DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în 2023

21.496 de vizualizări
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului
Foto: Moose Photos – Pexels.com
Metodologia pentru mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 2023-2024 a fost publicată în Monitorul Oficial, iar aceasta reglementează condițiile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar. Pe lângă asta, tot în acest act normativ, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.218 din 9 noiembrie 2022, este prevăzută și organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, adică detașările, restrângerile de activitate, transferurile etc.

Ordinea etapelor de mobilitate este foarte importantă pentru angajații din sistemul de învățământ.

„Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, următoarele:

a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;

b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/catedră, în ordine, a personalului didactic de predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);

c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învățământ în care este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de învățământ din aceeaşi localitate, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învățământ sau în unităţi de învățământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

d) soluţionarea cererilor de transfer, la nivelul unităţilor de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învățământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate;

e) constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, urmată de completarea normei
didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învățământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;

f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2023 şi a personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2023-2024, conform prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;

g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic de predare;

h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiului şcolar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

i) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, dacă postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2023, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, şi au promovat concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);

j) pretransferul consimţit între unităţile de învățământ sau la cerere, după caz, pentru apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi;

k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învățământ şi a obţinut nota/media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

l) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza notei la proba scrisă sau a mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, obţinute de candidaţi la concursul naţional, sesiunea 2023, în condiţiile prezentei Metodologii;

m) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2023, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, și au obținut nota la proba scrisă sau media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, în cadrul concursului național, sesiunea 2023, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii;

n) detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;

o) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, în condiţiile prezentei Metodologii;

p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursul naţional, sesiunea 2023, în ordinea descrescătoare a notelor sau mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2023-2024 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei
Metodologii;

q) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;

r) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

s) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza notei sau mediei de repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursul naţional, sesiunea 2023;

t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017, respectiv în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naţionale, sesiunile 2022, 2021 sau 2020, în condiţiile prezentei Metodologii;

u) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;

v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat prin plata cu ora;

w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;

x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, în condițiile prezentei Metodologii”.

Metodologia de Mobilitate 2023, în format .pdf, poate fi descărcată de aici:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cazul învățătorului de la Iași, consilier județean PNL: Inspectoratul Școlar trimite audit managerial la școala unde predă acesta, acuzat că a bătut o elevă de a II-a și că își terorizează clasa. ISJ acuză școala de „tendința de ignorare a gravității faptelor prezumate”

„I.S.J. Iași a demarat o acțiune de audit managerial la Școala „M . Codreanu”, în conformitate cu atribuțiile ce ne revin”, se arată într-un răspuns al Inspectoratului Școlar Iași transmis…
Vezi articolul

Sindicatele îi întreabă pe profesori și angajații din școli dacă acceptă să închidă greva generală din Învățământ pentru voucherele anuale și pentru promisiunea de creștere salarială în anul viitor, solicitări făcute de sindicate și acceptate de Guvern / Condiția impusă de Executivul Ciucă – duminică la 9 să anunțe încheierea grevei

Sindicatele își întreabă oamenii din teritoriu dacă propunerile acceptate de Guvern, la solicitarea lor, sunt acceptabile pentru membrii, în așa fel încât greva generală să fie închisă. Guvernul ar fi…
Vezi articolul
Formatori pentru profesori de gimnaziu

Moment decisiv pentru profesori: Ce efecte practice va avea trecerea la statutul de autoritate publică, conform proiectului inițiat de Șerban Nicolae. De la 8 ore prestate efectiv pe zi, la evaluarea profesională ierarhică și interdicția totală a meditațiilor

Învestirea profesorilor cu statutul de autoritate publică va transforma cadrele didactice, din punct de vedere juridic, într-un “veritabil funcționar public”. Oricine îl va agresa va intra la ultraj, la fel…
Vezi articolul
Rata de promovare a concursului național de Titularizare

Titularizare 2022: Puțin peste 5 mii de posturi titularizabile, potrivit unui comunicat / Ministrul Educației califică „extrem de îngrijorător” numărul redus de posturi titularizabile la disciplinele la care se susțin probe scrise la examenele naționale

La nivel național sunt peste 5.160 de posturi titularizabile: 3.848 în mediul urban şi 1.315 în mediul rural, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației. Comunicatul este semnat de Sorin Cîmpeanu.…
Vezi articolul