SURSE Salarii de bază cu 25-30% mai mari pentru profesorii care vor face activități în programul „Școala după școală”, dacă orele nu le intră în norma didactică, prevede programul de guvernare PSD-PNL pe Educație

12.039 de vizualizări
Foto: © Lacheev | Dreamstime.com
Salarizarea diferenţiată pe criterii de performanţă prin implementarea Legii 153/2017, creșteri salariale pentru debutanți și dezvoltarea programelor „școală după școală” în unităţile de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite, inclusiv prin acordarea unei majorări cu 25% – 30% a salariului de bază, sunt câteva dintre măsurile propuse în programul de Guvernare PSD-PNL, document consultat de Edupedu.ro.

În programul de guvernare se vorbește despre „configurarea unui Program Național Integrat”, care să conțină mai multe servicii educaționale și măsuri pentru elevi și profesori.

 • Salarizarea diferențiată pentru cadrele didactice, pe criterii de performanță, este o noutate, fiind introdusă și o mențiune pentru creșterea salariilor profesorilor debutanți.

Dezvoltarea programului „școala după școală” în școlile de stat nu are o anumită țintă, dar dă câteva detalii despre salarizarea profesorilor care ar urma să stea pentru programul prelungit la școală – aceștia ar primi o creștere a salariului de bază cu 25-30%, dacă orele respective depășesc norma didactică.

Redăm prevederile din program:
 1. Programul național privind achiziția de laptop-uri sau tablete cu abonament la internet având ca scop dotarea elevilor și a studenților, prin raportare la criterii sociale, precum și a cadrelor didactice, care nu au beneficiat anterior de mijloace electronice cu acces la Internet în scopul realizării proceselor de predare- învățare – evaluare în format on-line, cât și pentru utilizarea mijloacelor educaționale bazate pe tehnologiile digitale sau pentru colaborarea interdisciplinară. 
 2. Programul național pentru conectarea școlilor la internet având ca scop conectarea la Internet a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ, cu precădere a unităților de învățământ preuniversitar din localități situate în mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum și celor din zone izolate și/sau defavorizate, care nu au o conexiune performantă la internet. 
 3. Program privind Digitalizarea resurselor educaționale având ca scop realizarea unui sistem integrat de eLearning bazat pe o platforma open- source (de exemplu Moodle), cu facilități de videoconferință incluse. Se va înființa ”Platforma națională digitală a educației” care conține atât manualele în format digital, catalogul virtual, dar și alte resurse de învățare și posibilități de evaluare. Platforma va include facilități pentru managementul documentelor de studii și cel al unităților de învățământ. 
 4. Programul național de învățământ TVR Educațional – acces gratuit la educație pentru toți elevii din România având ca scop realizarea unei Platforme educaționale digitale multimedia și a unei Biblioteci virtuale multimedia, în colaborare cu Televiziunea Română, destinate elevilor, cadrelor didactice și familiei, inclusiv celor din învățământul în limbile minorităților naționale, de tip „Netflix educaţional românesc”. 
 5. Realizarea și finanțarea unui Program național de ore remediale, destinat tuturor copiilor din România având ca scop evaluarea rapidă a fiecărui elev și realizarea de ore remediale finanțate care să vizeze fiecare elev.
 6. Programul naţional de sprijin al elevilor având ca scop stimularea performantei și participării la procesul educațional al tuturor elevilor din România, indiferent de statutul lor socio-economic. Prin acest program propunem relaxarea criteriilor privind eligibilitatea pentru bursa de ajutor social, astfel încât fiecare elev care provine dintr-o familie în care părinții sau tutorii legali au salariul minim pe economie va putea fi eligibil pentru acest tip de bursă, astfel încât numărul elevilor care să beneficieze de burse sociale să crească, până la dublarea numărului de beneficiari. 
 7. Programul national de sprijin „Școala de Spital” având ca scop sprijinirea elevilor care sunt înscriși la școala de spital
 8. Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” având ca scop asimilarea culturii prin acordarea unui voucher este de 250 lei/an, care poate acoperi servicii/bunuri culturale.”

La categoria Învăţământ primar şi secundar – servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii au fost aduse două completări:

 • “Dezvoltarea programelor „școală după școală” în unităţile de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite, inclusiv prin acordarea unei majorări cu 25% – 30% a salariului de bază, pentru desfășurarea activității în program prelungit, în situația în care, orele din cadrul programului prelungit nu le intră în norma didactică;
 • Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare (inclusiv logopedie) pentru toţi elevii, prin crearea cadrului legal care sa permită angajarea în școală a consilierilor scolari, logopezilor, asistenților sociali și profesorilor de sprijin;”

Cariera didactică – profesionişti în educaţie cuprinde precizări legate de salarizarea diferențiată, pe criterii de performanță, dar și alte aspecte referitoare, precum:

 • “Salarizarea atractivă diferenţiată pe criterii de performanţă prin implementarea Legii 153/2017, mărind salariile profesorilor. Este esențială identificarea unei soluții pentru a crește salariile profesorilor, in special ale profesorilor debutanți. 
 • Introducerea unui fond de premiere de 2% din bugetul de venituri si cheltuieli al unităților/instituțiilor de învățământ pentru salariații cu rezultate deosebite prin decizia consiliului de administrație a unității/instituției de învățământ.”

La capitolul Învăţământ superior – performanţă, etică şi integritate au fost incluse următoarele puncte: 

 • “Aplicarea principiului autonomiei universitare inclusiv În ceea ce privește aspectele de management si administrative în consonanță cu prevederile Constituției României, a legii și a valorilor exprimate la nivel european de EUA precum și cu asumarea răspunderii publice
 • Încurajarea instituțiilor de învățământ superior pentru a elabora propriile strategii în ceea ce privește dimensiunea socială 
 • Sprijinirea coagulării universităților în vederea realizării unor instituții de învățământ superior din ce în ce mai competitive la nivel european și internațional 
 • Întărirea serviciilor de consiliere pentru studenți, care să vizeze inclusiv aspecte legate de provocările psihologice care pot să apară pe parcursul studiilor universitare, inclusiv prin asigurarea a cel puțin un consilier la 1000 de studenți și a unei finanțări adecvate 
 • Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru persoanele cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii, a materialelor de studiu, a metodelor pedagogice și furnizarea de servicii dedicate 
 • Stabilirea valorii bursei minime astfel încât să acopere cheltuielile de cazare, pentru masă, materiale de studii pentru fiecare student
 • Creșterea cu minim 100% a subvenției cămine cantine pentru studenții cazați în cămine universităților, pentru a compensa creșterea costurilor la utilități
 • Acordarea subvențiilor necesare pentru accesul studenților la manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, beneficiind de reduceri din costul biletelor 
 • Reevaluarea programelor de sprijin pentru studenți în vederea achiziționării de echipamente electronice 
 • Continuarea acordării de locuri speciale absolvenților de liceu cu domiciliul în mediul rural, de etnie rroma 
 • Asigurarea asistenței medicale gratuite pentru studenți în campusul universitar, cu creșterea vârstei de acces la servicii medicale gratuite până la 35 de ani 
 • Participarea studenților în proporție de 25% în Senatul universității, consiliul facultății, comisia de etică, de asigurare a calității 
 • Sprijinirea structurilor asociative studențești 
 • Transparentizarea activităților didactice, de cercetare dar și cele specifice managementului și administrației, prin publicarea informațiilor relevante pe siteul de Internet al instituției 
 • Includerea indicatorilor care vizează respectarea valorilor fundamentale în procesul de evaluare externă a calității 
 • Flexibilizarea legislației fiscale care să încurajeze universitățile să dezvolte firme de tip start-up, spin-odd spin-out precum și alte tipuri de entități prin care să ofere servicii societății 
 • Crearea cadrului legal pentru sprijinirea dimensiunii antreprenoriale a universitatii 
 • Preluarea de către universități a unor foste tabere școlare și universitare care să fie puse la dispoziția studenților”

La subcapitolul Consolidarea performanţei cercetării universitare – etică și integritate au fost adăugate măsurile: 

 • “Sprijinirea universităților în vederea preluării unor institute de cercetare 
 • Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru a dezvolta programe de studii și activități de cercetare relevante pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă SDG, precum și a altor activități conexe.”

De asemenea, tot aici a mai apărut un nou subcapitol: Calitate, flexibilitate și inovare, centrate pe student și adaptate la cerințele impuse de progresul tehnologic, ce cuprinde:

 1. “Dezvoltarea unei strategii naționale cu privire la învățarea și predarea inovativă, de înaltă calitate și centrată pe student, bazată pe date valide, colectate consecvent, și analize și cercetări specifice domeniului 
 2. Crearea cadrului legal pentru realizarea de programe de studii în format modular și acordarea de microcredite, cu adaptarea corespunzătoare a sistemului de evaluare externă a calității 
 3. Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru a implementa metode inovative și de înaltă calitate de învățare și predare, centrate pe student, care utilizează inclusiv instrumentele puse la dispoziție de digitalizare, abordări inter și multidisciplinare, învățarea și predarea bazate pe cercetare, utilizarea informațiilor analitice despre învățare, a resurselor de învățare deschise etc. 
 4. Valorizarea cadrelor didactice care au rezultate deosebite în activitatea de învățare și predare, prin acordarea de recunoaștere, retribuire adecvată și progres în carieră 
 5. Furnizarea unor programe de formare pedagogică adecvate pentru cadrele didactice din învățământul superior și introducerea obligativității parcurgerii acestora în vederea progresului în carieră 
 6. Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru includerea în curriculumul universitar a competențelor viitorului: competențe digitale, gândirea critică și inovativă, rezolvarea de probleme, inteligență emoțională, lucrul în echipă, comunicare, reziliență, spirit antreprenorial și de leadership 
 7. Revizuirea programelor de studii printr-un demers bazat pe rezultatele învățării, și corelarea acestora cu competențele cerute de piața muncii 
 8. Flexibilizarea departamentelor pentru pregătirea personalului didactic, în sensul de a putea organiza cursuri la maxim doua discipline opționale în profilul universității respective.”

A mai fost inclus un capitol nou, ce se referă la măsurile pentru perioada de pandemie, printre care și descentralizarea deciziilor privind modul de desfășurare a activităților în unitățile de învățământ la nivelul consiliului de administrație al școlii, cu avizul autorităților sanitare, a inspectoratului școlar și autorităților administrației publice locale. Iată celelalte măsuri: 

 • “Asigurarea condițiilor necesare prezenței fizice în școli este prioritară, punând în aplicare toate măsurile care țin de crearea condițiilor igienico-sanitare la nivelul unităților de învățământ (materiale și echipamente sanitare, igienizări de spații școlare, extinderea spațiilor învățământ existente, transport gratuit etc.)
 • Creșterea gradului de vaccinare în unități/ instituții de învățământ, inclusiv prin susținerea campaniilor de vaccinare în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu toate instituțiile/ autoritățile cu atribuții în domeniu. 
 • Realizarea unui „Abecedar Sanitar”, care include măsuri cu impact imediat pentru asigurarea unui mediu sănătos în școli pe perioada pandemiei.
 • Asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la educație pentru toți elevii din țară indiferent de mediul de proveniență pentru a nu adânci decalajele în pregătirea acestora: conectarea școlilor la internet, asigurarea infrastructurii necesare unui învățământ online sau hibrid corespunzător, dotarea elevilor si a cadrelor didactice care nu dispun de aparatura necesară, aplicarea unor programe remediale pentru elevi, susținerea cadrelor didactice pentru a urma programe de formare atât în ceea ce privește predarea online, crearea de cursuri online, dar și pentru gestionarea unor probleme cu care se confruntă elevii lor (bullying, anxietate, depresie ș.a.), intensificarea activităților de consiliere și orientare școlară. 
 • Testarea elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic trebuie realizată periodic.”

Noutățile de mai sus au fost evidențiate în comparație cu precedentul program de Guvernare al PNL-UDMR, propus de cabinetul Nicolae Ciucă.

Informații de context

Potrivit surselor Edupedu.ro, precedentul program de guvernare al cabinetului propus de Nicolae Ciucă a avut componenta Educație scrisă sub coordonarea lui Sorin Cîmpeanu, vicepreședintele PNL pentru Educație și Cercetare.

Sorin Cîmpeanu a votat pentru intrarea la guvernare a PNL-ului alături de PSD, conform surselor Edupedu.ro. Raportul de voturi a fost următorul: 48 de liberali s-au pronunțat pentru începerea negocierilor cu PSD, printre care și ministrul interimar al Educației, iar 22 au votat împotrivă, potrivit informațiilor G4Media.

Foto: © Lacheev | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


5 comments
 1. Tot crescând salariile debutanților nu veți face altceva decât că debutanții se vor trezi cu salarii aproape de nivelul celor cu experiență și cu toate gradele didactice luate, iar asta va avea două consecințe: 1.Demotivarea debutanților în sensul în care aceștia nu vor mai avea motive serioase să se perfecționeze și să-și ia toate gradele didactice; 2.Demotivarea cadrelor didactice cu experiență și cu toate gradele didactice luate, care își vor spune, pe bună dreptate, ”dacă tot m-am chinuit să dau examene/grade didactice și să muncesc zeci de ani în sistem ca să vină unul cu un salariu aproape cât al meu după doar câțiva ani de muncă” și care ”o vor lăsa” moale de tot” cu calitatea muncii pe care o vor oferi.

 2. Cine sa faca ore suplimentarea,profesorii nu muncesc si nu sunt implicati nici in cele 3-4 ore pe zi.Astia nu muncesc nuici cat un copil de 7-10 ani care are 4 ore pe zi si teme alte 2 ore,ce sa mai zic de un adolescent care are 30 ore la scoala ,teme 3-4 ore pe zi.Profesorii nu stiu ce inseamna munca.

 3. Cum poate sa faca performanta un profesor care preda la un liceu unde intra elevi cu note sub 6?
  Un profesor care preda la un astfel de liceu are un nivel ridicat de stres fata de ceilalti profesori pentru ca elevii sunt obraznici, galagiosi si nu le pasa de note.
  Cum poti compara la performanta cel mai bun liceu cu cel mai slab liceu?
  Cei care predau in rural nici ei nu pot face performanta, elevii se confrunta cu saracie si munci ale campului.
  Putem gasi multe exceptii dar daca nu exista consultare si totul se face din birouri va genera ceva ce nu poate fi aplicat.

 4. Asta este abuz si lipsa de bun simt!
  Medicii au salarii enorme pentru programul lor obișnuit, iar garzile si altele in afara programului de lucru, sunt plătite in plus.
  Cresteti salariile tuturor profesorilor, iar celor care lucrează in plus, dati-le bani in plus.

 5. Iar norme greu de aplicat, mai intai sa ne dea taierea de salariu dupa sa dea la toti bugetarii cresterea in raport cu inflatia. De 2 ani de zile salarile sunt inghetate iar preturile au explodat, cum cred ei ca putem trai. Iar daca da cresteri la bugetari pentru a acoperi inflatia vor da si cei din mediul privat, altfel vor zice au fost inghetate salarile atunci le mentinem si noi la acelasi nivel. Daca nu suntem uniti, bugetarii si cei din mediul privat vom avea din nou venituri inghetate sau mai rau taiate, de fiecare data au incercat sa ne dezbine poate reusim sa ne certam cu ei nu intre noi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Concurs organizat de Tetra Pak și Edupedu

Elevii schimbă jocul: CartON! Concurs cu premii de 20.000 de euro pentru școli, profesori și elevi. Câștigătorii vor fi anunțați până pe 7 aprilie – update

Toți elevii din România sunt invitați să inspire schimbarea prin concursul “Elevii schimbă jocul: CartON!”. Organizat de Tetra Pak România în parteneriat cu Edupedu, concursul vrea să exploreze creativitatea generației…
Vezi articolul

În învățământ, cea mai mare creștere salarială medie din sectorul public, în ianuarie, potrivit INS. Salariul mediu net din Educație, cel mai mic dintre sectoarele bugetare. Ce salarii vor lua profesorii din septembrie

Salariul mediu net din Învățământ a ajuns la 3.489 lei în luna ianuarie 2020, potrivit Institutului Național de Statistică. Deși este cel mai mic salariu mediu net din sectorul bugetar,…
Vezi articolul

Evaluarea profesorilor de către elevi ar putea intra în vigoare din acest an. „Ministerul Educației este în proces de elaborare a unei metodologii de consultare a elevilor la finalul fiecărui semestru în așa fel încât să se colecteze feedback”, anunță secretarul de stat Radu Szekely

„Ministerul Educației este în proces de elaborare a unei metodologii de consultare a elevilor la finalul fiecărui semestru, în așa fel încât să se colecteze feedback” despre profesori, iar acesta…
Vezi articolul

Mesaj către Guvern, de la sindicatele din Educație: Nu suntem asistați social, avem nevoie de salarii decente, nu facem jocuri politice! Dacă Guvernul nu vine cu propuneri care să fie acceptate, angajații sunt hotărâți să iasă masiv în stradă

Sindicatele din Educație transmit Guvernului României că „nu suntem asistați social”, „avem nevoie de salarii decente”, „nu am decis să facem grevă peste noapte” și „nu facem jocuri politice”, potrivit…
Vezi articolul

VIDEO Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, întrebat de ce a declarat că banii pentru creșterile salariale ale profesorilor sunt prinși în buget: Nu există nicio tăiere din bugetul Ministerului Educației

Nu există nicio tăiere din bugetul Ministerului Educației, asta a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la briefingul de după ședința de Guvern de vineri noaptea, potrivit gov.ro. Acesta a fost…
Vezi articolul