Marți e ultima zi în care profesorii care vor să fie directori își pot înregistra opțiunea pentru școala pentru care vor susține interviul între 16 și 25 martie. Actualii directori nu mai pot face parte din comisiile de evaluare

5.213 vizualizări
Foto: Pexels.com
Procedura operațională a probei de interviu a concursului de directori de școli a fost trimisă inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației. Nu vor face parte din comisia de interviu profesorii care ocupă funcția de director / director adjunct, potrivit metodologiei. Durata probei este de o oră și va fi monitorizată audio-video. Amintim că aceasta are loc în perioada 16-25 martie 2022. Până la data de 8 martie are loc înregistrarea opțiunilor profesorilor pentru școala la care candidează.
 • Pe 4 martie au susținut proba scrisă candidații care au fost în carantină sau izolare în data de 18 februarie 2022.
 • Mai amintim că 2.039 de candidați la proba scrisă a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, au promovat acest examen, insuficienți pentru cele aproape 3.400 de posturi neocupate în prima sesiune. Mai bine de 1.000 de persoane care au picat proba, nu s-au mai prezentat, ori au fost eliminate.

Un altă noutate se referă la faptul că reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct, conform metodologiei.

Spre deosebire de etapa din 2021, este menționată prioritatea unui reprezentant din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari. „În situația în care nu sunt nominalizați reprezentanți din partea companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional”.

Potrivit procedurii, în cadrul probei de interviu se evaluează:

 • „competențele de management strategic, operațional și comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează;
 • abilitățile de rezolvare a unor situații – problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
 • competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului”.

Supravegherea audio-video:

Sistemul de supraveghere audio-video trebuie să dispună de un spațiu de stocare liber care să fie suficient de mare, astfel încât să permită înregistrarea audio-video pe tot parcursul desfășurării activităților în aceste săli, la calitatea specificată la alineatul 5. 

Parametrii de calitate ai înregistrărilor realizate de sistemul de supraveghere audio-video vor fi setați, astfel încât la redarea înregistrărilor, toate persoanele din sala supravegheată audio-video să poată fi identificate vizual, iar calitatea sunetului înregistrat să fie de acuratețe înaltă.

Data și ora sistemului de operare al calculatoarelor, respectiv al serverelor/unităților de înregistrare din sistemul de supraveghere audio-video trebuie să fie setate corect.

Orice problemă legată de funcționarea sistemului de supraveghere audio-video va fi anunțată comisiei de organizare și rezolvată în cel mai scurt timp posibil. 

Camerele sistemului de supraveghere audio-video vor fi instalate în fiecare sală supravegheată audio-video, astfel încât să asigure vizibilitatea tuturor persoanelor din sală, fără a fi obturată prin prezența persoanelor sau a unor obiecte.

În sălile supravegheate audio-video în care se desfășoară proba de interviu, camerele vor fi instalate, astfel încât acestea să surprindă cel puțin frontal toți membrii comisiei, candidatul, observatorii, în timpul susținerii probei, precum și toate acțiunile și dialogurile candidaților, membrilor comisiei și ale observatorilor în desfășurarea acestor activități. 

Camerele vor fi instalate astfel încât să surprindă și monitoarele calculatoarelor folosite de candidați în timpul probei de interviu.

Sistemul de supraveghere audio-video înregistrează imagini și sunet pe întreg intervalul orar de desfășurare a probei de interviu.

Sistemul de supraveghere audio-video este oprit de către persoana responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere doar după ce toate activitățile de evaluare din sala supravegheată audio-video s-au finalizat și toți membrii comisiei au părăsit sala.

Membrilor comisiilor și observatorilor le este interzisă intervenția asupra sistemului de supraveghere audio-video. 

Desfășurarea probei de interviu

În ziua în care este programată proba de interviu pentru ocuparea funcțiilor de conducere dintr-o unitate de învățământ, comisia de evaluare a probei de interviu se întrunește cu aproximativ o oră înainte de începerea probei și, în plenul ei, desfășoară următoarele activități:

a) selectează, din lista elaborată de comisia de organizare, 3-4 teme generale, le particularizează în situații-problemă specifice respectivei unități de învățământ și le redactează cu bilete distincte pe care le numerotează; în situația în care pentru aceeași unitate de învățământ au optat candidați pentru ocuparea și a funcției de director și a celei de director adjunct, numărul situațiilor problemă / biletelor elaborate de comisia de evaluare a probei de interviu va fi de cel puțin 4.

b) redactează sarcinile de lucru pentru evaluarea competențelor digitale conform prevederilor art. 1 alin (4) și le particularizează în raport cu următoarele exemple:
– documentul elaborat într-un program de editare text poate fi o adresă către inspectoratul școlar / decizie de constituire a unei comisii / răspuns la o petiție adresată de un părinte etc., utilizând diacritice;
– pentru documentul tip foaie de calcul, candidatul trebuie să creeze și să prelucreze un tabel (de exemplu un tabel cu numărul claselor / grupelor și numărul de elevi / preșcolari din unitatea de învățământ și să efectueze, după caz: totalizări/medieri/procente etc).
– documente, denumite cu numele candidatului și funcția pentru care candidează, să fie salvate pe Desktop, într-un folder creat de președintele comisiei;
– să transmită documentele elaborate la adresa de e-mail indicată de comisie;
– să printeze documentele și să le scaneze;

c) stabilește atât ordinea etapelor din cadrul interviului, momentul adresării întrebărilor (după fiecare etapă sau la finalul probei) și durata alocată întrebărilor și răspunsurilor; pentru etapele I și II durata alocată întrebărilor nu poate depăși 10 minute și se încadrează obligatoriu în durata prevăzută la art.13 lit. a) și b).

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel:

a) etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 minute;
b) etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalități de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 minute:
c) etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.

În vederea edificării asupra punctajului aferent indicatorilor, membrii comisiei de interviu pot adresa întrebări candidatului pe durata desfășurării etapelor probei sau la finalul acesteia. Candidaților le vor fi adresate întrebări doar la finalul prezentării strategiei, respectiv la finalul prezentării soluției de rezolvare a situației- problemă, fără a fi întrerupți pe parcursul prezentării.

Toți candidații care optează pentru aceeași funcție din cadrul unității de învățământ vor avea de soluționat aceeași situație-problemă (conform cerinței din biletul extras de primul candidat, conform ordinii alfabetice) și vor avea repartizate aceleași sarcini de lucru pentru evaluarea competențelor digitale.

Interviul este evaluat de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește obligatoriu un nou borderou de notare, în care toți evaluatorii își motivează punctajul acordat, în scris, în rubrica cu această destinație din Anexa nr. 3.

Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar după încheierea probei, în aceeași zi. Excepție fac situațiile care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (4), care se vor afișa după comunicarea măsurilor dispuse de comisia națională.

Afișarea rezultatelor se va realiza cu respectarea opțiunii candidaților care, în cererea de înscriere, au solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal.

Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului.

Conform metodologiei, comisia de evaluare a probei de interviu are următoarea componență:

 1. „președinte — un inspector școlar;
 2. membri:
  • (i) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și doi membri supleanți. Nu pot fi reprezentanți ai unității de învățământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului și nici cadrele didactice care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul centrelor județene de excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare și un supleant;
  • un reprezentant al consiliului local și un membru supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București și un membru supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educației. În cazul unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care coordonează și controlează unitățile respective. În cazul unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale, în situația în care nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanți ai unității de învățământ, din comisie pot face parte și cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate;
  • un reprezentant și un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau, în situația în care nu sunt nominalizați reprezentanți din partea companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional”.

„În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autoritățile locale sau unitățile de învățământ nu își desemnează reprezentantul, membru al comisiei de evaluare a interviului devine un inspector școlar/un director care are încheiat contract de management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeași procedură se aplică și în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant”, se mai arată în metodologie.

Calendarul concursului de directori 2022:
 • 4-8-martie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
 • 9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 14 martie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 16-25 martie Desfășurarea probei de interviu
 • 17-29 martie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 29 martie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
 • 30 martie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 31 martie – Validarea rezultatelor finale
 • 4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de World Vision România

Aproape jumătate din adolescenții chestionați de World Vision România consideră că profesorii lor sunt puțin sau deloc pregătiți să-i informeze despre cum se pot feri de abuzurile sexuale. Director de școală: Acum 7-8 ani, aveam fete de clasa a VIII-a așteptate de mașini la gardul școlii și era nevoie să le ducem acasă

Aproape jumătate din adolescenții participanți la un sondaj realizat de World Vision România consideră că profesorii lor nu sunt deloc pregătiți să le vorbească despre cum se pot feri de…
Vezi articolul

Profesorii care vor să evalueze viitoarele manuale școlare pentru disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” se pot înscrie până pe 15 decembrie. Au prioritate cadrele didactice cu studii tematice și gradul didactic I sau doctorat, potrivit CNPEE

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) lansează un apel pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul”. Selecția cadrelor didactice cu statut de experți…
Vezi articolul

Federația asociațiilor de părinți se opune examenelor de admitere la liceu, prevăzute ca opțiune în “România Educată”: vor duce la lipsă de transparență, de echitate și egalitate de şanse și la o ierarhie nefirească între școli, nu oferă garanția integrității

Posibilitatea unor licee de a organiza examene proprii de admitere, separate de examenul de evaluare națională, conform proiectului România Educată, a “stârnit un val de îngrijorare în rândul majorității părinților”,…
Vezi articolul