Gradația de merit 2023. Calendarul și criteriile pentru acordarea acesteia, aprobate prin ordin de ministru. Descarcă fișele de evaluare

35.537 de vizualizări
Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com
Calendarul și criteriile pentru acordarea gradației de merit 2023 au fost aprobate prin ordin al ministrului Educației. Este vorba despre ordinul nr. 4112 din 28.04.2023. Concret, profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor să ia gradația de merit, pentru o perioadă de 5 ani, vor depune dosarele la secretariatele școlilor în perioada 12-22 mai, conform calendarului aprobat.

Potrivit metodologiei, gradaţia de merit se acordă prin concurs și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii.

Cum se calculează numărul maxim de gradații de merit

Art. 2 – „(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2023, conform metodologiei.

Criteriile pe care trebuie să îndeplinească profesorii și directorii:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional;

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională;

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Ce trebuie să cuprindă dosarul pentru concurs

Art. 9 – „(1) Dosarul, în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit, se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; d) adeverinţă de vechime în învățământ;

e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut în anexa nr. 4;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Edupedu.ro a scris că, în acest an, inspectoratele școlare județene pot decide să primească dosarele candidaților în format letric sau scanate, online, pe o platformă pe care să o pună la dispoziție.

„În cazul în care inspectoratul şcolar hotărește ca depunerea și ulterior evaluarea documentelor candidaților și soluționarea eventualelor contestații să se realizeze prin intermediul unei platforme online, în format electronic (scanat), acesta are obligația de a asigura, pentru candidații aflați în situații excepționale, care declară pe propria răspundere că nu au acces la instrumentele necesare depunerii online a dosarului, infrastructura necesară” – art. 9 alin. (4 din metodologie. 

Dacă inspectoratul școlar hotărește ca dosarele candidaților să fie depuse în format letric, candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit, la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Național al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului, conform metodologiei. „Candidații care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente”, potrivit art. 9 (5).

Sunt modificări și în privința fișelor de evaluare, după cum a scris Edupedu.ro recent. Spre exemplu, la criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional (anexa 6, punctul i), „participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică, participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării” valorează 4 puncte, față de 1 punct anul trecut.

Conform documentului, o să fie cu 10 puncte mai mult la criteriul 4, pentru profesorii care au elaborat proiecte pentru școală, fără să fie plătiți pentru contribuție.

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 2023 – sesiunea 2023

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate. Perioada: 8 – 9 mai 2023

2. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu. Perioada: 10 – 11 mai 2023

3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Perioada: 12 – 22 mai 2023

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 23 – 24 mai 2023

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 25 mai – 16 iunie 2023

6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. Perioada: 19-21 iunie 2023

7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Termen: 22 iunie – 4 iulie 2023

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Termen: până la 7 iulie 2023

9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. Termen: până la 9 august 2023

Fișele de auto(evaluare), în format pdf., pot fi consultate și descărcate mai jos:

Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
PROIECT Gradația de merit 2023 – mai multe puncte pentru profesorii care au scris proiecte pentru școală, fără să fie plătiți pentru ele / Calendarul depunerii dosarelor

4 comments
  1. Pentru personalul auxiliar didactic nu se menționează absolut nimic după ce că sunt puține locuri și dosare multe….

    1. Mai mult decât atât…. ISMB ul nu a acordat nicio gradatie de merit personalului didactic auxiliar, au considerat ei sa nu respecte acest ordin al M.E. și nici procentul de 16% din numărul total de posturi didactice auxiliare , deși în cele 6 sectoare ale Bucureștiului sunt mii de persoane care ocupa astfel de posturi ( contabili, secretari, bibliotecari, informaticieni, etc).
      Am sesizat ministerul in acest sens.

    1. Corect. Mai ales acum că nu se mai publică numele…. Oricum se știe dinainte cine va lua…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Deschiderea școlilor

O petiție pentru deschiderea școlilor și grădinițelor a strâns peste 15 mii de semnături. Inițiatorii susțin că “elevii au dreptul şi merită acces real şi egal la educaţie. Credem că o „Românie educată” nu se poate construi cu învăţământ online prelungit la nesfârşit”

„Solicităm deschiderea şcolilor şi grădinţelor în condiţii de siguranţă sanitară. Elevii au dreptul şi merită acces real şi egal la educaţie, în condiţii sigure din punct de vedere sanitar”, susțin…
Vezi articolul

Dragoș Iliescu, vicepreședintele Comisiei Internaționale de Testare: Am putea argumenta că Subiectele grilă sunt în favoarea candidaților și o să aducă note mai mari

Testele grilă la Bacalaureat și Evaluarea Națională pun în mișcare procese de gândire axate mai degrabă pe recunoaștere, decât pe reproducere, a explicat pentru Edupedu.ro psihologul Dragoș Iliescu. “Nu trebuie…
Vezi articolul
Noul program Erasmus+ pentru 2021-2027

Erasmus+: Comisia Europeană a lansat cererile de propuneri, cu un buget de aproape 3,9 miliarde de euro în 2022 pentru mobilitate și cooperare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului

Comisia Europeană a lansat miercuri cererile de propuneri în cadrul cererii Erasmus+ pentru 2022, în urma adoptării programului anual de lucru pentru 2022, anunță executivul comunitar. Potrivit comunicatului de presă, cu…
Vezi articolul