Titularizare 2020: Calendarul complet, publicat în Monitorul Oficial

9.855 de vizualizări
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului
Foto: Moose Photos – Pexels.com
Regulile de mobilitate pentru cadrele didactice, precum și calendarul cu termene pe care fiecare școală și fiecare cadru didactic trebuie să le urmeze au fost publicate în Monitorul Oficial. Proba scrisă la Titularizare are loc pe 15 iulie, nefiind modificată această dată față de versiunile anterioare ale acestui calendar. Afișarea rezultatelor are loc pe 21 iulie, potrivit calendarului.

Calendarul complet Titularizare 2020, după data de 27 mai:

“9. Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

a) depunerea, înregistrarea cererilor, însoțite de documentele justificative, la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

b) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Până la 27 mai 2020

c) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului școlar, înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul școlar;

Până la 28 mai 2020

d) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 29 mai 2020

e) emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

Perioada: 29 mai-9 iunie 2020

10) Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare- învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;

Termen: 29 mai 2020

b) transmiterea prin poșta electronică, la unitățile de învățământ, a cererilor însoțite de buletin/carte de identitate/adeverință de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;

Perioada: 29 mai-3 iunie 2020

c) depunerea, la inspectoratele școlare, a cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, de către:

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;

d) verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;

Perioada: 29 mai-4 iunie 2020

e) Afișarea, la avizierul și pe pagina web a inspectoratului școlar, a:

(i) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informații: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite, calificativele obținute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs și sancțiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs;

(ii) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor și atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obținute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localității de domiciliu și a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic;

Termen: 5 iunie 2020

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

g) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;

Zilele: 5 și 9 iunie 2020

h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale și a rezultatelor la probele orale, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar;

Termen: 10 iunie 2020

i) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

j) transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția generală învățământ preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

Termen: 5 iunie 2020

k) înregistrarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, depuse/transmise de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

Zilele: 5 și 9 iunie 2020

Notă: Contestațiile cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer la punctajele acordate, precum și contestațiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 23,59 în data de 9 iunie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

l) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării;

Termen: 10 iunie 2020

m) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

(iii) cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum și a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi;

Termen: 11 iunie 2020

(iv) cererilor de pretransfer la cerere;

(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

n) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în ședințele de repartizare;

Perioada: 11-15 iunie 2020

Notă: Contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor în ședințele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 23,59 în data de 15 iunie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

o) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 16 iunie 2020

p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și afișarea acesteia pe pagina web și la sediile inspectoratelor școlare;

Termen: 17 iunie 2020

q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 18-26 iunie 2020

11) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019 și/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 și/sau 2016 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din metodologie:

a) depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Până la 9 iunie 2020

b) discutarea și analizarea cererilor depuse, precum și comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Termen: 10 iunie 2020

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele școlare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din metodologie; verificarea dosarelor și a situațiilor transmise de unitățile de învățământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar;

Perioada: 10-15 iunie 2020

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

Perioada: 10-16 iunie 2020

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din metodologie, rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

(iii) cererilor de pretransfer;

(iv) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(v) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din metodologie.

Termen: 17 iunie 2020

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 18-26 iunie 2020

12) Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) verificarea și afișarea, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

Termen: 18 iunie 2020

b) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere și cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

c) afișarea pe site-ul inspectoratelor școlare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaților înscriși la concursul național;

Termen: 1 iulie 2020

d) depunerea, la inspectoratele școlare, a adeverințelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic și corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaților;

e) corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaților, dacă este cazul;

f) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar;

Perioada: 1-9 iulie 2020

Note:

1. În perioada 1-9 iulie 2020 pot susține probe orale eliminatorii și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului.

2. Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020.

3. În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în ziua susținerii probei scrise. Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

g) afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a listei candidaților înscriși, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscris(e) la concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum și a rezultatelor la probele orale;

Termen: 10 iulie 2020

h) desfășurarea probei scrise;

Termen: 15 iulie 2020

i) comunicarea rezultatelor inițiale;

Termen: 21 iulie 2020

j) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 21-22 iulie 2020

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 21,00, în data de 22 iulie 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

k) soluționarea contestațiilor;

Perioada: 23-27 iulie 2020

l) comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 28 iulie 2020

m) înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informarea, în scris, a inspectoratului școlar din județul/municipiul București în care a susținut proba scrisă;

Perioada: 21-23 iulie 2020

n) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, în condițiile în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată;

Termen: 29 iulie 2020

o) repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Perioada: 30-31 iulie 2020

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare care au depus dosare în Perioada de înscriere la concursul național, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei, și a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămas(e) cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei;

(ii) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iunie 2020, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și a cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

(iii) candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Perioada: 3-4 august 2020

q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 5 august 2020

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 31 iulie-21 august 2020

13) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie și solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 81 din metodologie:

a) înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 9 iunie 2020

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație a cererilor depuse;

Termen: 10 iunie 2020

c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, în condițiile prevăzute la art. 80 din metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menținerea în activitate, în anul școlar 2020-2021, a personalului didactic prevăzut la art. 81 din metodologie;

Perioada: 10-12 iunie 2020

d) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) din metodologie și a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzând personalul didactic prevăzut la art. 81 din metodologie, conform hotărârii comisiei paritare;

Termen: 16 iunie 2020

e) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare;

Perioada: 16-17 iunie 2020

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 23,59 în data de 17 iunie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 18 iunie 2020

g) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2020-2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021, conform art. 81 din metodologie, precum și de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 4 august 2020

h) emiterea și comunicarea deciziilor.

Perioada: 3-28 august 2020

14) Detașarea în interesul învățământului:

a) înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unitățile de învățământ;

Până la 5 iunie 2020

b) discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

Termen: 10 iunie 2020

c) transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, însoțită de acordurile acestora, la inspectoratele școlare;

Perioada: 10-12 iunie 2020

d) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs;

Până la data de 17 august 2020

e) ocuparea posturilor didactice rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie, precum și de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021, și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 18 august 2020

15) Soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor cadrelor didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămas(e) cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

Zilele: 4, 5 și 17 august 2020

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 17-18 august 2020

c) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

Termen: 19 august 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 20-28 august 2020

Notă: Începând cu data de 19 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele și ședințele de repartizare, precum și după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie.

16) Detașarea la cerere:

a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detașare, la cerere, în anul școlar 2020-2021;

Până la 9 iunie 2020

b) discutarea și analizarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detașare la cerere;

Termen: 10 iunie 2020

c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detașare, la cerere, în anul școlar 2020-2021;

Termen: 12 iunie 2020

d) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă: În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 18- 29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

e) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;

Termen: 1 iulie 2020

f) înregistrarea contestațiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele școlare;

Perioada: 1-2 iulie 2020

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 23,59 în data de 2 iulie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

g) soluționarea contestațiilor la punctaje;

Termen: 9 iulie 2020

h) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 1-10 iulie 2020

i) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 20 august 2020

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;

Termen: 24 august 2020

j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;

Termen: 24 august 2020

k) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 27-28 august 2020

17) Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020:

a) repartizarea în ședință, conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;

(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v) candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019 și/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 și/sau 2016 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile art. 61 și 85 din metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 24 august 2020

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 25-28 august 2020

18) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie:

a) stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;

Perioada: 20-21 august 2020

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele școlare;

Termen: 24 august 2020

c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie;

Perioada: 25-26 august 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer și detașare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate și au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

Perioada: 27-28 august 2020

19) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019 și/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 și/sau 2016 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din metodologie:

a) depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din metodologie;

Până la 9 iunie 2020

b) discutarea și analizarea cererilor depuse, precum și comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din metodologie;

Termen: 10 iunie 2020

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele școlare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din metodologie; verificarea dosarelor și a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar;

Perioada: 10-15 iunie 2020

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

Perioada: 10-16 iunie 2020

Notă: În mod excepțional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

e) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform art. 61 și 85 din metodologie, și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada: 25-26 august 2020

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

20) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile de titularizare, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;

Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă: În mod excepțional, candidații care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020.

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 1-10 iulie 2020

c) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate;

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 26-28 august 2020

21) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plată cu ora:

a) înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;

Zilele: 28 și 31 august 2020

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Termen: 1 septembrie 2020

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Perioada: 1-2 septembrie 2020

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-4 septembrie 2020

22) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/municipiului București:

a) depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

Perioada: 26-27 august 2020

b) organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și comunicarea rezultatelor;

Zilele: 28 și 31 august 2020

c) desfășurarea probei scrise și comunicarea rezultatelor;

Termen: 1 septembrie 2020

d) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

23) Organizarea la nivelul județului/municipiului București a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere;

Perioada: 27-28 august 2020

b) desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării și comunicarea rezultatelor;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2020

c) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale.

Perioada: 1-3 septembrie 2020

24) Repartizarea candidaților prevăzuți la art. 84 alin. (13) care solicită detașare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului școlar și a punctajului:

a) depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților;

Termen: 2 septembrie 2020

b) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;

Termen: 3 septembrie 2020

c) înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

Perioada: 3-4 septembrie 2020

d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare și transmiterea listelor cuprinzând candidații pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.

Termen: 7 septembrie 2020

25) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în ședință de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie;

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din metodologie;

Perioada: 2-3 septembrie 2020

c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din metodologie;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) și (2) din metodologie;

Perioada: 4-8 septembrie 2020

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 3-10 septembrie 2020

Note:

1. În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învățământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, precum și pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului și nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

2. În situația în care anumite perioade prevăzute în prezentul Calendar includ și zile nelucrătoare sau zile libere stabilite prin lege, activitățile prevăzute în perioadele respective se organizează și se desfășoară în zilele lucrătoare din perioadele respective.

II. Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Termen: 25 septembrie 2020″

Foto: Photo by Moose Photos from Pexels


1 comment
  1. De ce la criteriile de departajare pentru acelasi post are prioritate cel care are domiciliul mai aproape si nu cel care are mai multe grade didactice, pregatire profesionala ori nota de la titularizare.?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ghiduri metodologice pentru învățători și pentru cei care le predau elevilor de gimnaziu. Descarcă documentele realizate în cadrul proiectului CRED pentru cele 14 discipline

Ghiduri metodologice pentru învățători și pentru profesorii care le predau elevilor din clasele gimnaziale, pentru anul școlar 2023-2024, au fost realizate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți…
Vezi articolul