Calendarul înscrierilor la grădiniță și creșă, publicat de Ministerul Educației. Grupa mijlocie, obligatorie din septembrie / Care sunt regulile de înscriere DOCUMENT

9.901 de vizualizări
Foto: © Lordn7 | Dreamstime.com
Ministerul Educației a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță. Potrivit acestuia reînscrierile încep pe 6 iunie, iar înscrierile pe 15 iunie, potrivit ordinului de ministru publicat miercuri în Monitorul Oficial. Din septembrie 2023, grupa mijlocie la grădiniță, potrivit articolului 63 din Legea Educației. Din anul școlar care începe în toamnă au loc înscrieri și în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare, în localitățile unde sunt prea puțini copii pentru a se înființa grădinițe sau creșe.
  • Curriculumul pentru educație timpurie este disponibil aici.
  • Rețeaua unităților de învățământ preșcolar este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare județene în secțiuni de tip Rețea școlară. O listă cu datele de contact ale inspectoratelor școlare găsiți aici
  • Model de înscriere pentru declarația pe propria răspundere poate fi descărcat aici.

Părinții vor putea reînscrie copiii la grădiniță și creșă începând cu 6 iunie 2023, iar înscrierile pentru cei care nu au mers la grădiniță până acum vor începe pe 15 iunie, potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, miercuri, 31 mai.

Părinții pot înregistra 3 opțiuni de creșă/grădiniță în cererea-tip de înscriere.

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

6-14 iunie 2023 Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare. 

Pe 14 iunie 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

15-30 iunie 2023– Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Etapa I are trei faze:

Faza 1, între 15-20 iunie 2023

Se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

Faza a II-a, între 21-26 iunie 2023

Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;

Faza a III-a, între 27 – 30 iunie 2023

Faza a III-a — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care
pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

Pe 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

3-18 iulie 2023 Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 

Etapa a II-a are trei faze:

Faza 1, între 3 – 6 iulie 2023

se evaluează cererile-tip de înscriere de la
unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se
generează lista cererilor respinse;

Faza a II-a, între 7 – 12 iulie 2023

Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;

Faza a III-a, între 13 – 18 iulie 2023

Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

18 iulie 2023, ora 14,00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

20-30 august 2023 – Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

31 august 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

Etapa reînscrierilor 6-14 iunie 2023

Potrivit metodologiei, reînscrierea este operațiunea prin care părinții solicită menținerea în aceeași unitate și în anul școlar următor a copiilor care au frecventat o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în anul școlar curent.

Pentru solicitarea de reînscriere părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învățământ respective.

Dacă nu mai sunt locuri la creșă, copiii de 3 ani care ar trebui să fie grupa mare la creșă, pot fi înscriși la grupa mică la o grădiniță.

(6) În cazul unui număr mai mare de copii de 3 ani decât numărul locurilor alocate prin planul de școlarizare pentru grupa mică de nivel preșcolar, cererile părinților/reprezentanților legali care solicită reînscrierea la unitatea de învățământ pe care aceștia au frecventat-o și în anul școlar anterior se procesează în ordinea descrescătoare a vârstei.

În limita capacității de școlarizare a unității de învățământ preuniversitar de stat cu grupe de nivel preșcolar și antepreșcolar, inspectoratele școlare pot aproba suplimentarea numărului de locuri/grupe mici de nivel preșcolar pentru reînscrierea copiilor de 3 ani.

Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc 3 ani la începutul anului școlar și care nu sunt reînscriși în grupa mică la grădiniță pot depune dosarul de înscriere la o altă unitate de învățământ.

Copiii de 5-6 ani care îndeplinesc criteriile pentru înscrierea în învățământul primar dar fie nu s-au adaptat la regimul școlar al clasei pregătitoare fie nu au primit aviz favorabil al centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), ar putea reveni în anul școlar următor la grădinița pe care au frecventat-o pentru a se asigura continuitatea.

Înscrierea copiilor pentru prima oară la creșă sau grădiniță

Înscrierea este operațiunea prin care sunt înregistrați și admiși într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, copiii care urmează să frecventeze o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în anul școlar următor, în baza unor criterii generale și specifice.

În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

Când se depune dosarul, părintele sau reprezentantul legal trebuie să aibă și actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Copiii din grupa mare — nivel antepreșcolar (n. red adică cei care au 3 ani) care nu sunt reînscriși pentru că nu sunt suficiente locuri la această grupă de vârstă se pot înscrie la o altă unitate de învățământ.

Grupa mijlocie la grădiniță, unde se pot înscrie copii de 4-5 ani, obligatorie din toamnă

Potrivit art. 5. — (1) Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, asigură, cu prioritate, înscrierea/reînscrierea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar.

Copiii preșcolari cu vârste de 4 ani și 5 ani care trebuie să fie școlarizați în anul școlar pentru care se organizează înscrierea, dar care nu au fost înscriși sau nu au participat la cele
două etape de înscriere sunt distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului superior al copilului, a prevederilor prezentei metodologii-cadru și ținând cont de solicitările părinților/reprezentanților legali.

Consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație, în grupa mare, respectiv în grupa mijlocie a învățământului preșcolar, al tuturor copiilor care împlinesc 4 ani și, respectiv, 5 ani în anul școlar pentru care se organizează procesul de înscriere.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Părinții copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani pot solicita înscrierea copiilor lor la creșe.
Copiii cu vârste între 3 și 6 ani pot fi înscriși în grădinițe, prin depunerea unei cereri la unitatea de învățământ aleasă, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri. (n. red care se desfășoară între 23-30 mai).

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

Începând cu anul școlar 2023 – 2024 au loc înscrieri în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare. Copiii antepreşcolari şi preşcolari pot fi înscrişi în serviciile de educaţie timpurie complementare și în timpul anului şcolar, în situaţii deosebite (reîntoarcerea familiei din străinătate, lipsa locurilor în creșe și grădinițe în momentul în care mama urmează să reia serviciul sau începe serviciul, situații medicale care pot împiedica înscrierea copilului în cadrul serviciului de educație timpurie complementar în perioada stabilită prin calendarul înscrierii aprobat anual de Ministerul Educației).

Criterii de departajare pentru înscrierea la creșă

Alin. 2. Criteriile generale de departajare pentru înscrierea la creșă, inclusiv pentru cele pentru care autoritatea publică locală are statutul de fondator și care au solicitat includerea ofertei de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscriere, sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
c) ambii părinți ai copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
e) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
f) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
g) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
h) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar).

Criterii de departajare pentru înscrierea la grădiniță

Alin. 3 Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru
nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii)
șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criterii de departajare pentru creșe și grădinițe din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare (grădiniță comunitară, ludotecă/grup de joacă), sunt următoarele:

a) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
b) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și nu și-a putut înscrie copilul în vârstă de 3 – 6 ani la nici o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar din apropierea domiciliului – pentru serviciul tip grădiniță comunitară;
c) existența unei dovezi privind solicitarea înscrierii copilului într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și a respingerii înscrierii acestuia ca urmare a lipsei de locuri – atât pentru serviciul tip grădiniță comunitară, cât și pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă;
d) copilul are vârsta de până la 1 an sau vârsta cuprinsă între 3 – 4 ani și părinții/reprezentanții legali nu au făcut demersuri pentru înscrierea acestuia într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar – pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă.

Criteriile specifice de departajare se fac publice la data menționată în Calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prin afișare la sediul unității de învățământ. După această dată, modificarea ori adăugarea altor criterii specifice de departajare este interzisă.

Pentru informarea părinților și a publicului interesat, planul de școlarizare, respectiv numărul de grupe alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar sunt afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

Directorul unității de învățământ desemnează o persoană care răspunde la solicitările părinților/reprezentanților legali.

Acte necesare pentru înscriere la creșă, grădiniță sau la serviciul de educație timpurie complementar:


a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program
prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
e) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de
învățământ;
f) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de
familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii copiilor. În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

(3) În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1 cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către părinte.

Părinții vor putea reînscrie copiii la grădiniță și creșă începând cu 6 iunie 2023, iar înscrierile pentru cei care nu au mers la grădiniță până acum vor începe pe 15 iunie, potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, miercuri, 31 mai.

Ordinul a fost aprobat cu întârziere față de termenul anunțat anterior pentru înscrieri și lansat în dezbatere publică, care era 23 mai pentru reînscrieri. Asta pentru că abia pe 24 mai calendarul a ajuns modificat pe masa Comisiei pentru dialog social.

Metodologia de înscriere a copiilor în unități de învățământ antepreșcolar, preșcolar și servicii de educație timpurie complementare, poate fi consultată mai jos

Foto: © Lordn7 | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Înscrierea la grădiniță și creșă 2023. Regulile, puse în dezbatere: creșele și grădinițele nu au voie să facă liste de preînscrieri, iar cererile pot fi depuse online / Ce conține dosarul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Zeci de profesori și specialiști în drept, alături de reprezentanți ai societății civile, solicită înființarea unei comisii parlamentare comune pentru revizuirea Constituției: “Este necesară o dezbatere chibzuită, fundamentată științific și transparentă”

Cadre didactice, specialiști și pasionați de drept constituțional, precum și reprezentanți ai societății civile din România le solicită, printr-un apel public, parlamentarilor să ia în considerare înfiinţarea unei Comisii speciale…
Vezi articolul