Concurs directori 2022. Astăzi încep interviurile pentru concursul de directori. Contestațiile pot fi depuse sau trimise în termen de 24 de ore de la aflarea notei

3.049 de vizualizări
Foto: © Photosvit | Dreamstime.com
Interviurile pentru cadrele didactice care vor să devină directori de școli încep astăzi și se desfășoară până la data de 25 martie, potrivit calendarului concursului. Amintim că Edupedu.ro a scris că reprezentantul consiliului local/județean și profesorii care ocupă funcția de director / director adjunct nu pot face parte din comisia de interviu, conform metodologiei.
 • Reamintim că 2.039 de candidați la proba scrisă a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, au promovat acest examen, insuficienți pentru cele aproape 3.400 de posturi neocupate în prima sesiune. Mai bine de 1.000 de persoane care au picat proba, nu s-au mai prezentat, ori au fost eliminate.

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel, potrivit procedurii:

a) etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 minute;
b) etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalități de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 minute:
c) etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.

Comisia de evaluare a probei de interviu are următoarea componentă, după cum se arată în metodologie:

 1. președinte — un inspector școlar;
 2. membri: 
  • doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și doi membri supleanți. Nu pot fi reprezentanți ai unității de învățământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului și nici cadrele didactice care ocupă funcția de director/director adjunct. 
  • un reprezentant al consiliului local și un membru supleant. Reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educației.
  • un reprezentant și un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau, în situația în care nu sunt nominalizați reprezentanți din partea companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.

În sălile supravegheate audio-video în care se desfășoară proba de interviu, camerele vor fi instalate, astfel încât acestea să surprindă cel puțin frontal toți membrii comisiei, candidatul, observatorii, în timpul susținerii probei, precum și toate acțiunile și dialogurile candidaților, membrilor comisiei și ale observatorilor în desfășurarea acestor activități. 

Camerele vor fi instalate astfel încât să surprindă și monitoarele calculatoarelor folosite de candidați în timpul probei de interviu. Sistemul de supraveghere audio-video înregistrează imagini și sunet pe întreg intervalul orar de desfășurare a probei de interviu. Mai multe detalii despre procedura de interviu aici.

La invitarea în sala de interviu, după identificarea pe baza documentului de identitate prezentat, candidatul are obligația să pună la dispoziția fiecărui membru al comisiei de evaluare a probei de interviu câte un exemplar al strategiei de dezvoltare a unității de învățământ. Candidatul care a optat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din aceeași unitate de învățământ va elabora și prezenta, în cadrul strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de acțiune pentru obiective strategice diferite.

Pentru evaluarea competențelor de management strategic, operațional și de comunicare, candidatul prezintă strategia de dezvoltare a unității de învățământ în prezența comisiei, cu încadrarea în timpul maximum comunicat de președintele comisiei, primele minute ale expunerii fiind alocate prezentării formării și experienței profesionale a acestuia, precum și a motivelor pentru care candidează pentru acea funcție. În timpul prezentării, candidatul poate avea asupra lui un exemplare al strategiei identic cu exemplarul dat membrilor comisiei. Durata maximă de desfășurare a etapei (inclusiv întrebări și răspunsuri) este de 25 de minute.

Pentru evaluarea abilităților de soluționare a unor situații-problemă, primul candidat extrage un bilet din cele 3-4 redactate de comisie și are la dispoziție maximum 20 minute pentru a răspunde inclusiv întrebărilor adresate de comisie.

Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește obligatoriu un nou borderou de notare, în care toți evaluatorii își motivează punctajul acordat, în scris, în rubrica cu această destinație din Anexa nr. 3.

Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar după încheierea probei, în aceeași zi. Excepție fac situațiile care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (4), care se vor afișa după comunicarea măsurilor dispuse de comisia națională.

Afișarea rezultatelor se va realiza cu respectarea opțiunii candidaților care, în cererea de înscriere, au solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului.

Metodologiei de concurs și Procedura nr. 26393 / 10.03.2022 stabilesc următoarele aspecte legate de contestații:

 • Candidații pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care
  vizează organizarea/desfășurarea probei;
 • Pot contesta punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea / desfășurarea probei;
 • Candidații vor depune contestații distincte pentru fiecare funcție/unitate de
  învățământ pentru care se contestă punctajul obținut la proba de interviu;
 • Nu pot contesta punctajul obținut de alți candidați.

Model contestație

Modelul de contestație poate fi descărcat și în format editabil, mai jos:

Contestațiile se depun sau se transmit la registratura Inspectoratului Școlar Județean, astfel:

 • în format letric, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, conform programului.
 • în format electronic, pe adresa de e-mail a inspectoratului.
Calendarul concursului de directori 2022:
 • 16-25 martie Desfășurarea probei de interviu
 • 17-29 martie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 29 martie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
 • 30 martie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 31 martie – Validarea rezultatelor finale
 • 4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)

Foto: © Photosvit | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like