Toți elevii cu medii peste 9.50 și primii 30% din fiecare clasă, indiferent de medie, primesc burse de merit de 450 de lei pe lună din noiembrie – noile reguli. Calculul se face pe baza mediei generale anuale de anul trecut, iar la clasa a IX-a pe baza mediei de admitere

Foto: © Mikhail Davidovich | Dreamstime.com

Bursele de merit se vor acorda în acest an școlar tuturor elevilor cu medii generale anuale peste 9,50 și primilor 30% elevi din fiecare clasă indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut, prevede metodologia-cadru de acordare a burselor școlare 2023-2024, publicată marți seară, 12 septembrie, în Monitorul Oficial. Există un mecanism diferit de acordare pentru elevii de clasa a V-a, pentru elevii de clasa se ia în calcul media notelor de la Evaluarea Națională 2023 cu care au intrat la liceu și de bursa de merit pot beneficia și elevii cu premii la concursuri și olimpiade.

Metodologia-cadru prevede ca bursele de merit să se acorde pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu, mai puțin clasele a V-a și a IX-a unde sunt alte reglementări, indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut și celorlalți elevi din clasă până la media generală anuală din anul școlar trecut mai mare sau egală cu 9,50.

Elevii de clasa a V-a vor primi burse de merit pe baza mediei calculate din notele obținute în primele două module din anul școlar 2023-2024. La fel ca și în cazul celorlalte clase, sunt incluși primii 30% elevi din fiecare clasă și restul până la media 9,50 inclusiv. Edupedu.ro a scris că Ministerul Educației încearcă să impună profesorilor un anumit număr de note în primele două intervale de învățare, printr-o adresă semnată de un secretar de stat.

Legat de elevii de clasa a IX-a, aceștia primesc bursă de merit pe baza mediei de admitere la liceu 2023 care a fost de fapt media dintre cele două note de la Evaluarea Națională din vară. La fel ca și în cazul celorlalte clase, sunt incluși după acest criteriu primii 30% elevi din fiecare clasă și restul până la media 9,50 inclusiv. Ultimul proiect de ordin de ministru consultat de Edupedu.ro în urmă cu o săptămână prevedea ca acestora să li se acorde bursa de merit pe baza mediei generale din anul școlar trecut, când urmau clasa a VIII-a. Ulterior, schimbarea din ordin a fost anunțată pe Facebook într-un comentariu de ministra Ligia Deca.

Mai exact, elevii vor primi burse pe baza mediilor astfel:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”.

Amintim că zilele de sărbători legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Un exemplu de calcul pe luna decembrie arată că un elev va primi 375 de lei din cei 450 de lei cât este cuantumul minim stabilit de lege.

Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor fi plătite abia peste 64 de zile, pe 15 noiembrie, a anunțat Ministerul Educației marți, 12 septembrie, când au fost aprobate regulile de acordare a burselor, la o zi după începerea școlii.

În ceea ce privește elevii care au rezultate la competițiile școlare – concursuri și olimpiade școlare, se vor acorda burse de merit în felul următor, potrivit metodologiei-cadru:

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice”.

Amintim că măsura de la punctul d) prin care elevii care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale sunt incluși la bursă de merit, față de prevederea din proiectul actualizat de ordin care îi trecea la bursă de excelență olimpică II, a fost criticată de Consiliul Național al Elevilor în cea mai recentă poziție pe acest subiect.

Edupedu.ro a prezentat lista concursurilor școlare și a olimpiadelor școlare naționale desfășurate în anul școlar anterior pentru care elevii cu rezultate la acestea pot primi bursă de merit, dacă se încadrează potrivit regulilor în vigoare.

Elevii de clasa a V-a primesc primele burse de merit în februarie 2024 pe baza mediei din primele două module

(2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate la alin. (1) lit. b) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar”, prevede metodologia-cadru.

(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă în perioada cursurilor școlare.

(4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

(5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.

(7) Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1) lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul școlar 2024-2025, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

Articolul 8

(1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)-c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

(2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)-g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

(3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor” se arată în document.

FOTO DOCUMENT Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024:

Conform calendarului oficial de implementare a legislației subsecvente noilor legi ale educației, până pe 1 octombrie ar mai urma să fie adoptat un ordin legat de burse: „ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat și cuantumul minim al bursei sociale”.

Foto: © Mikhail Davidovich | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
OFICIAL Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Exemplu de calcul
OFICIAL Regulile noi pentru cele cinci tipuri de burse școlare 2023, publicate în Monitorul Oficial
OFICIAL Comisia de management al burselor din fiecare școală va fi formată din 3-9 profesori. Care sunt atribuțiile acestei comisii
Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor fi plătite abia peste 64 de zile, pe 15 noiembrie, anunță Ministerul Educației. Regulile de acordare au fost aprobate
Ligia Deca justifică de ce primii 30% din elevii unei clase vor lua bursă de merit: Va exista o competiție sănătoasă în interiorul fiecărei clase. Ideea este nu să comparăm medii, ci să-i susținem pe cei care performează cel mai bine în fiecare clasă
Se modifică schimbarea. Ministrul Ligia Deca susține că elevii de clasa a IX-a vor avea bursele de merit calculate pe baza mediei de admitere, nu a celei generale din clasa a VIII-a, cum scria în draftul ordinului de ministru
Exit mobile version