Definitivat 2020. Subiectele vor fi primite de candidați la ora 10, după două ore de birocrație de la intrarea în săli. Examenul durează alte 4 ore și profesorii stau câte 10 în clasă, cu mască

3.406 vizualizări
Foto: Pixabay.com
Peste 6770 de profesori dau astăzi examenul de definitivare în învățământ în 42 de școli, împărțiți câte 10 în clasă, potrivit Ministerului Educației. Asta înseamnă că în fiecare centru de examen sunt ocupate, în medie, 16 săli de clasă. Subiectele de examen vor fi primite de candidați la ora 10, deși intrarea în sălile de examen se face în intervalul 08:00-08:45. Timp de două ore vor fi executate proceduri birocratice de către asistenți și candidați. Rezolvarea subiectelor are un timp alocat de 4 ore, durata poate fi depășită doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.

Cei mai mulți candidați dau definitivatul pentru:

 • învățământ preșcolar în limba română (1.748 de candidați),
 • învățământ primar în limba română (1.059),
 • educație fizică și sport (837),
 • limba si literatura engleză (369)
 • limba si literatura română (313).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.roContestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00.  Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Ce este Definitivatul?

Definitivatul este un concurs cu examen și probă practică pentru cadrele didactice. Dacă îl promovează, profesorii dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Intrarea la proba scrisă de Definitivat

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menţionate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.

Candidaţii sunt informaţi de către asistenţii supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfăşurarea probei scrise şi semnează procese-verbale care să ateste informarea.

În intervalul orar 9.00-9.45, responsabilii de sală efectuează instructajul candidaților cu privire la:

a) modul de redactare a lucrării scrise: cu cerneală sau pix de culoare albastră iar desenele/graficele se execută cu creion negru;

b) modul de corectare, de către candidaţi, a eventualelor greşeli: se taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/ desenele, cu o linie oblică;

c) modul de completare a disciplinei de examen pe foaia tipizată: denumirea disciplinei de examen va fi transcrisă întocmai, cu majuscule de către candidați de pe foaia cu subiecte pe prima pagină a lucrării scrise, în spațiul rezervat;

d) modul în care se sigilează cu etichete albe lucrarea scrisă și modul cum se utilizează setul de 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate;

e) modul în care  se realizează numerotarea paginilor scrise, în spaţiul rezervat, preimprimat pe foaia de examen;

f) condiţiile în care candidaţii se pot retrage de la proba scrisă;

g) situaţiile în care candidaţii pot fi eliminaţi;

h) situaţiile în care lucrările scrise pot fi anulate.

Fiecare candidat semnează extrasul din aplicaţia informatică al fişei sale de înscriere, confirmând faptul că datele din fişă sunt corecte şi complete.

În cazul în care candidatul semnalează o inadvertenţă, responsabilul de sală informează preşedintele comisiei de examen, care transmite Comisiei naţionale modificările solicitate de candidat în fişa de înscriere, după verificarea oportunităţii şi legalităţii acestora.

Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen.

Secretizarea lucrărilor de către candidați

Secretizarea lucrărilor scrise se efectuează cu etichete albe, de către candidaţi, în prezenţa responsabilului de sală, după care, ulterior, se aplică ştampila de examen, şi semnătura preşedintelui comisiei de examen. Pentru ştampilă se utilizează numai tuş albastru închis.

În vederea secretizării lucrărilor scrise pentru examen, se desfăşoară următoarele activităţi:

 1. Responsabilul de sală distribuie fiecărui candidat, odată cu prima foaie de examen tipizată, etichetele albe destinate secretizării datelor de identificare şi autocolantul cu etichete.
 2. Responsabilul de sală şi asistenții supraveghetori instruiesc candidaţii asupra aspectelor privind secretizarea lucrărilor scrise.
 3. Candidaţii completează spaţiul dedicat datelor personale pe prima pagină a foii tipizate. Spaţiul dedicat datelor personale va fi completat pe toate foile de examen tipizate scrise, în cazul în care candidatul utilizează mai multe foi tipizate.
 4. Înainte de secretizare, asistenţii supraveghetori verifică datele de identificare ale fiecărui candidat, completate în spaţiul dedicat care se sigilează.
 5. Candidaţii sigilează spaţiul conținând datele de identificare folosind numai etichetele destinate acestui scop, numai după ce toţi asistenţii-supraveghetori au semnat în spaţiul dedicat.
 6. Preşedintele comisiei aplică ştampila rotundă cu înscrisul „DEFINITIVAT” și semnează pe toate foile de examen tipizate scrise, pe colţul care a fost sigilat, respectând modelul-tip transmis la nivel național.
 7. Candidaţii aplică eticheta autocolantă cu cod de bare nr. 1 pe prima pagină a primei foi de examen tipizate şi sigilate, numai în spaţiul marcat cu mențiunea „Cod de bare”.
 8. Începând cu a doua foaie de examen tipizată solicitată, candidaţii aplică consecutiv câte o etichetă autocolantă cu cod de bare, în ordine crescătoare, în chenarul cu mențiunea „Cod de bare” aflat pe foaie de examen tipizată şi secretizată.
 9. Aplicarea etichetelor autocolante cu cod de bare se face doar pe foile tipizate de examen scrise, care conţin răspunsurile candidaţilor și care nu au fost anulate.
 10. Etichetele autocolante cu cod de bare se utilizează doar în spaţiul marcat cu mențiunea „Cod de bare”.
Subiectele pentru Definitivat 2020

Preşedintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10:00, acestea să poată fi desfăcute, în prezenţa candidaţilor.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine examenul în sesiunea respectivă.

După înmânarea subiectelor candidaţilor, 2 membri desemnaţi ai comisiei de examen verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de examen.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.

Candidaţii pot avea, în sala de examen, dicţionare – pentru disciplinele latină sau greacă veche – şi planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

Timpul de rezolvare a subiectelor este de 4 ore de la primirea acestora.

Semnele de pe lucrare, cum corectezi dacă greșești

Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea şi securizarea lucrărilor scrise, referitoare la înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele subiectului, precum şi la existenţa oricăror altor semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.

Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Ce faci când ai terminat lucrarea

După încheierea lucrării, candidaţii numerotează foile de examen în spaţiul rezervat, cu cifre arabe, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină şi paginile incomplete.

Preşedintele comisiei de examen poate anula lucrările scrise pe care se regăsesc semne distinctive sau dacă se constată nerespectarea:

 1. modului de secretizare a lucrării scrise;
 2. modului de redactare a lucrării scrise, inclusiv modul de corectare, de către candidaţi, a eventualelor greşeli;
 3. modului de completare a denumirii disciplinei de examen pe foaia tipizată (transcrisă întocmai de către candidaţi de pe foaia cu subiecte pe prima pagină a lucrării scrise, în spaţiul rezervat, cu majuscule);
 4. modului de numerotare a paginilor în spaţiul rezervat.
Ce scrie candidatul în borderoul de predare a lucrării

La finalizarea lucrării, candidaţii predau responsabilului de sală lucrările şi semnează în borderoul de predare. În acel borderou menționează:

 1. numărul paginilor scrise;
 2. numărul etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate;
 3. numărul etichetelor autocolante cu cod de bare neutilizate;
 4. semnează în dreptul datelor înscrise referitoare la numărul de pagini ale lucrării şi numărul de etichete autocolante utilizate/ neutilizate, confirmând că a lipit pe fiecare foaie tipizată scrisă, neanulată, în ordine crescătoare, câte o etichetă autocolantă cu cod de bare și că a primit și tratat subiectul corespunzător disciplinei de examen pentru care a validat fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ-  sesiunea 2020

Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul dintre asistenţii supraveghetori cu linie frântă în forma literei “Z”, în faţa candidatului. Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 2  candidaţi.

Ciornele şi foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sală, odată cu lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.

Supraveghetorii de sală predau comisiei de examen lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite, tabelele de prezenţă, ciornele, foile cu subiecte, precum şi toate materialele din mapa sălii de examen rămase nefolosite.

Publicarea baremelor și a rezultatelor

Baremele de corectare pentru fiecare disciplină de examen vor fi postate pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, conform unei proceduri specifice.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 29.07.2020 (în aceeași zi cu proba scrisă de la titularizare).

Candidaţii care, din motive obiective, nu pot susţine toate probele etapei eliminatorii sau care sunt declaraţi absenţi sau retraşi la susţinerea probei scrise nu sunt consideraţi nepromovaţi, au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă prevăzute de lege.

Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea în care au fost eliminaţi din examen este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

Care este structura examenului?

În sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:

 • Etapa I – eliminatorie – presupune:

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

 • Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului au putut solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea s-a transmis în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații au precizat atunci preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, s-a realizat până la data de 12 iunie 2020.

Lista candidaților înscriși a fost publicată pe 6 martie 2020 pe site-ul definitivat.edu.ro.

Cum se calculează nota la Definitivat 2020

În sesiunea 2020, nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (2NI+NP+7NS)/10.

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la probă scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Foto: pixabay.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Oana Moraru: Copiii care intră în grădinițe și clase primare cu probleme de atenție, vocabular sărac, logică dezorganizată, ies din școli și grădinițe tot cu probleme de atenție și de limbaj

“Cât progres se datorează creșterii și dezvoltării naturale? Cât progres vine odată cu programul educațional al școlii?”, scrie Oana Moraru, pedagog și fondator de școală privată, într-un text în care…
Vezi articolul

Elevilor nu le este benefică această ”vacanță”, o soluție putea fi revenirea la școala online, spune profesoara Loredana Prunean, care a continuat să facă lecții online și în vacanță, benevol, cu elevii săi: Am simțit că au nevoie de susținere, de ajutor și de încurajare

„Copiii au nevoie de modele și de aceea o atitudine corectă, un sistem de valori, principiile în care credem sunt cele care-l vor forma ca adolescent și îl vor pregăti…
Vezi articolul

Monica Anisie, într-o scrisoare deschisă către profesori: În perioada suspendării cursurilor nu se vor preda noi cunoștințe și nu se vor evalua elevii, ci doar se vor fixa și recapitula cele predate deja

Într-o scrisoare timisă profesorilor, ministrul Educației Monica Anisie, le-a spus cadrelor didactice că „suspendarea cursurilor reprezintă o perioadă în care vom valorifica activitatea pe care am desfășurat-o în sala de…
Vezi articolul