SURSE Regulile și metodologia concursului de directori 2021: Vor fi trei probe – de dosar, scrisă și interviu – subiectele sunt standardizate, rezultatul se dă pe loc / Cele 13 documente din dosarul de înscriere

18.323 de vizualizări
Foto: © Rawpixelimages | Dreamstime.com
Concursul de directori 2021 va avea proba scrisă pe data de 15 octombrie, potrivit calendarului și metodologiei de organizare obținute pe surse de Edupedu.ro. Vor fi organizate trei probe, cea de dosare, proba scrisă și proba interviului. La proba scrisă subiectele sunt, ca la examenul din 2016, standardizate, se mai arată în documente.

Înscrierile încep miercuri, pe 15 septembrie, a treia zi de școală din anul școlar 2021-2022.

Vor fi trei probe al căror calendar a fost publicat aici. După fiecare probă există o etapă de contestații, inclusiv după cea de interviu.

La proba scrisă va fi un test standardizat cu 50 de itemi, rezolvabil în maximum 2 ore, ale cărui rezultate se vor da pe loc.

La interviu candidații trebuie să prezinte și o „Strategie de dezvoltare a unității de învățământ”, un document de maximum 5 pagini pe care-l vor redacta înainte de probă.

Ce conține dosarul de înscriere, potrivit metodologiei citate.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;
 2. cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
 3. cartea de identitate;
 4. certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
 5. hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
 6. actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 7. ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
 8. adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
 9. cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
 10. certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
 11. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
 12. declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6;
 13. declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
 14. înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:
  1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;
  2. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;
  3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.

Cele trei probe de concurs sunt următoarele:

Proba de dosare – potrivit calendarului, în perioada 27-29 septembrie are loc evaluarea dosarelor de înscriere, iar pe 30 septembrie vor fi afișate listele candidaților admiși la evaluarea dosarelor. Urmează apoi o etapă de remediere a erorilor, de contestații la evaluarea dosarelor, pe 1 octombrie, prevăzută în calendar drept „depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică”. În perioada 4-6 octombrie are loc remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere, iar pe 7 octombrie afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

Proba scrisă – 15 octombrie

Regulile din metodologie prevăd că proba scrisă va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte, așa că totalul va putea fi de maximum 100 de puncte. Nota finală se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor.

Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor.

Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfășurare a concursului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației, după caz, și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Proba de interviu – 15 noiembrie – 8 decembrie

Interviul are durata de 60 de minute pentru fiecare candidat. Se vor evalua:

 • abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
 • competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

„În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.

Dacă, în urma aplicării metodei de calcul, nu se poate constitui media, președintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este însoțită de înregistrarea audio-video a probei și de borderourile de notare.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audio-video se predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a concursului.

Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audio-video este asigurată de președintele comisiei de organizare a concursului”, potrivit metodologiei.

Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

Formula după care se calculează nota finală

Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:

N = (Ns+Pi)/2, unde:

 • Ns = nota obținută la proba scrisă;
 • Pi = punctajul obținut la proba de interviu;
 • N = nota finală obținută la concurs.

Cum se stabilesc viitorii directori – criterii de departajare

Comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei și realizează ierarhia candidaților. Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

 • Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.
 • Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.
 • Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Articolul este în curs de actualizare

Foto: © Rawpixelimages | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comments
  1. După ce inspectorii văd dacă pică sau nu concursul de directori, in functie de tabăra câștigătoare in PNL la nivel local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Titularizare 2022: Miercuri, 13 iulie, are loc proba scrisă. Sunt interzise instrumentele de scris a căror cerneală se poate șterge / Când poate fi anulată lucrarea – procedura de concurs

Proba scrisă a examenului de Titularizare 2022 se desfășoară miercuri, 13 iulie, potrivit calendarului oficial. Ministerul Educației a trimis către inspectoratele școlare o procedură privind desfășurarea probei scrise a concursului…
Vezi articolul