Banii pentru copiii cu CES în 2023 / Ministerul Educației: Drepturile financiare se majorează cu 50% dacă copilul cu CES are și certificat de încadrare în grad de handicap și se aplică tuturor copiilor, nu doar celor din centrele de plasament

28.398 de vizualizări
Foto: © Damir Đuhera | Dreamstime.com
Copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) beneficiază de alocația zilnică de hrană și de cea pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017. În 2022, au avut loc schimbări legislative care au vizat cuantumul sumelor acordate copiilor cu CES, prevederi valabile pentru anul școlar 2022-2023. La solicitarea Edupedu.ro, Ministerul Educației a precizat care sunt drepturile financiare ale copiilor cu CES, sursele de finanțare și cuantumul stabilite prin lege.

Cea mai importantă clarificare din partea Ministerului este cea care arată că aceste drepturi se majorează cu 50% în anul școlar 2022-2023 și pentru copiii pentru care nu s-a stabilit o măsură de protecție specială, adică pentru toți, indiferent că sunt în centre de plasament sau nu. Măsura se aplică copiilor din grădinițe, școli, licee, din învățământul de masă și special, public sau privat, potrivit reglementărilor în vigoare.

Avem peste 100 de mii de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), potrivit fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu.

Drepturile financiare ale copiilor cu CES sunt cuprinse și în Legea Educației Naționale, conform art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Mai exact, textul legii prevede: „Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului”.

Drepturile financiare se acordă copiilor cu certificat de orientare școlară, obținut de la centrele CMBRAE/CJRAE, din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din învățământul confesional și privat, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017

Care sunt drepturile financiare ale copiilor cu CES
 1. Alocația zilnică de hrană

Cuantum minim de hrană pentru 2022 este de 22 de lei și este stabilit prin Legea nr. 143 din 20 mai 2022

Se plătește în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă.

Cuantumul se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

 • Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională, Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.
 • Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.
 • Fac excepție de la condiția de acordare a alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu și/sau internați în unitățile sanitare.

Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocația zilnică de hrană se suportă din aceleași fonduri din care sunt finanțate instituțiile și unitățile publice de asistență socială. 

În limita bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de asistență socială, un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit. 

2. Cazarmament

Cazarmamentul constă în bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. Este vorba de o suma fixa care se acordă pe an școlar, în funcție de varsta copilului, in doua transe.  

Hotărârea Guvernului nr. 838 din 29 iunie 2022 stabilește valoarea, în funcție vârstă. De precizat că cuantumul nu mai fusese modificat din 2014. Astfel, prin această hotărâre s-a abrogat Hotararea de Guvern nr. 904 din 15 octombrie 2014, pe care anumite școli o luau încă în considerarea la stabilirea drepturilor financiare pe care le primesc copiii, potrivit unor mesaje primite de Edupedu de la părinți.

Cuantum minim cazarmament 2022 -2023

Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive

Grupa de vârstăValoare drepturi îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr)
De la 0 până la 2 ani inclusiv580 lei
De la 3 până la 6 ani inclusiv789 lei
De la 7 până la 13 ani inclusiv968 lei
De la 14 până la 17 ani inclusiv1.195 lei
De la 18 până la 26 de ani inclusiv1.338 lei
Mama protejată în centru maternal1.338 lei
Cum se acordă, practic, aceste drepturi

Drepturile financiare ale copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar se acordă potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 4 august 2017. Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, denumite în continuare drepturi.

Ce trebuie să facă părinții pentru a obține aceste drepturi / Model de Cerere

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoțită de următoarele documente, în copie:

 • certificatul de naștere al beneficiarului;
 • actul de identitate al beneficiarului, după caz;
 • actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 • certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
 • declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b).
Cum se asigură finanțarea drepturilor financiare pentru copiii cu CES

Finanțarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învățământul special și pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul județului/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii cu CES, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.

Când se plătesc drepturile financiare pentru copiii cu CES

Unitățile de învățământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocația zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenți la școală sau au absentat motivat.

Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu excepția celor reprezentând alocația zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.

Majorarea cu 50% a drepturilor financiare în cazul în care copilul cu CES are și certificat de încadrare în grad de handicap

În cazul copiilor cu handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate, potrivit Legii nr. 272 din 21 iunie 2004. Însă au existat mai multe interpretări și nelămuriri legate de această lege, astfel că, în vederea clarificării situaţiei, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, a trimis o informare către Consiliile Județene în 2019.

Din această clarificare a jurisprudenței, rezultă în mod neîndoielnic faptul că în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale care au și certificat de incadrare in grad de handicap cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 se majorează cu 50% raport cu sumele acordate.

În 2022, Legea nr. 191 din 28 iunie pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, schimbă articolul din legea veche privind majorarea cu alin. (3): În cazul copiilor cu dizabilități încadrați în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) ( n.red alocatia de hrana si cazarmamanet)  se majorează cu 50%. Astfel că a apărut o nouă confuzie legată de aplicarea majorării, unele școli considerând că s-ar aplica doar copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială.

Ministerul Educației precizează explicit că prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învățământ de masă, dacă aceştia sunt încadrați şi în grad de handicap. 

Ce pot face părinții când nu se respectă drepturile copiilor cu CES

„Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare. Iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copii”, potrivit site-ului Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale pe care părinții pot găsi model de sesizare către Inspectoratul Școlar și model pentru cazul în care părintele semnalează o situație de discriminare

Răspunsul oficial al Ministerului Educației la întrebările Edupedu.ro privind drepturile financiare ale copiilor cu CES:
 • În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, „(1) Copiii cu CES beneficiază de alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament, imbrăcăminte şi încălţăminte, denumite în continuare drepturi. (2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă Iunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională.”
 • Conform art. 6, alin. 1), alin 2) şi alin.4) din actul normativ, mai sus menţionat, vederea fundamentării sumelor necesare finanţării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia întocmirii şi transmiterii documentelor solicitate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la termenele precizate. Sumele aprobate anual judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget. Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învățământul de masă, care urmează, curriculumul învățământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învățământul special şi pentru cei integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului/al sectoarelor municipiului Bucureşti, prin unităţile de învățământ la care sunt înscrişi copiii cu CES.”
 • Potrivit art. 8 din actul normativ, mai sus menţionat, „(1) ln execuţie, unităţile de învățământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenţi la şcoală sau au absentat motivat. (2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază, copiii/ elevii /tinerii cu CES, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranşe: prima tranşă va fi acordată în perioada aprilie – iunie, aferentă semestrului 1 calendaristic, iar a doua tranşă în perioada octombrie – noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.
 • În conformitate cu art. 129 din Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, „ (1) copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, mamele protejate şi copiii acestora din centre maternale au dreptul la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale.

(2) Necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive se stabileşte în funcţie de vârsta şi nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, a organului de conducere al furnizorului privat acreditat.

(3) În cazul copiilor cu încadraţi în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în condiţiile legii, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 50%.

(4) Copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului, în condiţiile legii, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se acordă, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, şi copiilor pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei.

(4^1) Tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile art. 55 alin. (2) şi (3), au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

(4^2) Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, şi au împlinit vârsta de 18 ani pot opta pentru continuarea măsurii de protecţie specială în condiţiile art. 55 alin. (2) şi (3) sau pentru primirea unei indemnizaţii lunare în valoare de 4,8 ISR. Beneficiază de această indemnizaţie până la împlinirea vârstei de 26 de ani tinerii care fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă.

(4^3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (4) şi (4^1) se acordă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care a propus măsura de protecţie specială şi se suportă din bugetul acestei iar cea prevăzută la alin. (4^2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

(4^4) Procedura de acordare şi plată a indemnizaţiei prevăzute la alin. (4^2) se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.

(5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la alin. (1), respectiv dreptul la ‘îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, mamele protejate şi copiii acestora din centre maternale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului**).

(6) Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice şi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, pentru copiii aflaţi în case de tip familial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale este de 22 de lei. Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.

(6^1) Cuantumul prevăzut la alin. (6) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite în condițiile alin. (5) şi cuantumul alocaţiei de hrană stabilit în condiţiile alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7^1) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învățământ de masă, dacă aceştia sunt încadrați şi în grad de handicap.

(8) Alocaţia de hrană pentru copiii din serviciile de zi organizate de furnizorii privaţi acreditaţi se stabileşte cel puţin la acelaşi nivel cu cel prevăzut pentru copiii din serviciile de zi publice.

(9) În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocaţiei de hrană aferente drepturilor stabilite conform prevederilor alin. (5) şi (6).

Conform art. alin. (2) din Legea nr. 191/2022, prevederile art. 129 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 272/2004, republicată, intră în vigoare la data de 28 septembrie 2022 [90 de zile de Ia data publicării Legii nr. 191/2022. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale.”

Foto: © Damir Đuhera | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


15 comments
 1. Atatea drepturi si articole doar pe hartie …lin orasul Constanta nu s-a platit ces- ul pentru noiembrie si decembrie…de ce???? Nu se stie…

 2. Bună ziua,copiii cu ces și certificat de handicap beneficiază și de banii de nevoi personale?Conform alineatului 3 și 7^1ar beneficia!Dar școlile nu ii dau!

 3. Bună ziua! Mă interesează și pe mine de ce un copil cu ces și cert de încadrare în grad de handicap (grav)înscris în învățământul de masa privat nu are dreptul la bursa medicala cum au toți copiio din același caz dar înscriși la stat?va mulțumesc și aștept un rasp

 4. Stimabile domn mai sunt și amariti printre ei stau prin chirii trăiesc de la o zi la alta eu una preferam un copil sănătos fără probleme de handicap copilul meu s-a născut resuscitat la naștere cu oxigen zero a primit nota 2 abgarul nu cred ca ți-ai fii dorit asta????

 5. Nu toți părinții sunt alcolisti te-ai gândit ca acel copil nu a vrut sa se nască așa sau poate acel copil crește cu un singur părinte aduci acuzații la ceea ce nu știi stimată doamna

  1. Stimabilo, statistic vorbind(cu cifre), cei cu CES majoritar nu sunt cei amarati cu handicapuri fizice si indreptatiti sa ia acest ajutor, ci cei despre care vorbeam. Si, desi cineva de mai sus spune ca nu stiu despre ce vorbesc, credeti-ma pe cuvant cu incredere, ca va spun un adevar.

 6. Singura cerinta speciala majoritatea e lenea elevului si/sau banii necesari pentru bautura parintilor. Orz stricat pe gaste, pe cand copii cu medalii de aur mondiale au primit doar o simpla fituica drept diploma si o strangere de mana. Viitorii cercetatori ai Romaniei. Si ne mai miram de ce Romania e tara de prosti. Pentru ca acestia sunt sprijiniti din toate partile.

  1. Dumneata ai ști măcar să schimbi scutecul unui copil paraplegic premiant? Dar despre protecția socială asigurată copiilor din țările dezvoltate ai cunoștință?

  2. Bună ziua! Dacă aveți copii și sunt sănătoși ma bucur pentru dumneavoastră. Nu cred ca știți ce înseamnă pentru un părinte și mai ales pentru copil, să aibă un handicap,indiferent de gravitatea lui. Aaaa, felicitări dumneavoastră pentru gândirea pe care o aveți! Citez:,.Romania e tară de prosti ‘”. Pentru dumneavoastră copiii cu probleme sunt proști, de parcă au ales ei sa fie așa. Proastă este gândirea noastră a romanului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ecaterina Andronescu este contrazisă de reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor: Am discutat despre eliminarea notelor de la Educație fizică, Desen, Religie și Muzică, nu înţelegem de ce spune că sunt minciuni

Reprezentanții organizațiilor care au fost la discuții la minister în februarie, pe tema unei reforme educaționale, spun că s-a discutat eliminarea notelor de la Educație fizică, Desen, Religie și Muzică…
Vezi articolul

Ministerul Educației cere Guvernului deblocarea situației în care pentru proiectele europene din subordine nu poate angaja experți / În caz contrar, pot apărea „posibile corecții financiare”, pentru că indicatorii din proiecte nu vor fi atinși

Angajarea de experți în afara organigramei Ministerului Educației și a instituțiilor publice din subordinea sa este solicitată Guvernului, printr-un memorandum, de către Minister. Documentul se află pe ordinea de zi…
Vezi articolul

Ligia Deca s-a răzgândit: Va face publice legile Educației când vor intra în proces de avizare interministerială, pentru a fi aprobate de către Guvern / Inițial anunțase că legile vor fi “repuse în transparență după dezbaterea publică”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că “în momentul în care proiectele legilor Educației vor intra în acest proces de avizare interministerială, pentru a fi apoi aprobate de către Guvern,…
Vezi articolul

BREAKING România a câștigat o medalie de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică 2022, în Indonezia / Locul 2 pe numărul de medalii al tuturor țărilor, obținute până acum

Elevii români care au participat la Olimpiada Internațională de Informatică 2022, organizată în Indonezia, au obținut o medalie de aur, două de argint și una de bronz conform rezultatelor anunțate…
Vezi articolul