Regulile examenului de Definitivat 2020. Accesul în sală se va face cu mască între 8 și 8:45, la ora 10 vin subiectele. Vor fi maximum 10 candidați într-o clasă

16.181 de vizualizări
Foto: © Pojoslaw | Dreamstime.com
Proba scrisă a examenului de Definitivat 2020 are loc miercuri, pe 22 iulie, iar candidații vor purta obligatoriu mască de la intrarea în centrele de examen până la ieșire. Vor fi maximum 10 candidați în clasă, potrivit  Ministerului Educației. Regulile pe care profesorii trebuie să le respecte la examenul de Definitivat 2020 sunt cele din procedura nr. 3337/06.07.2020 și din Ordinul nr.5211/02.10.2018, cu modificările sale.

Definitivatul, ca toate examenele care se susțin fizic anul acesta, va fi organizat cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, asta implicând distanțare fizică, adică maximum 10 candidați într-o sală de clasă, triaj epidemiologic la intrare, oglinda sălii afișată pe ușă, dezinfectant pentru mâini în clase și pe hol, purtarea măștii pe toată durata probei, de la intrarea în unitatea de învățământ până la ieșire.

Proba scrisă începe la ora 10:00 și durează 4 ore, la fel ca în anii trecuți.

Intrarea la proba scrisă de Definitivat

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menţionate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.

Candidaţii sunt informaţi de către asistenţii supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfăşurarea probei scrise şi semnează procese-verbale care să ateste informarea.

În intervalul orar 9.00-9.45, responsabilii de sală efectuează instructajul candidaților cu privire la:

a) modul de redactare a lucrării scrise: cu cerneală sau pix de culoare albastră iar desenele/graficele se execută cu creion negru;

b) modul de corectare, de către candidaţi, a eventualelor greşeli: se taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/ desenele, cu o linie oblică;

c) modul de completare a disciplinei de examen pe foaia tipizată: denumirea disciplinei de examen va fi transcrisă întocmai, cu majuscule de către candidați de pe foaia cu subiecte pe prima pagină a lucrării scrise, în spațiul rezervat;

d) modul în care se sigilează cu etichete albe lucrarea scrisă și modul cum se utilizează setul de 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate;

e) modul în care  se realizează numerotarea paginilor scrise, în spaţiul rezervat, preimprimat pe foaia de examen;

f) condiţiile în care candidaţii se pot retrage de la proba scrisă;

g) situaţiile în care candidaţii pot fi eliminaţi;

h) situaţiile în care lucrările scrise pot fi anulate.

Fiecare candidat semnează extrasul din aplicaţia informatică al fişei sale de înscriere, confirmând faptul că datele din fişă sunt corecte şi complete.

În cazul în care candidatul semnalează o inadvertenţă, responsabilul de sală informează preşedintele comisiei de examen, care transmite Comisiei naţionale modificările solicitate de candidat în fişa de înscriere, după verificarea oportunităţii şi legalităţii acestora.

Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen.

Secretizarea lucrărilor de către candidați

Secretizarea lucrărilor scrise se efectuează cu etichete albe, de către candidaţi, în prezenţa responsabilului de sală, după care, ulterior, se aplică ştampila de examen, şi semnătura preşedintelui comisiei de examen. Pentru ştampilă se utilizează numai tuş albastru închis.

În vederea secretizării lucrărilor scrise pentru examen, se desfăşoară următoarele activităţi:

 1. Responsabilul de sală distribuie fiecărui candidat, odată cu prima foaie de examen tipizată, etichetele albe destinate secretizării datelor de identificare şi autocolantul cu etichete.
 2. Responsabilul de sală şi asistenții supraveghetori instruiesc candidaţii asupra aspectelor privind secretizarea lucrărilor scrise.
 3. Candidaţii completează spaţiul dedicat datelor personale pe prima pagină a foii tipizate. Spaţiul dedicat datelor personale va fi completat pe toate foile de examen tipizate scrise, în cazul în care candidatul utilizează mai multe foi tipizate.
 4. Înainte de secretizare, asistenţii supraveghetori verifică datele de identificare ale fiecărui candidat, completate în spaţiul dedicat care se sigilează.
 5. Candidaţii sigilează spaţiul conținând datele de identificare folosind numai etichetele destinate acestui scop, numai după ce toţi asistenţii-supraveghetori au semnat în spaţiul dedicat.
 6. Preşedintele comisiei aplică ştampila rotundă cu înscrisul „DEFINITIVAT” și semnează pe toate foile de examen tipizate scrise, pe colţul care a fost sigilat, respectând modelul-tip transmis la nivel național.
 7. Candidaţii aplică eticheta autocolantă cu cod de bare nr. 1 pe prima pagină a primei foi de examen tipizate şi sigilate, numai în spaţiul marcat cu mențiunea „Cod de bare”.
 8. Începând cu a doua foaie de examen tipizată solicitată, candidaţii aplică consecutiv câte o etichetă autocolantă cu cod de bare, în ordine crescătoare, în chenarul cu mențiunea „Cod de bare” aflat pe foaie de examen tipizată şi secretizată.
 9. Aplicarea etichetelor autocolante cu cod de bare se face doar pe foile tipizate de examen scrise, care conţin răspunsurile candidaţilor și care nu au fost anulate.
 10. Etichetele autocolante cu cod de bare se utilizează doar în spaţiul marcat cu mențiunea „Cod de bare”.
Subiectele pentru Definitivat 2020

Preşedintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10:00, acestea să poată fi desfăcute, în prezenţa candidaţilor.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine examenul în sesiunea respectivă.

După înmânarea subiectelor candidaţilor, 2 membri desemnaţi ai comisiei de examen verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de examen.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.

Candidaţii pot avea, în sala de examen, dicţionare – pentru disciplinele latină sau greacă veche – şi planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

Timpul de rezolvare a subiectelor este de 4 ore de la primirea acestora.

Semnele de pe lucrare, cum corectezi dacă greșești

Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea şi securizarea lucrărilor scrise, referitoare la înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele subiectului, precum şi la existenţa oricăror altor semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.

Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Ce faci când ai terminat lucrarea

După încheierea lucrării, candidaţii numerotează foile de examen în spaţiul rezervat, cu cifre arabe, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină şi paginile incomplete.

Preşedintele comisiei de examen poate anula lucrările scrise pe care se regăsesc semne distinctive sau dacă se constată nerespectarea:

 1. modului de secretizare a lucrării scrise;
 2. modului de redactare a lucrării scrise, inclusiv modul de corectare, de către candidaţi, a eventualelor greşeli;
 3. modului de completare a denumirii disciplinei de examen pe foaia tipizată (transcrisă întocmai de către candidaţi de pe foaia cu subiecte pe prima pagină a lucrării scrise, în spaţiul rezervat, cu majuscule);
 4. modului de numerotare a paginilor în spaţiul rezervat.
Ce scrie candidatul în borderoul de predare a lucrării

La finalizarea lucrării, candidaţii predau responsabilului de sală lucrările şi semnează în borderoul de predare. În acel borderou menționează:

 1. numărul paginilor scrise;
 2. numărul etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate;
 3. numărul etichetelor autocolante cu cod de bare neutilizate;
 4. semnează în dreptul datelor înscrise referitoare la numărul de pagini ale lucrării şi numărul de etichete autocolante utilizate/ neutilizate, confirmând că a lipit pe fiecare foaie tipizată scrisă, neanulată, în ordine crescătoare, câte o etichetă autocolantă cu cod de bare și că a primit și tratat subiectul corespunzător disciplinei de examen pentru care a validat fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ-  sesiunea 2020

Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul dintre asistenţii supraveghetori cu linie frântă în forma literei “Z”, în faţa candidatului. Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 2  candidaţi.

Ciornele şi foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sală, odată cu lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.

Supraveghetorii de sală predau comisiei de examen lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite, tabelele de prezenţă, ciornele, foile cu subiecte, precum şi toate materialele din mapa sălii de examen rămase nefolosite.

Publicarea baremelor și a rezultatelor

Baremele de corectare pentru fiecare disciplină de examen vor fi postate pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, conform unei proceduri specifice.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 29.07.2020 (în aceeași zi cu proba scrisă de la titularizare).

Candidaţii care, din motive obiective, nu pot susţine toate probele etapei eliminatorii sau care sunt declaraţi absenţi sau retraşi la susţinerea probei scrise nu sunt consideraţi nepromovaţi, au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă prevăzute de lege.

Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea în care au fost eliminaţi din examen este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

Care este structura examenului?

În sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:

 • Etapa I – eliminatorie – presupune:

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

 • Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului au putut solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea s-a transmis în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații au precizat atunci preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, s-a realizat până la data de 12 iunie 2020.

Lista candidaților înscriși a fost publicată pe 6 martie 2020 pe site-ul definitivat.edu.ro.

Cum se calculează nota la Definitivat 2020

În sesiunea 2020, nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (2NI+NP+7NS)/10.

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la probă scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Dacă am susținut doar prima inspecție, mă pot prezenta la proba scrisă?

În această situație, mai întâi trebuie să trimiteți portofoliul în format electronic, spre evaluare, inspectorului de specialitate și directorului din școala dumneavoastră. Veți primi o notă pentru portofoliu. Dacă media notelor la inspecție și portofoliu este cel puțin 8 (fiecare dintre cele două note fiind cel puțin 7) și îndepliniți condițiile de vechime la catedră și de calificativ anual, vă puteți prezenta la proba scrisă.

Dacă am susținut ambele inspecții, ce notă se ia în calcul pentru media cu nota de la portofoliu?

În acest caz va fi luată în calcul nota cea mai mare.

Știu că se poate acorda derogare de doar o lună de la vechimea la catedră de 1 an. Sunt în primul an de activitate și cursurile au fost suspendate mai mult de două luni. Primesc derogare?

Pentru candidații înscriși la examen în sesiunea 2020, perioada suspendării cursurilor se consideră vechime la catedră.

Resurse pentru Definitivat 2020

Ordinul de ministru nr.4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018.

Metodologia-cadru şi Anexele 1-4 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (OMEN nr. 5211/02.10.2018) se găsesc aici.

Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, anexă la OMEN 4910/23.08.2019 se găseşte aici.

Programele pentru examen se găsesc aici

Modele de subiecte pentru Definitivat 2020 sunt aici.

Ce este Definitivatul

Examenul de Definitivat poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Examenul de definitivare poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori, iar nota minimă pentru promovare este 8.

Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național.

Definitivarea contează și la salarizare, dar nu este atât de mare ca în cazul gradelor didactice.

Foto: © Pojoslaw | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
 1. La elevi nu e obligatoriu ca nu mai voteaza parintii, la profesori e obligatoriu, ca cine Dumnezeu dintre profesori mai votraza PNL? Astea sunt drepturile cadrului didactic din Romania. Ca de obligatii sunt satui…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Aproape 25 de mii de profesori care consideră că 75% dintre elevi au “probleme de comportament” au semnat o petiție pentru pensionarea cadrelor didactice la 57 ani pentru bărbați și 55 de ani pentru femei

Petiția care a strâns aproape 25 de mii de semnături în doar câteva zile de la lansare enumeră patru aspecte pentru care solicitanții vor ca profesoarele, învățătoarele și educatoarele să…
Vezi articolul

Material susținut de Samsung Electronics Romania

VIDEO Oră de chimie cu experiment în clasă și explicații pregătitoare sau suplimentare în „laboratorul virtual” de pe tabla interactivă, într-o școală din mediul rural / Profesorul Liviu Popovici: Sper din tot sufletul ca rezultatele, pe viitor, să se vadă în acest tip de educație sub formă digitală

Experimentele de la orele de științe, realizate practic, în timpul cursurilor, de către profesori, de multe ori cu ajutorul și implicarea elevilor, sunt cele care contribuie cel mai mult la…
Vezi articolul

Profesorii din mediul rural pot obține finanțare pentru centre after-school pentru copiii cu risc de abandon școlar. Bursa acoperă masa copiilor, materialele didactice și plata profesorilor timp de un an. Apelul de proiecte, deschis până pe 4 aprilie

Echipele de cadre didactice din mediul rural care intenționează să implementeze în școala lor centre de tip after-school pentru copiii aflați în pericol de abandon școlar, se pot înscrie în…
Vezi articolul

A fost reactualizat site-ul Titularizare 2022 cu lista candidaților înscriși la concurs, cu două săptămâni înaintea probei scrise și după ce în ultimele 3 luni afișarea posturilor a fost mutată pe site-ul Ministerului Educației

Site-ul Titularizare 2022 a fost reactualizat cu lista candidaților înscriși la concurs, după o perioadă de trei luni. Amintim că Edupedu.ro a scris că, în luna martie, Ministerul Educației a mutat afișarea…
Vezi articolul