DOCUMENT Modificările contractului educațional pe care părinții îl încheie cu școala la fiecare început de ciclu de învățământ. Obligațiile elevului, părintelui și ale școlii

9.109 vizualizări
Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com
Obligațiile părintelui din contractul educațional pe care îl semnează cu școala s-au modificat, potrivit Ordinului de ministru care aprobă acest document, publicat de Ministerul Educației.

Este vorba despre introducerea în contract a obligației părintelui de a „trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios”.

Fiecare familie încheie cu școala acest contract, de regulă, la începutul fiecărui ciclu de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal.

Pentru a nu crea diferențe de responsabilitate între părinții care au semnat în acest an noul contract educațional și cei care au semnat acest contract anterior, unitățile de învățământ ar trebui să solicite încheierea de noi contracte educaționale cu toți părinții elevilor, pe noul tip de contract, potrivit explicațiilor juriștilor consultați de Edupedu.ro.

Chiar în interiorul acestui contract una ditnre obligațiile unităților de învățământ este aceea de a „se asigura că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare”.

Ca număr de obligații contractuale, elevul are cele mai multe – 18. Școala are 11 obligații, iar părintele 7.

Sancțiunile pentru nerespectarea acestor prevederi sunt prevăzute în ROFUIP, dar nu se precizează care sunt acestea: „Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale”.

Iată, mai jos, care sunt obligațiile pentru toate părțile semnatare ale acestui contract. Obligațiile nou introduse sunt scrise cu text îngroșat.

Unitatea de învățământ se obligă:

 1. să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
 2. să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
 3. să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare.
 4. să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare;
 5. că personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil,
 6. să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
 7. să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora;
 8. să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii.
 9. să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.
 10. să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ.
 11. să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:

 1. asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 2. prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;
 3. trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
 4. ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
 5. răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 6. respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;
 7. prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. (vechea formă a acestui punct era următoarea: nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ”).

Elevul are următoarele obligații:

 1. de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 2. de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;
 3. de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
 4. de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
 5. de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 6. de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;
 7. de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 8. de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 9. de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
 10. de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 11. de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
 12. de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 13. de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
 14. de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia;
 15. de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte

Modelul de contract educațional cadru este publicat în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ (ROFUIP), un document de 69 de pagini care poate fi descărcat de aici:

Legea Educației prevede că la baza relațiilor dintre școată și elev/părinte este un contract educațional. Acesta este reglementat prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ (ROFUIP), modificat în luna septembrie 2020, și prevede obligațiile părților.

Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

„Dacă vrei să studiezi într-o universitate românească eu, stat, nu te sprijin cu nimic, dar dacă vrei să studiezi afară îți pun la dispoziție toate suma necesară. E o discriminare”, spune ministrul Educației, despre proiectul consilierei Mara Mareș și al LSRS

„Dacă vrei să studiezi într-o universitate românească eu, stat, nu te sprijin cu nimic, dar dacă vrei să studiezi afară îți pun la dispoziție toate suma necesară. E o discriminare”,…
Vezi articolul

Explicațiile Inspectoratului din Iași pentru ghidul care prezintă legăturile culorilor cu paranormalul și cu eliminarea “toxinelor emoționale” și a celor din colon: informații “scoase din context”, importante pentru educația copiilor cu nevoi speciale

Inspectoratul Școlar Județean Iași a reacționat la articolul publicat miercuri de Edupedu.ro, ce prezenta un “ghid de bune practici” publicat sub egida instituției, în care erau prezentate exemple de promovare…
Vezi articolul

Proiectul SuperTeach este realizat cu sprijinul Telekom Romania

Conferința “hibrid” SuperTeach este LIVE VIDEO. Cristina Gheorghe: Dacă scopul, anul trecut, era să ne întâlnim și să ne bucurăm toți împreună, acum este cum putem să ne ferim unii de alții la acest început de an școlar

Prima conferință “hibrid” SuperTeach a început la ora 09:30. “Jumătate din speakerii de la conferință vor fi aici, prezenți fizic, iar ceilalți online. Vom simula cumva școala, începutul ei, să…
Vezi articolul