DOCUMENT Reguli de înscriere creșă și grădiniță în 2024 / Părinții pot scrie trei opțiuni în cererea tip ce poate fi depusă și prin email

2.105 vizualizări
Foto: Pexels.com
Ordinul privind înscrierea la creșă, grădiniță sau în ludoteci a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 25 martie, împreună cu Calendarul înscrierilor. Pe cererea tip, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe, dar nu au voie să depună cereri la mai multe creșe, potrivit metodologiei. Amintim, înscrierile încep pe 27 mai, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial

Înscrierea la creșă, grădiniță sau ludotecă (în localitățile unde nu sunt destui copii pentru a se înființa o creșă sau grădiniță) se face începând cu 27 mai. Dacă au mai multe opțiuni, părinți pot nota cel mult trei pe o singură cerere pe care o depune fie la sediul unei unități de învățământ, fie prin email sau poștă.

Ce trebuie să știe părinții

Copiii nu pot fi înscriși la mai multe grădinițe sau creșe în același timp, dar pe cererea tip părinții pot alege 3 opțiuni. Cererea de înscriere-tip poate fi depusă și prin email sau prin poștă, caz în care părintele va transmite unității de învățământ o declarație pe propria
răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

În cazul în care SIIIR semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de
înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru acea unitate de învățământ.

Toate unitățile de învățământ în care urmează să se desfășoare activități cu copiii
antepreșcolari și preșcolari în următorul an școlar au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor, pe site-ul propriu. Dacă nu au site, informațiile se găsesc la avizierul unității de învățământ sau pe site-ul Inspectoratului școlar județean.

Pentru cererile-tip de înscriere transmise prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, validarea cererii-tip se va face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal a transmis cererea.

Pentru a se evita aglomerația, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/reprezentanților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

În situația în care unitatea de învățământ are și ludotecă, și un părinte nu a prins loc sau nu a înscris copilul nici la creșă, nici la grădiniță, îl poate înscrie la grădinița comunitară amenajată.

În situația în care comisia de înscriere din unitatea de învățământ identifică erori sau
neclarități în completarea cererii-tip sau în documentele depuse/transmise, părinții vor fi
contactați 
de către comisia de înscriere în unitatea de învățământ preuniversitar cu
personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în vederea remedierii
acestora, iar procesul de validare se reia, cu încadrarea în termenele prevăzute de Calendarul de înscriere.

Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în unitățile de învățământ
preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar de
masă. Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ special, cu documentele
prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Alegerea creșei/grădiniței

Pentru ca părinții să se poate informa cum aleg creșa sau grădinița pentru copilul lor, Comisia județeană/a municipiului București asigură:

a) instituirea și funcționarea unei linii telverde, care va funcționa pe toată perioada de înscriere, prevăzută în Calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu
personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, la care părinții și alte persoane interesate /reprezentantul legal pot/poate obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar;

b) afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în unități de învățământ preuniversitar
cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, inclusiv planul de
școlarizare, la fiecare unitate de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
din județ, precum și pe site-ul inspectoratului școlar.

Inspectoratele școlare postează pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica
„Înscrierea în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de
nivel preșcolar și/sau antepreșcolar pentru anul…”, următoarele date:

a) informații cu privire la denumirea și adresa unităților de învățământ, numărul de grupe și
numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate și pentru fiecare nivel în parte: antepreșcolar
și preșcolar, adresa site-ului unităților de învățământ (pentru unitățile care au site);
b) informații cu privire la unitățile de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar
și/sau antepreșcolar care au ca structură servicii de educație timpurie complementare tip
grădiniță comunitară și ludotecă/grup de joacă;
c) informații cu privire la linia telverde, instituită la nivelul inspectoratului școlar: numărul
de telefon telverde, data de la care acesta este funcțional, programul de funcționare, alte
informații utile;
d) Metodologia de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie
complementare și calendarul înscrierii;
e) modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere;
f) criteriile de departajare generale și specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de
opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere;
g) locurile rămase libere înainte de fiecare etapă de înscriere.

Comisia județeană/a municipiului București coordonează organizarea evenimentelor de
tipul Ziua porților deschise pentru părinții/reprezentanții legali ai antepreșcolarilor și
preșcolarilor care urmează să fie înscriși în anul următor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în
servicii de educație timpurie complementare și iau toate măsurile pentru comunicarea, prin
mijloacele de comunicare în masă, a informațiilor legate de înscriere, inclusiv posibilitatea de
informare la linia telverde și numărul acestuia.

Toate unitățile de învățământ în care urmează să se desfășoare activități cu copiii
antepreșcolari și preșcolari în următorul an școlar au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în unități de învățământ
 preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și, eventual, în servicii de educație timpurie complementare și de a organiza acțiuni de promovare a ofertei unității de învățământ pe site sau prin afișare la avizier.

Fiecare unitate de învățământ încarcă pe site-ul propriu, dacă există, pe lângă denumirea și adresa unității de învățământ, numărul de grupe alocate, pentru fiecare nivel în parte
(antepreșcolar și/sau preșcolar), modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere, criteriile de departajare generale și specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere, precum și alte informații care să permită părinților/reprezentanților legali să cunoască activitatea specifică unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică sau în cadrul unei unități de învățământ aflate în consorțiu cu unitatea de învățământ cu personalitate juridică, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitățile cu copiii antepreșcolari și/sau preșcolari etc. Pentru asigurarea protecției datelor personale, în fotografiile care sunt postate pe site trebuie protejată identitatea persoanelor respective.

În situația în care unitățile de învățământ nu au site propriu, informațiile vor fi încărcate pe site-ul inspectoratului școlar.

Lista copiilor admiși se afișează la fiecare unitate de învățământ, conform calendarului și conține numele și prenumele acestora.

Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică
cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie
complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente
justificative. Părinții pot nota trei opțiuni de creșă în cererea-tip de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de
învățământ declarația-tip pe proprie răspundere (n. red cererea se regăsește la finalul articolului)

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care
părintele/reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în
aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.

În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea
de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui /reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform
programării realizate de către unitatea de învățământ.

Pentru cererile-tip de înscriere transmise prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, validarea cererii-tip se va face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal a transmis cererea.

Pentru a se evita aglomerația, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/reprezentanților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

Numărul de telefon la care părinții/reprezentanții legali pot apela este afișat la avizierul
unității de învățământ, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Unitățile de învățământ informează părinții/reprezentanții legali că ordinea în care se
programează pentru validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru validarea acestora nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la avizierul și pe site-ul unității de învățământ.

Înscrierea la creșă

Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unități de învățământ depunând, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, însoțită de documentele justificative.
(2) Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unități de învățământ depunând, pe locurile libere rămase după
operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, însoțită de documentele justificative.
(3) În sensul prezentei metodologii-cadru, numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de
vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

Dosar de înscriere

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau
adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de
program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de
înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este
sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea
de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor
elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat
de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea
unității.

Situațiile în care numărul de cereri e mai mare decât numărul de locuri

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale și specifice.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate mai sus și, apoi, în ordine, copiii care îndeplinesc patru, trei dintre criterii, două sau doar unul dintre criteriile menționate.

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare se va lua în considerare ordinea criteriilor menționate la alin. (2)/
alin. (3).

Criterii generale de departajare

În cazul în care sunt înscriși mai mulți copii decât locuri se aplică criterii generale de departajare, apoi criterii proprii ale fiecărei unități de învățământ.

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este
situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la
începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează;
d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de
învățământ la zi;
e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de
protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie
monoparentală);
g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează
în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de
handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la
nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de
învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Înscrierea la grădiniță

Dosar de înscriere

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau
adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de
program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de
înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este
sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea
de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor
elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat
de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea
unității.

Criteriile generale de departajare:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului
legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal
depune cererea-tip de înscriere; ANEXA nr.1 la ordinul ME nr. / 2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de
protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie
monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul
dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile
legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a
certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Înscrierea la centre de educație complementară/grădinițe comunitare / ludoteci

Dosar de înscriere

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau
adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de
program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de
înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este
sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea
de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor
elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat
de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea
unității.

Criterii departajare

a) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului
legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal
depune cererea de înscriere;
b) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la
nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și nu și-a putut înscrie copilul în vârstă de 3 – 6
ani la nici o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar din apropierea
domiciliului – pentru serviciul tip grădiniță comunitară;
c) existența unei dovezi privind solicitarea înscrierii copilului într-o unitate de învățământ
preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și a
respingerii înscrierii acestuia ca urmare a lipsei de locuri – atât pentru serviciul tip grădiniță
comunitară, cât și pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă;
d) copilul are vârsta de până la 1 an sau vârsta cuprinsă între 3-4 ani și părinții/ reprezentantul legali nu au/a făcut demersuri pentru înscrierea acestuia într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar – pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere,
repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate la alin. (2) sau alin.(3), apoi copiii care îndeplinesc patru sau trei dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc două sau doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2)/alin.(3).

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii
generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin.
(2)/alin.(3).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin.
(2)/alin.(3). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele
doveditoare pe care părintele/reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul
completării/validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ, inclusiv cele pentru
serviciile de educație timpurie complementare înființate ca structuri ale acesteia, trebuie să țină cont de faptul că toți copiii menționați la art.9 alin.(1) și (2) au drepturi egale de acces la
educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii-cadru.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil
care are un frate geamăn/o soră geamănă 
este admis/admisă și fratele sau sora acestuia, la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat, conform prevederilor art.23
alin.(6) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările
ulterioare.

Înscrierea copiilor antepreșcolari și preșcolari în învățământul special

Art. 29. — (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru.
(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții/reprezentanții legali se adresează unității de învățământ special sau CJRAE/CMBRAE,
de la care primesc informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 30. — (1) Înscrierea copiilor antepreșcolari și preșcolari cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ special, cu documentele
prevăzute de prezenta metodologie-cadru, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.
(2) Comisiile de înscriere și distribuție din unitățile de învățământ special completează datele din cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
(3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează similar validării cererilor din învățământul de masă.
(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înscriși conform solicitării părintelui/reprezentantului legal.

DOCUMENT DESCARCĂ OME 4018 din 15.03.2024:

Citește și:
OFICIAL Înscrierile la creșă și grădiniță 2024 încep mai devreme decât anul trecut. Părinții pot depune cerere între 27 mai și 14 iunie

1 comment
  1. Stau si citesc articolul dar nicaieri nu vad sa scrie ca inscrierile se fac pe baza circumscriptiilor la anumite crese/gradinite (exceptand faptul ca e un criteriu de departajare) si nicidecum criteriu obligatoriu pentru a depune dosarul… sau nu am gasit eu inca informatia asta.. Nici cum se face departazare exact, punctaje acordate sau alte criterii. Mi se pare ca nu prea exista transparenta pe repartizarea locurilor si asa putine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 100 de copii cu aviz psihosomatic favorabil să meargă la școală au fost respinși la înscrierea în clasa pregătitoare numai în București. Părinții acuză Ministerul că a schimbat regulile clasei pregătitoare fără să îi anunțe

În jur de 150 de copii care au primit aviz psihosomatic favorabil să meargă la școală au fost respinși de Inspectoratul București la înscrierea în clasa pregătitoare, pe motiv că…
Vezi articolul

Colegiul Național „Tudor Vianu”, unde este diriginte și profesor de Română ministrul Educației, Monica Anisie, intră de joi în scenariul roșu. Patru elevi, confirmați pozitiv cu COVID

Colegiul Național „Tudor Vianu” din Capitală, liceul unde predă limba Română ministrul Educației, Monica Anisie, intră de joi în scenariul roșu, potrivit surselor Edupedu. Cadrele didactice au fost anunțate astăzi,…
Vezi articolul

Ministrul Teleman: Creditul fiscal și facilitatea “patent box” ar putea stimula cercetarea / Doi noi consilieri în minister – Oana Craioveanu și Cătălin Rizea / Discuții alături de secretarul de stat Dragoș Ciuparu pe tema cercetării în PNRR

Creditul fiscal și facilitatea de tip “patent box – crearea de facilități pentru firmele care utilizează patente” au fost menționate săptămâna trecută, ca posibile măsuri de stimulare a cercetării, de…
Vezi articolul