Exmatricularea elevilor, introdusă prin amendamente de PNL, PSD și Ministerul Educației în proiectul legii învățământului. Apar și sancțiuni noi, ca suspendarea temporară / Telefoanele să fie interzise în perioada cursurilor, cu excepția folosirii lor în scop didactic

7.710 vizualizări
Foto: © Anastassiya Bezhekeneva | Dreamstime.com
Un capitol întreg de sancțiuni la adresa elevilor apare în documentul cu cele peste 1.000 de amendamente depuse la proiectele de legi ale Educației, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, consultat de Edupedu.ro. Astfel, propunerile apar semnate de „Grupurile parlamentare PNL + PSD (ME)”, fiind făcute de parlamentari împreună cu Ministerul Educației.

Articolul 102 are doua subdiviziuni, doi indici. La primul sunt prevederile care pot fi încălcate și la al doilea sancțiunile, conform amendamentelor depuse.

Concret, apar rescrise drepturile și obligațiile elevilor, astfel:

Art. 1021 – (1) În calitatea de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a avea acces la educație de calitate și gratuită, în sistemul de învățământ de stat. Accesul la educație presupune și posibilitatea studierii în limba maternă, accesul la servicii de informare și consiliere școlară, profesională și psihologică, conexe activității de învățământ, accesul la biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale disponibile, manuale școlare gratuite;

b) dreptul de a învăța în spații adecvate desfășurării activităților didactice și conexe. Spațiile trebuie să respecte normele de igienă, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, să fie adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și a numărului de beneficiari primari;

c) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți;

d) dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ;

e) dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;

f) dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

g) dreptul la evaluare obiectivă și corectă cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor scrise;

h) dreptul de a fi informat cu privire la: notele acordate, înaintea consemnării acestora; planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar, rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare;

i) dreptul de a fi susținuți în conformitate cu nevoile educaționale sau sociale în vederea finalizării învățământului obligatoriu. Statul și unitățile de învățământ preuniversitar sprijină elevii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv în ceea ce privește condițiile de acces, de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare; Elevii cu CES au dreptul la școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip spital;

j) Dreptul de a decide, în funcție de vârsta beneficiarului primar, privind: disciplinele din CDEOS, tipul și forma de învățământ pe care le va urma, de a participa la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau unitățile de educație extrașcolară precum și de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de învățământ;

k) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile;

l) dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare ori în unități medicale de stat;

m) dreptul de a primi burse și alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În calitatea de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar au următoarele îndatoriri:

a) obligația de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competențelor și însușirii cunoștințelor prevăzute de programele școlare;

b) obligația de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. În acest sens beneficiarii primari au obligația de a cunoaște prevederile Statutului elevului și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora;

c) obligația de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar;

n) obligația de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: beneficiari primari și personalul unității de învățământ;

f) obligația de a sesiza reprezentanții unității de învățământ și, după caz, a autorităților competente cu privire la orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ și a activităților conexe acestuia sau cu privire la orice situație care ar pune în pericol siguranța beneficiarilor primari și a personalului unității de învățământ;

h) obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care au acces;

j) obligația de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către unitățile de învățământ preuniversitar. Obligație se aplică și în cazul manualele școlare primite gratuit, beneficiarii primari având obligația restituirii în stare bună, la sfârșitul anului școlar;

i) obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul școlar;

q) obligația de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a mediului;

r) obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor și a personalului din unitate.

(3) Elevilor le este interzis:

a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc în perimetrul unității de învățământ;

e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităților de învățământ sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online;

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;

j) să provoace, să instige și să participe la acte de violență;

k) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

m) să invite sau să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și al diriginților;

n) să promoveze idei, concepții, doctrine, un limbaj, simboluri și materiale antițigăniste în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2022 cu modificările ulterioare;

(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

(5) În învățământul liceal, regulamentul intern al unității de învățământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menționate la alin. (3) în întregul sau parțial din incinta unității de învățământ, precum și în timpul activităților care se desfășoară în afara acesteia.

(6) Prevederile alin. (4)-(5) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4)-(5) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori  sau elevi conform regulamentului intern al unității de învățământ.

(8) Drepturile, îndatoririle și interdicțiile aplicate elevilor sunt completate și detaliate în Statutul Elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației, în urma consultării Consiliului Național al Elevilor și a celorlalți parteneri de dialog ai Ministerului Educației.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), drepturile, îndatoririle, recompensele și sancțiunile aplicabile elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt prevăzute în statutul elevului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate, care se aprobă prin ordin al conducătorului ministerelor de resort, cu avizul Ministerului Educației.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (8), drepturile, îndatoririle, recompensele și sancțiunile aplicabile elevilor din unitățile de învățământ postliceal militar sunt prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare ale acestora care se aprobă prin ordin al ministrului de resort. 

(11) Elevii pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi stimulente financiare, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației și în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare. 

(12) Obligațiile beneficiarilor secundari ai sistemului de învățământ sunt următoarele:

a) obligația de a înscrie copilul la școală și de a asigura frecventarea cu regularitate și conform programului de către acesta a cursurilor școlare;

b) obligația de a asigura întreținerea elevului în vederea asigurării condițiilor necesare finalizării studiilor;

c) obligația de a păstra legătura cu educatorul/profesorul de învățământ primar/profesorul diriginte, mediatorul școlar, consilierul școlar sau, după caz, cu conducerea unității de învățământ pentru monitorizarea progresului elevului;

d) obligația de a semna contractul educațional prevăzut la art. 14 alin. (4);

e) obligația de a sprijini integrarea copilului în colectivul școlii;

f) de a contacta personalul școlii în intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

g) obligația de a cunoaște, respecta și susține copilul să respecte regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ în cadrul căreia este înscris beneficiarul primar.

Art. 1022 – (1) Elevii răspund disciplinar pentru încălcarea prevederilor art. 102^1 alin. (2)-(5).

(2) Analiza disciplinară poate fi inițiată de personalul școlar în urma unei încălcări a regulamentelor unității de învățământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul și părinții/tutorii legali sunt informați cu privire la natura încălcării și sunt convocați la o întâlnire formală.

(3) Elevii au dreptul la apărare și nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

(4) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ, în cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online. 

(5) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, sunt:

a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;

e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;

f) preavizul de exmatriculare;

g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ;

i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților/tutorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.

(8) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.

(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. d)-h) nu se pot aplica în învățământul primar.

(10) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. f) și g) se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă.

(11) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.  

(12) Elevii care au fost sancționați conform prevederilor alin. (5) lit. e)-h) beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale. 

(13) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare. 

(14) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (5) este reglementată de Statutul Elevilor prevăzut la art. 102^1, alin. (8). 

(15) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzută la alin. (14) prevede în mod obligatoriu:

a) informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali;

b) intervievarea elevilor, în prezența părinților/ tutorilor legali;

c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotârîrea Guvernului nr.  49/2011 și a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta;

d) oferirea posibilității de contestare a sancțiunii;

(16) În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții/ tutorii legali se realizează în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar. 

(17) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(18) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare”.

Justificarea introducerii acestor sancțiuni lipsește din documentul consultat. Amintim că în ultimele săptămâni, după apariția mai multor cazuri de violență la adresa profesorilor, a fost tot mai des subliniată nevoia de a introduce sancțiuni pentru elevi, singura rămasă în vigoare fiind scăderea notei la purtare până la repetenție, în interiorul învățământului obligatoriu.

Articol în curs de actualizare

Foto: © Anastassiya Bezhekeneva | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


6 comments
 1. Cum “frumusețea este în ochii privitorului”, eu mă raportez strict la propunerile publicate, pe care le apreciez din tot sufletul: în sfârșit ni se dau din nou pârghii pentru a-i ajuta pe elevi să iasă din marasmul în care i-a afundat tehnologia, împreună cu reclamele abuzive la jocurile de noroc și distracție excesivă. În sfârșit văd un semnal că cineva se opune distrugerii învățământului, începute cu ceva timp în urmă.

 2. Nimic nou în ceea ce se propune la art. 102. Prevederile acestea sunt selectate trunchiat, în grabă, din Statutul elevului, actualizat chiar și în anul 2023, care de altfel este afișat în toate unitățile de învățământ. Și, chiar dacă acestea există, ce s-a obținut până acum în privința promisei protecții a respectului față de cadrelor didactice? Pentru acestea, mai la vale în lege, se prevăd numai sancțiuni. Oricine poate depune reclamații împotriva lor.
  Statutul elevilor a fost elaborat în anul 2016, după o dezbatere publică de numai câteva zile (17 iunie – 4 iulie), fiind considerat atunci, în „Tribuna învățământului” (27.06.2016), că „aduce un plus de anarhie în învățământul românesc, aflat oricum, din această perspectivă, pe marginea prăpastiei”. Quod erat demonstrandum. S-a ajuns unde s-a ajuns. Răul a fost deja făcut și acum se reiterează într-o lege, care mai greu va putea fi modificată ulterior.
  A veni acum cu o pastișă facilă de pe un statut eșuat, prin care elevul este ridicat în slăvi, până la atentate la viața profesorului, înseamnă un deserviciu ce se face însuși conceptului fundamental de la care s-a pornit, „România educată”.
  Nici în acel statut și nici în lege nu se prevede măcar o măsură concretă pentru ameliorarea atmosferei didactice din școală și din clasele de elevi. Profesorul nu poate nici măcar să-i facă o observație în fața clasei elevului care deranjează ora, fiindcă îi încalcă „dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii”.
  Pentru profesor nu există acest drept generos. Lui îi sunt rezervate numai suspiciuni, sancțiuni și prezumții de vinovăție, când poate fi reclamat și suspendat după cum i se pare oricărui beneficiar primar sau secundar al procesului educativ, tocmai aceștia fiind exonerați de orice răspundere.
  Amendamentele de la art. 102 o iau pe ocolite, diluând ideea esențială a întregului proiect de a reașeza relațiile firești dintre profesori și elevi și trecând-o în derizoriu.

 3. Progrese evidente. Se escaladeaza spirala conflictului. Power play-ul si neajutorarea invatata la ordinea zilei. Despre preventie nici vorba. Preventia costa bani si cere specialisti. Ei au insa bani doar pentru furt, salarii si sporuri nesimtite, pensii speciale si deplasarile cu avioane de lux ale dulapului.

  1. In ce limba vorbesti nene? Ce e aia neajutorare invatata?
   Lasa-ma sa ghicesc! Tu erai specialistul. Pe tine ar trebui sa te cheme. Fomica? Pensie mica?

 4. Sunt unele progrese aici…Apreciez că sunt prevăzute nu numai obligații,ci sancțiunile pt cei care nu le respectă.As mai fi adăugat însă la obligații și sancțiuni și ceva referitor la absenteism,pt că de acolo ne vine abandonul școlar.

 5. Totul e minunat când e vorba de propuneri.
  Sa vedem dacă și trec sau e ca de obicei o nouă fumigenă.

  Se păstrează minunată formulare ,, sancțiunea POATE fi însoțită de ….”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Plângere penală după anularea sesizărilor de plagiat în cazul premierului Nicolae Ciucă, depusă de Comunitatea Declic. Organizația cere verificarea modului în care dosarul a ajuns la judecătorul Marius Iosif, numit anterior în mai multe funcții publice de PNL

Comunitatea Declic, care derulează diferite campanii sociale, anunță într-un comunicat că depune joi plângere penală la DIICOT, cerând investigarea modului în care au fost anulate sesizările de plagiat în cazul…
Vezi articolul

VIDEO și TEXT INTEGRAL Ligia Deca: Mă aștept ca sprijinul Coaliției pentru legile educației să fie evident și în dezbaterea parlamentară. Dacă legile sunt adoptate până la finalul acestui an școlar, ele intră în vigoare începând din toamnă / Despre modificarea admiterii la liceu: În parlament se pot aduce îmbunătățiri

Ministra Educației, Ligia Deca, a susținut la Guvern o serie de declarații cu privire la traseul proiectelor de legi ale educației, la finalul ședinței Executivului. Aceasta a precizat că așteaptă…
Vezi articolul

Start în aventura cunoașterii Universului – o nouă disciplină opțională introdusă la școala primară din anul 2022-2023. Elevii vor putea învăța de ce există zile și nopți, ce fac roboții spațiali și rachetele, ce este o eclipsă sau o constelație și la ce e bun costumul de astronaut

Ce este un cosmonaut și de ce are costum special, cât zboară o rachetă, cum se propagă sunetul și lumina și cum se adaptează fauna și flora la schimbarea anotimpurilor,…
Vezi articolul

Lider sindical: Andronescu să-l găsească și să ia măsuri contra celui care a pus pe ordinea de zi ordinul care elimină profesorii de sport la clasele mici

Sindicatele din educație “Spiru Haret” cer Ministerului Educației să scoată proiectele de ordin privind structura anului școlar 2019-2020, privind eliminarea profesorilor de Sport de la clasele pregătitoare, I și a…
Vezi articolul

Premierul Ciucă, acuzat de plagiat în teza de doctorat, către lotul olimpic de matematică al României: Indiferent unde veţi învăţa în viitor, atunci când consideraţi că se cuvine, să vă întoarceţi acasă / Guvernul va dubla alocaţia zilnică a fiecărui elev participant la olimpiade naţionale, anunță prim-ministrul

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat că Guvernul va dubla alocaţia zilnică a fiecărui elev participant la olimpiade naţionale şi va majora valoarea premiilor pentru elevii care câştigă olimpiadele la acest…
Vezi articolul