Definitivat 2021. Proba scrisă are loc miercuri, 14 iulie. Candidații vin de la 7:30, examenul începe la ora 9, dar subiectele vor fi date candidaților la ora 10 / Vor fi 2-3 profesori supraveghetori în fiecare sală

9.343 de vizualizări
Foto: © Seventyfourimages | Dreamstime.com
Examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar nu va mai începe la ora 10, cum începea înainte de 2020, ci va fi păstrată ora impusă pentru prima dată anul trecut, adică ora 9, potrivit metodologiei de desfășurare a examenului publicată pe site-ul definitivat.edu.ro, aprobată prin ordinul 5434/2020. Cu toate acestea, metodologia prevede că ora la care candidații primesc subiectele e ora 10.

Candidații vin la centrele de examen de la ora 7:30, iar intrarea în săli se face în intervalul 07:30 – 08:00, în anii trecuți accesul era de la 8:00 la 8:45.

Cu toate că proba scrisă începe la 9, în metodologia din Monitorul Oficial scrie că subiectele vor fi date candidaților la ora 10. Dacă nu cumva este vorba despre o eroare a autorilor, ar însemna ca profesorii să stea de la 7:30 până la 10 în sală, apoi să aibă doar 3 ore pentru rezolvare.

“Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10:00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților”, prevede metodologia.

Ce reguli sunt pentru proba scrisă de la Definitivat 2021:

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7:00 – 7:15, pe baza buletinului/cărții de identitate și a delegației de serviciu.

Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

Candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse și sigilate în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria materialelor menționate sau compatibile cu acestea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei de examen, situație în care profesorii-asistenți sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.

Candidații sunt informați de către profesorii asistenți responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfășurarea probei scrise și semnează procese-verbale care să ateste informarea.

Pe ușa fiecărei săli de examen se afișează tabelele nominale cuprinzând numele și prenumele candidaților repartizați în sala respectivă și disciplina la care aceștia susțin examenul.

În fiecare sală de examen se repartizează candidați care susțin examenul la cel puțin două discipline diferite. Repartizarea candidaților în sală se face potrivit tabelelor afișate, respectarea ordinii de așezare în bancă fiind obligatorie.

În vederea desfășurării probei scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 profesori asistenți, care verifică identitatea candidaților din sala respectivă pe baza actului de identitate prezentat de aceștia și care răspund de corectitudinea desfășurării probei scrise în sala respectivă.

Profesorii asistenți responsabili de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidații repartizați în sala respectivă, foile tipizate de examen și ciornele necesare ștampilate, corespunzător numărului candidaților din sală.

Înainte de distribuirea subiectelor în săli, profesorii asistenți instruiesc candidații cu privire la modul de secretizare și securizare a lucrărilor scrise, numerotarea paginilor și atenționează candidații cu privire la situațiile care pot conduce la anularea lucrării scrise și la eliminarea din examen, potrivit prevederilor legale.

Secretizarea și securizarea lucrărilor scrise se realizează în baza unei proceduri specifice, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, prin direcția cu atribuții în organizarea și desfășurarea examenului.

Membrii comisiei de examen desemnați pentru multiplicarea subiectelor asigură numărul necesar de exemplare, le introduc în plicuri care sunt apoi securizate, fiind responsabili de asigurarea secretizării.

Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10:00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predare. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține examenul în sesiunea respectivă.

După primirea subiectelor, candidații verifică dacă au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de examen și semnează pentru conformitate în tabelul pus la dispoziție de profesorii asistenți responsabili de sală.

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.

Candidații pot avea, în sala de examen, dicționare – pentru disciplinele latină sau greacă veche – și planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

Profesorii asistenți care furnizează soluții ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților sau manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280-282 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau penal, după caz.

Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea și securizarea lucrărilor scrise, referitoare la înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului, precum și la existența oricăror alte semne distinctive pe foile de examen determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele, cu o linie oblică.

Candidații care, în timpul desfășurării probei scrise, sunt surprinși copiind, primind sau transmițând soluții cu privire la subiecte sunt eliminați din examen, în acest sens încheindu-se un proces-verbal de către profesorii-asistenți responsabili de sală sau de către membrii comisiei de examen. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidatul care se retrage din proprie inițiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, predă lucrarea și foaia cu subiecte și părăsește sala după cel puțin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre profesorii asistenți până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează cu etichete albe, după care se aplică ștampila de examen. Etichetele conținând codurile de bare se aplică numai în spațiile rezervate. Procedura specifică privind secretizarea și securizarea lucrărilor scrise utilizând etichete cu cod de bare se stabilește de către Ministerul Educației și Cercetării și se comunică inspectoratelor școlare. Comisia de examen, profesorii-asistenți și candidații au obligația să respecte prevederile procedurii aprobate.

După încheierea lucrării, candidații numerotează foile de examen în spațiul rezervat, cu cifre arabe, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină și paginile incomplete.

La finalizarea lucrării, candidații predau profesorilor asistenți responsabili de sală lucrările și semnează în borderoul de predare, menționând numărul de pagini scrise în borderou și pe teză, în spațiul rezervat. Spațiile libere ale întregii lucrări se anulează, în fața candidatului, de către unul dintre profesorii asistenți, cu linie frântă în forma literei “Z”. Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puțin 3 candidați.

Ciornele și foaia cu subiecte se predau separat profesorilor asistenți responsabili de sală, odată cu lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării și la eventualele contestații.

Profesorii asistenți responsabili de sală predau comisiei de examen lucrările candidaților, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate și cele nefolosite, tabelele de prezență, ciornele, foile cu subiecte, precum și toate materialele din mapa sălii de examen rămase nefolosite.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Calendarul Definitivat 2021

Susținerea probei scrise – 14 iulie 2021

Afișarea rezultatelor – 21 iulie 2021

Înregistrarea contestațiilor – 21 – 22 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor – 22 – 28 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale – 28 iulie 2021

Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării – 28 iulie – 2 august 2021

Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului Educației și Cercetării – 2 august – 9 august 2021

Pe 2 iulie au fost publicate rezultatele candidaților la inspecții

Foto: © Seventyfourimages | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


4 comments
  1. Probabil ați omis să menționați că fiecare candidat are la dispoziție un tub cu oxigen, deoarece se ține seama de caniculă, mască, durata examenului. Organizatorilor le doresc sănătate!

    1. Da. Romania pentru: elevi, profesori, studenti, nu si pentru directori, inspectori. Reamintim ca anul trecut pentru ei era prea cald. 🙂 Si s-au anulat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Joi, 5 octombrie, zi liberă pentru elevi, profesori și angajații din Învățământ. Ziua Educației este nelucrătoare prin Contractul colectiv de muncă

Ziua Internațională a Educației, sărbătorită în fiecare an pe data de 5 octombrie, va fi anul acesta într-o zi de joi. Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului…
Vezi articolul

Sindicatele din Educație invocă „epidemii de gripă în mai multe școli” și cer bani pentru vaccinarea gratuită a profesorilor. Alexandru Rafila: „în niciun caz nu putem vorbi despre epidemie”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a trimis o scrisoare deschisă către ministrul Educației în care solicită vaccinarea gratuită pentru cadrele didactice, conform prevederilor asumate în contractul colectiv de muncă. În…
Vezi articolul

Cornelia Iliescu, inspector școlar, către profesori: Nu trebuie să lăsați directorii să transforme școlile în propriile feude pentru că nu asta vrem în școala românească / Etapele devenirii unui director

“Dacă ceva nu vă convine, trebuie să spuneți clar, nu trebuie să lăsați să transforme școlile în propriile feude pentru că nu asta vrem în școala românească”, le-a spus Cornelia…
Vezi articolul

Banii de cărți și cursuri, pentru profesori, reintroduși prin amendamente la legea Educației. Titularizarea în mediul rural, premiată cu 3 salarii minime brute – propuneri PSD / Cadrele didactice fără locuință proprie ar putea primi chirie de 400 de euro pe lună

Profesorii ar putea să beneficieze anual de două salarii minime brute pentru dezvoltarea profesională și pentru achiziționarea de materiale didactice, potrivit unor amendamente depuse de Partidul Social Democrat (PSD). Alte…
Vezi articolul