Definitivat 2023: Proba scrisă are loc miercuri, 19 iulie, de la ora 9 / Regulile de examen: Candidații nu pot schimba disciplina la care s-au înscris, transmite Ministerul Educației

1.785 de vizualizări
Foto: © Chonlawut Brahmasakha | Dreamstime.com
Proba scrisă de la Definitivat 2023 este organizată miercuri, 19 iulie, potrivit calendarului oficial. Profesorii au acces în sala de examen în intervalul orar 7:30 – 8:00, conform procedurii Ministerului Educației. Examenul începe la ora 9, iar durata de rezolvare este de 4 ore. Vezi mai jos, în articol, care sunt regulile pentru proba scrisă, cum se redactează lucrurile și în ce situații pot candidați să solicite anularea lucrărilor.

Rezultatele profesorilor la inspecțiile la clasă au fost publicate de Ministerul Educației pe data de 4 iulie. Lista pe județe poate fi consultată aici.

În document se arată că în fiecare sală de examen se repartizează candidați care susțin examenul la cel puțin două discipline diferite. În cazul în care proba scrisă se desfășoară în două sau mai multe locații ale centrului de examen, candidații vor fi repartizați pe săli astfel încât acei candidați care susțin proba scrisă la aceeași disciplină să fie repartizați în aceeași locație. 

Art. 6 – „(1) În data de 19 iulie 2023, în intervalul orar 8.00 – 8.50, responsabilii de sală:

  • verifică identitatea candidaților pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;
  • efectuează instructajul candidaților cu privire la:

a) modul de redactare a lucrării scrise: cu cerneală sau pix de culoare albastră, iar desenele/graficele – cu creion negru;

b) modul de corectare, de către candidați, a eventualelor greșeli: se taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică;

c) modul de completare a disciplinei de examen pe foaia tipizată: denumirea disciplinei de examen va fi transcrisă întocmai, cu majuscule, de pe foaia cu subiecte pe prima pagină a lucrării scrise, în spațiul rezervat, de către candidați;

d) modul în care se sigilează cu etichete albe lucrarea scrisă și modul cum se utilizează setul de 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate;

e) modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise, în spațiul rezervat, preimprimat pe foaia tipizată de examen;

f) condițiile în care candidații se pot retrage de la proba scrisă;

g) situațiile în care candidații pot fi eliminați;

h) situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate.

(2) Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen.

(3) Președintele împreună cu secretarul comisiei de examen distribuie în sălile de examen plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 9.00 acestea să poată fi desfăcute în prezența candidaților.”

Candidații pot avea, în sala de examen, dicționare – pentru disciplinele latină sau greacă veche – și planuri de conturi – pentru disciplinele economice, conform art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru din 31 august 2020.

După ce a fost deschis plicul cu subiectele, niciun candidat nu mai intră sau părăsește sala

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă, conform procedurii. În document se arată că, din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele si semnează de predare.

În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește, prevede procedura Ministerului Educației.

Profesorii care copiază sunt eliminați din examen

Art. 8 – „(8) Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmiţând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de examen, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de examen încheie un proces-verbal. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea în care au fost eliminați din examen este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă prevăzute de lege.” 

Profesorii care solicită anularea lucrării

Art. 8 – „(9) Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de examen pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți.

(10) Candidații care renunță din proprie inițiativă la examen pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte.”

În situațiile de mai sus, lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidații respectivi se raportează retrați. Profesorii nu au dreptul de a părăsi sălile de examen având asupra lor subiecte de examen, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne. 

Art. 9 – „(2) Înscrierea numelui candidatului, a denumirii unei unități de învățământ sau a altor nume proprii, reale sau imaginare, care nu sunt solicitate explicit în cerințele subiectului, în afara spațiului care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrării scrise respective.”

După ce lucrarea a fost redactată

Art. 9 – „(1) După încheierea lucrării, candidații numerotează foile de examen cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spațiul preimprimat în acest scop, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină și paginile incomplete. Etichetele conținând codurile de bare se aplică numai în spațiile rezervate.”

Instrucțiuni pentru profesorii care susțin proba scrisă de la Definitivat 2023
Primele rezultate și contestațiile

Rezultatele examenului se afişează la sediul si pe site-ul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba scrisă, la data de 25 iulie. Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 25 iulie 2023 până la ora 20.00 și 26 iulie 2023 până la ora 12.00.

În contestație, candidatul precizează următoarele informații: numele, inițiala tatălui și prenumele; codul numeric personal; denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul; disciplina la care a susținut examenul; nota contestată.

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport. 

Definitivarea în învățământul preuniversitar

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Foto: © Chonlawut Brahmasakha | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Titularizare 2023. Rezultatele inițiale de la proba scrisă se afișează marți, 18 iulie / Model de cerere pentru contestație
Definitivat 2023. Proba scrisă are loc pe 19 iulie. Instrucțiunile Ministerului Educației pentru profesori: Intrarea în săli se face de la ora 7:30 și până la 8:00. Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat la înscriere
OFICIAL Calendarul pentru Definitivat 2023 a fost publicat. Înscrierea se face până pe 14 octombrie. Proba scrisă are loc pe 19 iulie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like