Apel pentru formarea a 10.000 de directori și inspectori școlari, de 15 milioane de euro, lansat în consultare publică de Ministerul Educației / Vor învăța patru stiluri de leadership, cum să facă proiecte finanțate prin fonduri europene și etică și integritate

4.210 vizualizări
Foto: © Juan Moyano | Dreamstime.com
Cel puțin 10.000 de directori și inspectori școlari vor învăța patru stiluri de leadership, management financiar, inclusiv al proiectelor finanțate prin fonduri europene si cum să îmbunătățească performanța elevilor și etică și integritate până la 31 martie 2026, în cadrul unui program de formare de competențe manageriale, finanțat prin PNRR cu 15 milioane de euro, conform Ghidului solicitantului lansat în consultare publică.

Pentru personalul de conducere, membrii consiliilor/comisiilor școlare ori ai Corpului managerilor educaționali din cadrul școlilor, inspectorii școlari, directorii CCD vor fi:

 • 72 ore de formare (6 module x 12 ore/modul) privind îmbunătățirea competențelor de leadership și management educațional 
 • 18 ore de mentorat și coaching.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte Program național de leadership și management educațional este de 15 milioane de euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Bugetul proiectului va fi calculat pe baza costului unitar/tip servicii de formare, astfel: 1500 euro/persoană formată. În baza acestui cost va fi calculat bugetul maxim al proiectului. 

Valoarea maximă a finanțării unui proiect implementat în parteneriat este de 4.500.000 euro/proiect, corespunzând unui grup țintă minim de 3000 persoane, conform documentului.

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2026, potrivit Ghidului solicitantului.

Cine poate aplica pentru cei 15 milioane de euro

Sunt eligibile următoarele categorii de instituții care pot elabora și derula un program de formare continuă pentru managerii și inspectorii școlari, respectiv:

1)  „Casele Corpului Didactic;

2)  Instituții de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate (facultăți și departamente cu rol în formarea cadrelor didactice);

3)  Furnizori publici sau privați de formare continuă, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul formării/educației.

Aceștia pot aplica individual sau în parteneriate, alcătuite din entitățile enumerate mai sus.

În cazul parteneriatelor, în Cererea de finanțare trebuie să se argumenteze că există capacitatea la nivel de parteneriat, de a implementa proiectul. În conformitate cu art. 28 din OUG nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare, și art. 24, alin. (7) și (8) din HG nr. 209/2022, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora. Procedura de selecție este realizată de liderul de parteneriat, în urma unui anunț public cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. 

Pentru participarea la cursurile de formare nu se vor percepe taxe de curs participanților. Beneficiarul finanțării trebuie să asigure toate condițiile pentru desfășurarea cursurilor, precum spațiu de lucru, transport, masă, cazare, platformă etc.

Organizarea programului de formare va include și servicii suport pentru participarea la formare, respectiv transportul, cazarea, mesele și orice alte resurse logistice necesare pentru buna desfășurare a cursurilor, potrivit documentului. 

Ce vor învăța directorii de școli și inspectorii școlari / Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte

Condiții specifice de organizare și desfășurare a programului de formare

Implementarea programului de formare va cuprinde obligatoriu următoarele etape:


a) Evaluarea inițială a nevoilor de formare ale persoanelor selectate în grupul țintă;
b) Proiectarea și elaborarea programului de formare (inclusiv design, respectiv suport de curs) și a materialelor auxiliare pentru formare;
c) Acreditarea/avizarea programului de formare;
d) Desfășurarea cursurilor;
e) Monitorizarea, evaluarea și raportarea calității programelor de formare;
f) Evaluarea și eliberarea documentelor de certificare a competențelor dobândite în cadrul programului de formare.

1. Programul de formare pentru personalul de conducere, pentru membrii consiliilor/comisiilor școlare ori ai Corpului managerilor educaționali din cadrul unităților de învățământ

Programul de formare va fi structurat pe 2 componente și poate să includă elemente din următoarele module (la care se pot adăuga și alte subpuncte, în funcție de nevoile punctuale ale grupului țintă)

Componenta A – Activități privind îmbunătățirea competențelor de leadership și management educațional (72 ore de formare (6 module x 12 ore/modul)

Modulul I – Leadership situațional, prin care se vizează utilizarea echilibrată a tuturor celor patru stiluri de leadership:

• Leadership directiv;
• Leadership informativ; 

• Leadership participativ; 

• Leadership delegativ.

Modulul II – Management instituțional

 • Stabilirea și monitorizarea obiectivelor instituționale;
 • Crearea și menținerea unei culturi organizaționale pozitive;
 • Implementarea strategiei şi a planului de acţiune în unitatea de învățământ;
 • Planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de modernizare şi inovare;
 • Monitorizarea proiectelor finanțate prin fonduri externe.

Modulul III – Management financiar, inclusiv al proiectelor finanțate prin fonduri europene

 • Planificarea financiară și utilizarea eficientă a resurselor;
 • Mijloace de atragere a fondurilor externe/europene
 • Proceduri de gestionare a fondurilor instituționale/externe, inclusiv audit. 

Modulul IV – Management de resurse umane, inclusiv un program de tip COACH 6 și crearea unui mediu pozitiv în școală

 • Dezvoltarea resurselor umane și managementul carierei;
 • Planuri de dezvoltare profesională individualizate, motivarea personalului și îmbunătățirea relațiilor de muncă;
 • Procesul de integrare a noilor angajați;
 • Implementarea unui program de coaching în unitatea de învățământ;
 • Urmărirea progresului elevilor pe termen scurt, mediu și lung.

Modulul V – Cadrul legislativ și procedurile de sistem

 • Aprofundarea legislației primare și secundare în domeniul educației;
 • Reglementări și propuneri de politici educaționale pentru îmbunătățirea calității educației. 

Modulul VI – Managementul capacității instituționale pentru îmbunătățirea performanței elevilor

 • Abordări pedagogice inovatoare; 
 • Personalizarea învățării și utilizarea tehnologiei la clasă;
 • Monitorizarea progresului elevilor;
 • Colectarea și analiza datelor și implementarea unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor;
 • Strategii manageriale pentru reducerea abandonului școlar și al analfabetismului funcțional;
 • Strategii pentru creșterea implicării părinților și a comunității. 

Componenta B – Activități privind diseminarea competențelor dobândite, prin organizarea a 18 ore de mentorat și coaching, de tip comunitate de practici, pentru consolidarea și aprofundarea competențelor managerilor și inspectorilor școlari care au urmat programul complet de formare. 

Organizarea programului de formare

 • 1)  Total număr de ore: 90 ore/ cursant
  2)  Numărul maxim de cursanți/ grupă este 25 persoane;
 • 3)  Cursurile se vor desfășura în format hibrid, dintre care minimum 70% prezență fizică, sincron, maximum 30% activitate online, sincron/asincron;

Competențe vizate:

1)  Leadership situațional și adaptarea stilului de conducere;
2)  Management instituțional: planificare, organizare și coordonare a activităților;
3)  Management financiar, gestionarea bugetului și atragerea de fonduri europene;

4)  Gestionarea eficientă a resurselor umane;

5)  Monitorizare și evaluare activități implementate;

6)  Implementarea strategiilor pedagogice inovatoare, monitorizarea progresului elevilor și implicarea comunității în educație.

Fiecare solicitant eligibil va depune spre acreditare un program de formare care să conțină toate modulele mai sus prezentate, detaliate pe larg și organizate în funcție de nevoile grupului țintă.

2. Programul de formare pentru personal din DJIP/DMBIP și BJ/BMB ARACIIP sau, până la înființarea acestora, din ISJ/ISMB, personal cu atribuții în monitorizarea și evaluarea școlilor din structura Ministerului Educației, directorii CCD, personalul de conducere, de îndrumare și control din cadrul inspectoratelor școlare județene etc 

Programul de formare va fi structurat pe 2 componente și poate să includă elemente din următoarele module (la care se pot adăuga și alte subpuncte, în funcție de nevoile punctuale ale grupului țintă).

Componenta A – Activități privind îmbunătățirea competențelor de leadership și management educațional, care cuprinde 6 module de formare – 72 ore de formare (6 module x 12 ore/modul)

Modulul I – Planificarea strategică și operațională într-o instituție de învățământ

1)  Consolidarea planificării strategice și operaționale;
2)  Instrumente de analiză a situației curente și de fundamentare a deciziilor;
3)  Implementarea strategiei şi a planului de acţiune într-o instituție de învățământ;
4)  Planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de modernizare şi inovare.

Modulul II – Organizarea, monitorizarea și controlul activităților în învățământul preuniversitar

1)  Implementarea și dezvoltarea unui sistem de management instituțional – aspecte legislative;

2)  Instrumente pentru eficientizarea utilizării timpului și a îndeplinirii sarcinilor;
3)  Etapele principale ale sistemului de control, tipuri și niveluri de control;
4)  Reacții tipice ale personalului față de activitățile de control;
5)  Metode și instrumente utilizate în controlul managerial;
6)  Instrumente și documente utilizate în implementarea SCIM.

Modulul III – Asigurarea calității în cadrul învățământul preuniversitar

1)  Îmbunătățirea continuă a proceselor din instituțiile/unitățile de învățământ și coordonarea acestora;

2)  Managementul performanței și evaluarea performanțelor profesionale individuale;

3)  Evaluarea impactului intervențiilor educaționale;

4)  Colectarea, analiza și utilizarea datelor pentru îmbunătățirea calității.

Modulul IV – Leadership și comunicare în instituțiile de învățământ

1)  Analiza competențelor de leadership și identificarea stilului personal de conducere;
2)  Construirea și dezvoltarea unei echipe performante, cultura organizațională;
3)  Modalități eficiente de acordare a feedbackului și de consiliere pentru obținerea rezultatelor;

4)  Rezolvarea participativă a problemelor, consolidarea parteneriatelor și gestionarea conflictelor;
5)  Pedagogie și management îmbunătățit prin tehnica digitală;

6)  Tehnici de furnizare a feedbackului (cu focus pe rezultate și pe practici educaționale);
7)  Managementul timpului și abordări pentru o eficiență personală sporită.

Modulul V – Managementul și dezvoltarea resurselor umane

1)  Roluri și responsabilități în managementul resurselor umane (organizarea, structura și competențele personalului);

2)  Dezvoltarea resurselor umane și managementul carierei (cantitatea și calitatea personalului);

3)  Managementul financiar (analiza cheltuielilor pentru educație);

4)  Tehnici de motivare a personalului și de îmbunătățire a relațiilor de muncă;

5)  Asigurarea și evaluarea calității educației;

6)  Strategii manageriale pentru reducerea abandonului școlar și al analfabetismului funcțional;

7)  Etică și integritate în unitățile de învățământ.

Modulul VI – Sprijin și dezvoltare pentru unitățile de învățământ preuniversitar

1) Managementul transferului de competențe/managementul schimbării (planificarea procesului de îmbunătățire pentru creșterea autonomiei școlare și a echității în sistem, inclusiv prin dezvoltarea competențelor în vederea sprijinirii unităților de învățământ);

2)  Managementul curriculumului;

3)  Creșterea atractivității profesiei didactice;

4)  Îmbunătățirea colaborării dintre unitățile de învățământ și comunitate;

5)  Tehnologia în educație și inovația pedagogică;

6)  Sprijin privind dezvoltarea capacității financiare a unității de învățământ, inclusiv prin atragerea de fonduri europene și implementarea proiectelor cu finanțare externă.

Componenta B – Activități privind diseminarea competențelor dobândite, prin organizarea a 18 ore de mentorat și coaching, de tip comunitate de practici, pentru consolidarea și aprofundarea competențelor managerilor și inspectorilor școlari care au urmat programul complet de formare.

Competențe vizate:

1)  Planificarea strategică și operațională a activităților

2)  Organizarea și coordonarea activităților

3)  Leadership, comunicare și gestionarea echipelor

4)  Gestionarea eficientă a resurselor umane

5)  Monitorizare și evaluare activități implementate, pentru asigurarea calității în învățământul preuniversitar
6)  Capacitate de acordare sprijin UIP

Organizarea programului de formare

1)  Total număr de ore: 90 ore/ cursant;
2)  Numărul maxim de cursanți/ grupă este 25 persoane;
3)  Cursurile se vor desfășura în format hibrid, dintre care minimum 70% prezență fizică, sincron, maximum 30% activitate online, sincron/asincron.

În cadrul ambelor programe de formare, componenta A din cadrul Programului de formare va fi urmată obligatoriu de Componenta B pentru asigurarea evaluării modului de aplicare a competențelor formate în cadrul Proiectului/de facilitare a unor întâlniri online de sprijin (comunitate de practici) pentru managerii și inspectorii școlari pe tot parcursul programului de formare.

Conținutul programului de formare va promova cercetarea și reflecția critică asupra situațiilor școlare de zi cu zi. Vor fi luate în considerare metode diverse, precum discuții interactive, studii de caz, dezbateri și simulări, pentru a maximiza învățarea,

Fiecare solicitant eligibil va depune spre acreditare fie programul de formare dedicat personalului de la nivelul unităților de învățământ, fie programul dedicat personalului de la nivelul inspectoratelor școlare județene, fie ambele programe, care să conțină toate modulele mai sus prezentate, detaliate pe larg și organizate în funcție de nevoile grupului țintă.

DOCUMENT Ghid solicitant Apel PNRR Program național de leadership și management educațional, în consultare publică

Foto: © Juan Moyano | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


6 comments
 1. Directoarea mea nu merită acest curs!
  A demonstrat că, oricâte studii de management a făcut, a fost degeaba!
  In doisprezece ani ,,de domnie” a ei -ca pe propria moșie- am avut timp să observ tristul adevăr!
  Ce-ar fi să existe alte criterii decât funcția pentru acest curs?
  Sunt atâția care au facut pe banii lor studii de management educațional, pentru a percepe cu alți ochi sistemul (fără speranța unei funcții in cutuma prezentă)! Poate ar trebui măcar întrebați! Iar experiența mare in domeniu să nu fie o limită, ci un atu!

 2. bani aruncați aiurea,vor avea aceleași metehne …se vor duce pentru puncte,credite și serate dansante:)) dar deh …sunt bani …Pnrr pt dotarea școlilor n a mai venit deși profesorii au completat de un an și două luni listele cu cele necesare….penibil …

 3. Când vor fi numiți directorii prin școli fără să se implice gradul de rudenie cu șefii inspectoratelor și a culorilor politice de guvernământ? Pe ei cine-i verifica atunci când abuzează de funcție, când umilesc prin atitudine alte cadre din colectiv , când promovează oameni după bisericuțele din școală și ignoră bulling-ul care chiar există în școală, cine le dă dreptul să ridice tonul asupra cadrelor didactice în urma unor situații pripite apoi să-i amenințe? Chiar cine?

  1. Leadership-ul autentic nu are cum să se manifeste în organizații de învățănmânt preuniversitar de stat una din cauze fiind:, politizarea grosolană a acestor organizații…

 4. Proștii!Bani aruncați ….!Mai bine ar plăti orele suplimentare de pregătire pt Capacitate și Bacalaureat la profesori !Dar nu… să muncească fraierii, că șmecherii fac cursuri….eventual cu schimburi de experiență în străinătate… mai concret,plimbări pt unii din inspectorate,minister și directori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

„Mutarea activității didactice în online a scos la iveală diferite atitudini incalificabile ale unor profesori” – Horia Onița, președinte ANOSR. „Nu ți se pare că ești penibilă?” – reacția unui profesor la adresa unei studente care a folosit apelativul „domn’ profesor” în loc de „domnule profesor”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) semnalează faptul că în perioada desfășurării online a activității didactice, pe platformele de socializare a fost dezvăluită atitudinea nepotrivită a unor cadre…
Vezi articolul

Ministrul Educației confirmă analiza Edupedu.ro și anunță că un șofer din minister are salariul cât al unui profesor: Ministerul Muncii trebuie să lămurească această situație și să lucrăm la ajustarea eventualelor discrepanțe

Ministrul Educației, Monica Anisie, reacționează după ce Edupedu.ro a publicat duminică o analiză în care arată că un șofer de la Ministerul Educației are un salariu brut la nivelul unui…
Vezi articolul

Ordinul ministrului Educaţiei care obligă profesorii şi elevii să facă şcoală online este “în afara cadrului legal”, adică al Decretului pentru Starea de Urgenţă, anunţă sindicatele, care cer modificarea actului

Ordinul ministrului Educaţiei care obligă profesorii şi elevii să facă şcoală online este “în afara cadrului legal”, adică al Decretului pentru Starea de Urgenţă, anunţă toate sindicatele reprezentative din învăţământ,…
Vezi articolul