DOCUMENT Regulile pentru admiterea la liceele duale, care va avea loc pentru prima dată în 2023, au fost publicate în Monitorul Oficial

1.606 vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual, precum și absolvenți ai ciclului inferior al liceului care au urmat stagii de pregătire practică, pot opta în premieră pentru învățământul dual, pentru calificări de nivel 4, potrivit Metodologiei de acces și admitere în învățământul dual, aprobată prin ordin de ministru și publicată la sfârșitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial.

Metodologia prevede probe de admitere, atunci când numărul candidaților îl depășește pe cel al locurilor disponibile. Dar probe de admitere pot fi organizate independent de numărul candidaților, dacă operatorii economici parteneri doresc acest lucru.

Potrivit metodologiei, înscrierea candidaților se poate face în urma unui proces de orientare și consiliere a elevilor, pe parcursul ultimului an al învățământului profesional, profesional dual și al stagiilor de pregătire practică.

Documentul precizează:

  • “Art. 6 – Nomenclatorul de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 4 și de nivel 3 pe domenii de pregătire de bază se stabilește prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea operatorilor economici interesați.”

Atât acest ordin, cât și cel privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, au fost semnate în aceeași zi – ultima zi cu Sorin Cîmpeanu în funcția de ministru al Educației. Situația este atipică: ordinul privind organizarea și funcționarea învățământului dual a fost publicat în Monitorul Oficial după cel privind admiterea pentru acest tip de învățământ.

Cine are acces la învățământul liceal dual

“Art. 3. — (1) Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani se organizează după clasa a XI-a de învățământ profesional și profesional dual sau după stagiile de pregătire practică absolvite după ciclul inferior al liceului, ca parte a învățământului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca învățământ cu frecvență, curs de zi. 

(2) Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani se organizează după clasa a XI-a de învățământ profesional și profesional dual sau după stagiile de pregătire practică absolvite după ciclul inferior al liceului, ca parte a învățământului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca învățământ cu frecvență, curs seral.” 

“Art. 4. — Pot opta pentru învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani, organizat după clasa a XI-a de învățământ profesional și profesional dual, ca parte a învățământului secundar superior, ciclul superior al liceului, învățământ cu frecvență, curs de zi, absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual, absolvenți ai ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, din seria curentă sau din seriile anterioare, care nu au depășit cu 3 ani vârsta clasei la data începerii anului școlar și care au obținut certificatul de calificare profesională de nivel 3 în același domeniu de pregătire profesională cu cel în care se înscrie calificarea profesională de nivel 4 pentru care optează. 

Art. 5. — Pot opta pentru învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani, organizat după clasa a XI-a de învățământ profesional și profesional dual sau după stagiile de pregătire practică, ca parte a învățământului secundar superior, ciclul superior al liceului, învățământ cu frecvență, curs seral, absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual sau absolvenții ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, din seria curentă sau din seriile anterioare, indiferent de vârstă, și care au obținut certificatul de calificare profesională de nivel 3 în același domeniu de pregătire profesională cu cel în care se înscrie calificarea profesională de nivel 4 pentru care optează.”

Cum se realizează admiterea

“Art. 7. — Admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se realizează pe baza opțiunilor elevilor pentru învățământul liceal dual, exprimate de aceștia în perioadele prevăzute de calendarul admiterii în învățământul liceal dual, aprobat anual prin ordin al ministrului educației. 

Art. 8. — (1) În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri disponibile, se organizează probe de admitere. 

(2) Pentru admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru. 

(3) Pentru admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se pot organiza probe eliminatorii care vizează competențele candidaților din perspectiva responsabilității și autonomiei, evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii și locuri de muncă, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru. 

(4) Decizia privind organizarea probelor eliminatorii și a probelor de admitere, numărul și conținutul acestora se adoptă la nivelul unității de învățământ și se reglementează prin procedura de admitere elaborată și adoptată în conformitate cu prevederile art. 14, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerințelor exprimate de aceștia. 

Art. 9. — (1) Admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învățământul liceal dual. 

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:
— înscrierea candidaților;
— probe eliminatorii, după caz, în conformitate cu 

prevederile art. 8;
— probele de admitere, după caz, în conformitate cu 

prevederile art. 8;
— admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. “

Documente necesare pentru înscriere

“(4) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul liceal dual, pe baza următoarelor documente: 

a) fișă de înscriere; 

b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere; 

c) foaie matricolă pentru clasele IX—XI eliberată de unitățile de învățământ din România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului profesional, conform legii; foi matricole pentru clasele IX—XI eliberate de unitățile de învățământ din străinătate; 

d) certificat de calificare de nivel 3; 

e) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească. “

Media de admitere

“Art. 25. — Media de admitere se stabilește astfel: 

a) în situația în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și, prin procedura de admitere, nu sunt prevăzute probe de admitere, media de admitere este stabilită prin procedura de admitere. Prin procedura de admitere se pot stabili modalități de calcul al mediei de admitere, luând în considerare mediile anuale ale candidaților în clasele IX—XI, conform foii matricole, și/sau rezultatele/punctajele/notele la probele din cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale; 

b) în situația în care numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri oferite de unitatea de învățământ sau, deși numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite, dar prin procedura de admitere s-a stabilit să se organizeze probe de admitere, media de admitere este media obținută la probele de admitere, calculată conform procedurii de admitere. 

Art. 26. — (1) Admiterea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 

(2) În cazul în care 2 sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind criteriile precizate în procedura de admitere. 

(3) În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu medii de admitere egale și cu aceleași punctaje/note la criteriile de departajare, toți acești candidați sunt declarați admiși la calificarea profesională pentru care au candidat.”

Ordinul de aprobare a metodologiei de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, integral:

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Scrisoare deschisă către Parlament, Guvern și Președinte, semnată de peste 70 de ONG-uri, care solicită: „Respectarea dreptului la viață și sănătate al copiilor, prin inițierea și implementarea unor măsuri urgente”

Peste 70 de organizații din domeniile social, educație, sănătate, ocupare, locuire solicită printr-o scrisoare deschisă Guvernului României, Parlamentului României și Administrației Prezidențiale să fie consultate în mod real în procesul…
Vezi articolul