Guvernul Orban vrea să reintroducă masteratul la distanță, în anul în care pilotează masteratul didactic pentru profesori / Plus: Toate prevederile pentru mediul universitar dintr-un nou proiect de OUG care modifică Legea educației

4.234 de vizualizări
Masteratul la distanță
Foto: Pexels.com
Guvernul Orban vrea să reintroducă masteratul la distanță, în contextul în care legea permite în prezent doar masterate cu frecvență și cu frecvență redusă. De remarcat că propunerea de a reveni la masterate la distanță – tip de învățământ care a atras pentru multe universități eticheta de “fabrici de diplome” – vine în același an în care Executivul pilotează masteratul didactic ca rută de formare a viitorilor profesori. În plus, masteratul la distanță nici măcar nu ar respecta obligația existentă în lege pentru studiile de licență la distanță – de a avea același program acreditat deja, la forma cu frecvență.

Masteratul la distanță este prevăzut într-un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) lansat în dezbatere de Ministerul Educației. Proiectul de OUG modifică legea educației în 10 puncte, dar aduce și alte schimbări în afara celor la lege.   

Masteratul la distanță

În ceea ce privește propunerile de modificare referitoare la învățământul superior, Ministerul Educației le dă universităților posibilitatea să organizeze online examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare – pentru anul universitar 2020 – 2021 – “în situația limitării sau suspendării activităților didactice”.

Universitățile vor folosi “metode didactice alternative de învățământ” până la începutul anului universitar 2021 – 2022, dacă se suspendă cursurile față în față. “Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line”, prevede proiectul de OUG.

În această toamnă, admiterea la facultate, masterat, doctorat sau la postuniversitar “se poate desfășura și prin intermediul platformelor mijloacelor on-line”.

Ministerul recunoaște în norma didactică, prin acest OUG, toate activitățile desfășurate on-line în anul universitar 2020 – 2021 – activități didactice și de cercetare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat.

Proiectul de Ordonanță de Urgență introduce posibilitatea ca universitățile să organizeze și activități față în față: “Instituțiile de învățământ superior pot asigura desfășurarea activităților didactice care impun interacțiunea “față în față” cu respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică”.

Integral – Modificările aduse domeniului învățământ superior prin proiectul de OUG:

“SECȚIUNEA 3
Domeniul învățământ superior

Art. 8 (1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2020 – 2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021, se pot realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) și până la începutul anului universitar 2021 – 2022, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, utilizează metode didactice alternative de învățământ. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.

(3) În situația prevăzută la alin.(1), pentru anul universitar 2020 – 2021, procesul de admitere la studiile universitare, respectiv postuniversitare se poate desfăşura şi prin intermediul platformelor mijloacelor on-line.

Art. 9 (1) În situația în care activitățile prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în sistem on-line, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate on-line în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute.

(3) Participarea studenților și studenților doctoranzi, la activități de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate în sistem on-line, precum și la examenele prevăzute la art. 143 și art. 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituțiile de învățământ universitar.

Art. 10 Instituțiile de învățământ superior pot asigura desfășurarea activităților didactice care impun interacțiunea “față în față” cu respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.

Art. 11 Măsurile luate de instituțiile de învățământ superior în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului universitar 2020 – 2021.

Art. 12 Termenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului universitar 2021 – 2022.”

CAPITOLUL II
Modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 13 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La art. 66 după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) și (1^2) care vor avea următorul cuprins:

„(1^1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021.

(1^2) Aplicarea prevederilor alin. (11) se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026.”

2. La art. 66 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) care va avea următorul cuprins:

„(4) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.”

3. La articolul 140, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, (2) Programele de studii universitare de master se pot organiza de regulă la următoarele forme de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă.”

4. La articolul 140 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), care vor avea următorul cuprins:

,,(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2) programele de studii universitare de master se pot organiza și la forma de învăţământ la distanță, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 75/2005 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare.

(2^2) Pentru programele de studii universitare de master, obligațiile referitoare la frecvență, frecvență redusă și la distanță sunt stabilite de către Senatul Universității.”

5. La articolul 140 după alin. (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), care va avea următorul cuprins:

(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), instituțiile de învățământ superior pot organiza și alte programe universitare de master la forma de învățământ la distanță, cu parcurgerea procedurilor de autorizare provizorie/acreditare.

  • Alin. (6) din lege prevede: “(6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță numai instituțiile de învățământ superior care au acreditat programul de învățământ respectiv la forma de învățământ cu frecvență”.

6. La art. 241, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. 1^1, cu următorul cuprins:

”(1^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.

7. La art. 242, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin 4^1, cu următorul cuprins:

”(4^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, prin excepție de la prevederile art.242. alin. (4) personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:

a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie;

b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.”

8. La art. 242, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin 5^1, cu următorul cuprins:

” (5^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare precum și susținerea lucrării metodico-științifice se pot realiza și în sistem on- line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie”.

9. La art. 242, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. 6^1, cu următorul cuprins:

”(6^1) Prin derogare de la prevederile alin.(6), pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor. ”

* Ce prevede acum alin. (6) În caz de nepromovare, examenele pentru obținerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel puțin 2 ani școlari.

10. La art.242, după alin.(7), se introduce un nou alineat, alin. 7^1, cu următorul cuprins:

”(7^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor, inspecțiile școlare se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.”

Descarcă de aici, în format .PDF, proiectul de OUG care modifică Legea educației

Proiect OUG de modificare a Legii Educatiei

Photo by Ekrulila from Pexels

Citește și:

1 comentariu
  1. Cea mai importanta modificare este asta: (6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), instituțiile de învățământ superior pot organiza și alte programe universitare de master la forma de învățământ la distanță, cu parcurgerea procedurilor de autorizare provizorie/acreditare.

    Universitatile vor putea organiza masterate la distanta fara sa aiba acreditat acelasi program la forma de invatamant cu frecventa asa cum se intampla acum la programele de licenta (cu frecventa redusa si la distanta) si la programele de masterat (cu frecventa redusa).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Cinci mari universități românești vor să stabilească programe de studiu comune, de la licență la doctorat, mai ales în domenii “hot topic” și clasice. Decizia Consorțiului Universitaria

Cele cinci mari universități românești care formează Consorțiul Universitaria intenționează să desfășoare pe viitor programe academice comune, “inclusiv cu dublă diplomă și/sau cu utilizarea sistemului de microcredite”, dar și să…
Vezi articolul

Deontologia este și rămâne disciplină obligatorie la FJSC – Antonio Momoc, directorul departamentului de Comunicare, în replică la scrisoarea către ARACIS

„Deontologia este şi rămâne disciplină obligatorie pentru studenţii de la comunicare şi relatii publice şi publicitate la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării”, susține Antonio Momoc, directorul Departamentului de Antropologie…
Vezi articolul

Premierul Cîțu, despre tăierile de la Educație: Îmi place cum scoateți câte-un capitol din PNRR și vă uitați la el. Sumele au fost reduse în funcție de feedback-ul primit de la Comisie / Vicepremierul Barna: Comisia Europeană a apreciat partea de educație suficient de bine închegată încât să se regăsească în forma finală a programului

Premierul Florin Cîțu a comentat astăzi tăierile din capitolul Educație din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) spunând presei, la conferința de presă după ședința de Guvern: „Îmi…
Vezi articolul