OFICIAL Între 1200 și 2000 euro pe lună, valoarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, acordate prin concurs, pentru cel mult 10 luni, în anul universitar 2023-2024. Condiții de înscriere și domeniile de interes pentru care se acordă bursele

1.780 de vizualizări
Foto: © Gaudilab | Dreamstime.com
A fost publicat în Monitorul Oficial (MO) ordinul de ministru prin care se stabilește numărul de burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, acordate în anul universitar 2023-2024. Ordinul conține și domeniile de interes pentru care se acordă bursele, valoarea acestora în funcție de țară și criteriile de înscriere.

Potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, vineri, 10 martie 2023, în anul universitar 2023-2024 se vor acorda un număr total de 540 de luni de bursă. Bursele se acordă pentru stagii cu durata de minimum 2 luni și maximum 10 luni.

Tipurile de burse în străinătate pentru care se organizează concurs în anul 2023 sunt:

a) 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;
b) 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Sunt 87 de domenii de interes pentru care se acordă burse în străinătate.

LISTĂ Domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare în străinătate:
Sursa: Monitorul Oficial
Sursa: Monitorul Oficial


Bursele se vor acorda în 40 de țări și se împart în 6 categorii din punct de vedere al cuantumului. Valoarea lor pornește de la 1200 de euro pe lună și ajunge până la cel mult 2000 de euro pe lună.

Țări în care se acordă burse de valoarea minimă, 1200 de euro pe lună:

 • Bulgaria, India, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria

Țări în care se acordă burse în valoare de 1400 de euro pe lună:

 • Albania, Cehia, Hong Kong, Mexic

Țări în care se acordă burse în valoare de 1500 de euro pe lună:

 • Croația, Egipt, Estonia, Grecia, Italia, Noua Zeelandă, Portugalia

Țări în care se acordă burse în valoare de 1600 de euro pe lună:

 • Cipru, Spania

Țări în care se acordă burse în valoare de 1800 de euro pe lună:

 • Australia, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Țările de Jos

Țări în care se acordă burse în valoare de 2000 de euro pe lună:

 • Canada, Coreea de Sud, Elveția, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Singapore, Suedia, State Unite ale Americii.

Bursele se acordă prin concurs. Vineri, 10 martie a fost publicat în Monitorul Oficial și ordinul de ministru pentru aprobarea Regulamentului.

”Art. 2. — (1) Selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute la art. 1 se face prin concurs organizat la nivel național de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, conform calendarului anual aprobat prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de Studii.

(2) Concursul național constă în depunerea și evaluarea candidaturilor pe baza baremelor elaborate pe categorii de candidați și aprobate prin decizie a conducătorului Agenției de
Credite și Burse de Studii”, se arată în documentul citat.

Condițiile de participare la concursul național pentru acordarea burselor în străinătate

”La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română
și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) sunt studenți în ultimul an la studii universitare de licență;
b) sunt studenți la studii universitare de masterat;
c) sunt studenți doctoranzi;
d) sunt cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ
superior de stat și particular acreditate;
e) sunt cercetători.

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin
poștă/prin curier/online, până la termenul-limită anunțat.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

a) formular-tip de înscriere la concurs;
b) copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
c) curriculum vitae, însoțit de următoarele documente în copie: foi matricole, situații școlare, diplome — licență, studii aprofundate, masterat, doctorat —, lista de lucrări comunicate/
publicate în țară și/sau în străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări științifice/ artistice/sportive;
d) adeverință care atestă calitatea candidatului;
e) acceptul instituțiilor de învățământ superior/institutelor de cercetare din străinătate;
f) proiect de studiu/cercetare/creație artistică ce justifică, în 5—10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie
adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat după cum urmează:
— motivație, justificare;
— obiective clare, precise;
— fezabilitate;
— activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
— mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
— bibliografie selectivă;
g) adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate; h) dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) lit. h) se stabilesc prin ordin al ministrului educației.

(3) Documentele redactate într-o limbă străină sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română”, conform documentului citat.

Etapele concursului pentru acordarea burselor în străinătate sunt:
 1. verificarea administrativă a dosarelor;
 2. evaluarea candidaturilor, care presupune:
  a) evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare;
  b) susținerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să își asigure prezența/funcționarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate susține fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului;
 3. selecția și nominalizarea candidaților realizate de Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, pe baza punctajelor obținute.

Persoanele declarate neeligibile conform alin. (1) pot depune contestații însoțite de documentele necesare completării dosarului în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a ofertei de burse.

Rezultatele contestațiilor prevăzute la alin. (4) sunt considerate rezultate finale și se publică pe site-ul www.roburse.ro și la avizierul instituției, cu respectarea prevederilor prevăzute la alin. (3).

Dosarele declarate neeligibile după soluționarea contestațiilor din etapa de verificare administrativă nu se supun evaluării conținutului acestora, iar candidatul este declarat
respins.

Pentru evaluarea candidaturilor, Agenția de Credite și Burse de Studii colaborează cu cadre didactice titulare, cu titlul științific de doctor, din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate din România.

Agenția de Credite și Burse de Studii elaborează și aprobă prin decizie baremele de evaluare, pe categorii de candidați: studenți, licențiați fără doctorat și licențiați cu titlul de
doctor.

Etapa de interviu se organizează la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii sau online și este realizată de doi evaluatori — cadre didactice titulare în învățământul superior de
stat și particular acreditate din România, specialiști în domeniul pentru care se solicită bursa.

Rezultatul evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului obținut la evaluarea academică a dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, și a punctajului obținut
de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.

Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii realizează selecția și nominalizarea bursierilor, în ordinea punctajelor obținute, putând include pe liste și categoria de
rezerve.

Cum și unde se pot face contestații

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii și prin publicare pe site-ul www.roburse.ro.


Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații doar la evaluarea academică a dosarelor personale de candidatură. Rezultatele interviului, asumate prin semnătură
de către candidați, nu se contestă.


Contestațiile rezultatelor evaluării academice se pot depune la Registratura de la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii, cu confirmare de primire din partea Agenției de Credite și Burse de Studii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, sau online, la adresa de e-mail indicată în comunicatul de lansare a concursului. Contestațiile se soluționează conform calendarului de doi evaluatori, alții decât cei de la evaluarea inițială.

În cazul în care rezultatul obținut în urma contestației diferă față de rezultatul evaluării inițiale, punctajul final rămâne cel stabilit ca urmare a soluționării contestației.

Candidații nominalizați devin beneficiari ai burselor reglementate la art. 1 și primesc finanțare numai după emiterea de către ministrul educației a ordinului nominal.

În vederea emiterii ordinului, candidații nominalizați vor depune la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii următoarele documente:

a) cererea de plecare în străinătate;
b) documentele de accept de la universitatea/instituțiile din
străinătate, din care să reiasă data începerii și durata stagiului;
c) dovada obținerii vizei de intrare, dacă este cazul;
d) contractul încheiat între candidatul acceptat și Agenția de Credite și Burse de Studii, în 2 exemplare originale.

Condițiile financiare și decontarea cheltuielilor

Bursele se acordă în euro, în tranșe, la două luni, în conturile internaționale ale beneficiarilor, de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.

Cheltuielile de transport internațional din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată într-un an universitar, se suportă în lei de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii. Orice modificare privind biletele de transport internațional achiziționate de Agenția de Credite și Burse de Studii va fi suportată de către bursier din fonduri proprii.

Cheltuielile pentru obținerea vizei de intrare în țara respectivă și, eventual, de tranzit ori de ieșire sunt suportate de către bursier, care va face personal demersurile necesare în
acest sens. În termen de 30 de zile de la terminarea stagiului de bursă aprobat, bursierul are obligația de a transmite documentele necesare pentru decontarea sumelor primite în lei
și în valută. În cazuri temeinic justificate, bursierul poate solicita în scris aprobarea amânării decontului.

Documentele necesare pentru decont sunt:

a) documentul eliberat de instituția-gazdă din străinătate, în traducere autorizată în limba română, din care rezultă perioada efectivă a stagiului și care atestă finalizarea acestuia;
b) raportul bursierului privind activitatea sa științifică din perioada stagiului în străinătate;
c) orice document elaborat în perioada stagiului în care să fie menționat expres sprijinul Ministerului Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii;
d) biletele de tren/autobuz sau tichetele de îmbarcare, în original; neprezentarea acestora la decont atrage suportarea de către bursier a contravalorii sumelor aferente achiziționării
acestora și a penalităților aplicate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazuri excepționale, când achiziționarea biletelor de transport internațional se face de către bursier, Agenția de Credite și Burse de Studii decontează contravaloarea acestora în baza documentelor privind plata lor, în limita bugetului aprobat.

DOCUMENT Ordinul privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurile de bursă, durata stagiului unei burse, domeniile de interes ale României pentru care se acordă burse în valută pe țări, în 2023-2024:

Foto: © Gaudilab | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației, în urmă cu doi ani: 1.057 școli, cu 327.718 elevi, au fost evaluate cu cel mai mare risc într-un cutremur, ceea ce înseamnă un potențial ridicat de decese și răni grave dacă școlile sunt ocupate în timpul unui seism

Într-un document publicat de Ministerul Educației în decembrie 2020, în cadrul proiectului de reabilitare a școlilor vulnerabile la cutremur, în derulare acum, instituția susține că în toata țara „1.057 școli,…
Vezi articolul

Cei mai mulți români cu studii superioare absolvite sunt în București, 35,2%. La polul opus este județul Vaslui cu 7,2%, care are și cea mai mare pondere a populației șomere – Recensământ

Cei mai mulți români cu studii superioare absolvite sunt în municipiul București și județele Ilfov, Cluj, Timișoara și Brașov. La polul opus sunt județele Vaslui, Călărași și Botoșani, unde ponderea…
Vezi articolul