DOCUMENT Până în 15 martie școlile și inspectoratele trebuie să trimită Ministerului Educației sumele necesare pentru plata salariilor decise prin hotărâri judecătorești și OUG 48 / Banii ar urma să fie plătiți duminica, pe 14 aprilie, anunță ministerul

35.200 de vizualizări
Foto: © Nirut butrngam | Dreamstime.com
Școlile și Inspectoratele școlare trebuie să trimită până în data de 15 martie 2024 Ministerului Educației, sumele necesare pentru plata diferențelor salariale rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești pentru angajații din învățământ, reiese dintr-o notă transmisă de Minister către inspectorate. Este vorba despre sume rezultate în urma recalculării drepturilor salariale aferente unor perioade din 2017 și 2018, sume rezultate din aplicarea OUG nr. 48/2022 și sume rezultate din hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale. Banii ar urma să fie plătiți pe 14 aprilie, care pică într-o zi de duminică.

Într-o notă transmită de Ministerul Educației în teritoriu și obținută de Edupedu.ro, inspectoratele școlare județene și școlile au termen până pe 15 martie 2024, ora 16, să trimită sumele necesare pe care le are de plată Ministerul ca urmare a unor decizii judecătorești dar și recalculări salariale în baza OUG nr. 48/2022.

În situația în care nu se comunică la timp cuantumul sumelor respective “până la data şi ora menționate, considerăm că nu există sume necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământ și a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune — interese moratorii sub forma dobânzii legale”, scrie în nota Ministerului obținută.

“Pentru tranșa aferentă anului 2024 a diferențelor salariale rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturile de natură salarială cuvenite personalului din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat şi a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune — interese moratorii sub forma dobânzii legale, vă solicităm să transmiteti, pe surse de finanțare, cuantumul sumelor necesare pentru plată.
Datele vor fi completate până vineri 15 martie 2024, ora 16:00, iar forma letrică cu semnături va fi transmisă la adresa de e-mail: salarizare@edu.gov.ro până la aceeași dată, după cum urmează:

I. Sumele rezultate în urma recalculării drepturilor salariale aferente perioadelor anterioare datei de 31.12.2017 și sume aferente recalculării drepturilor salariale începând cu 01.01.2018.

II. Hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.

III. Sume rezultate din aplicarea OUG nr. 48/2022

“Pentru stabilirea necesarului în vederea achitării tranșei de 25% din total sumă de acordat, aferentă anului 2024, se vor prelucra centralizat la nivelul Ministerului Educatiei datele din aplicația centrală EduSAL, conform necesarurilor transmise de ordonatorii de credite în decembrie 2023 (nu se calculează în unitățile de învățământ). Responsabilitatea calculării sumelor aferente punctelor I şi II revine ordonatorilor de credite ai unităţilor de învățământ preuniversitar de stat și al inspectoratelor şcolare.

ISJ/ISMB are obligaţia verificării sumelor solicitate de unitățile de învăţământ preuniversitar de stat înainte de transmiterea acestora către Ministerul Educatiei.

Situația va fi semnată și asumată de către inspectorul şcolar general, auditor, contabilul sef,
consilierul juridic şi responsabilul salarizare.

În situația în care nu aţi comunicat cuantumul sumelor respective până la data şi ora
mentionate, considerăm că nu există sume necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământ (punctul 1) si a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune — interese moratorii sub forma dobânzii legale (punctul IL).

Sumele centralizate (punctele I, 11, I1I) vor fi cuprinse în bugetul lunii martie 2024, calculate
în cadrul lunii de referință martie 2024, evidențiate în contabilitatea lunii martie 2024 şi achitate pe 14 aprilie 2024.

Cum se calculează sumele restante

Potrivit ordinului de ministru nr. 3841/ 2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile/institutiile din învăţământul preuniversitar de stat, aferente tranșelor cu data scadentă în anul 2024:

Art. 2, alin (2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite actualizate cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică, potrivit prevederilor hotărârilor judecătorești.


(3) Sumele prevăzute la art. 1 lit. b) se calculează potrivit dispozitivului instanței şi cu
respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligatii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr.
43/2012, cu completările ulterioare, se calculează aplicată sumelor stabilite în hotărârile
judecătoreşti, de la data stabilită prin hotărârea judecătorească.


În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se
suspendă de drept.

Art. 3.
(1) Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătoreşti prevăzute la art 1 alin (1)
şi (2) se efectuează de către unitatea/institutia din invatimantul preuniversitar de stat la
care a fost angajat beneficiarul în perioada pentru care s-au acordat diferentele salariale
stabilite prin hotărâre judecătoarească.


(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite
vor calcula, centraliza și transmite sumele necesare aferente plitii trangelor stabilite la art
2 alin. (1), ordonatorului secundar de credite care le asigură finantarea.


(3) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorului secundar de
credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite şi le vor transmite
Directiei generale economice din cadrul Ministerului Educaţiei


(4) Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite finanţați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.


(5) Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, Ministerul Educatiei va suplimenta bugetele unităților/instituțiilor din învăţământul preuniversitar de stat şi va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plăţii tranșelor stabilite potrivit art. 1 în luna martie 2024, iar plata se va efectua în luna aprilie 2024.

Art. 4.
(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de către unititile/institutiile din învățământul preuniversitar de stat utilizând sistemul informatic EduSAL.


(2) Sumele prevăzute la art. 1, alin. (1)și (2) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.


(8) Calculul și virarea contributiilor sociale obligatorii datorate de angajați și angajatori, aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar declararea se va face prin depunerea de declaratii rectificative aferente perioadelor pentru care s-au recalculat drepturile salariale.


(4) Impozitul aferent sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) actualizate conform hotărârilor judecătorești cu indicii de inflație, se calculează, retine şi declară în conformitate cu prevederile Titlului IV “Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar declararea se face la luna de plată a trangelor stabilite la art, 2 alin, (1). Art. 5.


Corectitudinea privind calculul sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii şi al dobânzilor legale îi revine ordonatorului de credite terțiar, care are obligația de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota transmisă de Ministerul Educației

Despre OUG 48/ 2022 – plata eșalonată pe 5 ani a diferențelor de drepturi salariale

Amintim că, aprobată în aprilie 2022, Ordonanța de urgență nr. 48/ 2022 a fost elaborată după negocierile dintre guvern și reprezentanții profesorilor, după ce sindicatele acestora au obținut în instanță plata diferențelor salariale. Actul normativ prevede că sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani.

a)în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale;

b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale;

c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.

Informații de context

Potrivit OUG nr. 48/2022, pentru anul 2022, sumele se plăteau într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevede art. 4, alin. (4) din ordonanța amintită. Chiar și așa, mai multe inspectorate școlare au primit ultimatumuri și în noiembrie 2022 și în martie 2023 pentru cere de la școli sumele de plată a diferențelor salariale.

Plățile au început cu întârziere. Edupedu.ro a scris în august 2023 că unii profesori nu primiseră plata restanțelor salariale din ordonanța 48 din 2022, potrivit surselor noastre. Pentru anul 2023, banii ar fi trebuit virați până pe 30 iunie, într-o singură tranșă.

Impactul bugetar estimat este de 1.20 miliarde lei, eșalonat, în perioada 2022-2026, spunea fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ordinul de ministru nr. 3841/ 2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti privind acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile/institutiile din învăţământul preuniversitar de stat, aferente tranșelor cu data scadentă în anul 2024
Citește și:
22 august 2023 – SURSE Unii profesori nu au primit plata restanțelor salariale din ordonanța 48 din 2022. Pentru anul 2023, banii ar fi trebuit virați până pe 30 iunie
2 martie 2023 – Peste 80 de școli și patru inspectorate școlare, pe lista Ministerului Educației cu un nou ultimatum pentru plata restanțelor salariale ale profesorilor. Termenul limită este vineri, 3 martie – document
22 noiembrie 2022 – Sindicatele din educație reclamă probleme la aplicația de salarizare a profesorilor, EduSal: sistemul merge greu, datele nu se salvează mereu și apar discordanțe între vechimea în muncă și sporul aferent – adresă FSLI către Ministerul Educației
10 noiembrie 2022 – DOCUMENT Ultimatum dat inspectoratelor școlare de Ministerul Educației, ca să ceară banii pentru profesori, câștigați prin hotărâri judecătorești: Dacă până pe 25 noiembrie, la ora 12, nu ați comunicat cuantumul sumelor, considerăm că acestea nu există / Banii ar urma să fie primiți în decembrie
20 octombrie 2022 – Ministerul Educației: Nu există disfuncționalități în asigurarea salariilor personalului din învățământ / În data de 1 noiembrie va pune la dispoziția inspectoratelor sumele pentru plățile pe Ordonanța 48
19 octombrie 2022 – Probleme la calcularea salariilor profesorilor în aplicația Edusal, acuză liderul sindical Marius Nistor: Au fost calculate sume în minus între 10.000 și 24.000 de lei / Pentru ministrul Ligia Deca acordarea tranșelor de bani prin Ordonanța 48 a părut ca o noutate
6 iulie 2022 – Modul de calcul pentru diferențele salariale pe care școlile le vor plăti profesorilor în 5 ani, aprobat de Guvern
14 aprilie 2022 – Plățile în baza ordonanței pentru diferențele salariale vor fi acordate cadrelor didactice cu gradație de merit, ore de dirigenție, creșteri vizând învățământul special – liderul sindical Marius Nistor
14 aprilie 2022 – 1,2 miliarde de lei – Impactul bugetar estimat pentru plata diferențelor de drepturi salariale către profesori, pentru perioada 2017-2021, spune ministrul Educației / Prima tranșă va fi plătită în acest an
3 martie 2022 – DOCUMENT Profesorii vor primi în 5 rate diferențele salariale pe care instanțele au stabilit că statul nu le-a plătit pentru perioada 2017 – 2021. Prima rată, în acest an, doar 5% – proiect

Foto: © Nirut butrngam | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


4 comments
  1. Bătaie de joc. Cine poate ține minte ce sume a primit/ daca a primit în plus de-a lungul celor 5 ani, având în vedere faptul că se acordă în atât de multe tranșe nesemnificative?
    Eu una, nu îmi amintesc cu exactitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii cer Guvernului adoptarea unei decizii privind bursele pentru acest an școlar. CNE: Sute de mii de elevi beneficiari ar putea fi în imposibilitatea de a primi bursele școlare aferente lunii septembrie

Consiliul Național al Elevilor „trage un puternic semnal de alarmă” pentru că ar exista „un posibil vid legislativ generat de inacțiunile Guvernului”, potrivit unui comunicat al organizației. Dacă nu va…
Vezi articolul

Ecaterina Andronescu îl contrazice pe propriul secretar de stat și pe șeful Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și susține că a scos din OUG prevederea care discrimina școlile private față de cele de stat

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat duminică la Realitatea TV că a scos din proiectul de OUG adoptat săptămâna trecută de guvern prevederea care scutea școlile de stat de obligația…
Vezi articolul

Curs de acomodare pentru elevii care nu au fost înscriși la școală în ultimii doi ani școlari. Părinții vor depune la inspectoratul școlar o cerere pentru participarea copiilor la aceste grupe unde sunt predate noțiuni de limba română

Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care nu au parcurs ultimii doi ani școlari în România vor depune o cerere la inspectoratul școlar pentru participarea elevului la grupe de acomodare…
Vezi articolul