Cel mult 22 de elevi în clasă pentru toți anii de școală, ore de gimnaziu organizate nu mai devreme de 9 dimineața, studierea istoriei tuturor marilor religii la ora de Religie, să se reanalizeze examenul la Colegiile naționale – propuneri ale Alianței “O voce pentru Educație”, de modificare a proiectului Legii învățământului preuniversitar

61.436 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Numărul maxim de elevi într-o clasă ar trebui limitat la 22 și la nivel de gimnaziu și liceu, în loc de 26-28, cât prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar, iar legea ar trebui să prevadă ca elevii de gimnaziu să înceapă orele de la 09:00 dimineața, potrivit propunerilor de modificare a proiectului de Lege înaintate de Alianța “O voce pentru Educație” Ministerului Educației. Alianța a anunțat că a depus peste 280 de amendamente formulate de membrii săi, pe care le-au publicat spre a fi consultate de către oricine dorește.
 • Schimbările propuse vizează o mare parte a prevederilor din proiectul de lege, de la chestiuni financiare la modul de desfășurare a școlii, de la burse la decontarea transportului elevilor. Propunerile “O voce” includ și un capitol întreg dedicat digitalizării învățământului – detalii despre acesta.

Alianța propune, între altele, să se reanalizeze propunerile ce permit Colegiilor naționale să organizeze examen de admitere în clasa a IX-a, dar și să se elimine prevederile ce obligă liceele să aleagă o singură filieră. 

Edupedu.ro prezintă o selecție a propunerilor și amendamentelor înaintate de “O Voce”, care vizează desfășurarea predării și învățării, de la catalogul electronic la organizarea educației sportive și de artă.

Număr maxim de elevi într-o clasă: 22

Proiectul de lege prevede un număr maxim de 22 elevi în clasă, la nivelul școlii primare, numărul crescând la 26 pentru gimnaziu și 28 pentru liceu. Alianța propune ca numărul elevilor în clasă să fie stabilit la 22 și pentru gimnaziu și liceu, “în vederea creșterii calității actului educațional”. Aceeași limită este propusă și pentru învățământul dual.

Scade, totodată, și numărul mediu de elevi propus pentru o clasă: de la 18 la 16 în cazul gimnaziului și de la 22 la 18 în cazul liceului.

Eliminarea prevederilor ce obligă liceele să își aleagă o singură filieră

Pachetul de propuneri cere eliminarea prevederii căreia “Unitățile de învățământ liceal prevăzute la alin. (2) funcționează cu respectarea principiului asumării filierei. Ministerul Educației stabilește criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere, teoretică, vocațională sau profesională prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației”. Se cere și eliminarea prevederii potrivit căreia “Unităţile de învăţământ liceal profesional se organizează cu o singura filieră şi unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii”.

 • Explicația: “Propunem eliminarea principiului asumării filierei, prezentat începând cu alineatul (3. Acest principiu este insuficient motivat și nu există dovezi că ar încuraja rezultate pozitive și atragerea de resurse. Dimpotrivă, afectează puternic accesul egal la educație în sate și orașe mici. Potențiale consecințe ar mai fi: determinarea elevilor să facă naveta sau să parcurgă o distanță mai mare până la un liceu care are filiera pe care și-o doresc, respectiv ar duce la desființarea unor clase cu rezultate bune în licee care au filiere mixte. (…)”
Propunere cu impact pentru programul părinților: Clasele de gimnaziu – de dimineață la școală, dar nu mai devreme de ora 9.00

Dacă proiectul de lege prevede că la gimnaziu școala are loc, “de regulă, cu program de dimineață”, propunerea “O voce” este ca orele de curs, la clasele a V-a – a VIII-a, să înceapă cel mai devreme la ora 9:00:

 • “Învăţământul gimnazial cuprinde clasele a V-a – a VIII-a, se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă. Orele de curs nu pot începe mai devreme de ora 09:00.“

Explicația: “Multe studii au arătat beneficiile începerii mai târziu a școlii, inclusiv în ceea ce privește prezența mai bună a elevilor, scoruri mai mari la teste și durata îmbunătățită a somnului. Un studiu observațional de 4 ani folosind un design înainte-după-înainte (ABA) a fost realizat într-un liceu englez finanțat de stat. Orele de începere a școlii au fost modificate de la 8:50 AM în anul de studiu 0, la 10 AM în anii 1-2, iar apoi înapoi la 8:50 AM în anul 3. Măsuri ale stării de sănătate a elevilor (absența din cauza bolii) și performanța școlară (rezultatele examenelor naționale) au fost observate pentru toți elevii (…)”.

La Religie să se predea istoria tuturor marilor religii / Fără evaluare la această materie

Alianța propune o completare a prevederilor privind disciplina Religie, așa încât “În cadrul orei de religie se asigură și studierea istoria tuturor marilor religii”.

În plus, este propusă o nouă prevedere, care să specifice în mod clar că “La disciplina religie nu se realizează evaluare”.

“O voce” solicită reanalizarea prevederilor ce permit concursuri de admitere la Colegiile naționale

Mai multe prevederi din proiectul de lege, referitoare la posibilitatea desfășurării concursurilor de admitere în clasa a IX-a, la. Colegiile naționale, trebuie reanalizate, cer autorii amendamentelor menționate.

Explicația cererii de reanalizare: “Cât timp legea nu stabilește criteriile colegiilor naționale, posibilitatea ca acestea să organizeze admitere este arbitrară. De asemenea, precizăm că una dintre cele mai mari probleme evidențiate în nenumăratele rapoarte OECD din ultimii 20 de ani, de cand participă Romania la testele PISA, este „the achievement gap” între primii 25% și ultimii 25% dintre elevi, precum și procentul mare de insucces explicat de statutul socio-economic (top performerii sunt din medii avantajate; low achieverii sunt din medii dezavantajate). Soluția țărilor care s-au confruntat cu problema unui achievement gap uriaș (ex. Germania) asemănător cu al României a fost creșterea nivelului tuturor școlilor prin finanțări corespunzătoare și crearea unor rute alternative care să ii ajute pe low achievers să promoveze învățământul obligatoriu și să susțină, în final, examenul de bacalaureat. Cu alte cuvinte, în țările din Europa nu se introduc măsuri care să riște segregarea și creșterea decalajelor, ci dimpotrivă. În ce privește cazul României, o admitere selectiva pentru top 20% din elevii unei generații și concentrarea resurselor sistemului acolo (manageri școlari buni, profesori buni etc.) nu face decât să crească the achievement gap, fapt care are nu doar consecințe sociale, ci și consecințe economice grave.”

Alfabetizarea digitală – verificată în evaluările naționale de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

Un amendament propun e modificarea prevederilor referitoare la evaluările naționale de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, astfel încât, pe lângă alfabetizarea funcțională, să fie verificată și alfabetizarea digitală a elevilor, prin itemi de literație specifici. Amendamentul propus:

“La finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii susțin evaluări naționale, obligatorii la limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei. Aceste evaluări includ și itemi de literație pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională și alfabetizare digitală a elevilor. Proba de limbă şi comunicare cuprinde, pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă.“

 • Potrivit autorilor, “considerăm că gradul de alfabetizare/competență digitală trebuie evaluat mai devreme de bacalaureat, în contextul în care elevii trebuie să dobândească competențe digitale încă din clasele primare / gimnaziale”.
“Utilizarea manualelor școlare nu este obligatorie”

Un alt amendament prevede să se stabilească, la nivel de lege, că “Utilizarea manualelor școlare nu este obligatorie”. Această formulă este adăugată la un alineat de articol ce prevede că elevii și profesorii pot utiliza manualele aprobate de Minister.

Potrivit autorilor amendamentului, “apreciem că trebuie clarificat că nu există un anumit manual obligatoriu, ci o serie de manuale școlare din care elevii și cadrele didactice să aibă posibilitatea de alegere. De asemenea, considerăm că nu trebuie să existe obligația de a folosi vreun manual școlar în timpul orei atât timp cât cadrul didactic respectă programa școlară”.

Să fie menținută bursa de studiu, în cuantum de 400 lei/lună

Autorii amendamentelor includ bursa de studiu în lista burselor prevăzute în proiectul de lege. Ei apreciază “drept necesară păstrarea bursei de studiu, care în arhitectura actuală a sistemului de burse școlare este o bursă de reziliență, acordată elevilor cu rezultate bune la învățătură, însă sub bursa de merit (actuală performanță școlară), dar care provin din familii cu un venit redus (sub salariul minim pe economie/membru de familie). Eliminarea acesteia ar lăsa fără protecție o categorie semnificativă de elevi. Aplicabilă justificarea de la art. 90 alin. (3)”.

Elevii să aibă dreptul la decontarea transportului public “desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public”

Este propus un articol nou, referitor la decontarea cheltuielilor cu transportul, potrivit căruia să poată fi decontate și cheltuielile cu transportul public în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Propunerea: “Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul public desfășurat în alte condiții decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învățământ”.

Cum explică autorii propunerea: “Având în vedere că din cauza unor incoerențe legislative nu toate tipurile de transport public sunt reglementate ca servicii publice, aceste tipuri de transporturi nu pot fi subvenționate. În acest caz, pentru egalitate de tratament se impune decontarea cheltuielilor cu transportul care nu este desfășurat sub forma unui serviciu public de către unitatea de învățământ, din finanțarea de bază”.

“Principiul dezvoltării holistice”

La Art. 3 din proiectul de lege, ce descrie principiile care guvernează învățământul preuniversitar, este propus un principiu nou, “principiul dezvoltării holistice”. Ce presupune acesta?

 • “Finalităţile educaţiei au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii și capacităţi și atitudini în învăţare.”

Potrivit autorilor propunerii, “includerea acestui principiu ar avea următorul impact: asigurarea progresului personal-social-emoțional al elevului, pe lângă progresul școlar; integrarea unor prime planuri de dezvoltare personală cu efect major asupra sistemului de sprijin pentru învățare și pentru nevoi speciale”.

Elevii să-și poată alege disciplinele din cadrul curriculumului la decizia școlii

Un amendament urmărește modificarea “principiului centrării educației pe beneficiarii acesteia”, astfel încât să apară și precizarea: “De asemenea, elevii au dreptul să își aleagă disciplinele pe care doresc să le studieze, în funcție de cariera pe care doresc să o urmeze, în cadrul curriculumului la decizia școlii”.

Grupe și clase formate prin distribuție aleatorie

Un articol nou propus să fie adăugat la lege prevede constituirea grupelor și claselor prin distribuție aleatorie a elevilor:

 • “(8) Formațiunile de studiu, grupe sau clase, se constituie, indiferent de nivelul educațional, prin distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în formațiunile de studiu, în cazul în care există mai mult de una pe nivel educațional.”

Potrivit autorilor, “considerăm imperioasa prezenta adăugire la textul proiectului de lege, în vederea îmbunătățirii sistemului de instituții juridice care se asigură în concret de respectarea și punerea în practică a principiului desegregării școlare”.

Învățământ de artă și sportiv – în toate școlile, nu doar în cele specializate

O propunere vizează extinderea învățământului de artă și a învățământului sportiv, așa încât acesta să nu se desfășoare doar în școlile cu program dedicat și în clasele cu program specific, așa cum spune acum proiectul de lege, ci și în celelalte școli. Potrivit amendamentului, “Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv integrat se organizează în şcolile şi liceele cu program de artă, respectiv sportiv, precum şi în celelalte unităţi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”.

 • Autorii apreciază că “performanța sportivă sau artistică nu trebuie să apară doar în școlile de profil, iar elevii care sunt la filiera teoretică dar se afla în situația de performanță nu trebuie sa fie obligați să se transfere în astfel de clase speciale (…)” 
Extinderea programului “Învățare remedială” pentru mai multe categorii de elevi / activități remediale în weekend

Un amendament vizează extinderea programului “învățare remedială”, care în proiectul de lege este destinat “elevilor cu decalaje în dobândirea competențelor-cheie”, așa încât să fie destinat și :celor care se încadrează în risc de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii, conform evaluării Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)”.

O altă propunere vizează ca activitățile remediale să se desfășoare nu doar pe durata vacanței, cum menționează proiectul de lege, ci și “sâmbăta sau duminica”, la decizia consiliului de administrație al școlii.

Definiție pentru catalogul electronic

Amendamentele “O voce” propun includerea în lege și o definiție pentru catalogul electronic, “având în vedere frecvența menționării sale și importanța lui în facilitarea proceselor educaționale”, definiția propusă fiind: “Catalogul electronic este o aplicație de tip SaaS, care rulează pe o infrastructură de tip cloud computing, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2002, bazată pe principiile interoperabilității și al interconectării”.

Orientare școlară pentru elevi, de două ori pe an

O propunere este introducerea unui nou articol, potrivit căruia “Elevii vor beneficia de orientare școlară și consiliere vocațională în mod obligatoriu de cel puțin două ori pe an, începând cu clasa a V-a, fiind actualizat totodată portofoliul personal educațional al acestora după fiecare sesiune”.

Măsura este justificată cu argumentul că “lipsa acestor forme de sprijin trimite elevii către o unitate de învățământ apropiată de casă, fără nicio legătură cu abilitățile sau personalitatea lor”.

Portofoliul personal educațional – exclusiv în format electronic, datele au caracter confidențial

Proiectul de lege prevede, în cazul portofoliului personal educațional, că acesta poate fi realizat “și pe suport digital”, ar elevul major sau părinții/reprezentantul legal al elevului minor controlează caracterul public/confidențial al informațiilor din portofoliu.

Alianța propune ca acesta să se organizeze exclusiv în format electronic, iar datele să aibă caracter confidențial. Amendamentul:

 • Portofoliul personal educațional se organizează și funcționează exclusiv în format electronic, în cadrul Sistemului Integrat de Management al Școlarității, administrat de Ministerul Educației. Datele cuprinse în portofoliul personal educațional au caracter confidențial, elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor sunt titularii exclusivi ai dreptului de a controla caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu. La finalizarea calității de elev, datele din portofoliul educațional personal se anonimizează.“
Ministerul să ofere instrumente pentru evaluarea socio-emoțională și vocațională a elevilor

Este propus un articol nou: “Ministerul Educației pune la dispoziția unităților de învățământ și cadrelor didactice instrumentele necesare evaluării socio-emoționale și vocaționale a elevilor.” Motivul invocat: multe cadre didactice și consilieri nu cunosc că există astfel de instrumente, iar o bibliotecă de resurse este esențială.

Fără “Admis/Respins” la Educație pentru viață

Proiectul de lege prevede, în formula inițială, ca la disciplina “Educație pentru viață” rezultatele evaluării să se exprime prin calificative “Admis/Respins”.

Amendamentul propus acum prevede ca aceste calificative să se exprime prin calificative anuale, care să nu conducă la corigențe: “deși parcurgerea acestor module are caracter obligatoriu, acestea trebuie să fie plăcute elevilor, fără a produce un stres suplimentar”.

Disciplina “Istoria Comunismului” să fie și ea prevăzută în lege

Actualul proiect prevede ca planurile-cadru pentru liceu să includă “Istoria Evreilor. Holocaustul” ca disciplină a trunchiului comun. “O voce” propune un amendament prin care, pe lângă aceasta, să fie menționată în lege, la același articol, “Istoria comunismului”, dar ambele să fie discipline școlare în cadrul curriculumului la decizia școlii.

Se propune un articol nou, referitor la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv

Propunerea definește aceste clase și condițiile de desfășurare a lor, începând din învățământul primar, printr-un articol ce stabilește acest tip de învățământ la nivel de lege. Justificarea propunerii: “Legea învățământului preuniversitar nu reglementează învățământul bilingv decât prin intermediul pilotării. Or, deși pilotarea poate aduce beneficii, învățământul bilingv ar trebui promovat și încurajat, inclusiv la nivel legislativ. În prezent, învățământul intensiv și bilingv sunt reglementate prin Ordinul nr. 4707/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar”.

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Capitol despre digitalizarea învățământului, propus integral în proiectul legii educației de către alianța „O Voce”, pentru că nu exista în forma inițială. Noutate: desființarea AARNIEC (RoEduNet) și introducerea competențelor digitale din ciclul primar / Organizația a transmis 280 de amendamente ministerului

34 comments
 1. Ce aberație aia cu istoria holocaustului.. dezgustător…. Aia e problema noastră în școli… Omul s-au trezit devreme de când lumea și pământul (altfel dezvolta vedere nocturna până acum dacă viața de noapte chiar era ceva util pe termen lung). Au citat și ei un singur studiu! Unul singur care afirma că e mai bine să înceapă la 9…. Foarte bine argumentat…

 2. Cu ultimi 4 copii care vor ramane pe dinafara daca clasele vor fi de 22 elevi , ce se va intampla ? Vorbim deapre liceu

 3. “Keep it simple!” Consider ca e necesar a fi principiul director de aplicat cu referire la orice modificare a învățământului pre-universitar. Modelul de lucru ori este preluat integral din afara, ori este ajustat și modificat cel romanesc, existent deja în constiinta publica. A oferi, de exemplu un mijloc de transport destinat exclusiv elevilor, ar degreva părinții de grija începerii orelor de școală.

 4. Propunerile făcute sunt, în general, niște aberații. Dacă orele încep la 9:00 și părintele elevului din clasele primare trebuie să fie la servici la ora 8:00 cum va proceda? Apoi câte școli ar mai trebui construite pentru a forma clase de doar 22 de elevi? La ora de religie de ce să studiez istoria tuturor marilor religii? Ce legătură avem cu budismul sau hinduismul sau islamul, etc?

  1. Aceste propuneri sunt excelente. Copiii au nevoie de mai mult somn ca sa fie in stare optima la scoala. Iar programul de munca sa se adapteze celor care au copii

  2. Dacă ar putea fi alocate fonduri pentru achiziția de mijloace de transport în comun destinate exclusiv elevului, partea cu inceperea orelor la ora 9.00 din modelul de lucru propus, ar începe sa capete viabilitatea, după părerea mea. Calitatea educației depinde în mare măsură de calitatea relației educationale, mai puțin de structura ca atare a curriculum-ului. Poate ați văzut filmul “Death Poet’s Society”, cu Robin Williams….

 5. Chiar și cu actuala lege, programul școlar poate să înceapă de la ora 09:00. De fapt, poate să înceapă de la orice oră consideră CA că este cel mai oportun.

 6. Super! 22 număr maxim de elevi! Asta înseamnă, în primul rând, construire de școli, nu?
  Și dacă tot vreți să stea elevul atâtea ore în școală, la o masă caldă v-ați gândit?

  1. Si daca trebuie sa se construiasca scoli care e problema ta ? Da spitale vrei sa se construiasca ? Ai firma de catering si vrei sa ti faci rost de treaba se pare , vezi de treaba

 7. Am o propunere pentru examenul de capacitate. În loc de 2 probe, română și matematică, o probă scrisa tip grilă, cu întrebări din toate disciplinele studiate, cu respectarea proporțiilor fața de orele de studiu alocate. Adică un test de cultura generala, nu de teoria gramaticii și matematicii. În felul acesta, clasa a 8a va fi altceva decât o cursă stresanta pentru ore suplimentare la română și matematică, iar rezultatele testelor de evaluare vor fi mai obiective. Părerea mea. Ce părere au Mr. Werner și tovarășul Ciuca? Dar elevii din gimnaziu, respectiv cei din licee? Să facă M. E. un sondaj la nivel național și apoi sa ia decizii. Suntem în viata cel puțin 3 milioane de absolvenți de învățământ superior și cel puțin 7 milioane de absolvenți de liceu. Deci 10 milioane de păreri.

 8. Se dorește să se facă ceva,dar din păcate nu avem specialiștii necesari și se aberează mult. De aceea devenim tot mai sceptici.Trebuie să evoluăm,dar cu capete luminate,nu iluminate.

 9. Propunerea cu studierea tuturor marilor religii in cadrul orelor de religie nu isi are locul aici pentru ca acest lucru e inclus in programa de multa vreme! Sunt profesor de Religie si vorbesc in cunostinta de cauza. In fiecare an de liceu se studiaza, in cadrul unor capitole special prevazute, marile religii ale lumii. Propunerea aceasta emana ignoranță in cunoasterea programei actuale. Iar notarea la religie trebuie sa ramana! Sa fim sinceri si sa recunoastem că, atunci cand la o anumita materie nu exista evaluare, aceasta e tratata si vazuta ca cenusareasa disciplinelor, de catre elevi si parinti! Si asa stam.tare prost cu moralitatea in lumea aceasta! Ne mai trebuie acum inca un băț in roată, in predarea religiei!

  1. Daca esti profesor de religie nu mai abera pe aici ca materia asta ar trebui desfiintata pt ca are un rezultat contrar datorita asa zisilor profesori facuti la norma din te miri cine . Culnea e ca sunteti platiti ca un profesor nornal ceea ce e absurd

  2. Cu tot respectul, fara cea mai mica intentie de a va jigni profesia, insa materii precum religia, desenul, sportul, ar trebui sa fie materii recreative pentru elevi, nu motive in plus de stres. Pentru a atrage atentia elevilor, profesorul detine puterea prin modul in care alege sa isi desfasoare ora. Cu cat profesorul este mai bine impamantit in secolul in care traim si s-a lepadat de metoda comunista de predare, cu cat ora este mai interactiva, jucausa si interesanta, cu atat elevii se vor dori sa ramana la ora si vor acorda atentie profesorului. Pentru mine, vorbimd din experienta de fost elev, orele de religie au fost o pacoste si chin, un motiv de a ma trezit la 6 dimineata, in care nu am invatat nicio istorie. Sa nu va mai spun, ca am avut preoti ca profesori, motiv pentru care imi displac preotii si ii evit in viata aceasta cat pot.
   Deci, cu tot respectul, nu cred ca religia ar trebui faca parte din categoria orelor didactice ce pot fi evaluate prin note.

 10. Nu te mai miri de ce sunt asa copiii care provin din părinți ce “gândesc” atat de “profund”.

  1. @Alexandru tocmai asta pare problema în timpul acestor dezbateri.

   Că cei care au făcut propunerile ( ME si ,,O voce” ) nu se așteptau ca alții să le citească și să se gândească profund la consecințele pe termen lung.

   Ex. aberație
   Educația pt viață este opțională dar se cere evaluare cu medii.
   Artele, sportul, ist.relig. sunt în TC dar se cere scoaterea evaluării.

   P.S.
   Par deranjați că asociațiile profesionale, părinții și profesorii iau atitudine și nu sunt de acord cu impostura si zeci de mii de ,, specialiști ” imaginari.

   N.B. Educația nu e refugiul sinecurilor care vor să devină dascăli pe ușa din dos.

 11. Mda …
  Scot evaluarea la toate disciplinele legate de arte, cultură, spiritualitate și educație fizică dar vor evaluare la ,, educația sesuală redenumită educație pt viață” ( care va putea fi predată chiar și de cei fără diplomă de bacalaureat dar care au eventual un certificat de ,,expert/specialist ” eliberat de vreun ONG obscur)

  O reformă ,, profundă ” nu joacă!

  1. Dintotdeauna școala a început la 8. Cu cine o să stea de la 8 la 9? Părinții merg la 7 sau 8 la serviciu!!!

  2. @Observer
   Taci, efectiv..taci. Elevii trebuie sa aibă parte de EDUCATIE SEXUALA. Sunt atâtea mame minore în Ro..nu ii invata nimeni prostii..si credeți-ma ca este mai bine pentru un copil sa fie educat în acest sens decât sa își ia informațiile aiurea din alte locuri. Sa mai evoluam și noi, zic..
   Conteaza dacă sunt notați sau nu la o materie?? La religie cati nu copiau la teste? Câți nu faceau referate pt un 10 și aia era?? In esență..nu învățau nimic. Foarte rar au fost luate în serios materiile astea. Nici macar profesori.
   Elevii care sunt atrași de arta vor vrea sa studieze și cu și fără note. Dam atâta importanta unor lucruri care nici măcar nu contează și tratam cu superficialitate sau ura lucrurile care chiar contează.

  1. Tot la 9 dimineata:)) a zilei urmatoare:)) Si noi tot 2 schimburi avem si se sta pana la 6 seara. Poate se vrea si somnic in scoala peste noapte.Eventual, un peofesor ca mine care are ore in ambele schimburi, sa se culce in scoala. Mare lucru: unesti doua catedre, pui o geaca sub cap si dormi, tata. Esti ca nou a doua zi dimineata. O sa puti ca un dihor, dar ai lucrat in schimburi, nah, e de inteles. 🙂

  2. “Keep it simple!” Consider ca e singurul principiu-director de care ar putea fi neaparat nevoie sa fie ținut cont pentru a fi gândită și implementata orice restructurare care privește învățământul pre-universitar. Dacă ar fi alocate fonduri pentru achiziția de “school bus”, de exemplu, mijloace de transport destinate exclusiv elevilor, începerea și finalizarea programului ar deveni atribuția asumata a scolii de apartenenta a elevului. Adică, cumva nu cred ca ar trebui sa fie făcut un amalgam din învățământul preuniversitar, sa fie preluate doar fragmente din implementările din UE sau alte tari. Ori este preluat integral un model, ori este menținut și doar ajustat pe cât de mult posibil, cel romanesc, deja existent în concepția populației adulte, trecute prin sistem.

 12. Alianța lu pește să pună mâna să citească programele, să vadă că istoria tuturor religiilor se studiază de ani de zile în cadrul orelor de religie. Dar e mai bine să ne dăm interesanți!

  1. Așa este. Marile religii se studiază și în clasa a 9-a, la Istorie universală, la absolut toate specializările.

 13. Cu 6% din PIB – poate s-ar putea investi in scoli, profesori si 16, 18 in clasa ar fi realizabil. Cu speranta ca se invata intr-un singur schimb. Realitatea este diferita complet: sunt doar utopii ale unora scoliti in comunism, au facut si ei acum un master / doctorat la SNSPA sau echivalent, si se dau mari inovatori in educatie. Cum formezi tot personalul necesar pentru aceste aberatii? Ce mari specialisti vei avea la catedra de info cu 500 euro salariu? Voi pe ce lume traiti ametitilor? aa… lumea meditatiilor… uitasem!

 14. Amendamente utopice și distopice!
  Un fel de educație ,,cu de toate” sau ,,all inclusive”

  Totul e minunat până ajungi la întrebarea:
  Cu ce resurse se va implementa?
  PM Ciucă tocmai ce a declarat că alocările bugetare suplimentare pentru educație sunt prevăzute cam prin…2027 (când probabil se vor muta în 2035 și tot așa)

  N.B.
  Nicio opoziție tranșantă legată de plagiat, de cluburile sportive școlare, de admiterea organizată doar de colegiile naționale!

  1. Cum să nu fie tranșanți cu examenul de admitere la colegii? Au zis ceva…că low achieverii rămân tot mai la coadă și uite așa ne trezim cu the achievement gap! Ce nu v-a fost clar?

 15. Tembelizarea continua. Din ce in ce mai rau. Copiii sa inceapa la ora 9.00, parintii incep serviciul mai devreme, deci nu mai ai controlul daca ajunge sau nu la scoala copilul tau. Apoi, dupa ce ca programa e incarcata si termina la 13.00-14.00 ajunge sa termine la ora 15.00. La 16.00 e acasa si il pui la teme. Parca e la serviciu. Halal!

 16. Ore de la 9 dimineata ca sa intarzie parintii la serviciu din cauza ca isi duc copiii la scoala? De ce sa nu fie evaluare la religie, atat timp cat se studiaza istoria religiilor, morala, Vechiul si Noul Testament, Coranul etc. ?

  1. Copiii de gimnaziu. La gimnaziu tu il duci la scoala? Sunt clase de gimnaziu care incep la 12 cursurile, pe acestia cine ii duce la scoala? Dcaa tot o dati pe aia cu intarzie parintele la serviciu… sau sunteți analfabeti functionali si in afara de ora 9 nu v-a retinut atentia si cuvântul gimnaziu?

   1. Deea, eu imi duc copilul de clasa a sasea cu masina la scoala. M-am mutat in alt cartier si scoala este mai departe. Cat despre jigniri si analfabetism functional sa ii scrii cui iti permite sa vorbesti asa. Rusine! In plus sunt o multime de parinti care isi duc copiii cu masina la scoala la diverse Colegii nationale care nu sunt la ei in cartier. Lasa ca nu patesc nimic copiii daca se trezesc la sapte dimineata pentru a ajunge la 8 la scoala.

  2. Pentru ca ora de religie nu i obligatorie, domnilor care sunteti revoltati aiurea. Copilul meu nu face religia si are bursa de merit, nu deranjeaza orele, in schimb alti copii care fac religia au tot felul de probleme de disciplina. D nilor profesori de religie, v ati uitat de curiozitate intr un manual de religie de peste hotare? Intr adevar altii studiaza istoria religiilor, la noi manualul se cheama”religia ortodoxa”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Babeș-Bolyai – lider detașat printre universitățile românești în cea mai nouă ediție a clasamentelor Times Higher Education după domenii de studiu / Instituțiile locale – prezență limitată în rankingurile pentru 2023, preponderent în jumătatea inferioară / Din nou prezență zero la Drept

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca are cea mai puternică prezență, dintre universitățile românești, în ultima ediție a clasamentelor Times Higher Education după domenii de studiu, cu apariții în nouă dintre cele…
Vezi articolul

Cazul Bode – măsură pentru “toleranța zero în privința plagiatului”, declarată de președintele Iohannis în octombrie: “sunt probleme” în privința ministrului de Interne, dar pot să aștepte câteva luni, “cel târziu până la rotația guvernamentală”

Președintele Klaus Iohannis declara, la începutul anului universitar, că este “nevoie de toleranță zero în privința plagiatului”. După câteva luni de atunci, el a dat dimensiunea acestei “toleranțe zero” în…
Vezi articolul

EXCLUSIV Biblioteca școlară virtuală nu va fi gata nici în acest an. Tudor Oprea, subsecretar de stat la Educație, responsabil cu digitalizarea: Câștigătorul va fi anunțat într-o lună-două. 600 de profesori vor realiza conținuturi / Care sunt firmele care au depus oferte

Biblioteca școlară virtuală, cel mai ambițios proiect de digitalizare a lecțiilor și conținuturilor educaționale al Ministerului Educației, finanțat cu peste 40 de milioane de euro din bani europeni și prevăzut…
Vezi articolul