Apel PNRR de peste 14 milioane de euro pentru formarea a peste 20.000 de educatori și puericultori până în martie 2026 / Pot aplica universități de stat și private, casele corpului didactic, Academia Română și ONG-uri între 15 februarie și 1 aprilie

6.792 de vizualizări
Foto: © Kasto80 | Dreamstime.com
Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte privind formarea personalului din creșe și grădinițe care se adresează universităților publice sau private, furnizori publici sau privați de formare continuă, caselor corpului didactic, centre de atestare, Academia Română și instituţii aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei. Pentru derularea acestui apel este alocată suma de 14.332.000 euro. Solicitanții eligibili vor putea aplica atât individual, cât și în parteneriat, însă va fi un singur proiect câștigător. De precizat, apelul a fost lansat cu 2 luni întârziere, față de calendarul pus în dezbatere publică.

Este vorba despre trei tipuri de programe de formare continuă, pentru profesioniștii din serviciile de educație timpurie, în special pentru cele nou înființate. Cursurile care trebuie elaborate pentru a forma profesorii țin de educație digitală în educația timpurie, elemente de asigurarea primului ajutor gestionarea situațiilor de risc și a urgențelor, nutriție (n. red diferențiat pentru preșcolari și antepreșcolari) dar și monitorizarea și înregistrarea progresului copilului mic. De exemplu modulul de educație digitală se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ. Vor include desfășurarea unor activități de învățare utilizând echipamentele și instrumentele specifice TIC dar și instrumente, aplicații și echipamente TIC în activitățile cu copiii și informații despre riscurile expunerii timpurii și/sau prelungite a copilului la tehnologie.

Toate modulele sunt explicate pe larg în articol.

Apelul de proiecte cu titlul „Formarea profesioniștilor din educația timpurie”, Componenta C15: Educație, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 3: Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Programele de formare oferite pentru participanți vor fi gratuite, și trebuie asigurate și toate condițiile pentru desfășurarea cursurilor: sală, transport, masă, cazare, platformă.

Proiectele vor fi depuse exclusiv pe platforma dedicată, în perioada 15 februarie 2024 – 1 aprilie 2024 (ora 17:00).

Obiectivele vizate sunt formarea a cel puțin 600 de formatori (348 în domeniul curricular și 252 în domeniul monitorizării serviciilor de educație timpurie), respectiv formarea a 19.950 de persoane din serviciile de educație timpurie standard și complementare, cu prioritate pentru cele nou înființate.

Pentru participarea la Programul de formare a formatorilor în domeniul curricular pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (348 formatori), grupul țintă eligibil este alcătuit din:
1) Personal didactic din serviciile de educație timpurie;
2) Personal administrativ din serviciile de educație timpurie;
3) Personalul didactic din liceele pedagogice;
4) Personal didactic din universități;
5) Alte persoane cu experiență dovedită în educația timpurie.
Beneficiarul se va asigura că selectează și formează cel puțin 2 formatori în fiecare județ, numărul acestora fiind proporțional cu mărimea populației și a rețelei școlare din județul respectiv.

Pentru participarea la Programul de formare a formatorilor în domeniul monitorizării
calității serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, pentru personalul din
sectorul social, sănătate și educație (252 formatori), grupul țintă eligibil este alcătuit din:
1) Personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (educatoare, educator puericultor, responsabil al comisiei CEAC, directori de unități de educație timpurie)
2) Personal din Direcțiile de Sănătate Publică
3) Personal din Serviciile Publice de Asistență Socială, Direcțiilor de Asistență Socială, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agențiile teritoriale de Plăți și Inspecție Socială (asistenți sociali).

Beneficiarul se va asigura că selectează cel puțin 6 formatori per județ (câte două persoane din fiecare sector: educație, social, sănătate), astfel încât, la nivel național, până la data de 31 decembrie 2024 să fie formate 252 persoane.

Pentru participarea la Programul de formare profesională continuă în domeniul
curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație
timpurie (19.950 de persoane) grupul țintă eligibil este alcătuit din personalul didactic,
didactic auxiliar și administrativ din creșe, grădinițe și servicii complementare de educație
timpurie. La nivel național, până la data de 31 martie 2026, trebuie formate 19.950 de persoane din cadrul serviciilor de educație timpurie (personal didactic, personal didactic auxiliar și personal administrativ), cu următoarea distribuție județeană:

Cine poate aplica

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele categorii de solicitanți și
parteneri:

 • instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare care organizează, în condiţiile legii, programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi gradele didactice II şi I;
 • casele corpului didactic;
 • unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie;
 • centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale;
 • Academia Română, instituţii aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei cu atribuţii şi
  responsabilităţi în domeniul dezvoltării profesionale continue, legal prevăzute;
 • organizaţii nonguvernamentale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  • (i) au prevăzute în statut/actul constitutiv atribuţii şi responsabilităţi în domeniul
   dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • (ii) au capacitate tehnico-administrativă şi experienţă specifică în domeniul educaţiei de minimum 3 ani;
  • (iii) rolul lor din proiect, precizat în cererea de finanţare, este acela de formare a
   cadrelor didactice în domeniul educației timpurii.

Solicitanții eligibili enumerați mai sus pot aplica atât individual, cât și în parteneriat, dar va fi un singur proiect câștigător.

Constituie un avantaj experiența dovedită de peste 3 ani în domeniul formării inițiale și/sau continue a personalului din servicii de educație timpurie, respectiv colaborarea cu experți care probează experiență în proiectare și implementare programe de formare (inițială și/sau continuă) în domeniul educației timpurii, dovedită prin activitatea desfășurată în cel puțin 3 proiecte internaționale și/ sau prin publicații în jurnale academice din domeniu, cu factor de impact ridicat.
Solicitantul/ parteneriatul trebuie să demonstreze în cererea de finanțare că are:
1) capacitatea managerială (existența resurselor umane și materiale) de a planifica si
organiza cele 3 tipuri de programe de formare;
2) deține/dețin expertiză și resursele necesare de a derula activitățile de monitorizare și
evaluare propuse în cadrul proiectului.

Grupul țintă eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte este diferențiat, în funcție de specificul programelor de formare care vor fi finanțate.
A. Pentru participarea la Programul de formare a formatorilor în domeniul curricular
pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (348
formatori), grupul țintă eligibil este alcătuit din:
1) Personal didactic din serviciile de educație timpurie;
2) Personal administrativ din serviciile de educație timpurie;
3) Personalul didactic din liceele pedagogice;
4) Personal didactic din universități;
5) Alte persoane cu experiență dovedită în educația timpurie.

Categoriile de programe de formare continuă finanțate:


A. Program de formare a formatorilor în domeniul curricular pentru personalul didactic și
administrativ din serviciile de educație timpurie (348 de formatori);
B. Program de formare a formatorilor în domeniul monitorizării calității serviciilor de educație
timpurie antepreșcolară, pentru personalul din sectorul social, sănătate și educație (252
formatori);
C. Program de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (19.950 persoane formate).

Condiții specifice de organizare și desfășurare a programelor de formare


Implementarea celor trei tipuri de programe de formare va cuprinde obligatoriu următoarele
etape:
a) Evaluarea inițială a nevoilor de formare ale persoanelor selectate în grupul țintă;
b) Proiectarea și elaborarea programului de formare (inclusiv design respectiv suport de curs) și a materialelor auxiliare pentru formare;
c) Acreditarea programului de formare;
d) Desfășurarea cursurilor;
e) Monitorizarea, evaluarea și raportarea calității programelor de formare;
f) Evaluarea și eliberarea documentelor de certificare a competențelor dobândite în cadrul
programului de formare.


Pentru participarea la cursurile de formare nu se vor percepe taxe de curs participanților.
Beneficiarul finanțării trebuie să asigure toate condițiile pentru desfășurarea cursurilor, ex. sală, transport, masă, cazare, platformă.
Organizarea programului de formare va include și servicii suport pentru participarea la formare, respectiv transportul, cazarea, mesele și orice alte resurse logistice necesare pentru buna desfășurare a cursurilor.

Se va acorda prioritate persoanelor care lucrează în cadrul serviciilor nou înființate.

Module

Programul de formare a formatorilor în domeniul curricular (348 formatori), pentru
personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie, va include cele 4 module cuprinse în Programul de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (programul C de formare, descris mai jos):
MODULUL I – Principiile educației timpurii și nevoile copilului
MODULUL II – Activități de învățare pentru copii de la naștere la 6 ani
MODULUL III.1 – Proiectarea săptămânală a activităților, monitorizarea și înregistrarea
progresului copiilor de la naștere la 6 ani
MODULUL III.2 – Siguranța copilului din serviciile de educație timpurie
MODULUL IV – Educația digitală în educația timpurie
La acestea, se vor adăuga sesiuni specifice și MODULUL V, de aprofundare privind formarea
adulților.
Tematică modul formarea adulților (10 ore de aprofundare):
1) profilul personalului didactic și administrativ din creșe, grădinițe și servicii complementare;
2) abordări, strategii și activități eficiente de formare a personalului didactic și administrativ;
3) evaluarea rezultatelor învățării;
4) captarea interesului, încurajarea implicării personalului didactic și administrativ pe
parcursul programului, comunicare eficientă, managementul conflictelor.
Organizarea programului de formare

 1. Total număr de ore: 90 ore/ formator
 2. Numărul maxim de cursanți/ grupă este 20 persoane;
 3. Cursurile se vor desfășura în format blended, dintre care minimum 50% prezență fizică, sincron, maximum 50% activitate online, sincron/asincron;
 4. Programul de formare va fi urmat de o componentă de mentorat/ de facilitare a unor
  întâlniri online de sprijin (comunitate de practici) pentru formatori pe tot parcursul
  programului de formare a personalului din creșe, grădinițe și servicii complementare;
 5. Fiecare cursant va primi designul de curs, suportul de curs și materiale auxiliare în format digital/tipărit.

Programul de formare destinat formatorilor în domeniul monitorizării calității
serviciilor de educație timpurie (252 formatori) se adresează personalului din domeniile
educație, social și sănătate de la nivel local, care poate fi implicat în monitorizarea serviciilor de educație timpurie, respectiv: educatoare, educator puericultor responsabil al comisiei CEAC, directori de unități de educație timpurie, personal medical din unitățile de educație timpurie sau din Direcțiile de Sănătate Publică, asistenți sociali din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și personal din cadrul Agențiilor teritoriale de Plăți și Inspecție Socială.
Acest program de formare va include următoarele module:

Modul I – Politici și legislație privind calitatea serviciilor de educație timpurie
Tematică:

 • Documente și politici la nivel european care vizează monitorizarea calității serviciilor de
  educație timpurie.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului educației: prezentare și analiză, studiu de caz.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului sănătății: prezentare, analiză, studiu de caz.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului protecției copilului: prezentare, analiză, studiu de caz.
 • Modul II – Monitorizarea calității serviciilor de educație timpurie – principii și
  instrumente

  Tematică:
 • Lucrul în echipa multidisciplinară pentru monitorizarea calității serviciilor de educație
  timpurie – definiții, principii, studii de caz.
 • Tehnici și modalități eficiente de comunicare și cooperare în echipă (intrainstituțional,
  interinstituțional).
 • Instrumente de monitorizare a calității serviciilor de educație timpurie (liste de verificare, chestionare, focus-grupul, interviul, procesul-verbal etc.).
  Organizarea programului de formare:
 1. Total număr de ore: 60 ore/ formator
 2. Numărul maxim de cursanți/ grupă este 25 persoane;
 3. Cursurile se vor desfășura în format blended, dintre care minimum 50% prezență fizică,
  sincron, maximum 50% activitate online, sincron/asincron;
 4. Fiecare cursant va primi designul de curs, suportul de curs și materiale auxiliare în format digital/print.
  C. Programul de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (P3, 19.950
  cursanți)

  Se vor constitui grupe de nivel diferite:
  – pentru personalul care lucrează cu copiii antepreșcolari;
  – pentru personalul care lucrează cu copiii preșcolari.
  Designul, conținutul și materialele modulelor vor fi adaptate la specificul copiilor sub 3 ani, respectiv al copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Ambele categorii de grupe de nivel vor parcurge împreună a doua temă a modului I (Nevoile și starea de bine a copiilor mici: nutriție, siguranță, îngrijire, sănătate și educație)

MODULUL I (comun) – Principiile educației timpurii și nevoile copilului
Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 3 aplicații practice/sarcini de lucru pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
Tematică:

 • Dezvoltarea cognitivă, socială, emoțională și fizică a copilului mic – teorii și evidențe din
  literatura științifică recentă;
 • Nevoile și starea de bine a copiilor mici: nutriție, siguranță, îngrijire, sănătate și educație;
 • Aspecte generale privind siguranța copilului: primul ajutor, siguranța somnului,
  identificarea semnelor de abuz, alergii, expunerea prelungită la tehnologie, gestionarea
  accidentelor și urgențelor etc.
 • Comunicarea și relaționarea cu familia copilului mic.
 • Codul Etic al personalului didactic și administrativ.
  MODULUL II (comun) – Activități de învățare pentru copii de la naștere la 6 ani
  Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 2-4 aplicații practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă, pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
  Tematică:
 • Curriculumul pentru educație timpurie – principii directoare, structură și mod de utilizare.
  În abordarea temei, vor fi incluse și informații relevante din materiale la nivel european,
  precum și materiale și ghiduri elaborate în cadrul proiectelor cu fonduri europene derulate de Ministerul Educației.
 • Amenajarea și întreținerea spațiului fizic pentru învățare, siguranță și securitate.
 • Activități de învățare eficiente pentru dezvoltarea emoțională, fizică, socială și cognitivă a copiilor mici. O atenție deosebită va fi acordată abordării mai multor mijloace de realizare a activităților tematice. Se va pune accent în mod deosebit pe partea aplicativă (exemple de activități înregistrate sau de activități concepute împreună de către cursanți).
 • Rolul interacțiunilor adult-copil și copil-copil în dezvoltarea copilului mic. O atenție
  deosebită va fi acordată relaționării adult-copil din punct de vedere emoțional (formarea unui atașament sigur), sincronizării adulților cu copiii, respectiv modalităților în care toți adulții din jurul copilului pot să se implice în desfășurarea activităților de învățare.
  MODULUL III.1 (diferențiat) – Proiectarea săptămânală a activităților, monitorizarea
  și înregistrarea progresului copiilor de la naștere la 6 ani

  Modulul se va adresa personalului didactic de predare și va avea cel puțin 4-5 aplicații
  practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă.
  Tematică:
 • Proiectarea săptămânală a activităților cu copiii (diferențiat, pe cele două niveluri,
  antepreșcolar și preșcolar);
 • Monitorizarea și înregistrarea progresului copiilor (diferențiat, pe cele două niveluri:
  antepreșcolar și preșcolar);
 • Remedierea timpurie a eventualelor întârzieri în dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor sub 6 ani (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar).
  În prezentarea monitorizării și înregistrării progresului copilului se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, atât prevederile Curriculumului pentru educație timpurie aprobat prin OM nr.4694/2019 (Anexa nr.3), precum și informații relevante din scrisorile metodice transmise de Ministerul Educației. În abordarea temei se va pune un accent deosebit pe partea practică, iar în acest sens se va lucra pe cel puțin 2 studii de caz pentru fiecare interval de vârstă din planul de
  învățământ.
  Modulul III.2 (diferențiat) – Siguranța copilului din serviciile de educație timpurie
  Modulul se va adresa personalului didactic auxiliar și administrativ care lucrează cu copiii de la naștere la 6 ani:

  Tematică:
 • elemente de asigurarea primului ajutor gestionarea situațiilor de risc și a urgențelor
  (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar);
 • identificarea semnelor de abuz (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și
  preșcolar);
 • problematica alergiilor comune și a gestionării acestora (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar);
 • efectele expunerii prelungite la tehnologii (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar).
  MODULUL IV (comun) – Educația digitală în educația timpurie
  Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 2-4 aplicații practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă, pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
  De asemenea, accente specifice vor fi puse pe stimulare și exersare controlată pentru cele două niveluri de vârstă și, cu precădere, pentru copiii de la 4 la 6 ani.
  Tematică:
 • Proiectarea și desfășurarea unor activități de învățare utilizând echipamentele și
  instrumentele specifice TIC.
 • Instrumente, aplicații și echipamente TIC în activitățile cu copiii (în abordarea temei se va pune un accent deosebit pe partea practică și pentru acest lucru se vor prezenta cel puțin 2 exemple de utilizare a mijloacelor digitale pentru fiecare interval de vârstă din planul de învățământ specific pentru copiii de la naștere la 6 ani).
 • Riscurile expunerii timpurii și/sau prelungite a copilului la tehnologie.

În prezentarea temei, se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, atât prevederile Curriculumului pentru educație timpurie aprobat prin OM nr. 4694/2019 (Anexa nr. 3), cât și informații relevante din scrisorile metodice transmise de Ministerul Educației sau din proiecte cu finanțare europeană derulate de Ministerul Educației, cu o tema similară. O atenție deosebită va fi acordată modalității de implicare în procesul de învățare cu ajutorul mijloacelor digitale a tuturor adulților din jurul copilului.
Organizarea programului de formare:
1) Total număr de ore: 80 ore/ cursant
2) Numărul maxim de cursanți/ grupă este 30 persoane;
3) Cursurile se vor desfășura în format blended, dintre care minimum 50% prezență fizică,
sincron, maximum 50% activitate online, sincron/asincron;
4) Se vor constitui grupe de nivel diferite: una pentru personalul care lucrează cu copiii
antepreșcolari și alta pentru personalul care lucrează cu copiii preșcolari și care vor
parcurge împreună a doua temă a modulului). Designul, conținutul și materialele
modulelor vor fi adaptate la specificul copiilor sub 3 ani, respectiv a copiilor cu vârsta
cuprinsă între 3 și 6 ani;
5) Fiecare cursant va primi suport de curs și materiale auxiliare în format digital/tipărit;
6) Cursul este gratuit, iar organizatorii asigură toate cheltuielile necesare desfășurării
cursurilor.
Programul de formare profesională continuă în domeniul curricular (descris la punctul
C.) adresat personalului didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie
trebuie implementat cu implicarea obligatorie a formatorilor formați în cadrul
Programului de formare a formatorilor în domeniul curricular. Înlocuirea acestora se
va putea face doar cu acordul ME, și numai cu personal cel puțin echivalent ca
experiență și calificare.
Programele de formare pot fi traduse și furnizate, la cerere, într-una dintre limbile minorităților naționale, în condițiile legii.

Evaluarea proiectelor

Scopul procesului de evaluare vizează determinarea eligibilității solicitanților, respectiv a
eligibilității și calității proiectelor depuse în vederea finanțării acestora.

Evaluarea proiectelor se va realiza în 2 etape:
I. Evaluarea conformității administrative și a eligibilității solicitanților și proiectelor
I.1. Analiză cereri de finanțare și completare grile de evaluare eligibilitate;
I.2. Publicare listă inițială cu proiecte acceptate/proiecte respinse după evaluarea eligibilității;
I.3. Depunere eventuale contestații;
I.4. Soluționare eventuale contestații;
I.2. Publicare listă cu proiecte acceptate/proiecte respinse după etapa I.
II. Evaluarea calității proiectelor
II.1. Analiză cereri de finanțare și completare grile de evaluare a calității;
II.2. Publicare listă inițială cu proiecte acceptate/proiecte respinse după evaluarea calității;
II.3. Depunere eventuale contestații;
II.4. Soluționare eventuale contestații;
II.5. Publicare listă finală cu proiecte acceptate/proiecte respinse după etapa II.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat de aici.

Foto: © Kasto80 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Documente necesare
Citește și:
Universități de stat sau private, ONG-uri sau asociații profesionale în domeniul educației pot aplica online din 6 noiembrie pentru apelul prin care se vor forma peste 21.000 de angajați din creșe și grădinițe / Modulele propuse trebuie să conțină elemente de educație digitală și de asigurare a primului ajutor – proiect

4 comments
 1. niste bani aruncați,care puteau fi folosiți mult mai eficient in dotarea școlilor cu laboratoare și ateliere de lucru performante

  1. Nu sunt chiar aruncați sau, mai corect, sunt aruncați către o țintă sigură. Se știe clar că unele licee pedagogice pregătesc educatori-puericultori, dar mai vor universitarii ceva mălai. Din banii aceștia putea construi creșe pentru că lipsesc cu desăvârșire.

   1. La alt articol comenta cineva că aceste cursuri nu sunt utile/suficiente/recunoscute pentru a putea activa ca puericultor.

    Atunci pentru ce sunt bune?!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Trei din zece români sunt îngrijorați pentru că nu pot asigura o educație așa cum își doresc pentru copii / Dintre cei care economisesc, patru din zece strâng bani pentru educație – Studiu BCR – Cult Market Research

Principala sursă de îngrijorare din punct de vedere financiar pentru trei din zece români este incapacitatea financiară de a asigura o educație așa cum își doresc pentru copii. În același…
Vezi articolul

Dotarea școlilor cu dispozitive TIC și mobilier, în valoare de aproape 1 miliard de euro, proiect criticat de Uniunea Profesorilor de Informatică: Nu sunt fonduri pentru formarea profesorilor, pentru mentenanța echipamentelor sau pentru laboranți / Banii nu ajung decât pentru jumătate din componentele prevăzute de legislație

Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) critică, într-un comunicat remis sâmbătă EduPedu.ro, proiectul prin care școlile ar urma să primească un miliard de euro pentru dotarea cu mobilier și…
Vezi articolul

Liceeni din Buzău, aduși de senatoarea Nicoleta Pauliuc la un eveniment în Parlament în care industria tutunului și două cercetătoare de la SNSPA au promovat politici publice mai blânde pentru produsele din tutun încălzit / Autoritățile avertizează că un număr mare de minori fumează

Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), cunoscută pentru susținerea politicilor de combatere a cancerului, a organizat în luna aprilie un eveniment la Palatul Parlamentului, bazat pe un studiu care recomandă, printre altele,…
Vezi articolul