LISTA Au fost afișate numele elevilor înscriși în clasa pregătitoare, după etapa I, la 32 de inspectorate din cele 42 / Pe 24 mai începe etapa a II-a – care sunt pașii

70.521 de vizualizări
Foto: ISMB
Joi, pe 20 mai, au fost afișate pe site-urile inspectoratelor școlare județene numele copiilor înmatriculați și numărul de locuri rămase libere, potrivit calendarului oficial al înscrierii în clasa pregătitoare 2021-2022. Edupedu.ro publică listele pentru fiecare județ în parte, actualizate pe data de 21 mai 2021. Părinții pot verifica dacă sunt pe listă copiii lor.

UPDATE 21.05.2021: Inspectoratele școlare au actualizat pe site-uri listele cu elevii înscriși la clasa pregătitoare, etapa I. Este vorba despre 32 de ISJ-uri din cele 42 din țară.

Știrea inițială: Sunt 11 inspectorate, din 42, care au afișat în termenul legal listele cu rezultatele așteptate de părinți, după prima etapă de înscriere.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Verificarea unei liste se face prin căutarea numelui de familie în fișierul .pdf cu funcția „search” sau crtl+F (find) / cmd+F (pe IOS).

Listele cu copiii înscriși în prima etapă la clasa pregătitoare, publicate la ora publicării articolului:

Ce prevede metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, etapa a II-a:

CAPITOLUL VII – A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Art. 24. – (1) Părinții ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima
etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.
Art. 25. – (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la Art. 15, alineatele (3), (4) și (5).
Art. 26. – (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar și aprobată de Consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică menționată la alin. (1) este comunicată prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar.
(3) Comisia județeană/a municipiului București are obligația de a informa ME cu privire la procedura menționată la alin. (1).
Art. 27. – La încheierea operațiilor menționate la Art. 26, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar, se afișează lista cuprinzând numele și prenumele candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.
Art. 28. – (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.
(2) Comisia județeană/a municipiului București asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în funcție de opțiunile părinților, de numărul de locuri disponibile și de criteriile de departajare anunțate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situațiilor menționate la alin. (1), Comisia județeană/a municipiului București utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită, prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice, prevăzute în prezenta metodologie.
(5) În situații excepționale, formaţiunile de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu aprobarea Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).
(6) Comisia județeană/a municipiului București asigură informarea publicului interesat
referitor la procedurile ce trebuie aplicate și la calendarul depunerii/transmiterii și
soluționării cererilor de înscriere ale părinților menționați la alin. (1).
Art. 29. – Comisiile județene/Comisia municipiului București rezolvă, în a doua etapă de înscriere, precum și ulterior prevederilor Calendarului înscrierii, orice altă situație referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.
3 Procedură specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere pentru clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021
3.1 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ (24 mai – 31 mai 2021).
Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de
înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere tip de înscriere în a doua etapă, pe locurile disponibile.
Cererile se completează doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri
disponibile.
Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de
înscriere în învățământul primar în a doua etapă, iar opțiunile online pentru aceste unități vor fi respinse de aplicația informatică.
În cererea tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea
descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unitatea de învățământ la care mai există locuri disponibile.
Părinții depun cererea on-line sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele
trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă.
3.2 Completarea cererilor tip de înscriere se face, în perioada 24 mai – 31 mai 2021, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
Validarea cererii tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezența părintelui, prin semnătură, dacă acesta depune direct documentele la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz, conform prevederilor menționate de metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022.
3.3 Procesarea cererilor tip de înscriere depuse de părinți, la nivelul unității de învățământ, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile (02 iunie – 03 iunie 2021)
După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor tip de înscriere depuse
pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează cererile părinților pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajaret, în limita locurilor disponibile.
La încheierea operațiilor menționate, conform calendarului înscrierii, se afișează lista
candidaților înscriși la fiecare unitate de învățământ. (4 iunie 2021)
3.4 Aplicarea criteriilor generale și specifice
În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere de la
părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 10 din Metodologie, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația
copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
respectivă.
În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției
școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil:

 • se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile generale
  menționate mai sus;
 • apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii;
 • și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
  În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea stabilita mai sus.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică, după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii tip de înscriere.
Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și trebuie să țină cont de
faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.
Criteriile specifice menționate nu pot include existența unor liste de preînscrieri,
organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.
În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un
copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților, sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, după acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic.
Criteriile specifice de departajare aprobate se anunță public, la data menționată în
calendarul înscrierii, prin afișare la sediul unității de învățământ. După această dată,
modificarea criteriilor specifice de departajare ori adăugarea altor criterii sunt interzise.

Foto: ISMB


11 comments
 1. Bună ziua!cum să aflu dacă copilul meu este înscris la generală 16 Timișoara??nu îl găsesc pe liste

 2. Cu scuzele de rigoare, e posibil sa imi fi scăpat mie ceva, dar este în regulă să aveți dumneavoastra publicate listele cu numele copiilor, apropos de GDPR…?
  Va urmăresc, este util ce publicati, multumesc pentru efort si implicare, însă aici e vorba de informații cu caracter personal.

  1. Bună ziua,
   Listele sunt pe site-urile inspectoratelor școlare, care au obligația legală de a le afișa. La noi găsiți doar link către acele liste, utile pentru părinți, credem noi. Mulțumim pentru mesaj.

 3. ISJ Galati a afisat de aseara, deindata ce aplicatia a fost disponibila pentru lista copiilor admisi la clasa pregatitoare. Va rog sa corectati !!!

  1. Bună ziua! Vă mulțumim pentru precizare, dar ne puteți indica un link? Noi nu am găsit nici astăzi, la o nouă verificare.

   Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Calendarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 a fost pus în dezbatere: pe 15 martie încep înscrierile / Greșeală în metodologie, care spune că maximul este de 25 de elevi la clasă, deși legea prevede cel mult 22 elevi în învățământul primar

UPDATE: Regulile oficiale pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021, publicate prin ordinul 3.473 din 10 martie 2021 pot fi găsite aici, la fel și modele de cereri, plus conținutul dosarului…
Vezi articolul