Se pot depune proiecte pentru „construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, prin PNRR / Până la 5 milioane de euro pentru un proiect de reabilitare, și cel mult 8 milioane de euro pentru construcția unei școli noi cu statut de școală verde

2.407 vizualizări
Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com
Ministerul Educației a deschis apelul pentru depunerea de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, prin PNRR. De vineri 5 mai, până pe 5 iulie 2023 (ora 17) se pot depune proiectele, atât pentru reabilitarea școlilor, cât și pentru construire. În cazul reabilitării se poate primi o finanțare de cel mult 5 milioane de euro pe proiect ce cuprinde mai multe școli, iar pentru construcția școlilor verzi, cel mult 8 milioane de euro pe proiect.
 • Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel va fi finalizată, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2025
 • În cazul construcției de școli verzi prețul stabilit pentru un m2 de construcție nouă a este 1200 euro, iar pentru reabilitări de școli, costul mediu este de aproximativ 500 euro/m2

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este de 225.000.960 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR. TVA-ul este suportat din bugetul de stat. Un proiect care conține reabilitarea pentru mai multe școli poate primi cel mult 5 milioane de euro, iar pentru construcția școlilor verzi, cel mult 8 milioane de euro pe proiect.

Destinația clădirilor trebuie să fie menținută cel puțin 15 ani, potrivit ghidului.

Proiectele se depun de către solicitanți, în perioada 05.05.2023 – 05.07.2023. Selecția școlilor verzi va urmări în principiu asigurarea unei acoperiri naționale, în mediu rural și urban, potrivit ghidului.

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea termenului limită.

În etapa de elaborare a Cererii de finanțare este necesară consultarea Manualului de identitate vizuală PNRR.

Calendarul depunerii de proiecte
Sumele ce pot fi accesate

Unități de învățământ preuniversitar reabilitate pentru a deveni școli verzi în limita a 300.000m2 din suprafața unităților de învățământ vor beneficia de schimbări structurale pentru a asigura durabilitatea (izolare termică, panouri solare, planificarea spațiului verde, laboratoare de științele naturii, facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor).

În cazul construcției de școli, verzi, se pot investi în 46.400 m2 de noi unități de învățământ preuniversitar verzi. Un proiect poate primi cel mult 8 milioane de euro pentru construirea pe cel puțin 10.000 mp.

Cine poate aplica

Solicitanții eligibili prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, și județe) precum și subdivziunile administrativ teritoriale ale Municipilui București (sectoare) care depun documentația prevăzută în Ghid. Solicitantul trebuie să facă dovada că nu are obligații de plată la bugetul de stat și bugetul local acolo unde este cazul.

Un solicitant eligibil poate depune cerere de finanțare atât pentru construcție, cât și pentru reabilitare, încadrându-se în limitele alocărilor financiare.

În situația în care se propune exitinderea pe verticală și/sau pe orizontală a unui corp de clădire care nu respectă standardele unei „școli verzi”, se va realiza reabilitarea acestuia, astfel încât întregul corp de clădire să se încadreze în conceptul de „școală verde”.

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare atât pentru reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează cât și pentru construcția de noi unități de învățământ preuniversitar primar, gimnazial și/sau liceal:


– Valoarea maximă la 10.000 mp pentru unitățile de învățământ reabilitate/proiect, pentru una sau mai multe unități de învățământ (o unitate de învățământ reabilitată trebuie să se încadreze în limita minimă de 800 mp/unitate de învățământ).


– Valoarea maximă la 5000 mp pentru unitățile de învățământ nou-construite/proiect, pentru una sau mai multe unități de învățământ (o unitate de învățământ nou-construită trebuie să se încadreze în limita minimă de 1000mp);

 • Pentru subcomponenta de reabilitare / renovare energetică

Prin această subcomponentă se urmărește reabilitarea de unități de învățământ, investiția cuprinzând o suprafață totală de 300.000 m2. Aceste unități de învățământ, după reabilitare și eficientizare energetică, trebuie să îndeplinească obiectivul de școală verde. Investiția privind eficiența energetică în clădirile publice, costul mediu pentru reabilitare aprofundată este de aproximativ 500 euro/m2.

Pentru renovări, contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30% a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării.

 • Pentru subcomponenta II, construcții noi

Prin această subcomponentă se urmărește construirea de unități de învățământ, investiția cuprinzând o suprafață totală de 46.400 m2, care să intre în rețeaua școlilor verzi. Conform Anexei Buget Proiect pentru școli mai sigure, incluzive și durabile, prețul pentru un m2 de construcție nouă a fost stabilit la 1200 euro. La acesta se adaugă costurile suplimentare
pentru asigurarea eficienței energetice a clădirilor, respectiv 34,7%, astfel încât clădirile să respecte solicitarea privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Solicitantul poate asigura cofinanțarea proiectului, detaliind în cererea de finanțare care este contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ori asigurarea altor sume necesare implementării proiectului.

Criterii de eligibilitate a proiectului
 • Pentru construcții noi, creșterea demografică este criteriu de eligibilitate. Tendința demografică în rândul copiilor (0-14 ani) în ultimii 4 ani se va calcula folosind următoarea formulă:(nr. copii 2022 – (minus) nr. copii 2018) x 100 / nr copii 2018 =…% (de detaliat în cadrul cererii de finanțare cu date de la INS/Biroul de evindența populatiei din cadrul UAT-ului);
 • Pentru reabilitare, unitatea de învățământ nu se află în clasa de risc seismic I sau II.
 • Pentru construcții noi și reabilitare, avizul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Cum vor arăta școlile verzi și ce avantaje vor avea pentru elevi

Școlile verzi vor fi școli prietenoase cu mediul și performante, care oferă mai multe avantaje elevilor, profesorilor, părinților și comunității, fiind construite cu mai multă lumină naturală, cu o ventilație mai bună și materiale de construcție ecologice, cum ar fi covoarele și vopsitoriile din materiale naturale, reciclabile.
Costurile de exploatare pentru energie și apă într-o școală ecologică pot fi reduse cu 20% până la 40%. Prin tipul de construcții și de dotări existente, școlile verzi reduc semnificativ emisiile de dioxid de carbon, precum și consumul de apă cu până la 32%.
Investiția vizează construcția de școli verzi noi și modernizarea unor unități de învățământ pentru creșterea performanței energetice a acestora, urmărindu-se:

 • Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitorilor, precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;
 • Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
 • Optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în
 • spațiile în care își desfășoară activitatea;
 • Facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor
 • Instalare de sisteme de avertizare în caz de cutremur; Instalare de sisteme de avertizare în caz de incendiu; Instalare de sisteme de stingere a incendiilor (hidranți interiori și/sau exteriori, sprinklere, drencere, grupuri de pompare/ridicare a presiunii, rezervoare de apă)
Ce înseamnă o școală verde și cum pot aplica școlile pentru acest statut

În 15 iulie 2022, ministerul a publicat metodologia prin care apare că până la sfârșitul anului 2025 se va operaționaliza o rețea de „școli verzi”, repartizate echitabil la nivel teritorial, inclusiv pe criteriul reprezentării în mediul rural-urban.

Potrivit metodologiei publicate, conceptul de „școală verde” desemnează profilul unei școli care creează un mediu sănătos și care favorizează învățarea, în timp ce economisește resurse, generează energie electrică proprie și folosește tehnologii ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră (pompe de căldură, autobuze electrice încărcate cu energie electrică produsă din panouri solare fotovoltaice etc.).

Pentru dobândirea statutului de „școală verde”, școlile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

„a) infrastructură reabilitată/renovată/modernizată sau nouă, conform normativelor specifice și premiselor stabilite la art. 23;

b) integrarea în curriculumul și în activitățile extrașcolare ale unității de învățământ a elementelor de educație pentru dezvoltare durabilă/educație ecologică;

c) includerea, în documentele manageriale ale școlii și în practicile asociate, a unor măsuri care să reflecte accentul pus pe aspectul „verde” al școlii, inclusiv din perspectiva digitalizării proceselor și conținuturilor;

d) deschiderea școlii față de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate/colaborări/cooperări cu actorii relevanți ai comunității, pe zona de protecție a mediului și de dezvoltare sustenabilă.”

În document apare că școlile care își afirmă intenția de a dobândi statutul de „școală verde”, prin includerea în activitatea lor curentă a elementelor din prezenta metodologie, vor fi selectate în vederea certificării ca „școli verzi”, în funcție de criterii stabilite în cadrul de referință. Se va ține cont de următoarele: „disponibilitatea școlii și a autorității locale pentru a continua și susține parcursul către o „școală verde”, de repartizarea echitabilă geografic și pe medii de rezidență, de numărul de elevi, de nivelul de poluare al comunității din care provine unitatea de învățământ, de experiența anterioară în implementarea/derularea unor proiecte, de alte activități de mediu”.

Conform art. 16 din metodologie, în cadrul „școlii verzi” sunt utilizate practici didactice adaptate educației pentru protecția mediului înconjurător, prin:

 • introducerea, în activitățile de predare-învățare-evaluare ale disciplinelor din trunchiul comun sau opționale, în funcție de vârsta și nivelul elevului, de noțiuni de mediu și schimbări climatice, marcate distinct în planurile de lecție;
 • implementarea, în cadrul curriculumului la decizia școlii/curriculumului în dezvoltare locală, de discipline opționale specifice, cu tematică relevantă pentru schimbări climatice și mediu;
 • implementarea de discipline opționale integrate cu tematici relaționate cu Educația pentru dezvoltare durabilă/Educația ecologică, cum ar fi Educația pentru sănătate.

Iată ce comportamente trebuie să dezvolte elevii dintr-o școală verde:

 • a) elevii identifică și semnalează corect problemele de mediu din comunitate autorităților competente;
 • b) elevii reacționează responsabil la comportamentele altor persoane fizice sau juridice care pun natura sau oamenii în pericol;
 • c) elevii iau parte la acțiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, refacerea florei și faunei, împăduriri, crearea de spații verzi;
 • d) elevii se implică activ în grupuri locale pentru creșterea calității vieții în comunitatea lor.

Operatorii economici se pot implica în activitatea „școlilor verzi” prin demersuri, precum realizarea unor parteneriate pentru amenajarea unor grădini de legume, zarzavaturi, sere, solare sau grădini de pomi fructiferi în incinta sau pe terenurile școlii: cultivarea anumitor plante, legume și fructe pe terenurile școlii, în grădina școlii, în sere sau pe acoperișul „verde” al școlii; asigurarea conexiunii la internet și dotarea școlilor cu laboratoare inteligente/ateliere tehnologice destinate studiului interdisciplinar și integrat al științelor, tehnologiei, designului, ingineriei, artei și matematicii.

Ghidul aplicantului
Anexe pentru dosarul de finanțare

Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
OFICIAL Școlile pot aplica pentru statutul de „școală verde”. Care sunt comportamentele pe care trebuie să le dezvolte elevii unei „școli verzi”
Ghidul Solicitantului pentru apelul privind dezvoltarea și construirea rețelei pilot de școli verzi, de 225 de milioane de euro, lansat în consultare publică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Dezbaterea pe legea învățământului preuniversitar în Camera Deputaților, întreruptă și în a treia zi. Comisia se reîntâlnește luni dimineață / Blocajul – prevederile legate de școala din spital și educația mamelor minore

Dezbaterea pe Legea învățământului preuniversitar a fost suspendată și în a treia zi de discuții. Sâmbătă, în jurul orei 12, membrii Comisiei de învățământ din Camera Deputaților au decis să…
Vezi articolul

Toate școlile din județul Gorj, afectat de cutremure, au primit recomandarea Inspectoratului școlar să programeze săptămâna ”Școala Altfel” săptămâna viitoare, prima după vacanță / Șefa ISJ: Sunt luate în calcul și cursurile online

Tuturor școlilor din județul Gorj le-a fost recomandat de către inspectoratul școlar județean să plaseze săptămâna ”Școala altfel” de luni, 20 februarie, adică în prima săptămână de după vacanța de…
Vezi articolul

Programe de educație financiară pentru profesori, abordarea în școală a noțiunilor de educație financiară, „săptămâna educației financiare” în grădinițe și curs opțional pentru studenți – propuneri din Strategia Națională de Educație Financiară pusă din nou în dezbatere publică, la un an și jumătate de la prima încercare

Ministerul Educației a repus în dezbatere publică Strategia Națională de Educație Financiară 2023-2030, care cuprinde dezvoltarea unor programe de tipul „Săptămâna educației financiare” în grădinițe, includerea şi/sau dezvoltarea unor elemente…
Vezi articolul