Regulamentul pentru evaluarea online a elevilor, publicat în Monitorul Oficial. Ministerul Educației va avea propria platformă de evaluare pentru clasele primare, gimnaziale și liceale. Notele elevilor pot fi trecute în catalog, dar nu pot fi făcute publice fără acordul părintelui sau al elevului major / Ce responsabilități vor avea școlile, elevii și profesorii

2.642 de vizualizări
Foto: © Jacek Chabraszewski | Dreamstime.com
Metodologia-cadru de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor a fost publicată miercuri, 8 martie, în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 3.750 din 28 februarie 2023. Ministerul Educației va dezvolta o platformă educațională dedicată procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor. Aceasta va respecta măsurile de securitate și de protecție a sănătății elevilor, potrivit metodologiei.

Prevederile metodologiei-cadru se aplică exclusiv pentru procesul de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurat exclusiv prin intermediul TIC.

 • De remarcat este că, în prezent, această platformă nu există, iar în metodologie nu este menționat de când ar putea fi folosită de unitățile de învățământ.

La art. 27, alin. (3) stabilește ce cuprinde platforma:

 • „a) itemi de diferite tipuri;
 • b) componente care permit utilizarea unor metode complementare de evaluare, de exemplu: proiect, portofoliu, referat, investigație, fișă de observație, fără a se limita la acestea;
 • c) teste normative și teste standardizate, pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe ciclu de învățământ, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul, fără a se limita la acestea;
 • d) teste corespunzătoare evaluării inițiale, continue, sumative pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe an de studiu, pe unitate de învățare/modul;
 • e) acces la website-ul dedicat subiectelor pentru evaluările, examenelor și competițiilor școlare naționale;
 • f) acces la resursele educaționale deschise și la ghiduri de utilizare a acestora, realizate prin proiecte naționale cu finanțare externă;
 • g) interconexiuni cu alte platforme/instrumente educaționale de evaluare online sau cu jocuri educaționale; 
 • h) softuri elaborate în conformitate cu nevoile educaționale, care includ aplicații client mobile pentru elevi și cadre didactice, precum și funcții de supraveghere online.”
Ce trebuie să permită platforma
Foto: Captură Monitorul Oficial

În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor GDPR, se arată în metodologie.

Art. 4 – „(4) În vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine, unitatea de învățământ realizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale cadrelor didactice și ale elevilor participanți la procesul de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurat prin intermediul TIC.”

Ce date vor fi prelucrate de școală

Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea GDPR sunt:

 • „a) numele și prenumele elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează platforma;
 • b) imaginea, vocea participanților, după caz;
 • c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin utilizarea platformei;
 • d) rezultatele evaluării;
 • e) datele de conectare la platformă: nume de utilizator și parolă de acces.”

Datele de mai sus sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor sau de cercetare științifică a acestora, conform sursei citate. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învățământ în afara scopului prevăzut anterior constituie o încălcare a prevederilor legale.

Este interzisă înregistrarea activității

„Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării platformei dedicate procesului de evaluare, se interzice înregistrarea activităților.” – art. 4 alin. (6).

Prin excepție, înregistrarea activităților se poate realiza în scopuri de cercetare științifică, doar în condițiile în care acest lucru este necesar și fără a încălca drepturile utilizatorilor conform prevederilor GDPR. În acest caz va fi necesar consimțământul expres al persoanei sau persoanelor vizate, se arată în document.

Ce obligații au elevii și profesorii

Art. 6. — „Participanții la activitățile specifice procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor au următoarele obligații:

a) de a răspunde pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea platformei;

b) de a utiliza platforma doar în conformitate cu prevederile legale;

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații care conțin date cu caracter personal în alt mod, care excedează scopului prelucrării acestor date.”

Atribuțiile Ministerului Educației și inspectoratelor școlare

O atribuție a Ministerului Educației este de a dezvolta banca de itemi și website-ul dedicat subiectelor evaluărilor, examenelor și competițiilor școlare naționale, precum și resurselor educaționale deschise, realizate prin proiecte naționale cu finanțare externă, necesare activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC.

Tot Ministerul Educației are sarcina de a sprijini dezvoltarea unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în cadrul domeniului tematic Competențe TIC/digitale. Vezi mai jos, în articol, care sunt toate atribuțiile Ministerului.

Art. 8. — „Ministerul Educației (ME) are următoarele atribuții:

a) coordonează și monitorizează, prin inspectoratele școlare, organizarea și desfășurarea activităților de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, în învățământul preuniversitar;

b) întreprinde măsuri, în colaborare cu instituțiile statului din administrația centrală și locală, pentru facilitarea accesului elevilor la tehnologie și îmbunătățirea ratei de penetrare a internetului;

c) valorifică și dezvoltă banca de itemi și website-ul dedicat subiectelor evaluărilor, examenelor și competițiilor școlare naționale, precum și resurselor educaționale deschise, realizate prin proiecte naționale cu finanțare externă, necesare activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC;

d) sprijină dezvoltarea unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea îmbunătățirii prestației acestora cu privire la desfășurarea activităților de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, în cadrul domeniului tematic Competențe TIC/digitale;

e) întreprinde măsurile necesare pentru dezvoltarea unei platforme de evaluare securizate, prin care să se asigure evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, prin accesarea în acest scop și a finanțărilor externe.”

Inspectoratele școlare vor acorda asistență cadrelor didactice în utilizarea platformei dedicate procesului de evaluare prin informaticieni și inspectori școlari. De asemenea, inspectoratele mai asigură „suport și consiliere cadrelor didactice prin intermediul caselor corpului didactic (CCD), în contextul organizării unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă dedicate evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, oferind totodată suport și consiliere prin programe sau sesiuni de instruire.”

Ce atribuții au școlile și profesorii

Una dintre atribuțiile școlilor se referă la întreprinderea de demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare TIC.

Unitățile de învățământ repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace, potrivit sursei citate. Vor sprijini cadrele didactice și elevii în crearea de conturi pentru accesul la platforma dedicată procesului de evaluare.

În privința cadrelor didactice, acestea oferă consiliere elevilor pentru participarea acestora la activitățile de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor. Profesorii administrează la clasă și/sau în cadrul altor activități desfășurate instrumentele de evaluare din platformă.

Obligațiile profesorilor și ale elevilor
Foto: Captură Monitorul Oficial

Art. 13. — „Elevii au următoarele responsabilități:

a) participă la activitățile de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, stabilite de cadrele didactice;

b) respectă termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității;

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de predare-învățare-evaluare;

d) asigură confidențialitatea datelor de conectare la platformă;

e) se conformează prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform GDPR, precum și ale art. 4 alin. (4) și nu înregistrează activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.”

Profesorii pot utiliza și alte metode de evaluare online, în afara celor existente pe platformă, în conformitate cu programa școlară

La art. 17, alin (1) stabilește că profesorii „pot elabora și utiliza în evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor și alte metode de evaluare online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, în afara celor existente pe platformă, în conformitate cu programa școlară în vigoare.

(2) Pornind de la itemii/testele existenți/existente pe platformă, cadrele didactice pot îmbunătăți pregătirea elevilor elaborând și alți/alte itemi/teste pentru a stabili nivelul real al pregătirii fiecărui elev.

(3) În funcție de specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională, cadrele didactice pot adapta itemii/testele existenți/existente pe platformă nevoilor punctuale de verificare a formării/dezvoltării competențelor specifice ale propriilor elevi, respectiv pot concepe itemi/teste noi al căror conținut este focalizat pe acele elemente din materie care necesită repetare/retenție/exercițiu.”

Despre evaluarea în mediul online

Art. 20. — (1) Evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se poate realiza pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională.

(2) Evaluarea în mediul online se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza construirii planurilor individuale de învățare, după caz.”

Evaluarea ar putea fi utilizată la începutul unui ciclu de învățământ sau program de instruire, precum. În alte situații, evaluarea online poate să fie și o evaluare continuă/formativă, care însoțește procesul didactic, sau o evaluare finală/sumativă, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire, precum unitate de învățare, modul, an școlar, ciclu de învățământ.

Foto: Captură Monitorul Oficial
Foto: Captură Monitorul Oficial
Cum se poate realiza evaluarea în mediul online

Evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se poate realiza utilizând teste normative și teste standardizate, potrivit metodologiei.

test normativ — tip de test pentru care rezultatele înregistrate sunt evaluate în raport cu cele ale unui grup de referință, fără a se raporta la un singur criteriu prestabilit;”

test standardizat — tip de test format din itemi, de tipuri diferite, selectați dintr-o bancă de itemi.

Această formă de evaluare poate fi utilizată atât în sala de clasă, cât și în situația în care activitatea didactică nu poate fi desfășurată în unitatea de învățământ.

„Art. 22. — (1) Evaluarea performanțelor școlare și a competențelor elevilor constituie un plus pentru asigurarea accesului tuturor elevilor la procesul de predare-învățareevaluare în mediul online, cu precădere în situații excepționale: școlarizarea la domiciliu/clase, grupe în spital, pandemii, calamități, imposibilitatea de desfășurare a activităților didactice în unitatea de învățământ din motive obiective, fără a se limita la acestea.

(2) Evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se poate realiza, la fel ca în cazul evaluării în format clasic, în sala de curs.”

Rezultatele evaluării în mediul online pot fi trecute în catalog, dar nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major

Art. 25. —„ (2) Rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind rezultatele elevului, exprimate în baza unor criterii precizate de cadrul didactic la începutul procesului de evaluare, a unui nivel de performanță, respectiv a unui nivel de competență;

b) calificative, la clasele I—IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.”

Conform sursei citate, rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor se pot consemna în catalog. Acestea se pot comunica și se pot dezbate cu părinții.

Rezultatele evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.

Ordinul poate fi consultat mai jos.

Foto: 4470037 © Jacek Chabraszewski | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Copiii și familiile din diasporă, care se află în situații dificile, vor putea apela un număr de telefon unic pe care îl dezvoltă Ministerul Familiei cu STS. Firea: Avem o avalanșă de cazuri semnalate din toată Europa, după apariția situației din Danemarca

Ministerul Familiei și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) lucrează la dezvoltarea unui număr unic la care să poată suna din afara ţării copiii şi familiile aflate în situaţii dificile, a…
Vezi articolul
Înscrierea la Evaluarea Națională Documente / Foto: Pexels.com

OFICIAL Legile învățământului Deca-Iohannis vor fi modificate prin OUG pentru a treia oară, în doar 8 luni. Ministerul Educației anunță că organizează luni, 25 martie, prima conferință de presă susținută de Ligia Deca în Guvernarea Ciolacu

Legile învățământului preuniversitar și universitar inițiate de ministrul Ligia Deca ca parte a proiectului prezidențial „România educată“ vor fi modificate din nou, prin Ordonanță de Urgență, anunță Ministerul Educației. Instituția…
Vezi articolul