DOCUMENT Noul “laborator de cercetare” în științele educației al Ministerului trebuie să “aplice Programul de Guvernare”. Cercetarea se va face într-o unitate fără personalitate juridică și se înființează la Miercurea Ciuc și Cluj-Napoca birouri pentru subiectele de examene pentru minorități

2.701 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Institutul de Științe ale Educației și Centrul de Evaluare și Examinare se comasează pentru că este nevoie de “o abordare unitară” în derularea activităților “menite să pună în aplicare Programul de guvernare”. În plus, aceste “activități” sunt menite și “să sprijine Ministerul Educației și Cercetării în îndeplinirea principalei misiuni ale sale, respectiv aceea de formare (…) a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe” europene. Prevederile sunt cuprinse în proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește forma de organizare a noii instituții ce comasează IȘE și CNEE: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Noua instituție vine și cu două birouri pentru minorități, structuri inexistente până acum, la Miercurea Ciuc și la Cluj-Napoca. Centrul se va ocupa atât de curriculum, cât și de subiectele tuturor examenelor naționale, de la evaluările naționale, bacalaureat, până la titularizare.

 • Apariția birourilor ridică întrebări privind capacitatea de a asigura confidențialitatea subiectelor de examene, având în vedere că Centrul Național de Evaluare și Examinare s-a confruntat și în trecut, cu un singur birou, cu suspiciuni de scurgere a subiectelor.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) – acesta este numele noii instituții – este “organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării”, prevede proiectul de HG, pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației.

Activitățile de cercetare pe care până acum le realiza Institutul de Științe ale Educației (IȘE) vor fi preluate de o “unitate” din cadrul CNPEE, cu “structură de cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică”, prevede Nota de fundamentare. Concret, proiectul de HG impune următoarele: “Activitățile privind cercetarea-dezvoltrarea și fundamentarea politicilor educaționale pe baza cercetării științifice se desfășoară în cadrul Unității de Politici și Cercetare în Științele Educației, structură de cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, în conformitate cu prevederile Art. 8^1 din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică” (Art. 9 din proiectul de HG).

Paradoxal, noua instituție care se ocupă atât de curriculum, cât și de examene “poate participa la activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naționale de evaluare”, prevede art. 3 alin. h din proiectul de HG. Nu este clar cine are obligativitatea să gândească și să impună standardele naționale de evaluare, atâta vreme cât “laboratorul” Ministerului are doar opțională această activitate.

Centrul “efectuează la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului”, stabilește articolul 3 litera l din același proiect de act normativ. În conformitate cu această regulă, noua instituție poate să nu mai realizeze rapoartele subsecvente Evaluărilor Naționale de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, de exemplu, dacă Ministerul nu trimite o solicitare anuală în acest sens.

Deși în Nota de fundamentare este scris că CNPEE se va ocupa de testarea PISA și TALIS, proiectul de Hotărâre de Guvern (HG) statuează că noua instituție este centru național doar pentru testarea internațională PISA.

Conducerea Centrului va fi asigurată de un director general și de un director general adjunct, “numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe baza rezultatelor concursurilor organizate în condițiile legii”.

Patrimoniul CNPEE “se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului Național de Evaluare și Examinare și a Institutului de Științe ale Educației”.

Amintim că Guvernul a decis pe 6 noiembrie 2019, în prima ședință a Executivului condus de Ludovic Orban, printr-o Ordonanță de Urgență, ca Institutul de Științe ale Educației (care concepe curriculumul școlar și face cercetare în științele educației) și Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (care concepe subiectele tuturor examenelor naționale și organizează licitațiile de manuale), să se comaseze într-o instituție nouă, numită Centrul Național de Politici și Evaluare.

Abia două luni mai târziu, Ministerul Educației pune în dezbatere publică Hotărârea de Guvern care prevede care este forma de organizare a noii instituții: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Nota de fundamentare care argumentează necesitatea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

IȘE și CNEE “au scopuri care sunt în strânsă legătură”. “Este necesară astfel o abordare unitară în derularea acestor activități pentru sistemul național de educație, de un management coerent și eficient, menite să pună în aplicare Programul de guvernare, concretizând principiul eficienței instituționale și să sprijine Ministerul Educației și Cercetării în îndeplinirea principalei misiuni ale sale, respectiv aceea de formare, prin educație, formare profesională și cercetare a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de HG. Autorii notei preiau ad literam misiunea asumată de legea educației, în articolul 2, referitoare la “infrastructura mentală a societății românești”.

CNPEE va avea 153 de posturi, “preluate de la CNEE și IȘE”. “Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice, personal contractual și cercetători”, prevede actul.

Cele 153 de posturi necesare funcționării CNPEE sunt preluate astfel:
– 58 de posturi de la CNEE
– 85 de posturi de la IȘE
– 5 posturi alocate Biroului pentru învățământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Cluj-Napoca
– 5 posturi alocate Biroului pentru învățământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Miercurea-Ciuc

“Cele 10 posturi teritoriale alocate învățământului în limbile minorităților sunt finanțate din bugetul MEC aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50, cu modificările și completările ulterioare – art. 41 alin. (2)”, se mai arată în nota de fundamentare.

În Nota de fundamentare, se arată că proiectul nu are impact social.

Descarcă de aici Proiectul de HG de organizare a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

Proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea CNPEE

Descarcă de aici Nota de fundamentare:

Nota Fundamentare

 

Noul centru are următoarele atribuții principale, potrivit proiectului de HG:
 • a) propune și realizează proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acțiune sau intervenție și formare în domeniul științelor educației.
 • b) contribuie la formarea politicilor educaționale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuire a politicilor publice în domeniul educației.
 • c) inițiază și participă la proiecte naționale și sau internaționale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educației, formării, curriculumului și evaluării.
 • d) elaborează strategiile de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor educației.
 • e) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de forma formare inițială și continuă a cadrelor didactice sau altor categorii de beneficiari, în vederea susținerii progresului în carieră al cercetătorilor în științele educației și al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaționale, programe de masterat și școlii doctorale.
 • f) asigura asistență de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activități ale caselor corpului didactic și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională, precum și ale altor organizații care activează în domeniul educației.
 • g) acordă asistență de specialitate unităților de învățământ universitar și preuniversitar pentru realizarea de cercetări, pentru implementarea unor proiecte sau pentru elaborarea, aplicarea și evaluare a produselor curi culare proiectate la nivel local.
 • h) poate participa la activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naționale de evaluare.
 • i) promovează rezultatele studiilor și cercetărilor realizate, precum și ale programelor și proiectelor naționale și internaționale implementate, cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratelor școlare și altor organizații cu atribuții în domeniul educației.
 • j) contribuie la viața științifică internă și internațională prin participarea la seminare, colocvii, conferințe în vederea schimbului de date de cercetare relevante și valorificării acestora.
 • k) editează publicații de specialitate – reviste, studii, cărți, rapoarte tehnice minus în domenii relevante precum politicii educaționale, curriculum, educație comparată, consiliere și orientare educațională și de carieră, Management educațional și tineret.
 • l) Efectuează la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând Ministerului un feedback sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizarea activității în învățământul preuniversitar.
 • m) realizează la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare.
 • n) desfășoară activități de cercetare în domeniul evaluării educaționale.

Centrul Național de Politici și Evaluare în educație exercită, în domeniul curriculumului național, al evaluărilor și examinărilor în învățământul preuniversitar, următoarele atribuții principale:

 • a) elaborează și revizuiește periodic componentele curriculumului național – planuri cadru de învățământ, programe școlare. În realizarea aceste atribuții constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru remunerate conform legii, compuse din specialiștii din cadre didactice cu experiență.
 • b) analizează din punct de vedere științific și avizează propunerile de curriculum înaintate de diferite instituții, organizații sau grupuri de lucru.
 • c) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării evaluării și revizuirii periodice a planurilor de învățământ și a reperelor curriculare sau programelor de studiu specifice pentru formarea inițială și continuă în cariera didactică.
 • d) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. Realizarea aceste atribuții cooptează evaluatori – cadre didactice și specialiștii extern, remunerați conform legii.
 • e) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor școlare, la cererea ministrului educației și cercetării.
 • f) Elaborează, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, metodologie, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea examenelor și valorilor învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării Ministerului Educației și Cercetării.
 • g) coordonează, potrivit art. 69 din legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitățile în vederea aprobării auxiliare lor didactice pentru învățământul preuniversitar, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Categoriile de auxiliare care intră procedura derulate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în vederea aprobării se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.
 • h) asigură proiectarea și realizarea probleme probelor pentru disciplinele cuprinse în evaluările, examenele și concursurile naționale.
 • i) asigură, împreună cu direcțiile de specialitate specializate din Ministerul Educației și Cercetării elaborarea subiectelor pentru faza județeană a olimpiadelor naționale.
 • j) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialiștii din cadrul didactice cu experiență, în scopul elaborării programelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale, elaborării și realizări subiectelor pentru acestea, precum și pentru constituirea și actualizare a bazelor de date cu instrumente de evaluare.
 • k) elaborează, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și valorile naționale, evidențiind oportunitate adoptării de către ministrul Educației și Cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare.
 • l) poate acorda sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectoratul școlar, unități de învățământ.

Centrul Național de politici și evaluare în educație mai exercită și următoarele atribuții, în raport cu scopul pentru care este înființat:

 • a) propune Ministerul Educației și Cercetării inițierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea Centrului Național de politici evaluare în educație.
 • b) poate elabora diferite resurse de învățare și suportul curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare curriculare pentru cadre didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului național.
 • c) Realizează programe de formare continuă aferente domeniului său de activitate pentru cadre didactice, experți, personal de conducere din învățământul preuniversitar și universitar.
 • d) organizează programe de pregătirea membrilor consiliului comisiilor de examen, a examinatorilor și altor persoane implicate în desfășurare evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale sprijin acțiunile de perfecționare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului școlar.
 • e) participa la proiecte și la programe naționale și sau internaționale în domeniul de valori în învățământul preuniversitar.
 • f) dezvoltă programe educaționale și resurse de învățare pentru diferite categorii de beneficiari în contexte formale și nonformale susținând învățarea permanentă.

 

Eu îmi doresc în cadrul Ministerului un laborator de cercetare propriu, care să îmi livreze documente de politici educaționale, documente corecte pentru un parcurs corect educațional al elevului. Prin urmare, IȘE se comasează CNEE în binele elevului, pentru ca orice decizie pe evaluare-examinare să fie bazată pe studiu”, declara Monica Anisie în noiembrie 2019, în prima conferință de presă susținută în calitate de ministru al Educației.

Decizia guvernului a fost criticată, însă, de cercetătorii din Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care au facut apel public pentru menținerea instituţiei. 

Comasarea Institutului de Științe ale Educației cu unitatea administrativă din interiorul Ministerului Educației care concepe subiectele pentru examene “este o gafă monumentală”, a acuzat și Mircea Miclea. Cercetătorul a avertizat că IȘE își pierde prin comasare statutul de institut de cercetare, “independența științifică a cercetătorilor devine nulă și sunt simpli subordonați ai ministrului, ca orice funcționar public”.

Photo by energepic.com from Pexels

Citește și:

 

 

 


3 comments
 1. Este inadmisibil…sa scrii una in nota de fundamentare si alta in HG….e cumva fals in acte publice?
  E drept, doamna ministru a spus ca rezultatele la testarea PISA nu sunt ingrijoratoare, asa ca…ce mi-e una, ce mi-e alta….mai bine lasam TALIS in care profesorii romani se considera ultraperfecti si uitam PISA care arata realitatea muncii lor.
  Si, uite asa, doamna ministru e „prietenoasa”…

 2. Foarte interesant…oare sunt unii platiti ca sa scrie asa ceva?
  Doamna ministru, daca aveti subordonati care chinuie asa limba romana si care nici atributiile nu si le cunosc, poate au un scurt circuit pe „infrastructura mentala” 🙂

 3. Ce interesant….facem o institutie noua cu exact aceleasi atributii, exact acelasi numar de posturi…..oare de ce?
  Simplu. Pentru schimbari politice. Intr-adevar, daca scapi de ciuma rosie dai de …febra galbena.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Salonul de la Geneva a ajuns să impună un nou tip de alfabet pentru nevăzători în școala românească. Specialiști: “Așa-zisul alfabet nu prea ar putea să aibă aplicații foarte utile. Este mai mult o chestie de PR”

România va deveni, oficial, prima țară din lume care implementează Alfabetul Scripor destinat nevăzătorilor și care a fost premiat la Salonul de Invenții de la Geneva – a anunțat Ministerul…
Vezi articolul