DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în învățământ 2024. Noutăți: Profesorii care se titularizează în 2024 vor preda obligatoriu un an în școala în care sunt repartizați, inspectoratele școlare decid viabilitatea posturilor

35.545 de vizualizări
prima didactică
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Metodologia pentru mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 2024-2025, care reglementează condițiile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, a fost publicată în Monitorul Oficial. Pe lângă aceasta, este prevăzută și organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, adică detașările, restrângerile de activitate, transferurile etc.

Prevederile fac parte din ordinul de ministru (OME) 6.877 din 22 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial joi, 4 ianuarie, care poate fi descărcat de mai jos din articol.

Edupedu.ro a scris despre regulile noi în privința angajării profesorilor în școli, anunțate de Ministerul Educației. Instituția a anunțat pe 27 decembrie 2023, în urmă cu o săptămână, că, potrivit ordinului de ministru care prevede condițiile mobilitate a personalului, școlile nu mai pot stabili pe ce perioadă scot posturile la concurs.

 • Metodologia a fost aprobată cu cea mai mare întârziere din istoria recentă, de regulă aceasta fiind publicată până acum în luna noiembrie a fiecărui an. Cea mai mare schimbare este faptul că viabilitatea posturilor nu se mai stabilește la școală, așa cum s-a întâmplat în ultimul deceniu, cel puțin – detalii aici.

Profesorii, educatorii și învățătorii cărora le este desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare nu mai pot să se reangajeze în școli timp de șapte ani școlari, prevede noua metodologie de mobilitate, a anunțat Ministerul Educației în urmă cu o săptămână, pe 27 decembrie 2023.

Frauda la proba scrisă de la Titularizare va fi pedepsită de Ministerul Educației mai drastic ca până acum. Într-un anunț pe Facebook, instituția scrie că la proba scrisă din 2024, programată pentru 17 iulie, suplinitorii care sunt prinși că fraudează sau că încearcă să fraudeze nu vor mai putea să încheie contract cu școlile.

O altă noutate este că profesorii care se titularizează în vara 2024 vor fi obligați să predea în școala în care au luat postul cel puțin un an școlar.

Iată ordinea etapelor de mobilitate 2024:

„Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, următoarele:

a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;

b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/ catedră, în ordine, a personalului didactic de predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6)

c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învățământ în care este titular/consorțiului, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învățământ/consorțiului, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

d) soluţionarea cererilor de transfer, la nivelul unităţilor de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învățământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate;

e) constituirea normei didactice de predare, încadrarea şi întregirea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învățământ în care sunt angajate/consorţiului, a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;

f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2024 şi a personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 229 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic de predare;

h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, aflate în restrângere de activitate, ca urmare a faptului că postul didactic nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de antepreşcolari/preşcolari şi elevi prevăzute de lege, a diminuării numărului de grupe/clase de antepreşcolari/preşcolari sau elevi, a nerealizării planului de şcolarizare, a reorganizării sau desfiinţării unor unităţi de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului în care sunt angajate, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

i) modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în condițiile Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, dacă postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2024, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, şi au promovat, în ultimii 6 (şase) ani, concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);

j) pretransferul consimţit între unităţile de învățământ la nivelul unităţii de învăţământ sau a consorţiului, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular, precum și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și alin. (6) înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi;

k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învățământ şi a obţinut nota/media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

l) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), obţinute de candidaţi la concursul naţional, sesiunea 2024, în condiţiile prezentei Metodologii;

m) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2024, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), în cadrul concursului național, sesiunea 2024, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii;

n) detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024;

o) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2024, în condiţiile prezentei Metodologii;

p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), obţinute la concursul naţional, sesiunea 2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2024-2025 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

q) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024;

r) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2024-2025, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

s) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9) obţinute la concursul naţional, sesiunea 2024;

t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018, respectiv în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naţionale, sesiunile 2023, 2022 sau 2021, în condiţiile prezentei Metodologii;

u) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2024-2025, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 229 alin. (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora;

w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;

x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, în condițiile prezentei Metodologii”.

Proba scrisă de la Titularizare 2024 va avea loc miercuri, pe 17 iulie – calendar. Înscrierile încep pe 8 mai, iar inspecțiile pe 29 mai.

DOCUMENT DESCARCĂ Metodologia de Mobilitate 2024, în format .pdf:

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
OFICIAL Proba scrisă de la Titularizare 2024 va avea loc miercuri, pe 17 iulie, înscrierile încep pe 8 mai, iar inspecțiile pe 29 mai
BREAKING Viabilitatea posturilor de profesori nu se mai stabilește la școală, ci de către inspectorate, iar profesorii care se titularizează în vara 2024 vor fi obligați să predea în școala în care au luat postul cel puțin un an școlar
Profesorii, educatorii și învățătorii cărora le este desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare nu mai pot să se reangajeze în școli timp de șapte ani școlari
Profesorii care copiază la Titularizare, sau care încearcă să copieze, nu mai pot fi nici măcar profesori suplinitori

5 comments
 1. Buna ziua!
  Ar fi normal sa se respecte norma 18 ore,respectiv 16 ore in functie de….
  In alte conditii …de unde posturi si ore vacante pt.examen?!

 2. Cine va stabili viabilitatea posturilor? Inspectorii care nu au susținut niciodata examen pentru post sau lu s-a terminat ” viabilitatea” dar încă sunt acolo?
  Inspectorii care trec prin scoli doar pentru “îndrumare și control” si mai rar pe la ore?

 3. Se revine la corupția absolută din anii 2000.

  Inspectoratele nu numai că nu se desființează dar primesc puteri sporite.

  Acum rămâne la decizia lor tot ce aduce ,,bănuți” la buzunare:(suplimentare locuri la clase pentru transfer cu caracter excepțional, acord viabilitatea posturilor, titularizarea pe 1/2 din normă, aprobarea opționalelor numite frumos CDȘ (curriculum la decizia școlii, detașarea in interesul învățământului pt funcția de director, fișele judetene pt gradații de merit și câte și mai câte)

  Fiecare din cele de mai sus sunt o adevărată filieră de făcut bani pe bandă rulantă.(mereu vizibil dar greu de demonstrat cine dă și cine ia mita)

  ISJ urile au murit(pe hârtie).
  Trăiască DJÎP urile(când se vor naște dar se pare că nu sunt utile acum în campanie. Poate după ce se termină spectacolul electoral și trebuie răsplăți politrucii care se folosesc cum trebuie de funcțiile lor in campanie)

  N.B. Dacă aveți timp dragă redacție poate declanșați o investigație jurnalistică în care să identificați pentru fiecare ISJ din țară câți dintre inspectorii județeni au și funcții politice la nivel local sau chiar sunt politicieni aleși sau numiți în diverse funcții sau sunt membrii activi și cu vechime în organizațiile de partid.

  Sau invers, câți NU sunt, că durează mai puțin.

 4. reacomodarea celor din inspectorate la catedra in scoli, ar fi un chin….era clar că nu se vor desființa…Alta Marie cu identica pălărie…e tot ISJ da i vom zice altfel:)) unde mai pui că unii sunt acolo din 1990…nu mai știu să predea, nu mai au răbdare,chef …ar fi o involuție sa vina în școală:)

 5. sa vedeti de -acum plocoane la inspectorate .. că sa mai prelungească ” viabilitatea” .
  deci nu numai că nu ați desființat huzureala asta numită inspectorat dar le mai dați și atribuție de casapi de posturi. 😠

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cherecheș, expert în sănătate publică: Un singur copil asimptomatic transmite cu voioșie în jur / Fiecare zi în care este amânată închiderea școlilor înseamnă cel puțin o săptămână mai mult în online / Trebuie testați elevii o dată la 3 zile

Expertul în sănătate publică și profesorul universitar Răzvan Cherecheș a criticat decizia Ministerului Educației de a păstra școlile deschise și după depășirea ratei de infectare cu coronavirus de 6 la…
Vezi articolul