentru creșterea gradului de cunoaștere și încredere în activitatea Comisiei de Etică din partea întregii comunități universitare. Totodată, dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de prevenție a încălcării diferitelor principii de etică;

– Realizarea unui raport la nivel de universitate privind derularea disciplinei „Etică și Integritate Academică”;

– Introducerea cursurilor de etică și deontologie în primii ani ai fiecărui ciclu de studii;

– Oferirea accesului în mod gratuit studenților la softuri de detectare a similitudinilor.

9. Digitalizare

– Evaluarea dotării tuturor imobilelor universității și asigurarea unor echipamente și tehnologii adecvate unor procese de învățare eficiente;

– Scăderea gradului de birocrație prin înlăturarea prezenței obligatorii a studentului la departamentele universității (cazare, admitere ș.a.)

– Crearea unei platforme care să conțină situația școlară, situația achitării taxelor, posibilitatea de a depune online diferite cereri și posibilitatea plății online a taxelor;

– Accesibilizarea resurselor de învățare prin asigurarea facilității de a utiliza abonamente la reviste de specialitate online.

10. Internaționalizare

– Inițierea unor colaborări cu universități compatibile din Spațiul European al Învățământului Superior pentru derularea de proiecte comune de cercetare, elaborarea și dezvoltarea unor discipline comune și organizarea de evenimente științifice;
– Facilitarea parcursului educațional pentru studenții internaționali prin traducerea regulamentelor interne, a contractelor de studiu, de cazare și a informațiilor utile.
–  Introducerea de programe de studii cu predare în limbi de circulație internațională și adaptarea infrastructurii;
– Revizuirea și clarificarea obiectivelor învățării pentru a asigura compatibilitatea și comparabilitatea calificărilor.

11. Formarea cadrelor didactice

– Facilitarea și monitorizarea mobilităților temporare ale cadrelor didactice. Oferirea de
condiții adecvate pentru Visiting Lectures;

– Realizarea unui program de peer-review în cadrul evaluării colegiale obligatorii;
– Introducerea unor sesiuni de formare complementare, pe diverse teme de interes,
livrate de către specialiști interni și externi, destinate tuturor cadrelor didactice.

Reevaluarea partenerilor de practică pedagogică și creșterea numărului de ore obligatorii de practică pedagogică. Stimularea financiară și monitorizarea mentorului de practică;
– Promovarea oportunităților oferite de HG 769/2005 și stimularea predării în mediul rural după absolvire;
– Chestionarea celor care au absolvit în ultimii 5 ani programul pentru pregătirea personalului didactic pentru a identifica gradul de satisfacție și aspectele ce ar trebui abordate în vederea adaptării programelor și a metodelor didactice.

12. Mobilități

– În doi ani de la începutul mandatului, cel puțin 10% dintre studenții instituției de învățământ superior vor beneficia de unul dintre programele de mobilități de studiu, de practică/ de plasament existente.
– Elaborarea, dezvoltarea și implementarea unei metodologii pentru mobilități interne și crearea unor structuri care să gestioneze mobilitățile interne;
– Dezvoltarea de colaborări cu universități compatibile pentru facilitarea mobilităților interne și recunoașterea activității studentului participant;

13. Societăți Antreprenoriale Studențești (SAS)

– Organizarea a cel puțin unui concurs de proiecte/semestru prin care să fie premiate ideile inovative ale studenților din sfera antreprenoriatului și prin care o parte dintre acestea să fie finanțate;
– Organizarea unor sesiuni de formare pentru cadrele didactice care fac parte din Consiliul Executiv SAS, pentru a deprinde cunoștințe de mentorat și coaching în domeniul antreprenoriatului;
– Facilitarea de către universități a legăturilor dintre SAS și mediul privat prin fructificarea parteneriatelor universității;
– Oferirea de credite suplimentare pentru studenții care implementează un proiect în cadrul SAS (1-2 credite ECTS), care să fie incluse în suplimentul de diplomă de absolvire a studiilor.
– Elaborarea și prezentarea unui program anual de activități, cu cel puțin un eveniment pe semestru destinat studenților.

14. Taxe

– Asigurarea stabilității și predictibilității taxelor de studiu prin menținerea aceleiași valori a acestora pe întreaga durată a unui ciclu de studiu;
– Revizuirea și stabilirea cuantumului taxelor de eliberare de documente/ pentru servicii prestate în acord cu costurile reale, eliminând disproporțiile dintre valoarea taxelor și munca efectuată;
– Direcționarea surplusului financiar rezultat în urma procesului de admitere către serviciile pentru studenți;
– Eliminarea/neintroducerea taxelor percepute pentru emiterea de permise/ legitimații/ carduri de bibliotecă, precum și a taxelor anuale de vizare a permiselor/ legitimațiilor studenților la bibliotecile proprii;
– În cazul existenței unei Biblioteci Centrale Universitare, introducerea în contractul de comodat a condiției de asigurare a eliberării gratuite a permisului de acces pentru studenți;

15. Transparență instituțională

– Stabilirea unui termen de 24 ore, la nivel de universitate, în cadrul căruia să se asigure publicarea hotărârilor și a modificărilor survenite actelor normative, în format deschis (metodologii, regulamente, hotărâri ale Consiliului de Administrație, ale Senatului universitar, ale consiliilor și ale comisiilor);
– Realizarea unei secțiuni distincte pe site-ul universității, unde să se publice neîngrădit rapoartele, analizele și pozițiile organizațiilor studențești legal constituite și ale reprezentanților studenților;
– Chestionarea studenților cu privire la modalități de îmbunătățire a interfeței site-ului web, la informațiile relevante absente și la secțiunea dedicată admiterii.

16. Implicarea studenților în cercetare

– Realizarea unor grupuri de lucru pe ramuri de știință sau interdisciplinare cu studenții interesați de componenta de cercetare;
– Elaborarea unor proceduri privind cooptarea studenților în echipele de cercetare, precum și sprijinirea materială a participării celor interesați la conferințe științifice naționale și internaționale;
– Realizarea unor activități pentru implicarea studenților în cercetare (concursuri de teme științifice de cercetare, școli de vară, conferințe etc.) și acordarea de sprijin din partea universității (tutorat din partea cadrelor didactice, finanțare și sprijin logistic), alături de crearea unor cercuri studențești de cercetare.

17. Accesarea de fonduri europene nerambursabile

– Definirea unor obiective sistemice în vederea obținerii de granturi de finanțare (atât științifice, cât și de capital), identificarea liniilor potrivite de finanțare și cooptarea studenților în echipele de elaborare și implementare a proiectelor de cercetare;
– Înființarea unui birou specializat pe componenta de scriere de proiecte pentru diferite granturi de finanțare, cu experți din domeniu angajați în cadrul acestuia.

“Reprezentanții studenților consideră ca toți candidații la funcția de rector trebuie să trateze corespunzător problemele actuale ale învățământului superior, fiind invitați să își asume cele 17 obiective ale studenților, prin prioritizarea lor în strategiile universităților și ulterior, acționarea conform cu acestea”, anunță studenții.

Descară de aici Lista integrală a solicitărilor ANOSR către candidații la funcția de rector:

Solicitarile studentilor inaintate candidatilor la functia de rector


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Universitățile trebuie să încurajeze creativitatea și gândirea critică, două competențe vitale pentru studenți și angajatori, dar realitatea le pune bețe în roate – Trei recomandări de schimbare din partea OCDE

Politicile aplicate de guverne pentru a susține calitatea educației pot, adesea, să se transforme în obstacole în calea inovației pedagogice, în cazul învățământului superior, atunci când vine vorba despre competențe…
Vezi articolul

Studenții din jumătate dintre facultățile din România încep anul în format hibrid, 12% dintre facultăți – online, arată o analiză a Alianței organizațiilor studențești / “Au rezolvat tot, nu s-a putut nimic” în privința căminelor, digitalizării, formarea profesorilor

Studenții din circa jumătate dintre facultățile universităților românești încep noul an universitar în sistem hibrid, în timp ce aproximativ 35% dintre facultăți încep anul cu predare integral față în față,…
Vezi articolul

Zeci de profesori și specialiști în drept, alături de reprezentanți ai societății civile, solicită înființarea unei comisii parlamentare comune pentru revizuirea Constituției: “Este necesară o dezbatere chibzuită, fundamentată științific și transparentă”

Cadre didactice, specialiști și pasionați de drept constituțional, precum și reprezentanți ai societății civile din România le solicită, printr-un apel public, parlamentarilor să ia în considerare înfiinţarea unei Comisii speciale…
Vezi articolul

Studenții îi cer ministrului Deca și premierului Ciucă o procedură de constatare a plagiatelor „realmente funcțională”, cu restabilirea CNATDCU în poziția de for care analizează plângerile. Amendamentele cerute de ANOSR la proiectul Legilor Deca

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere oficial Ministerului Educației, Guvernului și Parlamentului să modifice procedura de constatare a plagiatelor, în proiectele legilor Deca, „astfel încât aceasta să…
Vezi articolul