Elevii repetenți la liceu, premiați de Ministerul Educației cu bursă de 300 de lei pe lună, dacă aleg să se înscrie la școlile profesionale, inclusiv duale – prevederea apare în noua metodologie / Secretarul de stat Florian Lixandru: Logica acestei prevederi este de a-i stimula să aleagă și învățământul profesional

24.395 de vizualizări
Foto: Facebook.com – Florian Lixandru
Elevii care au rămas repetenți și aleg să continue studiile în învățământul profesional, inclusiv dual în anii școlari 2023—2024 și 2024—2025, beneficiază de bursă tehnologică, potrivit metodologiei-cadru, publicate în Monitorul Oficial, cu o zi după începerea anului școlar. Prevederea reprezintă o excepție, pentru acești doi ani școlari pentru că noua lege a Educației prevede reorganizarea în liceele tehnologice din 2025-2026. Secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru a explicat pentru Edupedu.ro că li se dă posibilitatea elevilor care sunt repetenți să reia anul școlar pe un alt “parcurs educațional” pentru acești doi ani pentru a-i stimula să aleagă și învățământul profesional și pentru că din anul școlar 2025-2026 nu vor mai exista școli profesionale, ci doar licee tehnologice și învățământ dual.

Bursa tehnologică, nou introdusă anul acesta prin noua lege a Educației, valorează 300 de lei pe lună și se acordă tuturor elevilor înscriși la acest tip de învățământ, dacă îndeplinesc anumite criterii.

Există însă și o excepție prevăzută în ordinul de ministru privind metodologia-cadru privind acordarea burselor elevilor. La alin. 5 se precizează că “primesc bursă tehnologică și elevii declarați repetenți în anii școlari 2023—2024 și 2024—2025 dacă optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică”.

De exemplu, dacă un elev de clasa a X-a de la un liceu teoretic rămâne repetent și alege să repete anul școlar în alt liceu dar cu profil profesional, inclusiv dual, primește bursă tehnologică de 300 de lei.

Potrivit articolului 108, alin. 10, din legea Educației, “bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei-cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației”.

Secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru, justifică această prevedere prin faptul că Ministerul vrea să îi “stimuleze pe elevii repetenți să aleagă și învățământul profesional”, fără să existe însă studii ale Ministerului sau date statistice care să confirme că ar exista un număr mare de elevi care rămân repetenți în liceu și nu mai continuă studiile. “Nu avem date deocamdată, dar nu este un fenomen”.

Edupedu.ro: Care este premisa și logica de la care ați pornit atunci când ați decis să includeți această prevedere privind elevii repetenți care pot primi bursă tehnologică?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: Logica acestei prevederi este de a-i stimula să aleagă și învățământul profesional. Un elev poate să-și schimbe parcursul educațional și să continue parcursul învățământul profesional, dacă nu s-a potrivit cu primul liceu.

Edupedu.ro: Se încurajează cumva prin această prevedere ca elevii repetenți să primească bursă deși nu au terminat un an școlar? Pentru că pe de altă parte, tot în ordin se precizează că elevul de la învățământul profesional care are 10 absențe nemotivate sau are media 7 la purtare sau chiar rămâne repetent nu mai poate primi bursa. În schimb, sunt recompensați cei care rămân repetenți la altă filieră și se duc spre profesional și dual?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: Bursa tehnologică este pentru a încuraja elevii, de a-i atrage în învățământul profesional. Ăsta este scopul bursei tehnologii. Dacă un copil care a mers la liceu și a rămas repetent, asta e, poate nu a făcut față nivelului de la liceu, dar a ales să meargă pe zona de învățământ profesional, acesta va primi bursa tehnologică  pentru că a optat pentru această, cel care a mers la profesional și nu a fost în stare să promoveze, acela e penalizat. 

Edupedu.ro: Exact. Nu este un paradox?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: Nu e un paradox, e o excepție prin care practic încercăm să-i atragem pe cei de la învățământul liceal care nu fac față acolo decât să meargă în clasa, să repete clasa a XI-a tot acolo și poate există riscul de eșec și a doua oară. Atunci el are opțiunea să aleagă învățământul profesional și mai mult către zona asta, acordându-i acea bursă tehnologică. Copilul vine de la un alt nivel până la urmă. Vine de la liceu și atunci am tras către această zonă. Nu sunt cazuri numeroase, sunt excepții. 

Edupedu.ro: Aveți date statistice cu numărul elevilor repetenți care nu mai continuă studiile?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: Nu știu cât au revenit, dar au fost situații punctuale. Nu este un fenomen.

Edupedu.ro: De ce este excepția pentru acești doi ani?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: Mergem în lichidare cu învățământul profesional, de aceea 2 ani, pentru că practic peste 2 ani se intră pe noua formă a liceului când nu mai vorbim de școală profesională, va fi liceu tehnologic. Atunci vor avea opțiunea să meargă cu trei sau cu patru ani, dar nu la școală profesională. De aceea în metodologie s-a pus această perioadă inclusiv la acordare. Bursa tehnologică pentru anul școlar acesta și următorul se acordă pentru elevii de la învățământul profesional, că atât va mai fi școală profesională, restul va fi liceu tehnologic, cu posibilitatea, de a-l încheia după trei sau după patru ani.

Edupedu.ro: Primesc două burse tehnologice cei care sunt repetenți și aleg să meargă spre profesional și cei care merg direct la profesional?

Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: O bursă tehnologică se acordă o singură dată atunci când intră în învățământul tehnologic.

Informații de context
Despre învățământul tehnologic, în noua lege a Educației

Din anul școlar 2025-2026 nu vor mai exista școli profesionale, ci doar licee tehnologice și învățământ dual.

Art 248, alin 17:

Începând cu anul școlar 2025-2026, clasele de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se reorganizează în cadrul liceelor tehnologice.

(1) Învățământul liceal se organizează în licee teoretice, licee vocaționale și licee tehnologice și cuprinde clasele a IX-a-a XII-a pentru învățământul cu frecvență și clasele a IX-a-a XIII-a pentru învățământul cu frecvență seral și învățământul cu frecvență redusă.

(2) În cadrul învățământului liceal funcționează trei filiere distincte:

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist și real;

b) filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic;

c) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului.

Filiera tehnologică și filiera vocațională au o orientare practică și activitățile de predare/învățare/evaluare se pot derula, parțial, la potențiali angajatori sau instituții relevante cu care unitățile de învățământ au încheiate contracte de pregătire practică. În cadrul acestor filiere se organizează programe menite să dezvolte competențele necesare integrării profesionale ulterioare.

Transferul între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal se face începând cu anul școlar următor, în baza unor evaluări, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Finalizarea a cel puțin 3 ani în filiera tehnologică sau a 4 ani în cea vocațională sau teoretică sau în învățământul tehnologic special conferă elevului o calificare de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, și acces direct pe piața muncii, în baza unor probe profesionale specifice sau a unui examen de certificare a calificării profesionale.

Elevii din filiera tehnologică pot continua studiile în cadrul aceluiași liceu, în vederea participării la examenul de bacalaureat. Promovarea examenului de bacalaureat le conferă o calificare de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor.

Durata studiilor în învățământul liceal este de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate prin ordin al ministrului educației. Pentru formele de învățământ liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă, durata studiilor se prelungește cu un an. Organizarea și funcționarea învățământului liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației.

Absolvenții nivelurilor 3 și 4 de calificare dobândesc certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Unitățile de învățământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocațională a liceului sunt stabilite de DJIP/DMBIP, după consultarea autorităților administrației publice locale și, după caz, a operatorilor economici reprezentativi la nivel local/județean, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale elaborate și monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorții regionale și comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul liceal tehnologic este aprobat prin ordin al ministrului educației.(15) Pregătirea prin învățământul liceal, filiera tehnologică, se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual, denumit în continuare CNITTD. Standardele de pregătire profesională se elaborează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate.

Organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, după caz, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de CNITTD și aprobate prin ordin al ministrului educației, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.

Învățământul dual, în noua lege a Educației

Învățământul preuniversitar tehnologic în sistem dual este o formă de organizare a învățământului liceal și postliceal tehnologic în unități de învățământ de stat și/sau particulare pentru învățământul liceal, în școli postliceale cu personalitate juridică ori în colegii terțiare nonuniversitare care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, învățământ care se desfășoară pe bază de contract.

(2) Învățământul liceal tehnologic în sistem dual are următoarele caracteristici:

a) este organizat, într-un cadru unitar, de unitățile de învățământ sau la solicitarea operatorilor economici, a structurilor asociative interesate, respectiv camere de comerț, asociații patronale de ramură, de bresle sau asociații meșteșugărești, clustere, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică, încheiate cu operatorii economici care își asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

c) operatorii economici care asigură pregătirea practică a elevilor pot acorda o bursă, cel puțin la nivelul celei provenite din fonduri publice pentru învățământul liceal tehnologic, și pot finanța alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) unitățile administrativ-teritoriale pot sprijini învățământul liceal tehnologic dual prin finanțarea unor cheltuieli de natura investițiilor, cheltuieli materiale, burse și stimulente pentru elevi și personalul din învățământ implicat, cheltuieli privind mobilitățile și cheltuieli pentru formarea profesională.

(3) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ care desfășoară învățământ liceal tehnologic în sistem dual, potrivit reglementărilor legale, beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 22 alin. (1^1)art. 25 alin. (9)art. 28 alin. (3) lit. h) și i)art. 56 alin. (1^1)art. 62 lit. o^1)art. 68 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Elevii care au împlinit vârsta de 16 ani pot încheia contracte individuale de muncă cu timp parțial cu operatorii economici, conform prevederilor legale în vigoare. Activitatea prestată în baza contractului individual de muncă încheiat cu operatorul economic se echivalează cu activitatea de instruire practică, în conformitate cu prevederile unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

(5) Persoanele fizice care desfășoară activități de tutorat, angajate de către operatori economici implicați în programe de învățământ tehnologic dual, beneficiază și ele de prevederile art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului educației și al ministrului finanțelor.

(6) De prevederile alin. (5) beneficiază și elevii angajați de operatorii economici conform alin. (4).

(7) Condițiile specifice pentru beneficiarii menționați la alin. (5) și (6) sunt stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor.

(8) Învățământul liceal tehnologic dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin.(2) și se realizează prin:

a) încheierea contractului de parteneriat dintre unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri. Contractul de parteneriat va acoperi cel puțin perioada celor 3 sau 4 ani de studiu;

b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, părinții/reprezentantul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților, prin care nu se pot limita opțiunile ulterioare de continuare a studiilor.

(9) În învățământul liceal tehnologic dual, tutorii de practică răspund, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat, de organizarea și derularea pregătirii practice organizate de angajator, realizarea evaluării elevilor practicanți, prin consultare cu cadrul didactic coordonator de practică, și inițierea, în colaborare cu acesta, după caz, a programelor de recuperare/măsurilor remediale/stagiilor suplimentare de pregătire practică. Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de pregătire practică.

(10) Organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal tehnologic dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de CNITTD, aprobate prin ordin al ministrului educației, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.

(11) Structura curriculumului va asigura o distribuție echitabilă între activitățile de învățare‚ predare și activitățile de învățare prin muncă.

Criterii de acordare a bursei tehnologice

Art. 13. — (1) Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile prezentei metodologii, în conformitate cu prioritățile
Ministerului Educației, și constă într-un sprijin financiar lunar stabilit conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anii școlari 2023—2024 și 2024—2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul
profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.


(3) Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.


(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) cazurile de repetare a anului școlar din motive medicale.


(5) Prin excepție, în anii școlari 2023—2024 și 2024—2025, elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică.


(6) Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.


(7) În cazul în care atingerea sau depășirea pragului de 10 absențe menționat la alin. (6) este în legătură cu motive medicale, elevul sau părintele/reprezentantul legal al acestuia
va prezenta actele pe baza cărora se face motivarea absențelor, în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului, în scopul restabilirii dreptului la bursă tehnologică. În situația în care, în funcție de momentul efectuării plății bursei tehnologice, nu a fost posibilă acordarea bursei în urma motivării absențelor din luna respectivă, plata acesteia se poate efectua odată cu plata burselor pentru luna următoare.


(8) Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea
mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.


(9) Abaterile menționate la alin. (8) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absențelor nemotivate pentru care se aplică sancțiunile precizate la alin. (6).


(10) Decizia de retragere a bursei tehnologice în situațiile prevăzute la alin. (6)—(8) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.


Art. 14. — Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa tehnologică, în
primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Citește și:
OFICIAL Regulile noi pentru cele cinci tipuri de burse școlare 2023, publicate în Monitorul Oficial
OFICIAL Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Exemplu de calcul

11 comments
 1. Oare nenea ăsta, Lixandru, nu vrea el să facă toată documentația pentru burse, că de asta a dat la tot poporul?De ce să-mi bat capul eu profesor, care nu primesc spor de condiții vătămătoare, nici nu am degrevare de ore, nici n-am salariu de secretar de stat, cu aceste probleme?Băi nene(pe înțelesul lui vorbesc) pune-te pe treabă!Hai cu cererile, declarațiile, căutat în PatrimVen, că sunteți câteva sute de inutili în ME!Puneți osul la treabă!Eu cred că toți colegii care ne-am înhămat la această treabă ar trebui să renunțăm și să lăsăm onor ME să se ocupe!Să-și respecte termenele, să verifice, să conceapă cereri și declarații, etc.Iar dacă nu reușesc să fie sancționați așa cum au amenințat directorii!

 2. Aberante explicațiile domnului secretar de stat…
  pe principiul ” ca să nu mai rămână repetent și anul acesta”.
  Mai rar așa ceva…doar la noi, da!

 3. domne, nu avem personal calificat pentru că idioții au desființat școlile profesionale. acum nu știu cum să facă să-i califice. nu trebuia sa de-a nici o bursă tehnologica; celor care vor să învețe o meserie le continua alocația cu 250, și fără alte condiții. dacă profesorii își văd de treabă elevii vor fi pe măsura așteptărilor, dacă nu, nu ii va angaja nimeni.
  iar AJOFM trebuie să-și facă treabă, dacă nu, trebuie desființat, nu au nici un rost. cum e posibil sa nu lucreze nimeni și sa vina tot fel de dubioși de aiurea, numai că sa facem planul Europei la emigranți?

 4. este bine și asa….(ironic spunand)
  repetenții iau “burse” iar cei care merg zi de zi la scoala si au si medii bune …sa se descurca cum pot !
  Si sa mai rămânem in țară sa ne chinuim si noi si ,si pe copii noștri…Nuu!

 5. Unii au ramas fixati pe bursele de merit pentru 30% din elevii unei clase, si o tin langa. Cineva cu nota “putin peste 9” nu primea bursa nici inainte. Dar e mare drama acum ca primesc altii. Adica frustrare generata strict de perspectiva ca ALTCINEVA va primi. Mi se pare destul de meschin.
  Legat de repetenti, ce ati prefera sa faca? sa se apuce de droguri, sa dea la oameni in cap pe strada, sa se mute la tara si sa fie asistati social care isi beau alocatia la barul satului. Mie mi se pare perfect in regula sa fie motivati sa dea la o scoala profesionala si sa isi continue studiile. Si lasati-ma cu voturile. Grosul voturilor PSD sunt de la bugetari! Nu cred ca “agata” asa multi votanti cu bursele astea! Nu imi pot imagina cum cineva nu merge la vot sau voteaza USR (cu copii repetenti :)) si apoi dupa ce primeste bursa de 300 de lei, alearga spre cabina de vot sa voteze PSD. Cei care sunt asa, voteaza de mult, DEJA, cu PSD, nu au nevoie de burse ca sa fie convinsi, le-a ajuns sticla de ulei de tura trecuta

 6. Nu ne mai facem bine, ne scufundam in mocirla de la an la an.
  Am incercat sa inteleg logica viziunii noii acordari a burselor de merit, dar n-am gasit-o. Un elev cu media putin peste 9 nu va lua bursa intr-o clasa foarte buna, fiindca depaseste cei 30%, dar un copil cu media 7 va lua, intr-o clasa slaba, facand parte din procentul de 30%.
  Logica mintilor odihnite.

 7. Tot ceea ce fac, nu fac in baza niciunui studiu, fac asa sa fie. Ce sa mai stimulezi, daca tot spui ca desfintezi? Cred ca scopul e altul? Pur electoral. Acesti elevi urmeaza sa împlinească 18 ani si pot deveni capital electoral. Un interes trebuie sa existe? Altfel, de ce au dat atatea facilitati prin noua metodologie a burselor. Cum sa spui ca esti recompensat pt merit, cand ai media intre 5-6?Trebuie schimbat dexul… Se vede clar, ca interesul nu este al elevilor. Un elev poate însemna 2-3 voturi. Partid liberal cu abordari sociale, nu s-a mai vazut…

  1. Au vrut sa scoata copiii orfani, ca sa premieze repetentii. Spunea d-nul Lixandru ca doar in dex scrie despre orfani, dar oare in dex acest domn nu a citit despre semnificatia cuvantului “merit”. Gandirea a fost alta de la un orfan avem doar un vot, pe cand de la un repetent minim 2 si poate si de la familia extinsa. Asta înseamnă “Romania educata” si legile educatiei recent votate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Premierul Cîțu, despre tăierile de la Educație: Îmi place cum scoateți câte-un capitol din PNRR și vă uitați la el. Sumele au fost reduse în funcție de feedback-ul primit de la Comisie / Vicepremierul Barna: Comisia Europeană a apreciat partea de educație suficient de bine închegată încât să se regăsească în forma finală a programului

Premierul Florin Cîțu a comentat astăzi tăierile din capitolul Educație din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) spunând presei, la conferința de presă după ședința de Guvern: „Îmi…
Vezi articolul

Ședință la Ministerul Educației astăzi, la ora 14, pe tema violenței în școli. Cristache, liderul Federației părinților: Sancțiuni, inclusiv prin destituirea din funcție, pentru directorii care nu raportează incidentele minore, ajungându-se la situații grave de violență

Astăzi, la ora 14, va avea loc o ședință la Ministerul Educației și vor participa Ligia Deca, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, cei ai Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți…
Vezi articolul

Monica Anisie, despre măști: Orice școală este în administrarea autorităților locale, care au bani și posibilitatea să cumpere măști pentru elevi și profesori / Ministrul reia propunerea de schimare a declarației pentru părinte: să semneze “după câte cunoaște”

Ministrul Educației, Monica Anisie, aflată în vizită în Teleorman, a răspuns luni întrebărilor repetate ale presei cu privire la disponibilitatea măștilor pentru toți copiii arătând că guvernul a alocat 175…
Vezi articolul