Valoarea tichetelor de creșă crește cu 30 de lei, până la suma de 600 de lei pe lună – proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii

494 de vizualizări
Foto: © Boggy | Dreamstime.com
Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, valoarea tichetelor de creșă crește cu 30 de lei. Astfel, tichetele ar valora 600 de lei pe lună din aprilie, potrivit documentului. Tichetele de creșă se acordă angajaților (n. red. stat sau privat) care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, potrivit legii nr. 165/2018.
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 10.03.2023 – 19.03.2023

Potrivit ordinului pus în dezbatere publică, valoarea tichetelor de creșă acordate de angajator pentru plata creșei ajunge la 600 de lei, începând cu luna aprilie.

Valoarea unui tichet de creșă este în prezent de 570 de lei, conform Ordinului nr. 2.062/2022

Art. 1.Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 cu modificările ulterioare, este de 600 lei.

Art. 2. – Valoarea nominală stabilită la art 1. se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.

În ce condiții se acordă tichetele și cine beneficiază de ele

Tichetele de creșă sunt acordate în condițiile Legii 165/2018 și HG 1045/2018, care cuprinde normele metodologice de aplicare a legii 165/2018.

Tichetele creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele sunt acordate angajaților din sistemul privat și de stat.

Tichetele de creșă pot fi folosite numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Tichetele de creșă se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare, pe baza livretului de familie.

Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității.

Nu pot beneficia de tichete de creșă asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii care pot acorda tichete de creşă, conform Legii nr. 165 din 2018:

a) „instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii;

b) operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;

d) instituțiile financiare și instituțiile de credit;

e) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;

f) organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române”.

Sursa: legislatie.just
Cum se acordă tichetele de creșă

Angajatorii privați sau publici stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților contractarea achiziționării biletelor de valoare cu una sau mai multe unități emitente, autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit Legii 165/2018.

„Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete de creșă“, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz. Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, în condițiile legii.

Angajatorii au obligația de a informa angajații cu privire la creșele/entitățile asimilate acestora cu care unitățile emitente ale tichetelor de creșă au încheiate contracte de prestări de servicii.

Unitățile emitente ale tichetelor de creșă solicită de la angajatori datele de identificare ale creșelor/entităților asimilate acestora în care angajații au copii înscriși, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii. În același timp, actualizează lunar sau la cererea angajatorilor lista creșelor publice sau private care accepta tichete de creșă”. 

Ce trebuie să facă angajatul pentru a primi tichete de creșă / Documente necesare

Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

a) „cerere pentru acordarea tichetului de creșă;

b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern”.

Precizările Ministerului Finanțelor legate de tichetele de creșă, transmise în ianuarie 2023, la solicitarea Edupedu.ro

I. Din punct de vedere al impozitului pe profit 

„Pe perioada suspendării reglementărilor privind acordarea facilității fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie sunt considerate cheltuieli sociale, de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, și au deductibilitate limitată la calculul rezultatului fiscal următoarele cheltuieli efectuate de un contribuabil plătitor de impozit pe profit:

  • cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor, potrivit pct. 2 al art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal;
  • cheltuielile reprezentând tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, potrivit pct. 3 al art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Evidențiem faptul că limita pentru cheltuielile sociale este de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Din punct de vedere al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, biletele de valoare sub forma tichetelor de creşă, primite în legătură cu o activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, reprezintă venituri de natură salarială și asimilate salariilor (Art.76 alin.(3) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare). Valoarea tichetelor de creșă, acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite și nu se nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale (Art.142lit.r) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)”.

Prevederile fiscale legate de tichetele de creşă 

Tichetele de creşă sunt considerate avantaje şi se iau în calcul la stabilirea impozitului pe salarii, dar nu intră în baza de impozitare a contribuțiilor sociale. Valoarea luată în calcul la determinarea impozitului pe salarii este cea nominală şi se impozitează în luna în care tichetele sunt primite.

Pentru angajator, tichetele de creşă se încadrează în categoria cheltuielilor sociale, deductibile în limita unei cote de 5% aplicată asupra valorii anuale a cheltuielilor cu salariile personalului.

Foto: © Boggy | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
colegiile universitare la care se intră fără BAC

INTERVIU Sorin Cîmpeanu, despre colegiile universitare la care se intră fără BAC: Dacă vă referiți la scăderea standardelor și la ipocrizia că toate universitățile trebuie să formeze la nivel de doctorat, atunci este o coborâre a profesorilor universitari care predau în preuniversitar

Noul proiect “România Educată”, care va fi aprobat de Guvern prin memorandum săptămâna viitoare, conține o rută de învățământ pentru elevii care au picat sau nu au dat Bacalaureatul, rută…
Vezi articolul

FOTO VIDEO Elevi și copii au venit la protest pentru a-și susține profesorii, iar mai mulți copii au ieșit din parcuri, pe Calea Victoriei, să îi salute pe profesorii plecați în marș: Elevii sunt cu voi!” / „Vrem majorări!” / „Luptăm pentru dreptate”

Elevi de la mai multe licee din București, precum și tineri din Asociația Elevilor din București și Ilfov au venit astăzi la mitingul de protest care a adunat peste 15.000…
Vezi articolul