OFICIAL Clasa pregătitoare 2021. Cererile de înscriere vor putea fi transmise și online de părinți din 29 martie. Calendarul și ce conține dosarul

108.919 vizualizări
Înscrierea în clasa pregătitoare 2020
Foto: Pexels.com
Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep pe 29 martie și au loc până pe 28 aprilie 2021, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial vineri seara. În această perioadă, părinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la școala la care aceștia solicită înscrierea copiilor, menționează Ministerul Educației într-un comunicat trimis Edupedu.ro.

Părinții nu vor putea alege nici anul acesta o anumită învățătoare din școala în care își înscriu copiii. Concret, elevii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare, fie în ordinea alfabetică a numelor copiilor, fie prin tragere la sorți. Sunt eliminate, astfel, situațiile de clase în care foarte mulți părinți încearcă să își înscrie copiii, precum și segregarea copiilor. Sorin Cîmpeanu a menținut astfel, în metodologie, regula introdusă în premieră la nivel național de fostul ministru Monica Anisie.

Față de proiectul de calendar pus în dezbatere în luna februarie, în documentul probat înscrierile nu mai încep pe 15 martie, ci două săptămâni mai târziu, pe 29 martie.

O noutate față de anii trecuți: Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului dispare pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021. Este necesară doar recomandarea de la grădiniță.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar,” potrivit metodologiei publicate.

Prima etapă:

10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă:

21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Potrivit metodologiei oficiale, despre care Edupedu.ro a scris încă din stadiul de proiect, mai întâi părintele solicită grădiniței pe care a frecventat-o copilul recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:
 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE
 3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
Condiții de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Solicitarea de eliberare a recomandării se face prin cererea aceasta:

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

Cum se face înscrierea propriu-zisă în clasa pregătitoare 2021

Părinții copiilor depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip, pentru evaluarea copilului, dacă este cazul.

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

Descărcați metodologia cu regulile complete de înscriere în clasa pregătitoare 2021.

Foto: pexels.com


25 comments
 1. Bună ziua. M-ar interesa ce noutăți aveți în legătură cu situația copiilor care împlinesc 6 ani după 31 Decembrie (în cazul nostru 14 ianuarie) și ce putem face că să îi înscriem. Din câte am studiat metodologia, pot fi înscriși conform art 53, aliniatul 2, daca au avizul inspectoratului, doar că, în cazul nostru, inspectoratul ne respinge cererea, fără macar a dispune evaluarea copilului,care este apt in totalitate de începerea școlii și care pur și simplu refuză să mai meargă un an la grădiniță.

  1. Buna. Singura optiune a fost sa alegem o scoala ce functioneaza dupa alta metodologie decat cea romaneasca. Am ales scoala britanica. Ne-am luptat in zadar cu sistemul romanesc… pur si simplu nu le pasa.

 2. Buna ziua,
  Si noi avem aceeasi problema: fata mea implineste 6 ani pe 21 ianuarie 2022 si o sa ii fie respinsa cererea de inscriere la scoala tot pe motiv de varsta. Desi am depus toate documentele necesare la scoala (inclusiv recomandarea de la gradinita), am fost contactati de cei de la CJRAE sa ne comunice motivul pentru care ii va fi respunsa cererea de inscriere la scoala.
  Desi anul trecut s-a putut face ceva si toti copiii din aceasta situatie au fost admisi, nu inteleg de ce anul acesta nu se mai poate face “acel ceva” sa ii acepte si anul acesta.
  Ce trebuie sa facem? Unde trebuie sa mergem sa putem obtine inscrierea copiilor la scoala?

  Multumesc mult pentru ajutor!

  Diana

  1. Am sunt eu la Tel Verde si mi-a spus ca o sa apara zilele viitoare pe site-ul Ministerului Educatiei sau Inspectoratului Bucuresti

 3. Metodologie stufoasă și neclară😳daca copilul meu împlinește 6 ani in august și nu a frecventat grădinița mai trebuie evaluat!? pentru ca din ce am citit am înțeles că doar cei care împlinesc 6 ani in perioada 01 septembrie 31 decembrie trebuie evaluați daca nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate plus că înscrierea nu este condiționată de frecventarea grupei mari??

  1. Copiii care au deja 6 ani împliniți până la 1 Septembrie 2021 și nu au frecventat grupa mare NU MAI TREBUIE EVALUAȚI. Doar cei care împlinesc 6 ani între 1 Sept – 31 Dec 2021 trebuie evaluați de CJRAE.

 4. Buna ziua,fetita mea la sfârșitul lunii martie implinrstr 6 ani,cum venim din strainatate am inteles ca va trebui evaluata, ea de la 1 an a mers la cresa,gradinita si acum este clasa 1 in afara tarii,am o hartie de la scoala in care se specifica ca ea,merge la scoala,va mai fi necesara evaluarea??Multumesc!!

 5. In anexe exista cerere tip pentru recomandare de inscriere in clasa pregatitoare care se depune la gradinita, pentru evaluarea copiilor care nu au implinit 6 ani si declaratia pe propria raspundere. Problema este ca lipseste ce este cel mai important si anume CEREREA TIP DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE! Nu a observat nimeni acest lucru sau am inteles eu gresit?!

 6. Bună ziua! Câți membri ( doar membri) poate avea comisia pentru înscrierea în clasa pregătitoare (1-7)? Ce înseamnă acest lucru? Intre 1 si 7 membri? Sau cel mult 7 membri? Mulțumesc frumos!

 7. Buna ziua.Daca copilul implineste 6ani,pe 2octombrie si el este la gradinita,grupa mare,nu mai da examenul din cate am citit si inteles eu.Il da doar cei care nu au fost la gradinita sau au venit din strainatate.Nu?

  1. Evaluarea psihopedagogică nu este un examen, constă într-un dialog psihopedagog-copil în prezența părintelui. Dar din acest an nu mai este necesar pentru preșcolarii care au frecventat grădinița

 8. Bună seara! Cum procedez in cazul in care copilul a împlinit astăzi 6 ani, dar doresc să amân un an înscrierea în clasa pregătitoare?
  Nefiind pregătit dpdv motoriu.

 9. Imi puteți indica in Metodologie articolul si alineatul unde se precizează ca repartizarea elevilor în clase se face fie în ordine alfabetica, fie prin tragere la sorti? Eu nu am găsit. Multumesc

 10. Ce se întâmplă cu copiii care fac 6 ani DUPĂ 31 decembrie, dar sunt dezvoltați intelectual și emoțional? Nu pot fi înscriși deloc?
  Mulțumesc.

  1. da, se pare ca acesti copii nu mai exista 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ cata incompetenta!!!! Metodologia lui peste sarat!!!

   1. un raspuns banal!! este la mintea cocosului… cei care fac 6 ani dupa 31 decembrie, se vor inscrie in anul scolar 2022-2023 .. SIMPLU si LOGIC … ascest raspuns “da, se pare ca acesti copii nu mai exista 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ cata incompetenta” , este pur si simplu fara sens si banal !!!

    1. Corect… Cred ca parintii ar trebui sa frecventeze gradinita. [comentariu editat pentru a elimina majusculele]

    2. Copilul meu împlinește 6 ani pe 25 ian 2022, iar pentru asta va pierde înscrierea în anul școlar 2021-2022, e normal?
     Cf legii, sunt primiți doar copii care împlinesc 6 ani pana la 31 decembrie 2021, unde sunt excepțiile de la regula

  2. Probabil se va face ca in anii trecuti. Cei mici vor da testarea psihosomatica, iar daca sunt apti vor merge la scoala. Cf. Legii nr 1/2011 art2, alineatul 4 “Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant… fara nici o discriminare”

   1. Buna ziua! Am incercat sa-mi programez copilul pentru evaluarea psihosomatica, dar m-au respins(nu se incadreaza dpdv al varstei). Mi-au motivat faptul ca, trebuie respectata metodologia, iar acolo nu mai exista cazuri speciale ca in anii trecuti.

 11. Bună seara! Recomandarea eliberata de grădiniță este cerere tip?
  În anexe nu este nici un model…

  1. “recomandarea” si “cererea” sunt 2 documente diferite, cum le spune si numele. Cererea este tip si se gaseste la download in articol. Recomandarea o primiti de la gradinita.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Psihologul Daniel David, soluții pentru deblocarea campaniei de vaccinare: Trebuie crescută accesibilitatea la vaccin în zonele rurale și asociate măsurile de relaxare cu acceptarea vaccinării / Vedem efectele anilor în care am transformat în exemple tot felul de vrăjitori horoscopiști

Aproape 25% din românii eligibili pentru vaccinare împotriva COVID-19 s-au imunizat până acum, Bucureștiul are cea mai mare rată de acoperire vaccinală, aproape 45% din locuitori, apoi vine Clujul cu…
Vezi articolul

Grupul pentru Dialog Social dezaprobă interzicerea educației de gen și cere președintelui Iohannis respingerea legii: Prin acest act de cenzură, România se așază în siajul statelor eșuate în iliberalism

Grupul pentru Dialog Social dezaprobă interzicerea educației de gen de către Parlamentul României, prin modificarea Legii Educației. “A elimina prin decizii parlamentare discipline academice din câmpul dezbaterii intelectuale e mai…
Vezi articolul

O singură medie pe an, din notele pe care elevul le primește pentru evaluarea periodică și evaluarea ritmică, care nu se rezumă doar la teste – propunerile Consiliului Național al Elevilor pentru modificarea ROFUIP / Robert Avram, președintele CNE: Trebuie să formăm cadrele didactice în așa fel încât să poată depăși bariera subiectivismului în evaluare

„Propunerea pe care am făcut-o în Comisia de Dialog Social atât alături de reprezentanții părinților, cat și de alți parteneri de dialog social a fost aceea a încheierii unei singure…
Vezi articolul