Elevii vor primi burse școlare între 300 și 3.000 de lei pe lună, din septembrie 2023, potrivit Legii Învățământului preuniversitar. Apare bursa tehnologică și dispar actualele burse de performanță și studiu. Care sunt criteriile de acordare

127.598 de vizualizări
Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com
Elevii de gimnaziu și liceu vor primi în noul an școlar, din septembrie 2023, patru tipuri de burse: de merit, socială, tehnologică și de excelență olimpică I și II, potrivit legii Învățământului Preuniversitar. Dispar bursele de studiu și de performanță, care se acordă în prezent, dar în schimb apar bursele de excelență pentru olimpici, care pornesc de la 700 de lei pe lună și ajung la 3000 de lei. Bursa de merit va fi mai mult decât dublu față de valoarea actuală, ajungând la 450 de lei, iar cea socială crește până la 300 de lei. Se introduce bursa tehnologică în valoare de 300 de lei pentru elevii care urmează un liceu cu un astfel de profil. Și mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei.

Noua lege a Învățământului Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial, prevede la articolul 248 că noile burse ale elevilor se aplică începând cu anul școlar 2023-2024.

Cuantumul minim al burselor și metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFÎP). Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit:

a) bursă de merit – 450 lei/lună; (n. red. crește de la 200 de lei cât este în prezent)

b) bursă socială – 300 lei/lună; (n. red. crește de la 200 de lei, cât este în prezent)

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună – în prezent nu există acest tip de bursă.

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație a unităților de învățământ în funcție de:

a) sume alocate de autoritățile administrației publice locale;

b) alte venituri obținute potrivit legii.

Practic, în noua lege dispar bursele de performanță (care valorează 500 de lei pe lună) și de studiu (150 de lei pe lună). Cea de performanță era destinată elevilor olimpici, iar cea de studiu elevilor cu media generală a anului școlar anterior între 7,50 – 9,50. În schimb, elevii olimpici vor primi burse de excelență olimpică. Valoarea burselor de excelență olimpică I este raportată la salariul minim brut pe țară, care anul acesta este în valoare de 3000 de lei (pentru elevii de gimnaziu și liceu care primesc premii la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român) și există 4 tipuri de burse.

 • Detalii despre valoarea burselor defalcat, mai jos în articol.

Valoarea burselor de excelență olimpică II este de 700 de lei lunar. Acestea se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Cine primește burse și criterii de acordare

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse.

Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, dacă acestea nu au fost finanțate de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, precum și alte categorii de elevi cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru.

 • Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor și se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;
 • Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale și elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă“.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Au drept la bursă socială, elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Bursa socială se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei-cadru. Se acordă pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

Școala trebuie să verifice veniturile declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori, prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

“În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor și a altor forme de sprijin financiar acordat elevilor prin unitățile de învățământ”, mai prevede legea.

 • Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei-cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației. Se acordă elevilor care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

Bursele sociale și/sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

 • Burse de excelență olimpică I și II

Acestea sunt alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/ internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

 • Pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red acesta este în valoare de 3000 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
 • Pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 2250 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
 • Pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 1500 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
 • Pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 750 de lei, de la 1 ianuarie 2023)

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.

Elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursa de merit în anul școlar următor.

Un alt tip de bursă se introduce, cea pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ, în cuantum de 700 de lei pe lună pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației. Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de: a) burse de excelență olimpică I și II; b) burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe; c) burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Alte prevederi despre burse

Elevii și părinții sunt informați cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și documentelor justificative.

Statul român poate aloca anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse pentru școlarizarea elevilor și cursanților străini, în baza unor acorduri bilaterale, a ofertei unilaterale a statului român sau la propunerea ministerelor interesate.

Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatea publică locală sau județeană. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

Elevii străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

Condițiile de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

De menționat, potrivit articolului 148 din noua lege, directorul școlii va fi tras la răspundere și sancționat cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, dacă bursele nu sunt acordate elevilor.

Articolul 148, “b) fapta de nealocare a burselor săvârșită de directorul unității de învățământ, cu nerespectarea prevederilor art. 108, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, sau cu prestarea unei activități în folosul comunității”.

Informații de context

Ministerul Educației a fost amendat de Consiliul Național de Combatere a Discriminării, din 16 noiembrie 2022, cu 10.000 de lei pentru că prin ordinul de ministru din septembrie 2022, emis de fostul ministrul Sorin Cîmpeanu, au fost eliminate bursele de ajutor social pentru elevii care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, iar la rândul lor, elevii de clasa a V-a nu au mai putut primi burse de merit. CNCD a stabilit că ordinul este discriminatoriu.

Ministerul a justificat eliminarea burselor pentru elevii de clasa a V-a, spunând că din 2023 nu mai există semestre, ci module, și nu pot fi luate în calcul calificativele din clasa a IV-a pentru acordarea burselor. Consiliul a remarcat “pasivitatea unei instituții a statului român de a identifica un alt mod de evaluare a elevilor de clasa a V-a astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării în cazul acordării burselor de merit”. De asemenea, ordinul de ministru a eliminat și bursa sociale rurală pentru liceeni, iar CNCD a constat că Ministerul nu a justificat în nici un fel acest gest.

De un an, acești elevi care au și terminat clasa a V-a sau erau elevi la liceu și învățau în mediul rural nu au primit banii pe aceste burse. Ministerul a decis să conteste în instanță decizia CNCD.

Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Surse: Dispar bursele de performanță și de studiu din proiectul legii Educației, varianta Deca / Crește valoarea burselor sociale și de merit pentru anul școlar viitor, 2023-2024

60 comments
 1. Ministerul sa plateasca intai bursele restante.
  N-au mai platit bursele olimpicilor (cele ce se platesc lunar timp de 12 luni consecutive) din luna IUNIE!
  Presupunc ca pensiile speciale au fost platite in astea 3 luni!

 2. Sa va fie Rușine!!! Sunt copii care au muncit ore întregi pentru aceste premii, au obținut premii la concursuri naționale și internaționale și acum nu mai primesc bursa de performanța? De ce bursele de merit se acorda doar elevilor de gimnaziu și liceu? Și cei de la primar obțin premii importante. Au luptat pentru ele. Nu mai stiti de unde sa tăiați și tăiați de la copii.

 3. Ce mizerie de criteriu de acordare burse merit este acesta? Acelasi după care s au majorat si salariile cadrelor didactice, fără sa se țină cont de performanță?! Există habarnagisti la catedră care vin la jumătatea orei, stau pe Facebook până se sună și ies în strada pt remunerație mai mare . Dau examen, trag de un 5 amărât și merg mai departe cu fruntea sus. Așa se incurajeaza si această generație de elevi? Să obțină câștiguri financiare fără un minim de efort?
  Ori ministresa nu mai are de unde sa scoată banii promiși, pt care a cedat atât de ușor fără să impună condiții, și a socotit că metoda asta o mai scoate un pic din impas? Ca mai face un pic de economie prin tăierea bursei pt toți elevii cu adevarat dedicați, a celor orfani și a celor care fac sacrificii si bat drumuri lungi pt a ajunge la școală ?
  Degeaba ne omorâm in cuvinte si acuze pe site uri dacă nu iesim si noi, părinții si elevii conștiincioși, in stradă să ne cerem drepturile!

 4. Să vă fie rușine. Sunt atâția copii care au muncit și au învățat cu adevarat pentru a primi în anul școlar care vine un bănuț al lor ….poate aveau de îndeplinit o dorința cu acei bani iar acum află că nu mai primesc nimic din cauza unui ministru de 2 lei , lipsit de afecțiune si de dorința de a sprijini copii României ….nu știu cum să fure mai mulți bani si să îi bage în buzunarele lor. Nu v-ati gândit măcar o clipa că unii chiar au nevoie de banii aceștia, ca nu toți părinții le pot oferi luna de pe cer copiilor lor . Nu v-ați gândit câtă tristețe le puteți oferii celor care erau atât de fericiți la gândul că vor primi și ei un bănuț muncit de ei . Rușine vouă care vă aflați în fruntea țării pe care o duceți spre eșec . Poate într-o zi vă veți gândi și din perspectiva noastră a celor care suntem neputincioși, care nu avem puterea care o aveți voi! Rușine domnule Câmpeanu pentru ce ați făcut!

 5. O mizerie fara limite a ajuns sa se intample in tara noastra !!!! Vreau sa va aduc la cunostinta a exista si clase unde se invata si exista foarte multi elevi cu medii de 10, care ocupa aproape tot acel 30% ! Din asta rezulta ca bursa de merit se va acorda chiar de la 9,80 sau 9.90 in sus, ceea ce nu se poate. Pai in acest caz pentru anumiti elevi bursa de merit va fi ceva imposibil de atins iar pentru altii floare la ureche din cauza faptului ca cea mai mare medie este una mica !!!

 6. Si totusi reprezentantii elevilor/parintilor nu au niciun cuvant de spus in toata aceasta aberatie?Cum sa fie acordate bursele in functie de procente? Atunci zic si salariul ministrei sa fie tot in procente in functie de cati parinti/profesori/elevi sunt multumiti de prestatiile dumneaei!

 7. Recomand reintroducerea criteriului de bursa sociala pentru parintele unic adoptator! Nu cred ca alocarea financiara este chiar asa de mare pentru aceasta categorie! indemnizatia de sprijin acordata conform Legii 268/2020 exclude copiii adoptati inainte de acest termen, ceea ce este o discriminare, poate se mai regleaza din aceste asa zise erori!

 8. Bună ziua..Și totuși ce medie va trebuie sa aibă un copil care termina clasa a vI.a în anul 2024 pentru a primi o bursa.??..Anul acesta copilul a terminat cu media generala 9,35 …Evident cu media 10 la purtare..
  Sau nici anul acesta nu seva acorda burse copiilor cu clasele V…VIII din cauza ca anul școlar este împărțit în module ???..Consider ca este o nedreptate fata de copii care merita aceste burse…și care nu sunt vinovați de ceea ce decide Ministerul învățământului…Chiar nu mai exista empatie în tara asta pentru acești copii care chiar învață bine,și foarte bine ?? Și merita aceasta răsplată..

 9. Aceasta propunere de modificare este absolut absurda si inechitabila. Singurul criteriu luat in calcul este cel mai probabil incadrarea in buget.
  Sunt copii foarte buni, la licee de top, care au obtinut cu multa munca medii peste 9.50 si/ sau premii la etapele judetene ale olimpiadelor. Conform noilor reguli, acestia nu se mai incadreaza la bursa de merit. In schimb, putem avea elevi cu medii de 7-8 (sau chiar mai putin!!!!) care iau bursa, doar pentru ca se afla in procentul de 30% din clasa lor.

  Cum ii explici unui copil cu media de peste 9.80 si mentiune la etapa judeteana la olimpiada de matematica ca NU ia bursa pentru ca nu se incadreaza in procentul de 30%??? Doar pentru ca are “norocul” sa fie intr-o clasa cu copii foarte bine pregatiti, multi olimpici, la cel mai bun liceu din oras. Total demotivant. Da, stiu, i-as putea propune sa se mute la o alta scoala ca sa se incadreze la bursa. Si eventual sa nu mai participe la nici o olimpiada, sa se concentreze pe avea media 10 curat si cunostinte strict la nivel de manual la toate materiile….

 10. Cum e posibila asemenea mojocie, lipsă de profesionalism și de rațiune?
  Cum să nu mai promovezi performanța copiilor, să i determini să nu mai dea importanță rezultatelor obținute, dar să încurajezi maternitatea infantilă? Fetița mea a obtinut 9.71 cu mari eforturi si acum își face probleme că nu va mai fi eligibilă pt acordarea bursei de merit după noua metodologie bolnavă, concepută de un sistem incapabil să aducă ceva benefic si in avantajul elevilor. Se mai mira de ce ne pleacă absolvenții din țară, de ce nu mai există resursă umană și de ce nu vor mai fi bani de pensii. Păi atât timp cât statul nu ii susține, ei de ce să o facă?
  Cum e posibil să acceptăm, noi părintii, asemenea mârșăvie? Când au ieșit profesorii in stradă, idioții de la putere imediat au cedat, fără să pună problema că mulți dintre nu au rezultate (nici profesionale, nici morale) care să le permită să stea la catedră, că sunt profi vârstnici care încasează și salariu, și pensie, și mai și încurcă prin clasă. Nu există criterii de performanță in acest domeniu, ci multă umplutură.
  De ce să nu iesim și noi, părinții, in stradă să ne cerem drepturile copiilor noștri, să vedem, sunt in stare să ne asculte?
  Acest sistem execrabil a exportat performanța și inteligența, țara ne vrea proști! 🙁

  1. Doamnă, înainte sa acuzați, citiți cu atenție Metodologia-cadru de acordare a burselor în acest scolar! Dacă nici așa nu vă lămuriți, apelați totuși la un ” prof vârstnic care încurcă prin clase” să vă explice.

 11. Este o bătaie de joc fata de acești copii,exact ce am văzut și mai sus,fiica mea are 9,81 și am aflat ca nu va lua deși a tras un an întreg pt acest lucru,dar dam 700 de lei pt mămicile care vin din nou la școală, asa susținem noi educația. Numai retardați în aceasta conducere,își bat joc de toți copiii care într-adevăr muncesc

 12. Am media 9.71 ,am tras tot anul scolar ca sa ma incadrez sa primesc bursa si acum aflu ca am ramas fara deoarece nu ma aflu in primii 30% de elevi din clasa mea.Cu aceasta medie eu nu primesc bursa, iar alti elevi cu media pe clasa de 8.50 sau mai mica primesc?

 13. Buna ziua. Ce se intampla cu copiii care au participat la concursuri care se încadrau la bursele de performanța și acum acest tip de burse a fost scos din lege? Logic ar fi sa primească burse, pentru ca acele concursuri s-au desfășurat inainte de intrarea in vigoare a noii legi. Dacă nu se mai dau, atunci sa meargă ministrul sa le spună sutelor de copii ca au muncit degeaba.

 14. Care este metodologia de acordare burse, in special pentru bursele de merit? Nimic nu este clar….
  Ar fi normal sa dispara media minima(absurda de altfel) de 9.5 avand in vedere ca anul scolar s-a incheiat cum s-a incheiat, cu greva si medii formate din 2 note primite la inceput de an:(. Copii cu medii de la 9 in sus (care chiar muncesc si invata la scoli unde notele se dau pe merit) nu sunt motivati cu nimic. Exista scoli unde majoritatea au medii peste 9.5 pentru ca notele se dau cum se dau…
  Introducerea burselor pentru mame minore….oare voi ganditi? se vor umple scolile de minore mame….ingrozitor ce logica au unii!
  Oricum…dezamajire maxima pentru elevi si parinti!!!

 15. Buna ziua,
  Burse sportive nu se mai acorda? Sunt copii care participa la campionate nationale, internationale, balcanice etc ,au reprenzentat tara.

 16. Referitor la copiii de clasa a V a care nu au primit bursa de merit… Cică Ministerul a fost amendat cu 10.0000 lei pentru neacordarea acestora 😂😂… pai au ieșit mai bine la buget așa..Corect era sa plătească elevilor retroactiv dacă tot au descoperit o discriminare .. Asa remediai problema adusă de domnul Campeanu!

 17. Tara condusa de niste oameni incapabili si nenorociti care fura de la copii ca sa dea la niste profesori care muncesc de 2 ori mai putin decat copiii. Si apoi va mai mirati ca de ce pleaca tinerii in alta tara. Normal ca pleaca daca avem niste conducatori prosti cu niste legi stupide si egoiste. Profesorii de sport arunca o minge la copii in scarba si se duc sa stea pe telefon pe facebook. Alti profesori dau un test, iar copiii se chinuie si se streseaza in timp ce ei stau pe telefon. O tara mizerabila cu un sistem de invatamant invechit si ineficient, stresant. Stresati copiii cu materie inutila degeaba, iar cei care invata foarte bine nu sunt recompensati. Inteligenta nu este apreciata in tara asta, ci desconsiderata. La ce le trebuie lor sa stie toate tarile din Africa cu capitalele lor cand noi locuim in Europa si oricum le vor uita intr o saptamana. Sistemul de invatamant incurajeaza tocirea si desconsidera gandirea practica si critica. Rusine!! Nu mai furati de la copii, saracilor! O zi groaznica va doresc 🥰!

  1. Nu generalizați și nu bateți câmpii!Banii merg spre instituțiile de forță și pensii speciale + Cotroceni+sinecuri!Văd că asta nu vă deranjează!Nu mai loviți în profesori.Sunt și uscături printre ei dar și foarte mulți oameni de calitate care-și fac treaba la clasă!

 18. Da, dacă se păstrează criteriul cu media 9.50…un elev cu 9.49 nu ia niciun fel de bursa, ceea ce e foarte nedrept… Cum stimulezi un copil sa învețe, dacă la media 9.49 nu iei nimic??

  1. Cei care au obținut premii la olimpiadele/concursurile județene nu primesc nimic? Din câte cunosc, anul trecut acești copii primeau bursă de merit ce îi motiva enorm. Acum…”de ce să se mai chinuie” se intreabă acești elevi.

   1. Nu e deloc clar :premii la olimpiadele nationale. Normal ar fi si la fazele zonale, judetene, ca pana acum. Sper ca se va lua, copiii au muncit anul trecut, stiau ca iau bursa pentru asta. Un premiu la faza zonala inseamna ceva.

  2. Perfect de acord! Un alt exemplu aberant este urmatorul: exista copii care se transfera in timpul anului catre o alta institutie de invatamant(mult mai slaba si unde notele mari se iau super simplu) si apoi revin la fosta scoala. La final de an media lor este peste cea a copiilor din clasa (scoala unde notele chiar se dau pe invatat) si astfel ajung sa ia bursa de merit!!!!
   Media de 9.50 pentru bursa de mediu este nejustificata.

   1. Și mă rog, cate transferuri sunt ? Mă transfer și eu la o clasă unde nu se învață, sa fiu in prima treime. Cedez banii profesorilor. Au început sa ia și din banii copiilor !

 19. Vrem si noi metodologia cadru in baza careia se acorda bursele.Sunt modificari la criteriile de acirdare a bursei de merit fata de cea de anul trecut avand in cedere ca s-au scos bursele de studiu?Practic niste elevi au fost dati deoparte.Un elev cu media de 9.49 nu ia nici un fel de bursa ?

 20. Bună ziua.Din seria schimbărilor…..”La vremuri noi….tot noi”și schimbări fără rost,care debusolează pe toată lumea,schimbări în favoarea instituțiilor și a ministerelor(licee,primarii,MEI),care te contrazic pe tine ca elev sau părinte,chiar de le pui legea pe masă).
  Foarte roz e totul in legi/comunicate,unde se precizează de ex.ca bursa de merit se lua până acum de la 7,50 …nici vorbă…nici cu medii peste 8,50 nu se lua.Se dădea anul trecut o bursă de transport, mizerabilă de 20-30 lei pe lună,bursa care se dădea retroactiv,mult mai mică decât în metodologie,sau nu se dădea deloc sub diferite scuze,in ideea in care un navetist avea cheltuieli de transport între 200-600 lei depinde de distanță.Aceste cazuri nu se vor văzute,promovate,ajutate,dar promovăm fetițele de 12 ani care fac copii pe banda rulantă.Josnic.Nu e de mirare că abandonează școala un elev cu potențial,când vede ce săritor e Ministerul.

 21. Ca să înțeleg acum ca să iei bursa trebuie să te înscrii la tot felul de concursuri tâmpite și să iei locurile I, II sau măcar III. Cu alte cuvinte media numai contează. Mi se pare o prostie pentru că nu toți elevi se înscriu la concursuri sau olimpiade în schimb au media peste 8.50 majoritatea. Și de ce am un presentiment că vor fi și mai multe mămici sub 18 ani? Doar pentru acei 700 de lei acordați, când cei care luau bursa de studii aveau doar 150 de lei primiți odată la 3 luni sau dacă erau primiți în fiecare lună erau doar 100 de lei și rar 150.

 22. Dupa chipul si asemănarea ministresei, metodologia va fi de kko. Cum să nu mai acorzi burse elevilor cu medii 9-9.50 si sa te gândești sa încurajezi maternitatea infantilă prin bursa de 700 de lei??? in atare conditii vom avea mamici din ce in ce mai mici.

  1. ce sa acorde ăștia,doar vorbe ! Alimentează cardurile la boșorogi din doua în doua luni au grija de ăștia dar de viitorul tarii copii noștri încep școală iar cardurile lor cu cei 500 de leu nu sunt alimentate după ce ca doar o singura data pe an le dau acești bănuți nici la ora actuala nu le au încărcat! Rușine, rușine păcat de acești copii ! Iar d voastră vorbiți de burse? vorbe goale nu vor primi nimic bieții copii nimic!

 23. Nu cred ca este corect cu incadrarea Concursurilor organizate de Ministerul Educatiei in Bursele de Merit!
  Pentru aceste concursuri organizate de Ministerul Educatiei (de exemplu: Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”) se acorda bursa de performanta!
  Cum vor fi recompensati copii care au muncit, au participat si au obtinut locuri fruntase la aceste concursuri?
  Unde vor fi incadrati? Li se vor taia toate meritele?
  Cum vor fi motivati elevii de acum incolo sa mai participe la aceste concursuri?

  Sper ca ,,Ministerul Educatiei,, sa citesca acest mesaj, sa analizeze aceste situatii si sa aprecieze aceste categorii de copii …………….. viitorul tarii …………………

  Asteptam precizari referitoare la incadrarea acestor concursuri

  1. Suntem in aceeasi situatie cu bursa de performanta. Puteau sa o lase ca si denumire si sa scada valoarea ei la 450 cat e si cea de merit sau macar sa le dea ceva si sa se poata cumula cu cea de merit. Acum chiar ca nici profesorii organizatori de astfel de concursuri nu se vor mai implica si nici elevii nu vor mai fi motivati sa participe. Este bataie de joc la adresa acestor copii care chiar muncesc in plus si nu isi pierd timpul aiurea. Sunteti incapabili sa faceti ceva bun pentru viitorul copiilor. Cum sa incurajati mamele minore? Doamne fereste!
   Cu banii pe care ii primeau din aceste burse de performanta isi plateau toate materialele necesare pentru a evolua si de la an la an sa fie mai buni. Plus ca se intalneau si socializau si cu alti copii si chiar isi fac prietenii durabile. Deci din toate punctele de vedere avea numai de castigat din participarea la aceste concursuri.

 24. Pana acum bursa “olimpica II” se chema “bursa performanta” iar bursa “olimpica I” se numea bursa meritului olimpic international.
  Cele 2 puteau fi cumulate, in particular puteau fi obtinute pentru discipline diferite. Acum am presimtirea ca daca au aceeasi denumire ele o sa trebuiasca sa renunti la una din ele.

 25. Nu inteleg de ce cei cu mentiune la fazele Nationale a Olimpiadelor organizate si finantate de MEN nu primesc bursa? In unele cazuri diferenta intre primul loc si mentiune este de 25 de sutimi. Cum stimulati un copil sa mai participe si sa reprezinte judeţul la faze nationale?

 26. Sa intelegem ca elevii care primesc premii la fazele judetene ale olimpiadelor nu mai primesc burse? Pana acum primeau bursa de merit si era o recunoastere importanta ptr efortul lor. Acum se premiaza doar cei de la nationala, deci se reduce mult numarul celor premiati. De ce?

 27. Care sunt criteriile de acordare a bursei de merit? In text se specifica acordarea acesteia pentru *minim 30% din efectivul clasei. Nu este specificata nota minima pentru acordarea bursei. Metodologia de aplicare a fost publicată?

 28. Daca “bursa de merit […] se acordă pentru MINIMUM 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu” atunci inseamna ca nu mai este conditionata de media obtinuta? Unde putem accesa metodologia? Multumesc.

  1. Da, cu orice medie se poate obține bursa dacă se încadrează în primii “n” elevi stabiliți prin aplicarea procentului de 30 la sută.

 29. Dacă tot au schimbat tipul de burse de performanta, ar putea sa facă la fel și cu bursele de merit… Sa se facă doua categorii, sa primească și copii cu medii peste 9 bursa de merit, nu doar cei cu media peste 9.50…mai ales ca modul de acordare a notelor e foarte diferit de la o școală la alta.. În unele unități de învățământ aproape toți copii au medii peste 9.50, iar în altele sunt câțiva copii care îndeplinesc criteriile…

  1. fix asta au facut, acum minim top 30% din fiecare clasa primesc bursa. minimul ala se refera probabil la cazuri speciale unde ai multi copii cu aceasi medie

  2. Noua lege aduce schimbari si in cazul burselor de merit, lucru precizat in articol. Potrivit noii legi, de acest tip de bursa vor beneficia minimum 30% din elevii unei clase.

 30. buna ziua!o prostie sa scoti bursa de studiu.exemplul fiul meu avea bursa de studiu si acum a intrat cu profil filologie.si mentionez ca a avut medie generala in fiecaRE AN peste 8.acum el mai primeste buna ziua!la profil uman nu mai dati nimic felicitariii!

 31. Care este metodologia cadru despre care vorbiți?! Unde sunt criteriile clare pentru acordarea – de exemplu – a burselor de merit în 2023-2024?

  1. Probabil părinții si elevii vor avea acces la aceasta metodologie cu 15 zile înainte de expirarea termenului limita de depunere a dosarelor.

   1. Mi se pare nedrept ca un elev cu media 9,5 sa ia bursă de merit 450 de lei, iar eu -cu media 9,47- să nu iau nici un leu!!
    Chiar nu se mai ține cont de faptul că a fost și greva profesorilor? Unii dintre profesori au încheiat mediile la sfârșit de an și cu 2-3 note… numai ca să se definitiveze situația și să nu se înghețe anul școlar, ceea ce a determinat ca mediile unora dintre noi să scadă.

    1. În situația asta sunt și eu, cu 9.47 probabil nu o sa iau nimic… Greva profesorilor din ultima luna a dus la încheierea mediilor cu doar 2 note, fără sa ai posibilitatea sa mai dai vreun test sau ceva pentru ca profesorii nici nu au mai venit la ore… Ne-am trezit cu mediile închise și cu note în catalog date numai sa încheie mediile…. Nu e corect deloc ce se întâmplă, vor sa taie tot de la elevi… Sa ia tot mai putini copii bursa.

    2. Corect eu am 3 copii la școală anul acesta nu se mai încadrează la nici o bursa din cauza ca li s a încheiat media și cu 2 note. Copii au medii între 9,40 și 9,47

 32. La bursa de excelență olimpică II intră și concursurile finanțate de Minister? Cu ele ce se întâmplă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorii să fie sancționați disciplinar dacă nu folosesc portofoliul educațional, clasele să fie constituite prin distribuția aleatorie a elevilor, pentru combaterea segregării, admiterea la liceu să fie eliminată din proiect, iar la Religie să fie calificative, în loc de note – solicită reprezentanții Consiliului Național al Elevilor

O serie de 85 de amendamente a fost transmisă Ministerului Educației de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, precizează organizația într-un comunicat. Reprezentanții elevilor solicită distribuirea elevilor în clasă aleatoriu,…
Vezi articolul

Consiliul Elevilor: Condamnăm lipsa de viziune asupra unui posibil val 5 al pandemiei / E esențial ca ministerele Educației și Sănătății să ia măsuri ca să nu se blocheze din nou sistemul educațional după sărbători, spun elevii

Este absolut esențial ca ministerele Educației și Sănătății să ia măsuri ca să nu se blocheze din nou sistemul educațional, spun reprezentanții elevilor într-un comunicat primit sâmbătă de Edupedu.ro. Consiliul…
Vezi articolul