Admiterea în învățământul profesional și dual 2024. Etapa I va începe pe 1 iulie

1.463 de vizualizări
Foto: © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com
În perioada 1-5 iulie, secretariatele școlilor vor completa, la cererea elevilor și a părinților, fișa de înscriere pentru învățământul profesional și dual 2024, potrivit unui document consultat de Edupedu.ro. Tot în aceeași perioadă are loc și înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional.
  • Este vorba despre ordinul privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2024-2025.
  • Nota redacției: Documentul obținut de Edupedu.ro este un draft care poate suferi modificări până publicarea în Monitorul Oficial.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional 2024
Etapa I de admitere în învățământul profesional 2024

 1 – 5 iulie 2024: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.

Fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceasta.

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

1 – 5 iulie 2024: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual.

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații rromi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

5 iulie 2024: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional.

La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere, trebuie prevăzută posibilitatea redistriburirii la aceste calificări.

Transmiterea, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională.

Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

8-9 iulie 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție: Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție.

8-9 iulie 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție: Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.

Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile.

Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.

În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.

Vor fi făcute publice informații detaliate privind organizarea probei (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.

10-11 iulie 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.

NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

10-11 iulie 2024: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.

Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

12 iulie 2024: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional.

La unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.  

Transmiterea, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională.

15-16 iulie 2024: Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă perioada precizată pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula și pe parcursul perioadei 11-12 iulie 2024, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

16 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba.

 17 iulie 2024: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.

Rezolvarea contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba.

Calcularea, de către Comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional.

Transmiterea la Comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere.

18 iulie 2024: Validarea, de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional.

Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional.

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.

Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin Comisia de admitere județeană/a municipiului București, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

19 și 22 iulie 2024: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în  etapele de admitere în învățământul liceal.

23-26 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

26 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, la Comisia județeană/a municipiului București de admitere,  a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere.

29-31 iulie 2024: Rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București.

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, Comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.

31 iulie 2024: Transmiterea de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale.

Transmiterea, de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București.

31 iulie 2024: Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale.

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

Transmiterea de către Comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional.

1 august 2024: Transmiterea, de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București.

1 august 2024: Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.

Foto: © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Florin Cîțu, la prima ședința a Comitetului pentru monitorizarea Proiectului „România Educată”: Primele acte normative vor intra în vigoare cred că prin 9 septembrie

Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului ”România Educată” a avut prima ședință. Întâlnirea a fost prezidată de premierul Florin Cîțu. Declarațiile premierului: „Bine ați venit la primul Comitet interministerial pentru…
Vezi articolul

Rezultatele discuției dintre sindicatele profesorilor și premierul Ciolacu, după ce Guvernul le-a mințit că legea salarizării va fi gata pe 15 iulie și pe 1 septembrie depusă în Parlament: Salariile din Educație vor fi majorate de la 1 ianuarie 2024

Liderii sindicatelor din Educație au avut o întâlnire luni, la ora 14.15, la Guvern, cu premierul Ciolacu pentru a discuta pe tema proiectului Legii salarizării unitare. Înainte de a intra…
Vezi articolul

Premierul Florin Cîțu: În educație și sănătate s-au băgat foarte mulți bani și rezultatele nu se văd. Miniștrii să știe să folosească resursele pe care le vor avea / Anul trecut, Cîțu a acordat cea mai mică alocare din PIB din ultimii 25 de ani pentru educație

“Sunt câteva sectoare în economie unde s-au băgat bani, foarte mulți bani, și rezultatele nu se văd. Și aș pune aici și sănătate, și educație, șamd. Deci nu banii au…
Vezi articolul

Campus școlar profesional pentru învățământ tehnic și dual, aprobat de consilierii județeni din Giurgiu / Elevii vor fi formați pentru meserii ca tâmplar parchetar, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii sau laborant tehnician pentru calitatea mediului

Campusul Școlar pentru învățământ tehnic și dual va fi realizat “având în vedere cererea industriei pentru tinerii absolvenţi de şcoli profesionale şi tehnice calificaţi”, spune preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu pentru…
Vezi articolul