Transferul elevilor de clasa a IX-a se face în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, potrivit regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Care sunt situațiile speciale

76.182 de vizualizări
Foto: © Yanlev | Dreamstime.com
Elevii de clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, prevede regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Transferul se face pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale.

Conform ROFUIP, copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta.

Transferul „se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii”, după cum prevede regulamentul citat mai sus.

Același regulament stabilește că inspectoratele școlare pot aproba depășirea numărului maxim de elevi într-o clasă: „În situații excepționale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiunea de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, conform legislației în vigoare.” – art. 139 alin. (3)

În ce condiții se pot transfera elevii, potrivit ROFUIP

Articolul 141 – (1) Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII/XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;

c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administrație;

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență;

g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul vacanțelor școlare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c)-f) se aplică și în cazul învățământului profesional și tehnic dual.”

 • Vechiul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) stipula la art. 141, alin. (1), lit. a), că elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. Elevii cu situații medicale deosebite se pot transfera și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative.
Examenele de diferență

Dacă se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea, atunci elevii trebuie să promoveze examenele de diferență. Disciplinele la care se dau examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru de învățământ.

Articolul 140 – „(1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învățământul dual, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/ calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.

Transferul de la o formă de învățământ la alta

Articolul 142 – „Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; transferul se face, de regulă, în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. Elevii din învățământul profesional și tehnic dual se pot transfera în învățământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; elevii din învățământul liceal, profesional și postliceal se pot transfera în învățământul profesional și tehnic dual, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.”

Transferul la o clasă cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională

Începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de diferență (după caz) și un test de verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ la care se transferă, potrivit regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Subiecte vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ.

Foto: Captură – REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Când se fac transferurile

Art. 144 – „(1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în vacanțele școlare; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și tehnic și de la/la învățământul dual la învățământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la alin. (4);

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;

f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.”

Cum se transferă gemenii

Articolul 145 – „Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Învățământul particular și elevii cu CES
Foto: Captură – REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Ce prevede noua lege a Educației

În noua lege a Educației apare la art. 105 (12) că „transferul beneficiarilor primari ai educației în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației”, ceea ce înseamnă că va fi un nou ROFUIP.

La art. 33 (7) din aceeași lege este menționat că „transferul între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal se face începând cu anul școlar următor, în baza unor evaluări, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), unitățile de învățământ liceal militar pot efectua transferuri la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar, în condițiile prevăzute prin reglementări emise de Ministerul Apărării Naționale.”

Foto: © Yanlev | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Transferul elevilor de clasa a IX-a se va putea face doar în situații medicale deosebite, potrivit ROFUIP 2022

8 comments
 1. Daca te afli in clasa a IX-a si esti la un anumit profil (exp:Stiinte Sociale), atunci te poti transfera la alta scoala tot in clasa a IX-a dintr-un alt judet la un profil diferit(exp: mate-Info, Stiinte ale Naturii), in vacanta dintre module, sau din celalalt modul, se poate asa?
  Tinand cont de faptul ca ai domiciliul in cartea de identitate pe judetul unde se afla scoala unde vrei sa te transferi, daca da trebuie sa dai ceva teste de diferenta sau se poate doar dupa ce termini clasa a IX-a????????

 2. Daca vrei sa te transferi din clasa a IX-a de la un liceu dintr-un judet, la alt profil intr-un liceu de la un alt judet, transferul poate fi realizat incepand cu modulul celalalt sau doar in urmatorul an scolar, dupa ce ai terminat clasa a IX-a, tinand cont de faptul ca domiciliul il ai pe judetul unde se afla liceul cu celalalt profil la care vrei sa te transferi?

 3. Nu este adevărat ce scrieți in articol😄
  Demonstrat: in 2022 la Liceul Avram Iancu unde a fost media de intrare 9,58 in clasa a 9a, ISJ Cluj a aprobat un transfer la două zile după începerea școlii, cu media 7,98.
  Inspectoratele, ministerul sunt sinecuri politice cu scopul principal de a rezolva proptelele. Respectarea legislației este pentru fraieri.
  Toate instituțiile sesizate pe acest caz concret se fac că nu văd.
  Asta este România Educata ( PROST)!

 4. Punctul 4 , litera f . Acolo se rezolvă , absolut orice situație va fi ” excepțională” ! Totul se va face peste CA din școli pentru că situațiile vor veni ” rezolvate” de la ISJ. Offf…

  1. Aveți dreptate.Fiul meu ,absolvent de liceu acum,a intrat intr- o clasa,unde ultima medie de intrare a fost în jur de 9,50,fiind o clasa de 28 de locuri.Cand a început scoala ,elevii s- au înmulțit,ajungând 30 în clasa.La fel,medii mai mici decât media ultimului admis!

 5. Pe scurt: Cu pile se poate face tranfer, evaluarea națională este pentru fraieri.
  Era imposibil ca MEC să nu lase o portiță pentru relații și șpăgi!
  Mii de mulțumiri MEC!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 700 de copii și elevi de la școli de stat au fost mutați la școli private, în acest an școlar, în București. Numărul este cu circa 10% mai mic decât al celor mutați de la privat la stat

În anul școlar 2023-2024, începând cu 1 septembrie 2023 până în prezent, s-au transferat din unități de învățământ preuniversitar de stat în unități de învățământ preuniversitar particular 707 de copii/elevi,…
Vezi articolul

Iulian Cristache, Federația Părinților: Am cerut Ministerului Educației o analiză pentru a vedea câți bani se cheltuie pe fiecare temă din capitolul bunuri și servicii și ce procent cheltuie școlile, în realitate, pentru elevi. Vrem să ne asigurăm că nu se mai se cer bani părinților pentru markere, hârtii și alte materiale didactice

Președintele Federației Părinților, Iulian Cristache, spune că a cerut miercuri Ministerului Educației, în cadrul Comisiei pentru Dialog Social, o analiză realizată de Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (UFIP) la nivelul…
Vezi articolul