Comisiile școlare – fiecare profesor este responsabil în două-trei și membru în câte 5. Cum sunt administrate școlile din România

25.219 vizualizări
Foto: Pixabay.com
Fiecare școală are obligația legală să înființeze minimum 7 comisii permanente, dintre care una este pentru autoevaluare. Alte 7 comisii sunt compuse din aceiași profesori, dar de data aceasta sunt comisii temporare, la care se adaugă alte 5-10 comisii pentru situații punctuale, cum ar fi examenele. Iată ce presupune, în linii mari, administrarea unei școli, potrivit Legii Educației Naționale și Ordinului 5079 din 2016, modificat de Ordinul 3027 din 2018.

Legea educației din 2011 prevede faptul că răspunderea publică pentru performanțele școlilor este a consiliului școlar și a directorului.

Consiliul școlar ar trebui să conducă, teoretic, școala, la fel cum o companie este condusă de consiliul director sau de board-ul instituției. În acest consiliu școlar sunt reprezentanți ai profesorilor, inclusiv directorul și directorul adjunct, reprezentanți ai primăriei și consiliului local, și reprezentanți ai părinților.

Ce face consiliul școlar: Acesta avizează raportul de autoevaluare al școlii, raportul anual de evaluare internă, promovează măsurile de îmbunătățire a calității și aprobă documentele de planificare strategică,
planurile de buget și curriculumul școlii.

Directorul asigură conducerea executivă a școlii și, în această calitate, este reprezentantul legal al școlii și gestionează bugetul acesteia.

Ce fac directorii: Directorii întocmesc planurile bugetare, operaționale și organizaționale ale școlilor lor, pe care le transmit consiliului școlar spre aprobare. Răspund și de evaluarea, formarea și motivarea personalului. Pot fi ajutați de unul sau mai mulți directori adjuncți.

Șapte comisii cu aceiași profesori

Școlile sunt obligate, prin lege, să înființeze șapte comisii. Printre acestea se numără Comisia
pentru Evaluare și Asigurare a Calității, care realizează autoevaluarea anuală, conform standardelor
ARACIP, și întocmește raportul anual de evaluare internă, precum și alte comisii cu mandate speciale privind curriculumul, formarea continuă și dezvoltarea profesională, dar și combaterea violenței școlare, a absenteismului și a abandonului școlar.

Pe lângă aceste 7 comisii permanente, există și alte 7-10 comisii care au caracter temporar, dar și între 5 și 10 comisii cu caracter ocazional.

Există situații în unele școli, unde numărul de profesori nu este atât de mare, unde profesorii sunt toți în toate comisiile, de multe mai multe ori chiar, și fiecare este șef (responsabil) la câte două-trei comisii.

Exemple practice

Școala gimnazială Măgurele, județul Prahova are afișată componența comisiilor pentru anul școlar 2018-2019. Un alt exemplu este Școala Cuza din Bacău. Iată care sunt cele 22 de comisii și componența lor de la Școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova (exemplele sunt alese aleatoriu din cele afișate pe site-urile instituțiilor – situația acestor comisii este una generală, valabilă pentru întreg sistemul de învățământ preuniversitar)

1. Comisia pentru curriculum

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Prof. Bănică Zoia– Limbă şi comunicare
 Prof. Matei Monica – Matematică şi ştiinţe
 Prof. Stoica Mihaiță – Om şi societate
 Prof. Rădulescu Daniel– Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
 Prof. Ghinea Mihaela – Învăţământ primar

2. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)

 Prof. Constantin Liliana – președinte
 Prof. Ene Cristina – procesul didactic
 Prof. Anghel Katerina – resurse umane
 Prof. Dincă Hermina – resurse materiale
 Prof. Cazacu Lidia – procesul didactic, relatia cu parintii
 Prof. Duţă Narcisa – reprezentantul sindicatului
 Prof. Grinaru Nadia – reprezentantul părinților
 Bețiu Traian membru, reprezentant al comunităţii locale

3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă

 Prof. Boborica Dinuța- președinte
 Prof.Ghinea Mihaela
 Prof.Ghiţă Otilia
 Prof.Grumăjel Gina

4. Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) și Situații de Urgență

 Prof. IOANA Genoveva director – președinte
 Prof. Marinescu Dan – responsabil SSM
 Popa Flori – laborant
 Prof. Puchiu Dragoș – responsabil S.U.
 Prof. Moraru Marcela-reprezentantul cadrelor didactice
 Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu

5. Comisia pentru control managerial intern (SCIM)

 Prof. IOANA Genoveva – director – președinte
 Ec. Bojan Ionelia – administrator financiar
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Cojocaru Mariana – administrator patrimoniu
 Secretar Stoika Maria  Înlocuitor de secretar Popa Florica

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității

 Prof. Roșculescu Alexandru – responsabil
 Prof. Stoica Mihăiță
 Prof. Lazarciuc Niculina
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Buzatu Viorica -psiholog
 Ing. Ciucă Elian– siguranța pe Internet
 Pagarin Sofia – părinte
 Dumitru Răzvan – părinte

7. Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)

 Prof. Radu Florentina –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
 Prof. Cazacu Lidia – responsabil proiecte europene
 Prof. Moraru Marcela
 Prof. Staicu Maria
 Prof. Asproiu Diana – responsabil clasele CP-IV
 Prof. Anghel Katerina – responsabil clasele V – VIII
 Prof. Pătru Cornelia – multiplicator de informare europeană

II. Comisii cu caracter temporar

1. Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

 Prof. Grînaru Nadia – președinte
 Prof. Vanțu Maria – clasele CP – IV
 Prof. Ghiță Otilia– clasele V – VIII
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Ing. Ciucă Elian-informatician

2. Comisia de inventariere

 Cojocaru Mariana -președinte
 Stoika Maria – bibliotecar
 Popa Florica- secretar
 Prof. Benea Florea
 Prof. Voinea Mariana
 Ec. Bojan Ionelia- administrator financiar

3. Comisia de gestionare SIIIR

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Ing. Ciucă Elian – informatician
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica- secretar
 Ec. Bojan Ionelia- contabil șef
 Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu
 Stoika Maria – bibliotecar

4. Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”

 Cojocaru Mariana – responsabil
 Prof. Duță Narcisa
 Prof. Vanțu Maria
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Grumăjel Gina

5. Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională

 Prof. Drăghici Marinela, director adjunct – responsabil
 Prof. Trinicu Lavinia
 Prof. Lazarciuc Niculina
 Prof. MateiMonica
 Prof. Bănică Zoia
 Cons. Șc. Buzatu Viorica

6. Comisia de salarizare

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Ing. Ciucă Elian – informatician
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica- secretar
 Ec. Bojan Ionelia- contabil șef

7. Comisia pentru imaginea școlii

 Prof. Popescu Simona – responsabil
 Ciucă Elian – informatician
 Prof. Stoica Mihaiță – purtător de cuvânt
 Prof. Simanschi Aida
 Prof. Rădulescu Anca

III. Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia pentru organizarea examenelor

 Prof. IOANA Genoveva – director – preşedinte
 Prof. Roșculescu Alexandru
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Puchiu Dragoș
 Prof. Trincu Lavinia

2. Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală

 Prof. IOANA Genoveva, director – responsabil
 Prof. Drăghici Marinela – întocmirea orarului
 Prof. Matei Monica – întocmirea orarului
 Prof. Rădulescu Anca – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală
 Prof. Rpădulescu Daniel – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală

3. Comisia de recepție bunuri și lucrări

 Prof. Popescu Mirela – preşedinte
Membri  Prof. Balosache Dorina  Prof. Riza Narcisa

4. Comisia pentru recensământul populației școlare

 Prof. Dincă Hemina – responsabil
 Toti învățătorii și profesorii

5. Comisia pentru olimpiade și concursuri

 Prof. Trincu Lavinia – președinte
 Prof. Bănică Zoia
 Prof. Popa Carmen
 Prof. Rădulescu Daniel

6. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

 Prof. IOANA Genoveva, director – responsabil
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica – secretar
 Prof. Trincu Lavinia
 Prof. Matei Monica

7. Comisia pentru programe de susținere educațională (burse și alte drepturi)

 Prof. Riza Narcisa – preşedinte
 Prof. Ștefan Floarea
 Prof. Boborică Dinuța
 Prof. Crețan Valentina
 Prof. Ene Cristina
 Popa Florica –secretar
 Cojocaru Mariana – casier

8. Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultat

 Inf. Ciucă Elian – preşedinte
Membri  Roşculescu Alexandru – membru
 Stoika Maria – membru.

Sursa

Comisia de Calitate

Fiecare comisie de Calitate are între șase și opt membri, care reprezintă personalul didactic, sindicatele din învățământ, părinții, elevii în cazul învățământului liceal, consiliul local și minoritățile naționale. Membrii comisiei nu sunt obligați să urmeze nicio formare, iar participarea lor la cursuri este lăsată la latitudinea școlii. Deși comisia de calitate răspunde de implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității școlii, pe lângă efectuarea evaluărilor interne, în realitate, școlile din România nu dețin autonomia și fondurile necesare pentru a realiza schimbări.

Echipa OCDE care a realizat Raportul privind evaluarea și examinarea în domeniul educației din 2017 notează faptul că în timpul interviurilor din școli a aflat că rezultatele autoevaluării au influențat stabilirea activităților de îmbunătățire ale unei școli. ”Cu toate acestea, scrie raportul, discuțiile cu alți factori de interes au sugerat faptul că școlile consideră realizarea raportului anual de evaluare internă ca fiind scopul principal al autoevaluării, nu îmbunătățirea activității școlii”.

Pe lângă aceste șapte comisii, fiecare școală trebuie să aibă:

 • Consiliu profesoral – condus de director și care include întregul personal didactic. Acesta răspunde de calitatea activității didactice, propune planuri de dezvoltare profesională și avizează autoevaluările cadrelor didactice;
 • Comisii metodice – includ toate cadrele didactice care predau o anumită disciplină sau într-o grupă de clase și se ocupă de o serie de aspecte instructiv-educative. Potrivit Legii educației din 2011, consiliul școlar și directorul școlii trebuie să coopereze cu consiliul profesoral, comitetul de părinți și administrația locală.

FOTO: pixabay.com


5 comments
 1. Toate comisiile desființate si introduse cateva proceduri clare, scurte, cunoscute si respectate de toate cadrele didactice. Sistemul acesta comunist bazat pe comisii si comitete, dosare, documente peste documente, mănâncă timpul profesorilor si pădurile patriei. Avem IT-ist.Minister plăteste o firma care lucrează eficient, nu Siveco, si modernizeaza infrastructură si logistica din educație!

 2. “Comisiile” sunt un exemplu de tembelism anacronic si de un model invechit de organizare a unei institutii. Prin existenta acestor multimi de personaje scoala isi pierde esenta de formare a elevilor. Scoala suge resursa vitala, suge energia profesorilor si o arunca la canal. In loc sa pierdem timp cu asemenea prostii am putea sa alocam acele ore copiilor si formarii profesionale. reale. Profesorii sunt super-stressati de asemenea prostii, iar stressul genereaza boli, anomalii comportamentale (de aia o mai ia razna cate un profesor) , genereaza “teme de inspectie” si 1001 de alte prostii non-educationale. Ce ar trebui sa se intample? Scoala sa functioneze ca un fluviu intr-o vale. Sa se adapteze singura la fieare generatie, la fiecare copil. NU trebuie comisie de curicullum pentru a avea un CDS. Oricum nimeni in cadrul comisiei nu este in masura sa invalideze munca unui om care creeaza un CDS. Atunci care e sensul comisiei? Ce sens are CEAC? Pai scoala e fabrica de elicoptere? Nu se invarte bine rotosul , gata, vedem unde e problema tehnica? Daca in scoala sunt probleme “de calitate in educatie” de cele mai multe ori ele nu pot fi rezolvate nici de 1000 de sedinte CEAC. De ce? Pemtru ca mediul de acasa este cel acre afecteaza elevii. Saracie, lipsa de curent, distanta pana la scoala, divorturi, plecari in strainatate, , lipsa de tehnologie sau de “adidasi jordan” (astea sunt deja elemnte de identificare pentru tinerii adolescenti), boli, etc. Cam despre asta vorbim. Vrem SCOALA? Trebuie sa dispara toate structurile invecheite, sa dispara notiunea de “inspectie tematica”, sa dispara ideea ca “parintele stie mai bine” si sa instalam profesorul acolo unde ii e locul. Factor de decizie educational. Ca in Germania, unde la clasa a IV-a invatatorul directioneaza copiii spre directiile de evolutie. fara sa fie contestat de nimeni.

 3. Sunt responsabil SNAC, responsabil Comisie paralela mea si membra in vreo 3 comisii la care nu le stiu nici numele. Doar responsabilii se ocupa cu scrierea rapoartelor si intocmirea dosarelor {pe care de cele mai multe ori nu le verifica nimeni ) care ne ingreuneaza enorm munca si ne ocupa timpul liber pe care il mai avem dupa serviciu .
  INTREBARI FARA RASPUNS : CU CE AJUTA PROCESUL DIDACTIC , CU CE-L AJUTA PE PROFESOR IN ACTIVITATEA DIDACTICA , CU CE-L AJUTA PE ELEV aceste “COMISII “?
  COPIATI ,DACA NU SUNTETI IN STARE SA CONCEPETI ,VOI , “MAI MARII” – SISTEMELE DE ORGANIZARE,MODUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR IN SCOLILE DIN AFARA !!!
  IN STRAINATATE ,INTR-O CLASA SUNT 2,3 CADRE LA 20 ,25 DE COPII ,incepand de la gradinita .Nu se intocmesc atatea dosare, hartii ,nu se cer credite si cursuri .
  LA NOI clasele sunt ticsite si cu 30 de elevi si suntem obligati sa purtam raspunderea acestor “comisii”, ca ne trebuie hartii adunate la dosarele personale (ca hartiile nu mai incap intr-UN singur dosar ,avem nevoie de mai multe dosare, ne trebuie mape) (si care dosare ca mai avem putin si la cat de multe hartii avem – le fotografiem si le punem pe stick-uri).

 4. Toate aceste comisii și comiții nu au alt rol decât să creeze dosare numai bune de controlat de către inspectorate, comisii de control ministeriale și ARACIP, precum și pentru diluarea răspunderii celor investiți cu putere și remunerați ca atare. Dacă aceste comisii ar lucra cu adevărat după regulile deciziilor de în ființare, atunci profesorii și elevii s-ar vedea văduviți de un număr important de ore. Dacă mai luăm în considerare și activitățile obligatorii de obținere a minimului de credite impuse prin ordine de ministru, activitățile extrașcolare atunci veți obține școli în care, în timpul rămas liber, se va mai face și învățământ. Toate aceste enormități provin din suprapopularea structurilor județene și centrale cu posturi și persoane care nu au nici o legătură cu învățământul și care trebuie să-și justifice activitatea prin centralizarea a tot felul de situații.

 5. „ZAHARIA TRAHANACHE, prezidentul Comitetului permanent, Comitetului electoral, Comitetului școlar, Comițiului agricol și al altor comitete și comiții” (I. L. Caragiale​ – „O scrisoare pierdută”)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Salarizarea profesorilor în funcție de performanță, discutată la Guvern. Sorin Cîmpeanu: Există posibilitatea să introducem o componentă salarială de motivare în funcție de performanță, prin PNRR

Profesorii ar putea fi plătiți în funcție de performanță, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. “Există posibilitatea, o să discutăm cu miniștrii de resort și cu primul ministru, să introducem…
Vezi articolul

Oana Moraru, despre avizul ISU menținut condiție în evaluarea pentru acreditare doar la grădinițele și școlile private: Blochează inițiativa privată în educație, pe o dublă măsură

Eliminarea avizului ISU dintre condițiile de evaluare doar pentru școlile și grădinițele de stat va duce la diminuarea inițiativei private în educație, a declarat pentru Edupedu.ro consultantul educațional Oana Moraru.…
Vezi articolul