Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 (draft)

29.515 vizualizări
Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com
Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 începe din primele zile ale anului viitor prin formarea comisiei de mobilitate în fiecare inspectorat. Documentul obținut de Edupedu.ro, redat în articol, este în stadiu de draft – document de lucru, putând suporta modificări până la apariția în Monitorul Oficial. Vom reveni cu actualizări, când vor fi disponibile.

I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 este următoarea:

 1. Constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general.

Până la 4 ianuarie 2021

2. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19 alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea, de către unitățile de învățământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2021, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

 • a) pentru limită de vârstă;
 • b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.

Până la 29 ianuarie 2021

3. Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie:

 • a) elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor;
 • b) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;
 • c) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 22 ianuarie 2021

 • d) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate și comunicarea cadrelor didactice şi la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare;

Perioada: 25-26 ianuarie 2021

 • e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Perioada: 26-27 ianuarie 2021

 • f) analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare;

Perioada: 28-29 ianuarie 2021

 • g) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ/consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

Perioada: 28-29 ianuarie 2021

 • h) analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer;

Termen: 1 februarie 2021  

 • i) constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;

Perioada: 2-3 februarie 2021

 • j) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Perioada: 3-4 februarie 2021

 • k) analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul şi a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare;

Termen: 5 februarie 2021

 • l) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 22 ianuarie-4 februarie 2021

 • m) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;

Perioada: 5-17 februarie 2021

 • n) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

Perioada: 8-15 februarie 2021

4. Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2021-2022:

 • a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 29 ianuarie 2021

 • b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;

Până la 5 februarie 2021

 • c) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

Perioada: 8-10 februarie 2021

 • d) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

 Perioada: 11-12 februarie 2021

 • e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 15 februarie 2021

5. Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar:

 • a) Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 18 februarie 2021

 • b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;

Zilele: 19 şi 22 februarie 2021

 • c) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 23-26 februarie 2021

 • d) ședință de repartizare organizată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate pentru completarea normei didactice;

Termen: 2 martie 2021

 • e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Perioada: 3-8 martie 2021

6. Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:

 • a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afișarea acesteia la inspectoratele școlare;

Termen: 4 martie 2021

 • b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2021;

Termen: 4 martie 2021

 • c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 4 martie 2021

 • d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 5-11 martie 2021

 • e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;

Termen: 15 martie 2021

 • f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 martie 2021

 • g) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;  

Perioada: 8-16 martie 2021

 • h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 17 martie 2021

 • i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;

Perioada: 17-18 martie 2021

 • j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/acordului de principiu pentru transfer/refuzului motivat;

Termen: 19 martie 2021

 • k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ, la unitatea de învățământ;

Zilele: 19 şi 22 martie 2021

 • l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitățile de învățământ în consiliul de administrație al unității de învățământ;

Perioada: 22-23 martie 2021

 • m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 22-24 martie 2021

 • n) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;

Termen: 25 martie 2021

 • o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 25-26 martie 2021

 • p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 29 martie 2021

 • q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 30 martie-6 aprilie 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. i)-m).

7. Modificarea  contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

 • a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 30 martie 2021

 • b) depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 30 martie-2 aprilie 2021

 • c) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Termen: 6 aprilie 2021

 • d) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea  contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Perioada: 6-7 aprilie 2021

 • e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar  şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 8 aprilie 2021

 • f) emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 9-16 aprilie 2021

Calendarul pentru concursul național de Titularizare 2021 poate fi consultat aici – draft.

Calendarul pentru etapele de pretransfer poate fi văzut aici.

Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
 1. 1,De ce in invatamantul special unde TOTI profesorii trebuie sa fie cel outin absolventi ai facultatii de psihologie sut incadrati cei cu filozofie,sociologie ,etc 2.De ce posturile vacante sunt repartizate fara concurs prin transfer,pretransfer si nu numai ,persoanelor ce vin de pe alte catedre ?
  3.Cand se va corecta centralizatorul astfel incat sa nu lase loc de interpretari in repartizarea pe post in functie de studii?
  4.De ce li se permite candidatilor din alte judete sa ocupe un post intr-un alt post decat cel de domiciliu ,dupa care luand transfer pana la inceputul anului scolar elimina sansa unei persoane de-a se titulariza in judetulde domiciliu ? 5.De ce nu s-a prevazut ca in cazul in care posturile vacante apar la
  mijlocul anului scolar ocupantii acestora ce-au sustinut examen de titularizare sa poata ramane definitiv pe ele ,culpa neapartinandu-le ?Consider ca cel putin un secretar de stat terbuie sa dea raspuns public si sa solotioneze aceste inadvertente.VOI REVENI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Monica Alecsă / Foto: Arhivă personală

Proiect susținut de Orange

Povestea Monicăi Alecsă, eleva care într-a VII-a a urcat pe podiumul competiției de programare SuperCoders: Am prins drag de Informatică încă din clasele primare, datorită profesoarei. Părinții mereu au avut încredere în mine că voi reuși

Elevă într-un sat din Galați, Monica este pasionată de Informatică încă din primii ani de școală, când a avut primul profesor dedicat acestei discipline. În clasa a VI-a, a intrat…
Vezi articolul

Proiectul-pilot al ISJ Cluj de „scanare” a palmelor unor elevi pentru profilul de orientare în carieră „este o greșeală”, spune rectorul Universității Babeș-Bolyai / Daniel David și decanul Adrian Opre, profesori în psihologie: Instrumentul folosit nu este acreditat, iar instituția nu este partener în proiect, cum s-a afirmat

Proiectul anunțat săptămâna aceasta, la Cluj, prin care peste 100 de elevi de clasa a XI-a ar urma să fie evaluați prin „scanarea” mâinilor cu un dispozitiv, „pentru identificarea abilităților…
Vezi articolul