Hocus-pocus cu auxiliarele pentru elevi: ministrul Pop le-a desființat, ministrul Popa le-a reintrodus. Cum au bulversat guvernele PSD materialele ajutătoare din școli

2.319 vizualizări
Auxiliarele pentru elevi - programul Școala după Școală
Auxiliarele pentru elevi – programul Școala după Școală
Recomandarea de auxiliare devine o activitate obligatorie pentru profesori, după ce acum un an au fost interzise în școli. Codul de etică pentru cadrele didactice din preuniversitar, publicat în urmă cu o zi în Monitorul Oficial, prevede că profesorii trebuie să le recomande părinților auxiliare didactice sau materiale didactice. Documentul, semnat de fostul ministru Valentin Popa, precizează că auxiliarele recomandate trebuie să fie “cu precădere” gratuite. 

Ministerul Educației a publicat joi, 4 octombrie, în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

Auxiliarele pentru elevi: anulate anul trecut de către ministrul Pop

Amintim că Liviu Pop a anulat anul trecut avizele tuturor auxiliarelor școlare, pentru a demara ulterior un nou proces de evaluare a acestora. Anularea făcută peste noapte de Pop a scos posibilitatea folosirii la clasă a tuturor culegerilor și caietelor copiilor, pe lângă manual, și a dus la lansarea unui apel ca măcar Gazeta Matematică să mai poată fi folosită în școală. Interdicția a generat nemulțumire din partea profesorilor și a părinților.

Acum, la un singur mandat diferență, recomandarea de auxiliare către părinți devine parte din activitatea normală a profesorilor, prevede Codul-cadru de etică. Codul se aplică profesorilor din școlile de stat și particulare.

Ce spune Codul de etică, referitor la auxiliarele pentru elevi:

Articolul 6 – În relațiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai educației, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care se asigură:

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.

Pe de altă parte, codul mai spune că profesorii sunt obligați să îi supravegheze pe elevi, să sesizeze orice formă de violență verbală sau fizică împotriva elevilor, orice formă de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare.  

Cadrele didactice nu au voie să facă meditații pe bani cu elevii de la clasă. Codul le interzice, de asemenea, să ceară, să accepte sau să strângă bani, cadouri sau prestarea de servicii, în schimbul unui tratament preferențial. El mai prevede că profesorii trebuie să își desfășoare activitatea respectând confidențialitatea vieții private

Citește Ordinul integral care aprobă Codul-cadru de etică în preuniversitar – auxiliarele pentru elevi

Articolul 1 – Se aprobă Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 – În baza art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, consiliile profesorale ale unităților de învățământ preuniversitar își vor stabili Codul de etică profesională, cu respectarea dispozițiilor Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin prezentul ordin, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Articolul 3 – Inspectoratele școlare, unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale și ale învățământului preuniversitar, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Codul-cadru de etică în preuniversitar al profesorilor din preuniversitar

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 – (1) Prezentul cod-cadru de etică (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.550/2011.

(2) Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și de control și personal didactic asociat în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și unitățile conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic, și care are obligația, datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului cod.

Articolul 2 – Codul instituie un ansamblu de valori, principii și norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.

Articolul 3 – Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor personalului didactic;

b) creșterea calitativă a relațiilor dintre părțile implicate în actul educațional;

c) eliminarea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar;

d) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;

e) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar preuniversitar, inserabile și în spațiul social;

f) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.

Capitolul II Valori, principii și norme de conduită

Articolul 4 – Personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii:

a) imparțialitate și obiectivitate;

b) independență și libertate profesională;

c) responsabilitate morală, socială și profesională;

d) integritate morală și profesională;

e) confidențialitate și respect pentru sfera vieții private;

f) primatul interesului public;

g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației;

h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;

i) respectarea autonomiei personale;

j) onestitate și corectitudine;

k) atitudine decentă și echilibrată;

l) toleranță;

m) autoexigență în exercitarea profesiei;

Citește și: OFICIAL Legea prin care Ministerul Educației va asigura „la cerere” fiecărui elev și profesor laptop sau tabletă pentru educația online, intrată în vigoare

n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității, domeniului în care își desfășoară activitatea;

o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății.

Articolul 5 – În relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației prin:

(i) supravegherea atât pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia;

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;

(iii) protecția fiecărui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricărei forme de violență verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(iv) combaterea oricăror forme de abuz;

(v) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației;

b) interzicerea oricăror activități care generează corupție:

(i) fraudarea examenelor;

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;

(iii) favoritismul;

(iv) meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat;

c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;

d) respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educației.

Articolul 6 – În relațiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai educației, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care se asigură:

a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și de comunicare;

b) respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite, în condițiile art. 5 lit. b) pct. (ii);

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.

Articolul 7 – (1) Relațiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială.

(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și acționează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Articolul 8 – Personalul didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și de control sau care este membru în consiliul de administrație al unității de învățământ sau al inspectoratului școlar respectă și norme de conduită managerială prin care se asigură:

a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;

c) evaluarea obiectivă conform atribuțiilor, responsabilităților și sarcinilor de serviciu din fișa postului;

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcției deținute;

e) prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic și a beneficiarilor direcți ai educației.

Articolul 9 – În exercitarea activităților specifice (școlare și extrașcolare), personalului didactic îi este interzis:

a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea beneficiarilor direcți ai educației sau a altor persoane aflate în incinta unității sau a instituției de învățământ;

d) să consume alcool și substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical;

e) să permită și să încurajeze consumul de alcool și de substanțe interzise de către beneficiarii direcți ai educației, cu excepția celor recomandate medical;

f) să organizeze și să practice pariuri și jocuri de noroc.

Articolul 10 – În relațiile cu alte unități și instituții de învățământ, precum și cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care:

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;

b) manifestă responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educației, atunci când interesul și nevoia de protecție a acestuia impun acest lucru.

Capitolul III Dispoziții finale

Articolul 11 – Prezentul cod se completează cu dispozițiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora.

Articolul 12 – Prin prevederile prezentului cod, activitățile comisiilor județene de etică/Comisiei de Etică a Municipiului București nu se substituie activităților comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nici activităților instituțiilor statului abilitate.

Articolul 13 – Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de delegați din totalul de 42 de delegați, și se înaintează Ministerului Educației Naționale.

Articolul 14 – Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform legislației în vigoare. 


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Cozi imense de studenți și elevi la metrou. Elevii cer Metrorex și Ministerului Transporturilor să poată cumpăra abonamente reduse din toate punctele de vânzare

“Elevii bucureșteni sunt nevoiți să stea peste o oră la coadă pentru achiziționarea abonamentelor reduse”, spun tinerii din Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI). Aceștia solicită Metrorex și Ministerului Transporturilor…
Vezi articolul

Articol recomandat de World Vision în cadrul programului Young Leaders, finanțat de Uniunea Europeană

TikTok poate fi folosit în scop educațional – explică tinerii din proiectele World Vision România: „Urmărim clipuri educative pentru că informația ne este prezentată prin metode non-formale, pe înțelesul nostru”

Cel mai recent sondaj al fundației World Vision România realizat în contextul Zilei Internaționale a Siguranței de pe Internet ne arată că: 38.6% dintre copii stau aproape toată ziua pe…
Vezi articolul

Școala din comuna Viișoara, Botoșani, are nevoie de internet, table și 153 de tablete pentru copiii vulnerabili – niciun elev nu are acces la școala online. Salvaţi Copiii lanseză un mecanism de sprijin pentru şcoli

Școala din comuna Viișoara, Botoșani, are nevoie urgentă de conexiune la internet și tablete pentru copii. Niciun copil nu are acces la școala online, anunță organizația Salvați Copiii, România, care…
Vezi articolul