Mobilitate 2020 – Cine trebuie să susțină probele orale eliminatorii, în ce constau și cum se desfășoară

8.058 de vizualizări
Concursul de directori la București
Foto: Pexels.com
Probele orale eliminatorii din etapele de mobilitate pentru cadrele didactice au creat dezbateri printre profesori, legat de cine ar trebui să le susțină și care sunt regulile acestor probe. Inspectoratul Școlar București a publicat un ghid pentru cadrele didactice care sunt vizate de aceste probe orale eliminatorii. Redăm explicațiile ISMB:

Cine trebuie să susțină probele orale eliminatorii? 

1. Proba orală eliminatorie de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea este susținută de:

 • Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre;
 • Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare- învățare evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific în condițiile în care solicită posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv

Fac excepție:

I. cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi
didactice/catedre similare;

II. cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă /minorității în care urmează să se facă predarea

III. cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea
normei didactice de predare-învățare-evaluare sau prin detașare la cerere

2. Proba orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române este susținută de:

 • Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
  postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre;
 • Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific în condițiile în care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităților naționale și solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română

Fac excepție:

I. cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detașate și cadrele didactice angajate pe
durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de
posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare;

II. cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea «Limba română» sau «Limba și literatura română»;

III. cadrele didactice care au efectuat studiile în alte țări în limba română.

În ce constau probele orale obligatorii?

1. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, competențele de receptare și comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL).

2. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare, în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulație
internațională/limba modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puțin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL), precum și capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română.

3. Pentru predarea la învățământul preșcolar și primar, în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală de cunoaștere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL).

NOTĂ: Proba orală eliminatorie de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea se
evaluează prin calificative “Admis”/”Respins”.

Cum se desfășoară probele eliminatorii?

1. Probele orale eliminatorii se pot desfășura ”față în față” – cu prezența fizică a candidaților- sau online. Modul de desfășurare este stabilit de președintele comisiei de evaluare, la propunerea profesorilor evaluatori și este comunicat candidaților prin afișare pe site-ul inspectoratului.

2. În momentul înscrierii, candidatul aflat în situațiile prevăzute la pct. I, trebuie să solicite
participarea la probele orale și să specifice dacă are nevoie de asistență în cazul desfășurării probei orale eliminatorii online. Pentru candidații care solicită asistență, la sediul inspectoratelor de sector la care depun dosarul de înscriere, se organizează un spațiu în care aceștia pot susține proba orală, având la dispoziție mijloacele tehnice necesare și, la nevoie, asistență din partea unui informatician.

3. Graficul de desfășurare, modul de desfășurare și locația (în cazul probelor desfășurate ”față în față”) se afișază pe site-ul mai sus menționat.

4. În cazul în care, din motive medicale, un candidat sau unul din profesorii evaluatori nu pot
participa la proba ”față în față”, proba poate fi desfășurată online, în cursul aceleiași zile, cu aprobarea președintelui comisie de evaluare. În acest sens, persoana în cauză va informa inspectorul pentru managementul resurselor umane la care a depus dosarul (cel care gestionează disciplina postului solicitat).

5. În cazul desfășurării online a probei orale eliminatorii, candidatul va fi contactat telefonic de
profesorii evaluatori, pentru a primi informațiile tehnice privind accesul pe platforma utilizată pentru desfășurarea probei, conform graficului de desfășurare al probei (la numărul de telefon comunicat în momentul înscrierii).

6. La finalul probei, candidațului i se comunică de către profesorii evaluatori rezultatul obținut
(ADMIS/RESPINS).

7. La aceste probe nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și
desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

8. Rezultatul «Admis» rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului
didactic/concursul județean/etapele mobilității personalului didactic/concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2020-2021.

9. Inspectoratul școlar eliberează adeverințe candidaților, în care se consemnează rezultatele
obținute la aceste probe. Adeverințele vor fi preluate de candidați, în original, de la registratura inspectoratului.

Când se desfășoară probele orale eliminatorii? 

Conform calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare- învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și
  comunicarea rezultatelor; Zilele: 5 și 9 iunie 2020

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar;
  Perioada: 1-9 iulie 2020

În perioada 1-9 iulie 2020 pot susține probe orale eliminatorii și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului.

Soluționarea cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și
  comunicarea rezultatelor; Perioada: 17-18 august 2020

Detașarea la cerere:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și
  comunicarea rezultatelor; Perioada: 1-10 iulie 2020

Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă
determinată:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și
  comunicarea rezultatelor; Perioada: 1-10 iulie 2020

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/municipiului București:

 • organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului școlar și
  comunicarea rezultatelor; Zilele: 28 și 31 august 2020

Foto: pexels.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ANUNȚ Echipa de profesori creatori de soft educațional pentru Limba română, Biologie și Fizică, în proiectul Biblioteca școlară virtuală EduLib, se mărește / Onorariu atractiv, programul este flexibil și se lucrează de la distanță. Ce conține portofoliul pentru selecție – termen 25 septembrie (P)

Profesorii creativi și implicați în dezvoltarea de software educațional sunt cheia digitalizării educației. De aceea, compania Software Imagination &Vision (SIMAVI) lansează invitația celor interesați să se alăture celui mai amplu…
Vezi articolul

VIDEO Ligia Deca, despre reforma formării continue a profesorilor: Pentru cele 90 de credite „poate ar trebui să gândim o îmbinare a interesului public, cu interesul școlii și cu interesul personal” / Flexibilizarea rutelor de intrare: Dacă avem profesioniști care au profesii din sfera științelor, care își doresc să intre la catedră, să stimulăm și să premiem acest lucru

Reformarea formării continue a cadrelor didactice este inclusă în viziunea România Educată, potrivit Ligiei Deca, consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare. Aceasta a declarat, la prezentarea raportului detaliat al rezultatelor…
Vezi articolul

Modificări fundamentale în modul în care se face formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice, anunțate prin noul proiect PROF, cu finanțare europeană de 28 milioane de euro. Maria Manea, Ministerul Educației: Vom construi 100 de Baze de Practică Pedagogică

Peste 28 de mii de profesori vor fi formați într-un proiect cu finanțare europeană, potrivit anunțului făcut de secretarul de stat din Ministerul Educației, Maria Manea. Aceasta a spus, la…
Vezi articolul