BREAKING Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat în Monitorul Oficial / Numărul comisiilor permanente din școală a fost redus la 5, diriginții au atribuții suplimentare

58.590 de vizualizări
Foto: © Francisco Javier Altamirano Martin | Dreamstime.com
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial miercuri. Documentul modifică fostul regulament cadru, adoptat în 2016. A fost redus numărul comisiilor permanente din școală, de la 6 la 5. Au fost introduse o serie de reguli noi pentru adaptarea funcționării școlilor și grădinițelor la situația actuală, generată de pandemie, precum și atribuții noi pentru profesorii diriginți, de exemplu.

Iată cele mai importante modificări aduse de noul ROFUIP, adoptat prin OMEC 5447/31 august 2020:

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică a fost eliminată din Regulament. Au rămas doar 5 comisii permanente, iar acestea sunt:

 1. Comisia pentru curriculum;
 2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
 4. Comisia pentru controlul managerial intern;
 5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

O altă noutate este adăugarea în definiția unității de învățământ cu personalitate juridică a obligativității ca instituția să aibă “domeniu web”.

Regulile noi pentru suspendarea cursurilor, introduse de noul ROFUIP prevăd eliminarea sindicatelor din circuitul de consultare pentru suspendarea cursurilor la nivel regional sau național.

Articolul 9 prevedea la alineatul 4, punctul c), că suspendarea cursurilor se poate face, după caz, la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării.

Noua prevedere arată că suspendarea se face prin ordin al ministrului, ca urmare a decizie Comitetului pentru Situații de Urgență.

Diriginții au atribuții suplimentare și acestea se aplică și învățătorilor și educatorilor, așa cum se întâmpla și până acum:

Prima modificare este eliminarea consiliului profesoral din procedura de numire a diriginților: adică aceștia vor fi “numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație”, nu și prin consultarea consiliului profesorial cum era până acum.

Nu mai pot fi numite ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică, această posibilitate fiind eliminată din noul Regulament.

Diriginții fac “planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională” doar anual, nu și semestrial cum era în vechiul ROFUIP.

Pe lângă activitățile de suport educațional și consiliere pe care le face în continuare în timpul orelor de curs, dirigintele primește o nouă sarcină, să facă acele activități și în afara orelor de curs.

“Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență”, prevede Ordinul 5447/2020.

Ședințele cu părinții rămân cu o periodicitate lunară, în noul Regulament, dar acestea pot avea loc și online în situații de calamitate sau pandemie.

În plus, la întâlnirile individuale ale dirigintelui cu părinții poate participa și elevul: “întâlnirea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali poate fi și individuală în cadrul uneia sau mai multe consultații săptămânale în conformitate cu o programare stabilită în prealabil, iar la această întâlnire, la solicitarea părintelui sau a dirigintelui, poate participa și elevul”, mai scrie în OMEN.

În privința atribuțiilor dirigintelui, acesta a a primit o nouă sarcină: organizează și coordonează și “activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului“. 

Profesorul diriginte nu mai are în răspundere “păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei” – aceasta prevedere din ROFUIP-ul vechi fiind eliminată în noul Regulament.

A fost eliminat portofoliul dirigintelui.

Prevederile articolului 105 din fostul ROFUIP nu se mai regăsesc deloc în actualul Regulament. Acestea conțineau următoarele alineate:

“(1) Elevii aflați în situații speciale – cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane în îngrijire și altele asemenea – sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, se sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din același statut”.

La Capitolul II, Activitatea extrașcolară, au fost elimitate integral aceste 2 articole:

Articolul 109 Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se centrează pe:

a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie;

b) gradul de responsabilizare și integrare socială;

c) cultura organizațională;

d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.

Articolul 110 (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.

Pentru părinți: a fost eliminată asumarea în scris că elevul transferat știe toată materia din programă. Adică următorul paragraf a fost scos: “În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului/elevul major își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale din unitatea de învățământ primitoare”.

….

Articolul este în proces de actualizare

Foto: © Francisco Javier Altamirano Martin | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


6 comments
 1. Sindicatul este “suma membrilor sai”. Daca “membrii” sunt ovine, au reprezentanti pe masura iar de aici pana la abuzurile savarsite la nivelul scolii, inspectoratului scolar si MEC timpul e scurt. Au fost promovate in functii nulitati. Culegem ce-am semanat.

 2. Despre grupa mare, care este inclusă din acest an în învățământul obligatoriu, de ce nu se precizează absolut nimic?

 3. Prima modificare este eliminarea consiliului profesoral din procedura de numire a diriginților: adică aceștia vor fi “numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație”, nu și prin consultarea consiliului profesorial cum era până acum.

  Greșit! Vezi Capitolul III Directorul, art. 21 În exercitarea funcției de conducere executivă…, punctul (4) Altr atribuții ale directorului, litera g „numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului
  de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru
  proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;”

  1. Din cauza acestui “articol”, conducerea școlii mele a comis primul abuz din acest an școlar. A numit diriginții în CA și a doua zi directorul a anunțat în CP numirile făcute.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cu 8 lei vor lua mai mult profesorii asistenți la Evaluarea Națională și BAC 2023, față de anul trecut – document / 1 leu în plus pe lucrare, pentru profesorii corectori, în timp ce ministrul Educației anunță că „va lupta” pentru ca profesia de cadru didactic să fie respectată, inclusiv din punct de vedere financiar

Profesorii asistenți la Evaluarea Națională și la examenul de Bacalaureat 2023 o să primească cu 8 lei mai mult, comparativ cu anul trecut, potrivit ordinului de ministru nr. 4.143 din…
Vezi articolul