Darius Vâlcov, despre proiectul discutat cu Ion Ţiriac: Jumătate din copiii care se vor naşte anual, în viitor, în România, vor putea să vină în aceste grădiniţe sportive private

2.900 de vizualizări
Guvernul a aprobat vineri seara programul prin care acorda un ajutor de stat pentru construcţia de grădiniţe sportive olimpice. În conferinţa de presă care a urmat şedinţei de guvern, cosilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov, a declarat că va fi vorba despre construcţii cu o suprafaţă de minimum 5.000 de metri pătraţi, iar o grădiniţa va şcolariza câte 100 de copii pe an. Despre acest proiect Edupedu.ro a scris în exclusivitate încă de la apariţia Ordonanţei.

Iată ce a declarat Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă:

Reporter: Ati discutat cu omul de afaceri Ion Tiriac despre acest program?

Darius Vâlcov – Unele idei le-am discutat. (…) Orice companie va putea să construiască aceste grădiniţe.

Reporter: Dar sunt grădiniţe private în care statul impune, pentru 500 de mii de euro, pentru fiecare obiectiv construit de la zero, doar 8% elevi fără taxă. Asta înseamnă, concret, că la o grupă de 25 de copii, doar 2 pot intra fără taxă, restul cu taxă. Taxă care probabil va fi foarte mare, având în vedere dotările.

Darius Vâlcov  – Nu, dacă vă uitaţi, şi taxa care trebuie să fie percepută trebuie să fie socială, la un anumit nivel. Şi mai mult decât atât, statul mai impune două lururi: să fie o grădiniţă cu program sportiv, în sensul în care va avea antrenor şi ne gândim deci la sănătatea copiilor care vor fi în aceste grădiniţe. Şi dacă ne referim la 1000 de grădiniţe, înmulţim cu 100 cât va avea fiecare grădiniţă, înseamnă 100 de mii de copii. La 160 de mii – 180 de mii de naşteri înseamnă că asigurăm din start, dacă acest program va avea succes, jumătate din copiii care se vor naşte în viitor în România vor putea să vină în aceste grădiniţe.

Reporter: Grădiniţe private…

Darius Vâlcov  – Grădiniţe private susţinute de către stat.

Reporter: Cu o taxă limitată la cât?

Darius Vâlcov  – De trei ori valoarea care este astăzi impusă.”

Puteţi urmări acest dialog în clipul de mai jos. 

Iată ce scrie în Ordonanţa de Urgenţă despre programul de sprijin pentru construcţia de grădiniţe:

Art. 18 – (1) Se aprobă programul ”gROwth – investim în copii, investim în viitor”, denumit în continuare Programul, ca program guvernamental având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea și dotarea de grădiniţe cu profil sportiv.

(2) Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi se repartizează astfel:

a) ajutor nerambursabil de pana la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) garanţie în nume şi cont stat de maxim 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Gararanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau  Fondului Roman de Contragarantare. În această categorie intră atât creditul
punte acordat pentru finanţarea ajutorului nerambursabil, cât şi creditul de co-finanţare, acordat pentru finantarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanţiei se diminueaza corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua, în
contul investitorului deschis la finanţator.

c) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare;

d) pentru acelaşi beneficiar nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c).

Art. 19 – (1) Beneficiarii sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi şi Comitetul Olimpic și Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

(3) Dacă beneficiarii sunt societăţi, acestea trebuie să îndeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituite în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui  an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior şi să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.

(4) Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii unui drept care confera dreptul de constuire potrivit legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

Art. 20 – (1) Pentru construcția clădirii, înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice ce poate fi acordat unui beneficiar este de maxim 500.000 euro.

(2) Schema de ajutor de stat pentru beneficiarii acestui program se va constitui şi operaţionaliza prin hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 21 – (1) Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse ca proiecte trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, capacitate, dotare generală şi sportivă, personal de specialitate şi de echipamente sportive, care vor fi detaliate în cadrul schemei de ajutor de stat.

(2) Clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă.

(3) Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

(4) Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma
obţinută ca ajutor de stat.

(5) Investiţia respecta prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul construcţiilor, mediului şi sănătăţii publice şi al normelor de funcţionare pentru spaţii de învăţământîn cazul grădiniţelor cu profil sportiv.

Art. 22

(1) Beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-un procent de cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o
perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

(2) Beneficiarii de susţinere financiară pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

(3) Criteriile sociale de gratuitate se vor detalia în cadrul schemei de ajutor de stat.

(4) Beneficiarii care nu respectă prevederile de la alin. (1) şi (2) plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligaţiei, înmulţit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat gratuitatea.

(5) Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura pentru grădiniţele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor.

(6) Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura accesul  copiilor la un tarif accesibil, conform legislatiei in domeniul ajutorului de stat, corelat cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea  costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;

(7) Susţinerea financiară prevăzută la art.18 se stabileste prin hotărâre de Guvern în cadrul schemei de ajutor de stat.

Art. 23 – Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi cheltuielile pentru investiţia de bază vor fi precizate în cadrul schemei de ajutor de stat.

Art. 24 – Beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv au obligaţia ca pe perioada derulării proiectului şi pe o perioadă de cel puţin 7 ani de funcţionare să afişeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program; modul în care se va efectua afişarea va fi precizat în normele de aplicare a art. 18 – 23, aprobate prin hotărâre de Guvern.

Art. 25 – (1) Ajutorul nerambursabil, plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat constituită în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, va fi suportat din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite în cadrul Programului.

(3) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului “gROwth – investim în copii, investim în viitor”.


4 comments
  1. Ce are Ţiriac cu grădiniţele ?
    Tiriac, cel care declara public:”între un prost şi un hoţ, eu prefer HOŢUL !, fără să-i tremure vreo geană şi Vâlcov. un sofist economic alunecos deja condamnat în primă instanşă pentru corupţie, încearcă să se se afişeze ca doi diavoli, care încearcă îşi pună aripi de ingeraşi ! Ruşine ! Nici unul nu mişcă un deget fără de sa-şi asigure un câştig pe măsură ! Români staţi cu ochii aţintitţi pe ei ! Că “justţia coafată” a lui Dragnea-Tudose-Iordache, are părul puternic dat peste ochi, şi nu va zări nimic din matrapazlâcurile puse la cale prin OUG din 22,12,2018 ! Sâc !

  2. In timp ce țările model din nordul Europei, campioane la Educației subvenționează integral tot ce e legat de creșterea viitoarelor generații, actualii guvernanți oferă oportunități de afaceri prietenilor pe spinarea celei mai sărace populații europene taxând cea mai prețioasă resursă ! Generația viitoare !

  3. Gânduri, ganduri…
    Copii domnului consilier și ale pulifricilor sau politicienilor strângători nu vor avea probabil probleme cu nivelul taxelor la grădinițele olimpice… Restul nu contează, pot fi cumpărați cu mici și bere sau îndemnați să plece în străinătate… Gânduri printre rânduri…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like