DOCUMENT Model cerere egalizare de șanse pentru Bacalaureat 2024. Părinții trebuie să depună cererea pentru adaptarea condițiilor de examen înainte de organizarea simulărilor naționale

2.532 de vizualizări
Model cerere egalizare de șanse pentru Bacalaureat 2024
Părinții trebuie să depună la școală o cerere pentru adaptarea condițiilor de examen înainte de organizarea simulărilor naționale pentru Bacalaureat 2024. Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist, conform procedurii publicate de Ministerul Educației pe 1 noiembrie.

Principala modificare față de anul școlar trecut este că în procesul de avizare și aprobare a instrumentelor și a materialelor compensatorii poate fi implicat, la nivelul comisiei județene, și un cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, familiarizat cu problematica TSI, desemnat de către ISJ/ISMB, conform Ministerului Educației.

„Părinții depun cererea înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională/înscrierea absolvenților clasei a XII-a/a XIII-a la examenul național de bacalaureat.

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/ a unei adeverințe medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a municipiului București de orientare școlar-profesională. 

În conținutul solicitării depuse în scris de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburări de neurodezvoltare, se menționează modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței. 

Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale”, conform procedurii.

DOCUMENT Model cerere pentru adaptarea condițiilor de examinare la Bacalaureat 2024

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței de vedere

Părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere își vor exprima, în scris, potrivit art. 4 din prezenta procedură, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului/ modul de redactare a subiectelor (scriere obișnuită, scriere obișnuită cu caractere mărite sau prin intermediul unui profesor asistent, scriere braille).

În redactarea/modul de transmitere a subiectelor de examen către candidat se va ține cont de gradul deficienței de vedere (acuitate vizuală, ambliopie, cecitate), astfel:

a) Asigurarea subiectelor în scriere obișnuită cu caractere mărite se realizează de către comisia din centrul de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

b) Multiplicarea subiectelor în sistem de scriere braille se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, pe imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate, prin scanare sau prin transpunerea manuală a textului după dictare/prin aducerea subiectului în format electronic. Candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse în scriere braille, precum și subiectul în scriere obișnuită. După distribuirea subiectelor, pentru identificarea eventualelor erori de transcriere și, după caz, menționarea diferitelor figuri/scheme/diagrame și altele asemenea, profesorii asistenți dau citire subiectelor.

c) Pentru candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiții pentru transpunerea subiectelor și multiplicarea acestora prin sistemul braille, subiectele se transmit prin dictare directă, de către unul dintre profesorii asistenți, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat de la momentul finalizării dictării.

d) Pentru candidații cu deficiență de vedere care optează pentru elaborarea lucrării scrise prin dictare, subiectele se comunică prin citire/dictare, de către un profesor asistent, transmiterea cerințelor putându-se realiza secvențial.

e) Pentru citirea subiectelor se poate folosi și tehnologie asistivă, fără conectare la internet și care să nu permită descărcarea de documente. Dispozitivele pot fi puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau pot fi dispozitive personale ale candidaților, verificate în prealabil de către membrii comisiei din centrul de examen.

f) Citirea subiectelor cu ajutorul tehnologiei asistive (voce sintetică pe laptop, PC etc.) poate fi însoțită de dictarea cerințelor de către un profesor asistent. Candidații pot utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai după ce au fost verificate în prealabil, astfel încât să nu conțină în memoria internă materiale interzise la examen.

În centrele de examen în care susțin examen candidați cu deficiențe de vedere în sistem de scriere braille sau cu tehnologie asistivă, din comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, din subcomisie, fac parte un specialist în transpunerea subiectelor în sistem braille, precum și un cadru didactic cu competențe în utilizarea tehnologiei de acces pentru nevăzători.

Redactarea lucrărilor scrise se realizează prin scriere manuală, prin sistemul de scriere braille, scriere cu ajutorul calculatorului prin intermediul unui soft de tipul cititorului de ecran sau prin dictare. Candidații pentru care se asigură subiectele cu caractere mărite pot utiliza pentru redactarea lucrărilor scrise, mijloace optice de sprijin (lupe sau lentile speciale), precum și mijloace electronice de sprijin (lupe electronice portabile sau aparate de mărit cu circuit închis), proprii sau puse la dispoziție de unitățile de învățământ.

Pentru candidații care solicită subiectele în alfabetul braille, la disciplinele geografie/matematică, hărţile/figurile/graficele se transpun în format tactil, prin intermediul tehnologiei de acces.

La proba scrisă pentru disciplina Geografie, pentru accesibilizarea modului de lucru pe hartă, candidații cu deficiențe de vedere pot folosi Stiloul Prietenos (PenFriend), care se achiziționează împreună cu etichetele asociate acestora, etichete speciale ce permit înregistrarea vocală.

La disciplina Matematică, candidații cu deficiențe de vedere, în funcție de gradul de deficiență, pot beneficia, la cerere, de scheme/desene/figuri geometrice în format mărit, de utilizarea cubaritmului sau a unor instrumente geometrice accesibilizate (de exemplu, rigla, echerul, compasul braille) sau au posibilitatea de a redacta descrierea figurilor geometrice, acordându-se punctajul conform baremului stabilit.

Lucrările care se realizează prin dictare se scriu de către unul dintre profesorii asistenți, în săli distincte, supravegheate audio-video. Completarea colțului care se secretizează se realizează, de asemenea, de către profesorii asistenți.

Lucrările scrise în alfabet braille se redactează pe hârtie specială braille, pusă la dispoziție de unitatea de învățământ de la care provin elevii, care poartă ștampila centrului de examen.
După finalizarea elaborării, profesorii asistenți preiau lucrările scrise în alfabet braille, numerotează colile cu cerneală albastră și atașează broșura cu subiectele/un număr suficient de coli tipizate pentru transcriere. Pentru fiecare candidat, profesorii asistenți înscriu în colțul negru al broșurii/primei coli tipizate datele candidatului și efectuează secretizarea conform procedurilor aprobate, în prezența candidatului și a însoțitorului acestuia.

Lucrările scrise în alfabetul braille, împreună cu broșurile/colile tipizate se preiau de către comisia din centrul de examen în cadrul căreia va funcționa o subcomisie pentru asigurarea transcrierii conținutului lucrărilor din alfabetul braille în alfabetul obișnuit, în broșură/pe coli tipizate. Membrii acestor subcomisii sunt cadre didactice specializate în scrierea/citirea alfabetului braille. Subcomisia se află în coordonarea președintelui comisiei din centrul de examen și este numită prin decizie a ISJ/ISMB. Lucrările transcrise se transmit/încarcă odată cu celelalte lucrări conform procedurii aprobate.

Lucrările redactate pe dispozitive electronice se listează în sala în care a fost susţinută proba și vor fi secretizate în prezența elevului și a însoțitorului acestuia. Lucrările se transcriu de unul dintre profesorii asistenţi pe foaie tipizată, care se secretizează conform procedurilor aprobate, în prezența a cel puțin doi membri ai comisiei. La momentul transcrierii lucrărilor pe foi tipizate/broșură, acestea vor fi desecretizate de către membrii subcomisiei pentru a putea fi transpuse în formatul în care vor fi transmise/încărcate în vederea evaluării conform procedurilor aprobate, pentru toate lucrările din județ.

Pe borderoul de primire lucrări, atât pentru lucrarea redactată în braille/calculator, cât și pentru lucrarea finală, rezultată în urma scrierii/traducerii pe broșură/coli tipizate, numerotarea și numărul total de pagini vor fi realizate de membrii subcomisiei care au realizat scrierea/traducerea. Aceștia vor nota numărul total de pagini în borderoul de predare-primire a lucrărilor și vor semna în spațiul corespunzător, conform procedurii aprobate.

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței de auz

Candidații cu deficiențe de auz pot solicita susținerea probelor de examen cu subiecte unice cu suportul interpreților limbajului mimico-gestual, cadre didactice din învățământul preuniversitar de altă specialitate decât cea la care se susține proba și care nu au predat la clasele din care provin candidații. La cererea motivată a părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentaților legali ai elevilor/elevii majori, candidații pot beneficia de interpreţi autorizați în limbajul mimico-gestual, alţii decât cei propuşi de unitatea de învățământ, de altă specialitate decât cea la care se susține proba.

Pentru evitarea/eliminarea blocajelor în comunicarea dintre candidat și interpret, în situația în care interpretul limbajului mimico-gestual este desemnat de către ISJ/ISMB, se recomandă o cunoaștere prealabilă între interpret și candidat, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de prima probă, astfel încât să se asigure o cunoaștere comună a semnelor limbii române.

În situația în care nu poate fi asigurat un număr corespunzător de interpreți ai limbajului mimico-gestual în condițiile prevăzute la alin. (1), comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a Evaluării naționale, respectiv comisiile județene/Comisia municipiului București de Bacalaureat asigură prezența în fiecare centru de examen în care sunt candidați cu deficiențe de auz, pe toată durata desfășurării probelor, a unor interpreți autorizați în limbajul mimico-gestual, alţii decât cei propuşi de unitatea de învățământ, de altă specialitate decât cea la care se susține proba.

Accesul în centrul de examen a interpreților limbajului mimico-gestual este permis în baza unei delegații semnate de către inspectorul școlar general.

În vederea accesibilizării cerințelor subiectelor pentru fiecare probă, interpretul transmite candidatului/ candidaților, prin limbaj mimico-gestual, conținutul cerințelor, atât la începutul fiecărei probe, cât și secvențial, după fiecare cerință, după caz.

Redactarea lucrării scrise se poate realiza prin dictare de către elev cu sprijinul interpretului, a unui profesor asistent, sau prin utilizarea unui calculator. Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

În cadrul probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul examenului național de bacalaureat, candidații cu deficiențe de auz nu susțin proba de înțelegere a unui text audiat. În certificatul de competență lingvistică, rubrica respectivă, ce corespunde competenței de înțelegere a unui text audiat, se barează.

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor de neurodezvoltare

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor de spectru autist, tulburărilor cu deficit de atenție/hiperactivitate, tulburărilor de dezvoltare intelectuală sau altor tulburări de neurodezvoltare

În vederea identificării soluțiilor optime de adaptare a modalității de susținere a probelor și pentru evitarea/eliminarea blocajelor sau stărilor de anxietate/disconfort psihic, cauzate de introducerea elevului cu tulburare de spectru autist într-un mediu nefamiliar, se asigură cunoașterea prealabilă dintre candidat și însoțitor, în cazul în care a fost desemnat de către ISJ/ISMB, potrivit art. 18, alin. (7) din prezenta procedură. Totodată, însoțitorul i se poate adresa elevului pentru a-i oferi sprijin în concentrarea asupra rezolvării subiectului, fără a interfera cu conținutul probei de examen.

Sala de examen nu va conține distractori și se recomandă evitarea stimulilor externi.

Subiectele pentru probele scrise se transmit candidaților cu tulburare de spectru autist sau cu alte tulburări de neurodezvoltare, cu posibilitatea promptării și administrării secvențiale de către un profesor asistent, după caz. Subiectele se citesc, pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea și se pot repeta, la cererea candidatului.

Redactarea lucrării scrise se poate realiza prin dictare, unui profesor asistent, sau prin utilizarea unui calculator. Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

Pe timpul realizării probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, cu respectarea încadrării în termenul maxim prevăzut pentru redactarea lucrării și, de asemenea, este permisă la decizia însoțitorului, folosirea unui sistem de recompensă tangibil/netangibil, precum și prezentarea vizuală a timpului.

Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice tulburărilor specifice de învățare (TSI)

Părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu tulburări specifice de învățare își vor exprima, în scris, potrivit art. 4, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului/modul de redactare a subiectelor specificând mijloacele/instrumentele/ modul de redactare al lucrării, aspecte esențiale pentru pregătirea/asigurarea/respectarea tuturor elementelor necesare adaptării procedurilor de examinare.

Exemple de adaptări ale procedurilor de examinare pentru candidații cu tulburări specifice de învățare: 

a) Citirea subiectelor de către un profesor asistent, pentru candidații cu dislexie. Subiectele se citesc cu voce tare, pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea și se pot repeta la cererea candidatului;

b) Realizarea lucrării scrise prin dictarea conținutului acesteia, de către elevul cu disgrafie (disortografie), către un profesor asistent. Se interzice profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.

Lucrarea redactată de candidat pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba și se semnează pe fiecare pagină de către candidat. Unul dintre profesorii asistenți asigură secretizarea și transcrierea lucrării în broșură/pe coli tipizate.

Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a examenului de bacalaureat pentru candidații cu TSI, precum folosirea instrumentelor și materialelor compensatorii, avizate de către inspectorul de specialitate care coordonează disciplina respectivă/cadrul didactic desemnat de către ISJ/ISMB și al inspectorului pentru învățământul special din cadrul ISJ/ISMB/cadrul didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, familiarizat cu problematica TSI, desemnat de către ISJ/ISMB, la propunerea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București. Neavizarea sau neaprobarea instrumentelor și materialelor compensatorii, astfel cum au fost propuse de către comisiile din unitățile de învățământ, va fi motivată, în scris, de către ISJ/ISMB, respectiv de către Comisia Națională de Bacalaureat, odată cu transmiterea refuzului de avizare/aprobare.

Unitățile de învățământ au obligația de a transmite către ISJ/ISMB, în vederea aprobării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora, cererile și materialele compensatorii depuse de către părinții/reprezentații legali ai elevilor sau elevii majori, după caz.

Comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale, respectiv Comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat comunică în scris, unităților de învățământ, măsurile compensatorii, precum și materialele compensatorii aprobate/avizate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor.

Pentru a reduce barierele determinate de tulburarea specifică de învățare, dar fără să le faciliteze realizarea lucrării din punct de vedere cognitiv, candidații cu TSI pot utiliza materiale compensatorii (tabele cu formule, hărți mentale, scheme conceptuale) și instrumente compensatorii (tehnologii asistive, ca de exemplu: calculatorul de buzunar/birou).

Dispoziții finale

Pentru candidații cu diabet zaharat insulino-dependent care, la recomandarea medicului/familiei, solicită accesul în sala de examen cu dispozitive medicale specifice (pompe de insulină, glucometru), precum și pentru candidații care au aplicați senzori pentru măsurarea glicemiei care comunică cu telefonul mobil, se permite accesul candidaților în sala de examen cu aceste dispozitive medicale.

Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se poate mări, cu maximum două ore, conform prevederilor în vigoare.

Pe parcursul probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, avându-se în vedere încadrarea în termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării.

Candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare pot susține probele de examen în săli de clasă distincte, cu supraveghere audio-video, dacă această solicitare este menționată în cererea depusă de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentații legali ai elevilor/elevii majori, conform modelului din Anexa 1 din prezenta procedură.

Supravegherea candidaților în sala de examen este asigurată de cel puțin doi profesori asistenți, membri ai comisiei de examen.

Transcrierea în broșură/pe coli tipizate, de către unul dintre profesorii asistenți, a lucrărilor redactate de către candidați pe calculator se va efectua fără a fi necesară prezența candidatului.

Pentru candidații care beneficiază, la data aprobării prezentei proceduri, de suportul unui însoțitor, pe perioada probelor, părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori, menționează, în cererea depusă, prezența însoțitorului în sala de examen.


Însoțitorul poate fi: un cadru didactic itinerant și de sprijin, un cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie familiarizat cu problematica deficienței elevului, desemnat de ISJ/ISMB sau un psiholog/specialist-terapeut personal al elevului, la propunerea părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali. În cazul candidaților cu deficiență de auz, însoțitorul este înlocuit de interpretul limbajului mimico-gestual. Accesul însoțitorilor în centrul de examen este permis în baza unei delegații emise de către ISJ/ISMB, cu respectarea condiției de a nu preda disciplina de examen pentru care asigură însoțirea candidatului în sală și nici la clasa din care provine acesta.

Toate persoanele care au acces în sălile de examen, în calitate de însoțitori, interpreți ai limbajului mimico-gestual, profesori asistenți etc. pentru a oferi sprijin elevilor cu deficiențe, conform mențiunilor din secțiunile precedente ale prezentei proceduri, nu trebuie să fie în situație de incompatibilitate, respectiv să nu aibă rude sau afini până la gradul al IV-lea printre elevii care participă la respectiva sesiune de examen.

Cadrul didactic itinerant și de sprijin/cadrul didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie, desemnat de către ISJ/ISMB în calitate de însoțitor al elevului poate face parte, ca asistent, din comisia de examen.

Centrele de examen vor instala pe calculatoarele utilizate de candidații care, la examenele naționale, vor răspunde direct pe broșură/foaie de examen programul Adobe Acrobat DC cu ajutorul căruia se pot completa spațiile de răspuns și bifa variantele considerate corecte de către candidat în cazul itemilor obiectivi.

Măsurile prevăzute se aplică integral sau diferențiat, după caz, și pentru alte tulburări de dezvoltare decât cele menționate în prezenta procedură, pentru care există dovezi medicale și pentru care se solicită în scris adaptarea procedurii de susținere a examenului național.

Prezenta procedură se aplică tuturor probelor specifice examenelor naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024.

La solicitarea conducerii unității de învățământ, comisia județeană/a municipiului București de examen aprobă aplicarea prevederilor prezentei proceduri potrivit tipului si gradului de deficiență, tulburare de spectru autist/tulburare specifică de învățare/ADHD și numește/deleagă specialiștii în comisia/centrul de examen. Din comisiile/centrele de examen în care sunt înscriși elevi pentru care se aplică prezenta procedură fac parte și cadre didactice cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie. 

Pentru cazuri speciale, vizând oricare dintre tipurile de deficiențe/dizabilități, Comisia Națională de Bacalaureat, respectiv Comisiile județene/a municipiului București de Organizare a Evaluării Naționale pot aproba, prin proceduri specifice, și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor de examen pentru elevii cu deficiențe, la solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București, respectiv la solicitarea comisiilor din unitățile de învățământ, pentru evaluarea națională, în baza documentelor prezentate la înscriere.

Ministerul Educației asigură postarea pe site-ul propriu și transmiterea prezentei proceduri către ISJ/ISMB, care au obligația diseminării acesteia în fiecare unitate de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a, respectiv în clasele a XII-a/a XIII-a. Conducerile unităților de învățământ răspund de informarea elevilor și a părinților /tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai elevilor cu privire la prevederile prezentei proceduri.

Conducerile unităților de învățământ și ale ISJ/ISMB întreprind măsuri pentru informarea elevilor/părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai tuturor elevilor cu deficiențe care susțin examenele naționale cu privire la modalitățile de adaptare a procedurilor de examinare de care pot beneficia, la cerere, precum și cu privire la calendarul și locul depunerii solicitării respective. Informațiile vor fi afișate la sediul fiecărei unități de învățământ/ ISJ/ISMB /CJRAE/CMBRAE, precum pe site-urile acestora și se va indica și un număr de telefon la care pot fi obținute informații suplimentare.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024, Sesiunea iunie – iulie 2024

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

  • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

DOCUMENT Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, de auz, tulburări de neurodezvoltare si specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024 
Citește și:
OFICIAL Bacalaureat 2024 începe pe 17 iunie cu proba de limba română oral. Probele scrise au loc între 1 și 5 iulie, cu o zi liberă între proba obligatorie și proba la alegere / Calendarul examenului
DOCUMENT Evaluare Națională 2024. Procedura de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, de auz, tulburări specifice de învățare și de neurodezvoltare, publicată de Ministerul Educației. Model de cerere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Cîmpeanu, despre subiectele care se vor da la Bacalaureat, de luni: Subiectele nu vor fi mai ușoare, dar formulările vor fi mai clare / Nu este un examen în care să probăm cât de multe capcane întindem elevilor

Subiectele nu vor fi mai ușoare, dar formulările vor fi mai clare, a declarat ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, la Digi24, despre subiectele care vor fi date de luni la Bacalaureat.…
Vezi articolul

Ministrul Educației le transmite elevilor că subiectele de la examenele din acest an, Evaluarea Națională și Bacalaureatul, vor fi „perfect adaptate”. Cîmpeanu: Este total incorect să plătească doar elevii

Subiectele de la examenele naţionale vor fi adaptate acestei perioade de doi ani din parcursul educaţional al elevilor, anunță ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, la TVR 1, citat de Agerpres. Acesta…
Vezi articolul