Luni începe concursul de dosare pentru cei care vor să fie inspectori școlari sau directori de școli. Înscrierile se fac online

21.415 vizualizări
Inspecția specială
Foto: Pexels.com
Pe 20 ianuarie încep înscrierile online pentru concursul național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional (CNEME), potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 2020. Este vorba despre ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.016/09.01.2020, care stabilește calendarul desfășurării acestui concurs de dosare. Calitatea de membru în corpul naţional de experţi în management educațional este o condiție obligatorie de participare la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform Ministerului Educației.

Ministerul Educației a anunțat că de luni, 20 ianuarie, începe înscrierea online pentru concursul de selecție a membrilor corpului naţional de experţi în management educațional. Selecția propriu-zisă va fi făcută prin analiza dosarelor depuse de candidați de către inspectoratele școlare, potrivit ministrului Educației.

După înscrierea online, cei interesați să aibă această calitate de expert în management educațional trebuie să depună la Inspectoratele școlare de care aparțin un dosar cu mai multe documente, pe care le enumerăm mai jos, după calendarul concursului.

20 ianuarie Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
20 ianuarie - 2 februarie Completarea formularului de selecţie online în aplicația informatică
3 februarie Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
3-14 februarieDepunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului deselecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
17 februarieInspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
17-24 februarieEvaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetări
25 februarieValidarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

Afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
26 februarie - 3 martieDepunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
26 februarie - 12 martieSoluționarea contestațiilor
26 februarie - 10 martieTransmiterea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
13 martieÎntocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
20 martieEmiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Potrivit calendarului, următoarele documente trebuie depuse în intervalul 3-14 februarie. Documentele din dosar trebuie numerotate pe fiecare filă și consemnate într-un opis, conform Metodologiei:

 1. cerere de înscriere;
 2. curriculum vitae – model european
 3. portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale (adică absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional, experiența managerială, performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială, participarea la proiecte).
 4. copii legalizate la notariat sau la alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licență și ale certificatului/adeverinței/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile
 5. certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie
 6. actul de titularizare în învățământ
 7. adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor
 8. documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, completat la zi
 9. hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive
 10. adeverință cu calificativele din ultimii 4 ani, în original
 11. cazier judiciar în original
 12. declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3
 13. opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul și a președintelui comisiei de înscriere
 14. adeverință că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, în original.

NOTĂ: Documentele prevăzute la punctele 5, 6, 7, 8, 9 vor fi prezentate în copie certificată “conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ de la care provine candidatul.

Găsiți aici Metodologia din 6 octombrie 2011 privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

„Registrul Naţional al experţilor în management educaţional este, practic, baza de date cu profesioniștii calificați în managementul inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ. Selecţia candidaţilor se realizează de către inspectoratele școlare, în baza calendarului stabilit de către minister”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării.

Acest concurs de selecție pentru experți în management educațional a fost organizat pentru prima dată în 2012, an în care au fost 3 serii. Apoi câte două concursuri în 2013, 2014, 2015 și 2016. În 2017 au fost tot două serii, în 2018 nu s-a organizat concursul, iar în 2019 a fost seria a 14-a, ajungând în 2020 la seria a 15-a.

Context: Ministrul Educației a anunțat că săptămâna viitoare va pune în dezbatere metodologia și calendarul pentru concursul de inspectori școlari generali și generali adjuncți. De asemenea, tot anul acesta expiră mandatele directorilor care au câștigat precedentele concursuri din anii 2016-2017, urmând a fi organizat un nou concurs, potrivit anunțurilor ministerului.

 • Redăm integral declarațiile făcute la Radio România Actualități de ministrul Monica Anisie, la o emisiune la care a participat și liderul FSE Marius Nistor, legate de consursurile pentru inspectorii școlari:

Moderator: Făceam referire la președintele Klaus Iohannis – “Voi verifica situația concretă, din câte știu eu, până acum nu se fac numiri, ci se fac numiri de interimari care trebuie să funcționeze până la sfârșitul anului școlar” – și închei aici citatul.

Monica Anisie: Așa este. Şi după sunt detașați – sau unii dintre ei, unora li s-a dat doar delegare de semnătură, de atribuții pe funcția respectivă, pentru că sunt inspectori școlari adjuncți în funcție și atunci preiau și mandatul de inspector școlar general. Deci, acestea, până la organizarea concursului și până la finalul anului școlar, tocmai pentru a nu exista o bulversare a situației în interiorul unităților de învățământ, urmând ca, așa cum am precizat, Ministerul Educației să realizeze concursul /…/

Realizator: Şi aveţi de gând să realizaţi același lucru și cu directorii de școli? Aveți de gând să organizați concursuri și pentru directorii de școli?

Monica Anisie: Directorii unităților de învățământ preuniversitar, nu numai de școli, ci și de grădinițe, vor susține, au la momentul acesta concursuri, nu li s-a încheiat mandatul, dar în momentul în care noi pregătim terenul, pentru ca în momentul în care se vor încheia aceste mandate, să susțină un examen, din nou, un concurs, pentru a realiza…

Realizator: Da, dle Nistor.

Marius Nistor: Cred că nu trebuie să generăm instabilitate în sistem în monentul de față.

Monica Anisie: Corect.

Marius Nistor: Şi oameni să înceapă să își pună întrebarea dacă mai rămân sau nu mai rămân pe funcțiile pe care le ocupă în momentul de față pe bază de concurs. Ceea ce este cert: orice post, orice funcție de conducere, la nivelul inspectoratelor școlare sau la nivelul unităților de învățământ. Ceea ce este cert: orice post, orice funcție de conducere la nivelul inspectoratelor şcolare sau la nivelul unităților de învățământ trebuie ocupată prin concurs. Concursul automat ridică orice suspiciune…

Realizator: Cam cât la sută dintre directorii de școli, licee, grădinițe în momentul de față au concurs?

Marius Nistor: Majoritatea, majoritatea au concurs. Unii au desfășurat concursul declanșat în perioada doamnei Anisie, cred că era ministru atunci…

Monica Anisie: Mircea Dumitru.

Marius Nistor: …în nişte condiții mai speciale, cu testul acela mai deosebit, de evaluare a unor abilități din acestea psihice și… În sfârşit, mai…

Monica Anisie: Să le spunem cognitive.

Marius Nistor: Cognitive, cum era cu măgărușul, cu mânușile și alte treburi de genul acesta. Deci majoritatea colegilor care s-au prezentat la concursul respectiv, într-o transparență extraordinară, au promovat concursul respectiv și au ocupat posturile respective pe baza concursului. Au mai rămas în jur de 20% din posturi neocupate pe bază de concurs. S-a mai organizat încă un concurs ulterior care, chiar dacă nu a mai conţinut testul respectiv, a permis ocuparea diferenţei respective tot pe bază de concurs. În momentul în care încetează contractul acela de management educaţional…

Monica Anisie: De patru…

Marius Nistor: …de patru ani, automat postul poate fi ocupat sau ar trebui să fie ocupat numai și numai pe bază de concurs. Există însă și situații în care detașările poate vor fi necesare. Că se poate întâmpla, de exemplu, în mediul rural să nu găsiți persoane care să își dorească să ocupe o astfel de funcție. Același lucru se poate întâmpla și în mediul urban.

Monica Anisie: Sau să nu îndeplinească în niciun fel…
Marius Nistor: Sau să nu îndeplinească criteriile care sunt stabilite de legislaţia în vigoare.

Monica Anisie: …criteriile. Sigur.

Marius Nistor: Deci lucruri pe care noi va trebui să le analizăm cu cea mai mare atenție. Vizavi de partea aceea cu politizarea, ca să îi spuneam așa…

Realizator: Cu inspectorii şcolari generali.

Marius Nistor: Există, există tentația din partea celor care ajung la putere, la un moment dat: să schimbăm tot și să îi aducem pe noştri. Or, ceea ce trebuie să înțeleagă Guvernul în momentul de față, și nu neapărat Guvernul, ceea ce trebuie să înțeleagă liderii de partid din toate organizațiile județene: că au fost votați și au fost puși acolo tocmai pentru a nu repeta niște practici care erau caracteristice unor altor structuri politice. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să evite numiri pe criterii politice, trebuie să propună persoane care să aibă un CV foarte bun, persoane care să se bucure de recunoaștere din partea colegilor lor la nivel teritorial, să nu conteze apartenența de partid, cât să conteze calitatea și profesionalismul.

Realizator: Da, pentru că argumentul care fusese adus e că toate numirile interimare ar proveni din partid.

Monica Anisie: Dar sunt numiri… că dacă aveau concurs, cum de altfel se întâmplă, și sunt și acum numiri interimare, care nu sunt… nu am operat noi vreo modificare. Cel puțin eu, de când am venit ministru, nu am realizat modificări decât acolo unde era absolut necesar. Trebuie să vă spun că în trei județe am avut demisii. Ce puteam să fac la momentul acela? Nu vă ascund faptul că la un moment dat am avut o demisie chiar înainte de a se da salariile profesorilor. Or nu puteam să las Inspectoratul Școlar fără să detașez, să deleg de fapt dreptul de semnătură, așa s-a întâmplat acolo, am delegat dreptul de semnătură unui inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar, pentru a da salariile profesorilor chiar înainte de sărbători. Adică, totuși, sunt niște constrângeri și, așa cum…

Marius Nistor: Concursul va elimina absolut orice fel de dubiu vizavi de modul în care sunt ocupate funcţiile respective.

Monica Anisie: Exact! De aceea şi vorbim de stabilitate.

Realizator: Dar vă gândiţi /…./ îmbunătăţiţi față de forma aceea care a fost criticată…

Monica Anisie: Exact!

Realizator: …sau măcar pusă în discuție, cu testele? Eu nu îmi amintesc foarte clar ce a fost …

Marius Nistor: Nu, nu. Aceea nu a fost aplicată inspectorilor școlari generali sau directori de CCD.

Monica Anisie: A fost direct…

Marius Nistor: S-a aplicat doar directorilor unităţilor de învăţământ.

Realizator: Chiar şi aşa… Chiar şi pentru ei…

Marius Nistor: Dar dacă este să vorbim de transparenţă, fără supărare, în momentul în care totul este înregistrat, dacă ne raportăm la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții de inspector, de director de CCD, totul a fost înregistrat, subiectele…

Monica Anisie: Audio-video.

Marius Nistor: Audio-video. Au existat reprezentați ai partenerilor sociali, și aici nu mă refer numai la federații sindicale, mă refer la reprezentanţii elevilor şi ai părinţilor…

Realizator: Şi aşa urmează să se întâmple pe viitor?

Monica Anisie: Da. Da.

Marius Nistor: Deci este greu de crezut că se pot face aranjamente. Deci eu îmi doresc concurs cât mai rapid, transparent, astfel încât să nu mai existe niciun dubiu vizavi de calitatea persoanelor care ocupă o funcție de conducere, iar cei mai buni să câștige, indiferent de coloratura lor, de opțiunilor politice; chiar nu mă interesează acest lucru. Profesionalism în primul rând!

Monica Anisie: Aceasta este și dorința Ministerului Educației, de a profesionaliza aceste funcții, să nu mai fie de fiecare dată când vine un nou ministru sau să vină un alt partid la guvernare, să existe această…

Marius Nistor: Teamă că…

Monica Anisie: Teamă că se schimbă lucrurile. În felul acesta, dacă noi oferim posibilitatea colegilor noștri profesori să candideze pentru aceste funcții de inspectori, de directori, prin concurs să le ocupe, timp de patru ani de zile încheie un contract de management și în felul acesta poate realiza cu predictibilitate și stabilitate un management care să conducă la lucruri bune și pentru cadrele didactice, și pentru elevi.

FOTO: pexels.com


2 comments
 1. Cum ar putea anisie sa organizeze un concurs corect? Ea a luat corect examenele prin care a trecut? N-ati vazut cata minte avea si cum putea sa vorbeasca? Mai e si profesoara…Dac-or fi toti profesorii ca ea, in tara orbilor, Chiorul e-mparat.

 2. Să o crezi dumneata, domnule Nistor! Se fac aranjamente de față cu reprezentații partenerilor sociali (care nu zic nici pâs la neregulile din concurs). Toate aranjamentele se fac la interviu, acolo unde președintele de comisie „aranjează” punctajele (chiar dacă se face înregistrare audio-video). Eu sunt o „victimă”a acestor aranjamente făcute în fața reprezentanților sindicatului și, mai rău, ale ministerului care „n-au văzut” nimic!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
directori de școli, Liceul Jean Monnet Google Earth

Toți viitorii directori de școli care au optat pentru mai multe posturi la concursul din București, obligați să meargă fizic luni la ora 14, la Liceul Jean Monnet, de către inspectoratul școlar. Asta deși Ministerul Educației permite ca întâlnirea să aibă loc online în plină pandemie

Toți viitorii directori de școli care au optat pentru mai multe posturi la concursul din București sunt obligați să meargă, luni la ora 14:00, la Liceul Jean Monnet, de către…
Vezi articolul

Profesorii își pot vedea lucrările de la concursul de Titularizare și de la examenul de Definitivat 2023 în august sau septembrie – model de cerere către inspectorat / Calendarele de vizualizare, stabilite în mai multe județe

Profesorii își pot vedea lucrările de la concursul de Titularizare sau de la examenul de Definitivat 2023 în august sau septembrie, după cum se arată în mai multe calendare stabilite…
Vezi articolul

Ghidul de predare online pentru profesori, aprobat de ministerul Educației. Prezența profesorilor și elevilor va fi monitorizată de școli. Vor recupera materia doar elevii care nu au participat la învățarea online

Ministerul Educației anunță că a fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunea de organizare a procesului educațional pe perioada suspendării cursurilor. Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor…
Vezi articolul

Sindicatele din învățământ solicită ministerului Educației să ceară de urgență inspectorilor și directorilor să nu mai cheme angajații la lucru în sute de școli. Hăncesc: „Este absurd să chemi zeci sau chiar peste o sută de persoane la școală”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere Ministerului Educației și Cercetării să oblige inspectoratele și directorii să nu mai cheme angajații din învățământ la lucru, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro.…
Vezi articolul