Înscrierea la clasa pregătitoare 2021 a început. Cererea poate fi făcută electronic și trimisă online, dar părintele trebuie să depună și fizic documentele – ghid de completare

50.461 de vizualizări
Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 a fost publicată de Ministerul Educației pe 26 martie, iar pe 29 martie a fost activat formularul de înscriere electronic. Dar acest formular nu înlocuiește procesul de înscriere fizică, adică părintele trebuie să meargă la grădiniță ca să depună fizic documentele solicitate.

Pe pagina oficială a formularului apare un avertisment pentru părinți: „Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți”.

Înscrierea la clasa pregătitoare

Înscrierile la clasa pregătitoare au loc până pe 28 aprilie 2021, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial. În această perioadă, părinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la școala la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

O noutate față de anii trecuți: Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului dispare pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021. Este necesară doar recomandarea de la grădiniță.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar,” potrivit metodologiei publicate.

Formularul online poate fi completat aici

Prima etapă:

10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă:

21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Descarcă Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare 2021 în format PDF

Cum trebuie completată cererea – instrucțiuni de completare a cererii-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2021 – etapa I
Punctul 1 – Date privind solicitantul
 • Datele referitoare la domiciliul/reședința copilului se vor completa pe baza documentelor justificative prezentate de solicitant;
 • Pot fi solicitanți: părinții (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • În cazul părinților divorțați se va depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.
Punctul 2 – Date privind copilul
 • Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului;
 • Naționalitatea este câmp ce va fi completat în baza declarației solicitantului;
 • Se completează unitatea școlară de circumscripție, în baza arondării domiciliului/reședinței declarat(e) a(l) copilului.
Punctul 3 – Date privind înscrierea în clasa pregătitoare

Se completează la punctul 3a) tipul înscrierii din tabelul de mai jos aferent criteriilor de înscriere aplicabile situației copilului.

Vârsta copilului: Împlinește 6 ani după 1 septembrie 2021 inclusiv

Condiții de înscriere în clasa pregătitoare: Existența recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

Tip înscriere: 3B1

Vârsta copilului: 6 ani împliniți până la 31 august 2021 inclusiv

Condiții de înscriere în clasa pregătitoare: Fără condiții

Tip înscriere: 2B0

Opțiunile privind unitatea școlară dorită, limba de predare și alternativa educațională la care se solicită înscrierea copilului:

 • Dacă solicitantul optează pentru înscrierea la unitatea școlară de circumscripție, se bifează prima opțiune (b1) de la punctul 3b). Dacă s-a bifat această opțiune, următoarea opțiune nu mai poate fi bifată;
 • Dacă solicitantul optează pentru altă unitate școlară decât cea de circumscripție, se bifează a doua opțiune (b2) de la punctul 3b) și se înscrie denumirea sau codul SIIIR al unității la care se dorește înscrierea;
 • Dacă s-a bifat opțiunea (b2), solicitantul va menționa dacă, în cazul în care cererea este respinsă din lipsă de locuri, dorește înscrierea în unitatea școlară de circumscripție (prin bifarea punctului b2.1).
 • Se completează limba de predare (maternă) solicitată, la punctul 3c);
 • Se completează, opțional, alternativa educațională la punctul 3d). Aceasta poate fi: Tradițională (cea implicită), Waldorf, Step by step, Montessori, Freinet, Pedagogie curativă, Învățământ special;
Punctul 4 – Date despre frații/surorile copilului
 • Se completează doar cu informațiile despre frații/surorile copilului, care vor fi elevi în anul școlar 2021-2022;
 • Se completează denumirea sau codul SIIIR al unității în care vor fi elevi în anul școlar 2021-2022. În cazul în care fratele/sora va fi elev nou în învățământ în anul școlar 2021-2022, în câmpul din coloana unității școlare se scrie “necunoscut”.
Punctul 5 – Criterii generale de departajare
 • se completează doar dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție (dacă s-a bifat opțiunea (b2) de la punctul 3);
 • se bifează doar acele puncte pentru care există documente justificative depuse odată cu prezenta cerere, în baza criteriilor generale de departajare prevăzute în Metodologie, articolul 10 (2).
Punctul 6 – Informații suplimentare

Opțional, în cazul în care părintele/reprezentantul legal dorește participarea copilului la orele de Religie, acesta își manifestă opțiunea prin bifarea căsuței corespunzătoare și prin completarea cultul religios dorit;

Opțional, dacă unitatea de învățământ organizează programul „Școala după școală” și părintele/reprezentantul legal este interesat în participarea copilului la acest program, se bifează căsuța corespunzătoare;

Atenţie! Toate informațiile declarate în cerere, precum şi documentele anexate cererii vor fi verificate de comisia de înscriere a unității de învățământ.

Validarea cererii-tip de înscrie se face în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021- 2022.

Potrivit metodologiei oficiale, despre care Edupedu.ro a scris încă din stadiul de proiect, mai întâi părintele solicită grădiniței pe care a frecventat-o copilul recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE
 3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Descărcați și Calendarul detaliat pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2021 Download

Condiții de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Solicitarea de eliberare a recomandării se face prin cererea aceasta:Cerere-de-evaluare-a-copilului-pentru-inscriere-învățământ-clasa-pregătitoare-2021-Download

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

Cum se face înscrierea propriu-zisă în clasa pregătitoare 2021

Părinții copiilor depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip, pentru evaluarea copilului, dacă este cazul.

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10.00-18.00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

Descărcați metodologia cu regulile complete de înscriere în clasa pregătitoare 2021.


4 comments
 1. Buna ziua,
  Fetita mea a fost acceptata la scoala de circumscriptie, dar as dori inscrierea ei la alta scoala cu locuri libere. Acest lucru s-ar putea face in etapa a doua de inscrieri?

 2. Tineti minte anul 2021. Caci in 2028 va absolvi generatia cu cei mai multi elevi cu probleme mintale si de comportament. Vor intra in pregatitoare foarte multi: autisti, cu tulburari de opozitie, emotionale. Tocmai pentru ca anul acesta testarea psiho-motorie nu se mai face, fiind lasata la mana unei simple educatoare, fara competente medicale sau psihiatrice. Pana la 5 ani sunt copii cu CES care poate nu s-au manifestat nociodata sau daca au facut-o, nu au putut fi diagnosticati, tastarea anulandu-se. Acesti copii vin pe mana profesorului, da, licheaua, cum o numiti voi. Si ii veti reprosa ca nu i aduce la maximum de capacitate. Dar e o vorba in popor: “De unde nu-i, nici Doamne-Doamne nu da. “

  1. Si comentariul dumneavoastra ce este? O scuza? In loc sa comentati pe Internet nu puteti lua o pozitie oficiala sa solicitati reintroducerea testarii psiho-motorii?

 3. Inscrierea online se face la adresa

  https://inscriere.edu.ro/

  Consider ca este o information foarte importanta si ar fi bine daca ar fi pusa in articol, pentru ca a fost foarte greu sa gasesc portalul acesta, nefiind mentionat in metodologie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

LISTA Au fost afișate numele elevilor înscriși în clasa pregătitoare, după etapa I, la 32 de inspectorate din cele 42 / Pe 24 mai începe etapa a II-a – care sunt pașii

Joi, pe 20 mai, au fost afișate pe site-urile inspectoratelor școlare județene numele copiilor înmatriculați și numărul de locuri rămase libere, potrivit calendarului oficial al înscrierii în clasa pregătitoare 2021-2022.…
Vezi articolul

Regulile de înscriere la clasa pregătitoare 2021: Copiii vor fi repartizați alfabetic sau prin tragere la sorți în clasele pregătitoare și anul acesta. Evaluarea psihosomatică este anulată pentru copiii sub 6 ani care au fost la grădiniță

UPDATE: Regulile oficiale pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021, publicate prin ordinul 3.473 din 10 martie 2021 pot fi găsite aici, la fel și modele de cereri, plus conținutul dosarului…
Vezi articolul